18.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 328/89


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/2167

av den 17 december 2019

om godkännande av den strategiska planen för nätverket för nätverksfunktioner för flygledningstjänsten av det gemensamma europeiska luftrummet för perioden 2020–2029

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars 2004 om organisation och användning av det gemensamma europeiska luftrummet (”förordning om luftrummet”) (1), särskilt artikel 6.4, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 (2) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/123 (3) föreskrivs att den nätverksförvaltare som utses i enlighet med dessa förordningar har till uppgift att utarbeta och uppdatera den strategiska planen för nätverket.

(2)

I förordning (EU) nr 677/2011 och genomförandeförordning (EU) 2019/123 anges att den strategiska planen för nätverket ska antas av kommissionen efter antagande av nätverksstyrelsen.

(3)

Den 27 juni 2019 antog nätverksstyrelsen den strategiska planen för nätverket för perioden 2020–2029. Denna period är anpassad till de relevanta referensperioderna och omfattar den period för vilken nätverksförvaltaren utses.

(4)

Den strategiska planen för nätverket bör godkännas.

(5)

Detta beslut bör träda i kraft så snart som möjligt före inledandet av den period som omfattas av den strategiska planen för nätverket.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för det gemensamma luftrummet, inrättad genom artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den strategiska planen för nätverket 2020–2029, som antogs av nätverksstyrelsen vid dess 25:e möte den 27 juni 2019 (5), godkänns härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 96, 31.3.2004, s. 20.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 av den 7 juli 2011 om genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst (ATM) och om ändring av förordning (EU) nr 691/2010 (EUT L 185, 15.7.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/123 av den 24 januari 2019 om genomförandebestämmelser för nätverksfunktioner för flygledningstjänst (ATM) och om upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 677/2011 (EUT L 28, 31.1.2019, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/2004 av den 10 mars 2004 om ramen för inrättande av det gemensamma europeiska luftrummet (”ramförordning”) (EUT L 96, 31.3.2004, s. 1).

(5)  Network Strategy Plan for the air traffic management network functions of the single European sky for the period 2020–2029, published as document NMB/19/25/7 on the website of the Network Manager: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents