31.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/146

av den 30 januari 2019

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/502 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003 godkändes preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/502 (2).

(2)

Innehavaren av godkännandet, Micron Bio-systems Ltd, har lämnat in en ansökan i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 om att lägga till namnet på dess företrädare till godkännandet.

(3)

Innehavaren av godkännandet har lämnat in relevanta uppgifter som styrker att FeedVision BV kommer att fungera som dess företrädare för den berörda fodertillsatsen från och med den 30 mars 2019.

(4)

Den föreslagna ändringen av villkoren för godkännandet är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av den berörda tillsatsen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(5)

För att FeedVision BV ska kunna fungera som företrädare för innehavaren av godkännandet måste villkoren för det berörda godkännandet ändras. Företrädarens namn bör därför läggas till i titeln och bilagan till förordningen. Namnet på innehavaren av godkännandet stavades inte korrekt i titeln till genomförandeförordning (EU) 2015/502. Följaktligen bör namnet på innehavaren av godkännandet ersättas med rätt stavning i titeln till genomförandeförordningen.

(6)

Genomförandeförordning (EU) 2015/502 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Bestämmelserna i denna förordning bör gälla från och med dagen för Förenade kungarikets utträde ur unionen.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2015/502

Genomförandeförordning (EU) 2015/502 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska ”Micro Bio-System Ltd” ersättas med ”Micron Bio-Systems Ltd, företrätt av FeedVision BV”.

2.

I den andra kolumnen i bilagan ska ”Micron Bio-Systems Ltd” ersättas med ”Micron Bio-Systems Ltd, företrätt av FeedVision BV”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 mars 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/502 av den 24 mars 2015 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor (innehavare av godkännandet: Micro Bio-System Ltd) (EUT L 79, 25.3.2015, s. 57).