14.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2

av den 11 december 2018

om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 (3) ingår bestämmelser som ger möjlighet till avtal om leasing av luftfartyg som är registrerade i tredjeländer, särskilt avtal om leasing med besättning.

(2)

Dessa avtal tillåts endast under extraordinära förhållanden, t.ex. om det råder brist på erforderliga luftfartyg på unionsmarknaden. De bör vara strikt tidsbegränsade och bör uppfylla säkerhetsnormer som är likvärdiga med de säkerhetsregler som föreskrivs i unionsrätten och i nationell rätt.

(3)

Luftfartsavtalet (4) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (nedan kallat luftfartsavtalet) undertecknades den 25 april 2007 och ändrades senare genom ett protokoll av den 24 juni 2010. I luftfartsavtalet återspeglas parternas åtagande avseende det gemensamma målet att fortsätta undanröja hinder för marknadstillträde, för att maximera nyttan för konsumenter, flygbolag, arbetskraft och samhället på båda sidor av Atlanten.

(4)

Luftfartsavtalet föreskriver ett system för leasing med besättning mellan parterna. I de relevanta bestämmelser som ingår i artikel 10 i luftfartsavtalet tillåts avtal om leasing med besättning i fråga om internationell luftfart, under förutsättning att samtliga parter i sådana avtal har rätt behörighet och uppfyller villkoren i de lagar och andra författningar som parterna i luftfartsavtalet normalt tillämpar.

(5)

Relevant utveckling och tidigare diskussioner i den gemensamma kommitté som inrättats inom ramen för luftfartsavtalet har visat att parterna i luftfartsavtalet skulle ha nytta av ett särskilt avtal om leasing med besättning som preciserar de relevanta bestämmelserna i luftfartsavtalet.

(6)

Eftersom ett sådant avtal om leasing med besättning skulle omfatta en lättnad av de befintliga tidsbegränsningarna skulle det ge följdverkningar på förordning (EG) nr 1008/2008, där tidsbegränsningar föreskrivs i de fall där unionens lufttrafikföretag leasar med besättning från lufttrafikföretag i tredjeländer.

(7)

Förordning (EG) nr 1008/2008 behöver därför ändras så att den möjliggör en lättnad av tidsbegränsningarna för leasing med besättning om detta överenskoms i internationella avtal som ingås av unionen med tredjeländer.

(8)

Med tanke på att kommissionen för närvarande genomför en översyn av förordning (EG) nr 1008/2008, inklusive bestämmelserna om leasing med besättning och deras eventuella konsekvenser för arbetstagare och konsumenter, och att kommissionens översyn kan leda till en allmän översyn av förordning (EG) nr 1008/2008, begränsas den här förordningen till en anpassning av förordning (EG) nr 1008/2008 till relevanta internationella förpliktelser. Det internationella avtalet om leasing med besättning bör omfatta ömsesidiga rättigheter och skyldigheter för båda parter och vara baserat på ett befintligt luftfartsavtal.

(9)

Förordning (EG) nr 1008/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 13.3 b i förordning (EG) nr 1008/2008 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”såvida inte något annat föreskrivs i ett internationellt avtal om leasing med besättning, som undertecknats av unionen och är baserat på ett luftfartsavtal i vilket unionen är part och vilket undertecknades före den 1 januari 2008, ett av följande villkor uppfylls:”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 11 december 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

J. BOGNER-STRAUSS

Ordförande


(1)  EUT C 345, 13.10.2017, s. 126.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 november 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 6 december 2018.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).

(4)  EUT L 134, 25.5.2007, s. 4.