5.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/168

av den 31 januari 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, diklorprop-P, epoxikonazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepikvat, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, metkonazol, metrafenon, Phlebiopsis gigantea, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, tiakloprid, tolklofosmetyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyr, trinexapak, tritikonazol, Verticillium albo-atrum och ziram

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 17 första stycket, och

av följande skäl:

(1)

I del A i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (2) fastställs de verksamma ämnen som anses ha blivit godkända enligt förordning (EG) nr 1107/2009.

(2)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tolklofosmetyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol och ziram förlängdes senast genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/524 (3). Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena löper ut den 30 april 2019.

(3)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena benfluralin, fluazinam, flutolanil och mepikvat löper ut den 28 februari 2019.

(4)

Godkännandeperioderna för de verksamma ämnena abamektin, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), epoxikonazol, fenpyroximat, Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var. anisopliae, Phlebiopsis gigantea, Pythium oligandrum, Streptomyces K61, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum och Verticillium albo-atrum löper ut den 30 april 2019.

(5)

Ansökningar om förnyat godkännande av de verksamma ämnena har lämnats in i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 (4).

(6)

På grund av att bedömningen av dessa ämnen har försenats av orsaker som de sökande inte råder över kommer godkännandet av de verksamma ämnena sannolikt att löpa ut innan något beslut om att förnya dem har fattats. Därför måste godkännandeperioderna förlängas.

(7)

Med tanke på syftet med artikel 17 första stycket i förordning (EG) nr 1107/2009 kommer kommissionen, när det gäller de fall där kommissionen kommer att anta en förordning om att inte förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen på grund av att kriterierna för godkännandet inte är uppfyllda, att fastställa det datum då godkännandet löper ut till samma datum som det datum som gällde före den här förordningen eller till det datum då förordningen om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet träder i kraft, beroende på vilken tidpunkt som infaller senast. När det gäller de fall där kommissionen kommer att anta en förordning om att förnya ett godkännande av ett verksamt ämne som anges i bilagan till den här förordningen, kommer kommissionen att sträva efter att, med hänsyn till omständigheterna, fastställa tidigast möjliga tillämpningsdatum.

(8)

Med hänsyn till att godkännandeperioderna för de verksamma ämnena benfluralin, fluazinam, flutolanil och mepikvat löper ut den 28 februari 2019 bör denna förordning träda i kraft så snart som möjligt.

(9)

Genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/524 av den 28 mars 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 identisk med stam AQ 713, klodinafop, klopyralid, cyprodinil, diklorprop-P, fosetyl, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342, pyrimetanil, kinoxifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoxam, tiram, tolklofosmetyl, triklopyr, trinexapak, tritikonazol och ziram (EUT L 88, 4.4.2018, s. 4).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 844/2012 av den 18 september 2012 om fastställande av de bestämmelser som behövs för att genomföra förnyelseförfarandet för verksamma ämnen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 252, 19.9.2012, s. 26).


BILAGA

Del A i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras på följande sätt:

(1)

På rad 74 för ämnet ziram ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(2)

På rad 89 för ämnet Pseudomonas chlororaphis stam: MA 342 ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(3)

På rad 90 för ämnet mepanipyrim ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(4)

På rad 92 för ämnet tiakloprid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(5)

På rad 123 för ämnet klodinafop ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(6)

På rad 124 för ämnet pirimikarb ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(7)

På rad 125 för ämnet rimsulfuron ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(8)

På rad 126 för ämnet tolklofosmetyl ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(9)

På rad 127 för ämnet tritikonazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(10)

På rad 129 för ämnet klopyralid ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(11)

På rad 130 för ämnet cyprodinil ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(12)

På rad 131 för ämnet fosetyl ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(13)

På rad 132 för ämnet trinexapak ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(14)

På rad 133 för ämnet diklorprop-P ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(15)

På rad 134 för ämnet metkonazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(16)

På rad 135 för ämnet pyrimetanil ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(17)

På rad 136 för ämnet triklopyr ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(18)

På rad 137 för ämnet metrafenon ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(19)

På rad 138 för ämnet Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(20)

På rad 139 för ämnet spinosad ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(21)

På rad 187 för ämnet flutolanil ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”29 februari 2020”.

(22)

På rad 188 för ämnet benfluralin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”29 februari 2020”.

(23)

På rad 189 för ämnet fluazinam ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”29 februari 2020”.

(24)

På rad 191 för ämnet mepikvat ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”29 februari 2020”.

(25)

På rad 193 för ämnet Bacillus thuringiensis subsp. aizawa ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(26)

På rad 194 för ämnet Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(27)

På rad 195 för ämnet Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(28)

På rad 197 för ämnet Beauveria bassiana ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(29)

På rad 198 för ämnet Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(30)

På rad 199 för ämnet Lecanicillium muscarium ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(31)

På rad 200 för ämnet Metarhizium anisopliae var. anisopliae ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(32)

På rad 201 för ämnet Phlebiopsis gigantea ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(33)

På rad 202 för ämnet Pythium oligandrum ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(34)

På rad 203 för ämnet Streptomyces K61 ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(35)

På rad 204 för ämnet Trichoderma atroviride ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(36)

På rad 206 för ämnet Trichoderma harzianum ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(37)

På rad 207 för ämnet Trichoderma asperellum ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(38)

På rad 208 för ämnet Trichoderma gamsii ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(39)

På rad 209 för ämnet Verticillium albo-atrum ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(40)

På rad 210 för ämnet abamektin ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(41)

På rad 211 för ämnet epoxikonazol ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.

(42)

På rad 213 för ämnet fenpyroximat ska datumet i den sjätte kolumnen (Godkännande till och med) ersättas med ”30 april 2020”.