25.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/320

av den 12 december 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU vad gäller tillämpningen av de väsentliga krav som avses i artikel 3.3 g i det direktivet i syfte att säkerställa lokalisering av nödsamtal från mobila enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (1), särskilt artikel 3.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt skäl 14 i direktiv 2014/53/EU kan radioutrustning vara avgörande för att ge tillgång till larmtjänster och bör därför i tillämpliga fall vara utformad så att den stöder de funktioner som krävs för tillgång till dessa tjänster.

(2)

Det system som inrättades inom Galileoprogrammet på grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 (2) är ett globalt system för satellitnavigering (nedan kallat GNSS) som helt och hållet ägs och kontrolleras av unionen och som tillhandahåller en mycket exakt positioneringstjänst under civil kontroll. Galileosystemet kan användas i kombination med andra GNSS-system.

(3)

I rymdstrategin för Europa (3), som antogs 2016, aviseras åtgärder för införande av Galileos positionerings- och navigeringstjänster i mobiltelefoner.

(4)

I sina slutsatser av den 5 december 2017 (4) stöder rådet utvecklingen av en stark nedströmsmarknad för rymdbaserade tillämpningar och tjänster, och understryker att lämpliga åtgärder bör vidtas, vid behov även lagstiftning, för att anordningar som säljs i unionen ska bli fullt kompatibla med Galileosystemet och för att uppmuntra spridningen av anordningar som är kompatibla med Galileo på den globala marknaden.

(5)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG (5) föreskrivs införandet av det gemensamma europeiska larmnumret (112) i hela unionen och medlemsstaterna åläggs att se till att företag som tillhandahåller slutanvändare elektroniska kommunikationstjänster för uppringning av ett eller flera nummer i den nationella nummerplanen gör information om varifrån samtalet kommer tillgänglig för myndigheter som handhar larmsamtal till åtminstone det gemensamma europeiska larmnumret 112.

(6)

Handhållna mobiltelefoner med avancerad datorkapacitet (nedan kallade mobila enheter) är den kategori av radioutrustning för telekommunikation som används mest i unionen för samtal till det gemensamma europeiska larmnumret 112.

(7)

Noggrannhetsnivån när det gäller lokalisering av den radioutrustning som använder larmtjänsterna spelar en viktig roll i att säkerställa effektiv tillgång till dessa tjänster. För att lokalisera ett nödsamtal från en mobil enhet används i dagsläget cell-id baserat på täckningsområdet för den basstation som den mobila enheten använder. Täckningsområdet för en basstation varierar från 100 meter till flera kilometer. I vissa fall, i synnerhet i bergsområden, städer och stora byggnader, kan detta leda till betydande fel i lokaliseringen av den person som ringer nödsamtalet.

(8)

Om samtalslokalisering baserad på cell-id kompletteras med wifi- och GNSS-information blir det möjligt att med mycket större precision lokalisera den som ringer nödsamtalet, vilket i sin tur möjliggör snabbare och effektivare räddningsinsatser och en optimering av beredskapsresurserna.

(9)

Samtalslokaliseringslösningar som bygger på GNSS-positionering har redan införts i åtta medlemsstater och i vissa tredjeländer.

(10)

Med avseende på eCall-system som bygger på 112-tjänsten krävs det enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 (6) redan att mottagarna i dessa system är kompatibla med positionsbestämningstjänsterna inom Galileo- och Egnossystemen.

(11)

Av ovan angivna skäl bör även mobila enheter omfattas av den kategori radioutrustning som stöder vissa funktioner som säkerställer tillgång till larmtjänster som avses i artikel 3.3 g i direktiv 2014/53/EU. Nya mobila enheter bör kunna erbjuda tillgång till wifi- och GNSS-platsinformation vid nödkommunikation, och funktionen för platslokalisering bör vara kompatibel med de tjänster som tillhandahålls genom Galileoprogrammet.

(12)

Direktiv 2014/53/EU uttrycker endast väsentliga krav. För att underlätta bedömningen av överensstämmelse med dessa krav föreskrivs i direktivet presumtion om överensstämmelse för radioutrustning som överensstämmer med frivilliga harmoniserade standarder som har antagits i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 (7) i syfte att ange detaljerade tekniska specifikationer av dessa krav.

(13)

Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) ombads att som stöd för genomförandet av artikel 3 i direktiv 2014/53/EU utarbeta harmoniserade standarder för radioutrustning (M/536) (8).

(14)

Ekonomiska aktörer bör ges tillräckligt med tid för att göra nödvändiga anpassningar av de mobila enheter som de avser att släppa ut på marknaden. Inget i denna förordning bör tolkas som att ekonomiska aktörer hindras från att följa den från dagen för dess ikraftträdande.

(15)

Kommissionen genomförde lämpliga samråd, även på expertnivå, under det förberedande arbetet med de åtgärder som anges i denna förordning, och samrådde med expertgruppen för rymdpolitik vid gruppens möten den 14 november 2017 och den 14 mars 2018.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De väsentliga krav som fastställs i artikel 3.3 g i direktiv 2014/53/EU ska gälla för handhållna mobiltelefoner med egenskaper som liknar dem i en dator vad gäller förmågan att behandla och lagra data.

2.   Överensstämmelse med punkt 1 ska säkerställas genom tekniska lösningar för mottagning och bearbetning av wifi-data, data från globala system för satellitnavigering som är kompatibla och kan användas med åtminstone det Galileosystem som avses i förordning (EU) nr 1285/2013, och för tillhandahållande av dessa data för överföring vid nödkommunikation.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 17 mars 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1285/2013 av den 11 december 2013 om uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 876/2002 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 1).

(3)  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En rymdstrategi för Europa (COM(2016) 705 final).

(4)  Rådets slutsatser av den 5 december 2017 om halvtidsöversynen av Galileo- och Egnosprogrammen och om de resultat som uppnåtts av Europeiska byrån för GNSS, 15435/17.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 24.4.2002, s. 51).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/758 av den 29 april 2015 om typgodkännandekrav för montering av eCall-system som bygger på 112-tjänsten i fordon och om ändring av direktiv 2007/46/EG (EUT L 123, 19.5.2015, s. 77).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 12).

(8)  Commission Implementing Decision C(2015) 5376 final of 4 August 2015 on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council (ej översatt till svenska).