25.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/321

av den 18 februari 2019

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1232

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av vissa varor.

(2)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1232 (3) har en artikel tillverkad av nodulärt gjutjärn (segjärn, EN-GJS-500-7) klassificerats enligt KN-nummer 7325 99 10 som Andra varor av aducerat gjutjärn.

(3)

Klassificeringen i genomförandeförordning (EU) 2017/1232 gjordes på grundval av de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nummer 7307 19 10, där aducerat gjutjärn definieras; enligt dessa anmärkningar omfattar beteckningen ”aducerat” även nodulärt gjutjärn.

(4)

I de förenade målen C-397/17 och C-398/17, Profit Europe (4), fastslog domstolen att gjutna rördelar av gjutjärn med sfäroidiserad grafit ska klassificeras enligt nr 7307 19 90.

(5)

Domstolen grundade sin dom på att nodulärt gjutjärn och aducerat gjutjärn skiljer sig åt i fråga om sammansättning och framställningsmetod, och att även om nodulärt gjutjärn har liknande egenskaper som ducerat gjutjärn (EN-GJM), så utgör det icke desto mindre en separat kategori i klassificeringen av gjutjärn (EN-GJS).

(6)

Domstolen konstaterade i detta avseende att dessa förklarande anmärkningar, i den mån de anger att ”[u]trycket aducerat gjutjärn bl.a. [omfattar] nodulärt gjutjärn” medför […]att begreppet ”aducerat gjutjärn” […]utvidgas till en annan kategori av gjutjärn” och därför ska lämnas utan avseende.

(7)

Domstolens dom är analogt tillämplig på den produkt som omfattas av genomförandeförordning (EU) 2017/1232 eftersom produkten motsvarar normal EN-GJS-500-7 och dess klassificering som en artikel av aducerat järn baserades på den text till förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen beträffande KN-nummer 7307 19 10 för vilken EG-domstolen konstaterade att den ändrade tillämpningsområdet för KN-nummer 7307 19 10.

(8)

Klassificering som omfattas av genomförandeförordning (EU) 2017/1232 överensstämmer därför inte med domstolens slutsatser i domen i de förenade målen C-397/17 och C-398/17.

(9)

Genomförandeförordning (EU) 2017/1232 bör därför upphävas och ersättas.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Genomförandeförordning (EU) 2017/1232 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 februari 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1232 av den 3 juli 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 177, 8.7.2017, s. 23).

(4)  Dom av den 12 juli 2018, Profit Europe, C-397/17 och C 398/17, EU:C:2018:564.


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En rund artikel med en diameter på ungefär 500 mm och en vikt på ungefär 23 kg. Den är tillverkad av nodulärt gjutjärn (segjärn, EN-GJS-500-7). Artikeln är målad med svart bitumen till skydd mot korrosion.

Artikeln är certifierad enligt standard EN 124 (brunnsbetäckningar och lock för områden med fordonstrafik och fotgängare) och används som avloppslock (t.ex. avloppssystem för regnvatten).

Se bild (1).

7325 99 90

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 7325 , 7325 99 och 7325 99 90 .

Klassificering av artikeln enligt KN-nummer 7325 10 00 som andra gjutna varor av icke-aducerat gjutjärn är därför utesluten eftersom icke-aducerat gjutjärn inte deformeras vid tryckspänning, medan nodulärt gjutjärn deformeras under dragspänning och även till viss grad under tryckspänning. Därför kan nodulärt gjutjärn inte som sådant betraktas som icke aducerat järn (se, analogt, dom av den 12 juli 2018, Profit Europe, de förenade målen C-397/17 och C-398/17, EU:C:2018:564).

Klassificering av artikeln enligt KN-nummer 7325 99 10 som andra gjutna varor av aducerat järn är också utesluten, eftersom aducerat gjutjärn och nodulärt gjutjärn skiljer sig åt i fråga om sammansättning och produktion. Även om nodulärt gjutjärn har liknande egenskaper som aducerat gjutjärn (EN-GJM), utgör det icke desto mindre en särskild kategori (EN-GJS) (se, analogt, dom av den 12 juli 2018, Profit Europe, de förenade målen C-397/17 och C-398/17).

Varan ska därför klassificeras enligt KN-nummer 7325 99 90 som andra gjutna varor av annat järn.

Image 1

(1)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.