31.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/150

av den 30 januari 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 vad gäller den rapporterande medlemsstaten för utvärderingen av följande verksamma ämnen som ingår i växtskyddsmedel: deltametrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, protiokonazol och tebukonazol

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 (2) tilldelades Förenade kungariket som rapporterande medlemsstat utvärderingen av vissa verksamma ämnen som ingår i växtskyddsmedel.

(2)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019 om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(3)

Utträdesavtalet såsom det överenskommits mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att gälla för och i Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer unionslagstiftningen på området växtskyddsmedel att tillämpas på och i Förenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med det avtalet och kommer att upphöra att gälla vid utgången av denna period. Enligt avtalet ska Förenade kungariket under övergångsperioden inte fungera som föredragande myndighet för riskbedömningar, granskningar, godkännanden eller tillstånd för unionen eller för medlemsstater som agerar gemensamt, enligt bland annat förordning (EG) nr 1107/2009.

(4)

Därför bör man utvärderingen av de verksamma ämnen för vilka Förenade kungariket är den rapporterande medlemsstaten och där det förväntas att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet inte kommer att lägga fram en slutsats före den 29 mars 2019 tilldelas andra medlemsstater. De berörda verksamma ämnena är deltametrin, diflufenikan, epoxikonazol, fluoxastrobin, protiokonazol och tebukonazol.

(5)

Tilldelningen bör säkerställa en balanserad fördelning av ansvar och arbete mellan medlemsstaterna.

(6)

Eftersom utvärderingen av de verksamma ämnena är långt framskriden och arbetet förväntas bli obetydligt bör man inte utse någon medrapporterande medlemsstat för utvärderingen.

(7)

Förordning (EU) nr 686/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Denna förordning ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 200, 27.7.2012, s. 5.


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 686/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Del A ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för deltametrin ska ersättas med följande:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

”Deltametrin

AT”

 

b)

Posten för diflufenikan ska ersättas med följande:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

”Diflufenikan

CZ”

 

c)

Posten för fluoxastrobin ska ersättas med följande:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

”Fluoxastrobin

DE”

 

d)

Posten för protiokonazol ska ersättas med följande:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

”Protiokonazol

PL”

 

2.

Del B ska ändras på följande sätt:

a)

Posten för epoxikonazol ska ersättas med följande:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

”Epoxikonazol

PL”

 

b)

Posten för tebukonazol ska ersättas med följande:

Verksamt ämne

Rapporterande medlemsstat

Medrapporterande medlemsstat

”Tebukonazol

DK”