16.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 325/168


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/2151

av den 13 december 2019

om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artikel 281, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 6 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen föreskrivs att allt utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheterna och mellan ekonomiska aktörer och tullmyndigheterna samt lagring av sådana uppgifter ska ske med hjälp av elektronisk databehandlingsteknik. I artikel 280 i förordningen föreskrivs att kommissionen ska utarbeta ett arbetsprogram för utvecklingen och införandet av de elektroniska systemen (nedan kallat arbetsprogrammet).

(2)

Kommissionen antog det första arbetsprogrammet genom kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU (2) och uppdaterade det för första gången 2016 genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 (3). Arbetsprogrammet från 2016 behöver uppdateras för att ta hänsyn till den nya resurs- och prioritetsbaserade planeringen för de elektroniska systemen. Det är också nödvändigt att beakta den ändring av artikel 278 i förordning (EU) nr 952/2013 som gjordes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/632 (4) för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013. För att säkerställa en stabil och tillförlitlig planering i fråga om införandet av de elektroniska system som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013 bör arbetsprogrammet i framtiden uppdateras endast om ny utveckling ägt rum. Den bestämmelse som kräver en årlig uppdatering av arbetsprogrammet bör därför utgå.

(3)

Det är också nödvändigt att ytterligare specificera vissa delar av rapporteringsskyldigheterna, som infördes för medlemsstaterna och kommissionen genom den nya artikel 278a i förordning (EU) nr 952/2013 för att övervaka framstegen med utvecklingen av de elektroniska systemen. I enlighet med punkt 4 i den artikeln ska medlemsstaterna två gånger om året förse kommissionen med en uppdaterad sammanställning över sina egna framsteg vad gäller att utveckla och införa de elektroniska systemen. Sammanställningen bör innehålla datumen för slutförandet av vissa delmål och, i händelse av förseningar eller risker för förseningar, de åtgärder som avses i artikel 278a.3. Det är också nödvändigt att ange de slutdatum då medlemsstaterna ska ha skickat in informationen. Detta kommer att göra det möjligt för kommissionen att utarbeta och lägga fram sin rapport om framstegen med utvecklingen av de elektroniska systemen till Europaparlamentet och rådet i slutet av varje år. Medlemsstaterna bör också omedelbart underrätta kommissionen om väsentliga förändringar i sin it-planering. Med tanke på den rapporteringsskyldighet som föreskrivs i artikel 278a.4 är det dock inte längre nödvändigt att kräva att medlemsstaterna ska skicka in information sex månader innan ett nytt elektroniskt system införs.

(4)

I arbetsprogrammet bör de elektroniska system som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013 förtecknas, och även de relevanta artiklar som föreskriver dessa system och de datum då de förväntas tas i drift. I arbetsprogrammet bör det göras åtskillnad mellan de elektroniska system som medlemsstaterna ska utveckla själva (nedan kallade nationella system) och de system de ska utveckla i samarbete med kommissionen (nedan kallade transeuropeiska system). Alla dessa elektroniska system behövs för att förordning (EU) nr 952/2013 ska vara fullt effektiv. Förteckningen bör bygga på det befintliga planeringsdokumentet som omfattar alla it-relaterade tullprojekt (nedan kallat den fleråriga strategiska planen för tullens elektroniska system (5)), som upprättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 70/2008/EG (6), särskilt artiklarna 4 och 8.2. De elektroniska system som avses i arbetsprogrammet bör förvaltas, utformas och utvecklas i enlighet med den fleråriga strategiska planen för tullens elektroniska system.

(5)

Eftersom övergångsperioden för den fullständiga tillämpningen av förordning (EU) nr 952/2013 bör vara avslutad senast de datum som anges i artikel 278 i den förordningen, fastställs i arbetsprogrammet en mer detaljerad definition av de faktiska datumen för införande av vart och ett av de elektroniska systemen, och därmed fastställs slutet av perioden för tillämpning av de särskilda övergångsbestämmelserna i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 (7).

(6)

Om det enligt arbetsprogrammet är möjligt för medlemsstaterna att välja att införa ett transeuropeiskt eller nationellt elektroniskt system inom en viss tidsperiod (tidsfönster), bör det i bilagan klargöras att ”startdatum för införande” är det tidigaste datum då medlemsstaterna får påbörja driften av det nya elektroniska systemet och ”slutdatum för införande” är det sista datum då alla medlemsstater och alla ekonomiska aktörer ska börja använda det nya eller uppgraderade elektroniska systemet. Slutdatum för införandet bör också vara utgången av perioden för de övergångsåtgärder som avser det elektroniska systemet. Dessa datum bör därför fastställas på grundval av de tidsfrister som anges i artikel 278.1, 278.2 och 278.3 i förordning (EU) nr 952/2013. Tidsfönstren är nödvändiga för att införa systemen på unionsnivå, med beaktande av varje systems behov. Olika regler om tidsfönster bör gälla för tullprojektet i fråga om säkerhet och skydd före införsel (ICS2). I detta fall bör alla medlemsstater vara beredda att införa varje fas av projektet vid dess startdatum, medan ekonomiska aktörer, med medlemsstaternas samtycke, bör ges möjlighet att ansluta sig inom tidsfönstret.

(7)

Tidsfönstren för migration av nationella elektroniska system bör anpassas till medlemsstaternas nationella projekt- och migrationsplaner och ta hänsyn till deras särskilda nationella it-miljöer och -förhållanden. Slutdatum för införande av nationella elektroniska system bör också innebära avslut för perioderna för de övergångsåtgärder som avser dessa elektroniska system. Dessa datum bör därför fastställas på grundval av de tidsfrister som anges i artikel 278.1, 278.2 och 278.3 i förordning (EU) nr 952/2013.

(8)

Medlemsstaterna och kommissionen bör också säkerställa att de ekonomiska aktörerna i lämplig tid får den tekniska information de behöver för att uppdatera sina elektroniska system och ansluta sig till de nya eller uppgraderade elektroniska system som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013. Information om nödvändiga ändringar ska tillhandahållas mellan 12 och 24 månader innan ett visst system införs, om det är nödvändigt på grund av systemets räckvidd och karaktär. För mindre ändringar kan denna period vara kortare.

(9)

Datumen för införandet av vissa projekt måste ändras för att säkerställa synkronisering mellan arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen för tullens elektroniska system och för att ta hänsyn till de nya tidsfrister som föreskrivs i artikel 278 i förordning (EU) nr 952/2013.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Arbetsprogrammet

Arbetsprogrammet för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (nedan kallat arbetsprogrammet), som återfinns i bilagan, antas härmed.

Artikel 2

Genomförande

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta om genomförandet av arbetsprogrammet.

2.   Medlemsstaterna ska utveckla och införa de berörda elektroniska systemen inom slutdatumen för de relevanta tidsfönster som fastställs i arbetsprogrammet.

3.   De projekt som anges i arbetsprogrammet och utarbetandet och genomförandet av de relaterade elektroniska systemen ska förvaltas på ett sätt som är förenligt med arbetsprogrammet och den fleråriga strategiska planen för tullens elektroniska system.

4.   Kommissionen ska eftersträva samförstånd och enighet med medlemsstaterna om projektens omfattning och om utformningen av, kraven på och strukturen i de elektroniska systemen när den inleder projekten i arbetsprogrammet. När så är lämpligt ska kommissionen även samråda med och ta hänsyn till synpunkter från de ekonomiska aktörerna.

Artikel 3

Uppdateringar

Arbetsprogrammet ska uppdateras regelbundet för att säkerställa dess samstämmighet med och anpassning till utvecklingen av genomförandet av förordning (EU) nr 952/2013 och för att ta hänsyn till de faktiska framstegen i fråga om att förbereda och utveckla de elektroniska systemen. Detta gäller särskilt tillgången till gemensamt överenskomna specifikationer och den praktiska operativa lanseringen av de elektroniska systemen.

Artikel 4

Meddelanden och rapportering

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska utbyta information om planeringen och hur genomförandet av vart och ett av systemen fortlöper.

2.   Medlemsstaterna ska senast den 31 januari och den 30 juni varje år till kommissionen lämna in nationella projekt- och migrationsplaner samt sammanställningen över framsteg när det gäller utveckling och införande av de elektroniska system som avses i artikel 278a.4 i förordning (EU) nr 952/2013. Planerna och sammanställningen ska innehålla de uppgifter som krävs för den årliga rapport som kommissionen ska lägga fram i enlighet med artikel 278a i förordning (EU) nr 952/2013.

3.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta kommissionen om alla viktiga uppdateringar av sina nationella projekt- och migrationsplaner.

4.   Medlemsstaterna ska i lämplig tid göra de tekniska specifikationerna för extern kommunikation av det nationella elektroniska systemet tillgängliga för de ekonomiska aktörerna.

Artikel 5

Upphävande

1.   Genomförandebeslut (EU) 2016/578 ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet och till genomförandebeslut 2014/255/EU ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2019.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/255/EU av den 29 april 2014 om fastställande av arbetsprogrammet för unionens tullkodex (EUT L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/578 av den 11 april 2016 om upprättande av ett arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex (EUT L 99, 15.4.2016, s. 6).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/632 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (EUT L 11, 25.4.2019, s. 54).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2

(6)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln (EUT L 23, 26.1.2008, s. 21).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (EUT L 69, 15.3.2016, s. 1).


BILAGA

Arbetsprogram för utveckling och införande av de elektroniska system som föreskrivs i unionens tullkodex

I.   INLEDNING

1.

Arbetsprogrammet utgör ett instrument för att stödja tillämpningen av de bestämmelser i förordning (EU) nr 952/2013 som avser utveckling och införande av dess elektroniska system.

2.

I arbetsprogrammet anges också de perioder under vilka övergångsbestämmelser ska gälla fram till införandet av de nya eller uppgraderade elektroniska system som avses i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (1), delegerade förordning (EU) 2016/341 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (2).

3.

Det viktigaste delmålet i fråga om de tekniska specifikationerna ska förstås som det datum då en stabil version av de tekniska specifikationerna görs tillgänglig. För nationella system eller komponenter kommer detta datum att meddelas inom ramen för den offentliggjorda nationella projektplaneringen.

4.

I arbetsprogrammet fastställs följande ”datum för införande” av de transeuropeiska och de nationella systemen:

a)

Startdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som det tidigaste datum då det elektroniska systemet kan tas i drift.

b)

Slutdatum för tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen, vilket ska förstås som

det senaste datum då systemen måste vara i drift i alla medlemsstater och användas av alla ekonomiska aktörer, och

slutdatum för övergångsåtgärderna.

Vid tillämpning av led b ska datumet vara samma som startdatumet om inget faktiskt fönster planeras för migration eller införande.

5.

För helt nationella system eller specifika nationella komponenter i ett större EU-projekt får medlemsstaterna fastställa datum för införande och start- och slutdatum för ett tidsfönster i sin nationella projektplanering, med förbehåll för de allmänna tidsfrister som anges i artikel 278 i förordning (EU) nr 952/2013.

Följande nationella system eller särskilda nationella komponenter omfattas av första stycket:

a)

Det automatiserade exportsystemet (AES) – komponent 2 (uppgradering av nationella exportsystem) (punkt 10 i del II).

b)

Särskilda förfaranden (SP IMP/SP EXP) (punkt 12 i del II).

c)

Anmälan av ankomst, anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring (punkt 13 i del II).

d)

Uppgradering av nationella importsystem för hantering av tulldeklarationer (punkt 14 i del II).

e)

Förvaltning av garantier (GUM) – komponent 2 (punkt 16 i del II).

6.

För transeuropeiska system med ett tidsfönster för införande, men utan ett enda genomförandedatum, får medlemsstaterna, där så är lämpligt, inleda införandet vid ett lämpligt datum inom detta fönster och tillåta en tid inom vilken ekonomiska aktörer kan migrera. Start- och slutdatum ska meddelas kommissionen. Kommissionen och medlemsstaterna måste noggrant överväga de gemensamma domänaspekterna.

Följande transeuropeiska system omfattas av första stycket:

a)

Uppgradering av det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) (punkt 9 i del II).

b)

Det automatiserade exportsystemet (AES) – (komponent 1) (punkt 10 i del II).

c)

Systemet för centraliserad klarering (punkt 15 i del II).

Det transeuropeiska systemet för hantering av summarisk införseldeklaration ICS2 (punkt 17 i del II) kräver också ett gradvis genomförande och övergång. Tillvägagångssättet i detta fall är dock annorlunda, eftersom alla medlemsstater förväntas vara redo samtidigt för varje fas i början av varje tidsfönster. Medlemsstaterna får dessutom, om det anses lämpligt, tillåta de ekonomiska aktörerna att gradvis ansluta sig till systemet till slutet av varje tidsfönster som anges för varje fas. Medlemsstaterna ska, i samordning med kommissionen, offentliggöra tidsfristerna och instruktionerna för de ekonomiska aktörerna på sina webbplatser.

7.

Vid genomförandet av arbetsprogrammet måste kommissionen och medlemsstaterna noga hantera komplexiteten i fråga om beroendeförhållanden, variabler och antaganden. De principer som anges i den fleråriga strategiska planen kommer att användas för att hantera planeringen.

Projekten kommer att genomföras i olika faser från förberedelse och utveckling via konstruktion, test, migration och slutlig drift. Kommissionens och medlemsstaternas roll i dessa olika faser kommer att bero på arten och strukturen hos systemet samt hos dess komponenter eller tjänster, såsom beskrivs i de detaljerade projektunderlagen för den fleråriga strategiska planen för tullens elektroniska system. I lämpliga fall kommer gemensamma tekniska specifikationer att fastställas av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna som också kommer att granska dem med målet att de kan slutföras 24 månader före det planerade datumet för införande av det elektroniska systemet.

Medlemsstaterna och kommissionen bör också säkerställa att de ekonomiska aktörerna i tid får den tekniska information som de behöver för att uppdatera sina egna elektroniska system och ansluta sig till de nya eller uppgraderade elektroniska system som föreskrivs i förordning (EU) nr 952/2013. Eventuella ändringar måste meddelas de ekonomiska aktörerna mellan 12 och 24 månader före införandet av ett visst system, om nödvändigt på grund av ändringens omfattning och art, så att de ekonomiska aktörerna kan planera och anpassa sina system och gränssnitt. För mindre ändringar kan denna period vara kortare.

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall kommissionen, kommer att delta i utvecklingen och införandet av systemen i enlighet med den fastställda systemstrukturen och specifikationerna. Verksamheten kommer att genomföras i enlighet med de viktigaste delmål och datum som anges i arbetsprogrammet. Kommissionen och medlemsstaterna kommer också att samarbeta med ekonomiska aktörer och andra intressenter.

De ekonomiska aktörerna kommer att behöva vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de ska kunna använda sig av systemen när de väl är på plats och senast vid de slutdatum som anges i detta arbetsprogram eller, i förekommande fall, som fastställts av medlemsstaterna inom ramen för deras nationella planer.

II.   FÖRTECKNING ÖVER PROJEKT SOM RÖR UTVECKLINGEN OCH INFÖRANDET AV ELEKTRONISKA SYSTEM

A.   Fullständig förteckning

”Projekt och relaterade elektroniska system”

Förteckning över projekt som rör utvecklingen och införandet av de elektroniska system som krävs för tillämpningen av tullkodexen

Rättslig grund

Viktigaste delmål

Datum för införande av de elektroniska systemen

 

 

 

Startdatum för tidsfönster för införande av det elektroniska systemet  (3)

Slutdatum för tidsfönster för införande av det elektroniska systemet  (4) = Slutdatum för övergångsperioden

1.   Systemet med registrerade exportörer (REX)

Syftet med projektet är att tillhandahålla aktuell information om registrerade exportörer som är etablerade i länder som omfattas av allmänna preferenssystemet (GSP) och som exporterar varor till unionen. Systemet är ett transeuropeiskt system och omfattar också uppgifter om ekonomiska aktörer i EU i syfte att stödja exporten till länder som omfattas av GSP. De nödvändiga uppgifterna har gradvis förts in i systemet fram till och med den 31 december 2017.

Artiklarna 6.1, 16 och 64 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Bindande klassificeringsbesked (BTI)

Syftet med projektet är att uppgradera Europeiska informationssystemet för bindande klassificeringsbesked EBTI-3 i syfte att säkerställa

a)

anpassning av EBTI 3-systemet till kraven i tullkodexen,

b)

utvidgning av de deklarationsuppgifter som krävs för övervakningen,

c)

övervakning av obligatorisk användning av bindande klassificeringsbesked,

d)

övervakning och förvaltning av utvidgad användning av bindande klassificeringsbesked.

Projektet genomförs i två faser.

Den första fasen (steg 1) tillhandahåller funktionen att gradvis ta emot den deklarationsdatauppsättning som krävs enligt tullkodexen från och med den 1 mars 2017 fram till genomförandet av de projekt som förtecknas i punkterna 10 (senast den 1 december 2023) och 14 (senast den 31 december 2022). Steg 2 uppfyller skyldigheten att kontrollera användningen av bindande klassificeringsbesked på grundval av den deklarationsdatauppsättning som nu krävs och anpassning till processen för tullbeslut (dvs. steg 2).

Under den andra fasen genomförs den elektroniska versionen av ansökningar och beslut om bindande klassificeringsbesked, och ekonomiska aktörer ges ett harmoniserat gränssnitt för att lämna in ansökningar om bindande klassificeringsbesked och ta emot beslut om bindande klassificeringsbesked på elektronisk väg.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 och 34 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2016

(fas 1)

1.3.2017

(fas 1 – steg 1)

1.3.2017

(fas 1 – steg 1)

2.10.2017

(fas 1 – steg 2)

2.10.2017

(fas 1 – steg 2)

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

(fas 2)

1.10.2019

(fas 2)

1.10.2019

(fas 2)

3.   Systemet för tullbeslut

Syftet med projektet är att harmonisera processerna i samband med ansökningar om tullbeslut, beslutsfattande och handläggning av beslut genom standardisering och elektronisk handläggning av ansökningar och besluts-/tillståndsuppgifter i hela unionen. Projektet avser nationella beslut och beslut som omfattar flera medlemsstater i enlighet med tullkodexen och omfattar systemkomponenter som utvecklas centralt på unionsnivå samt integration med nationella komponenter om medlemsstaterna väljer detta. Detta transeuropeiska system underlättar samråd under beslutsprocessen och hanteringen av tillståndsprocessen.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27 och 28 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Direkt tillgång för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur)

Syftet med projektet är att tillhandahålla fungerande lösningar för att kunna erbjuda näringsidkare direkt och harmoniserad tillgång som en tjänst som ska integreras i de elektroniska tullsystemen i överensstämmelse med de enskilda projekten inom ramen för tullkodexen. Enhetlig användaradministration och digital signatur kommer att integreras i de berörda systemens portaler och omfattar stöd för identifiering, tillgång och användaradministration som uppfyller nödvändiga säkerhetskrav.

Det första införandet skedde samtidigt som för systemet för tullbeslut.

Denna tekniska autentiserings- och användarhanteringslösning kommer därefter att göras tillgänglig för användning i andra projekt inom ramen för tullkodexen, till exempel bindande klassificeringsbesked (BTI), uppgraderingen av godkända ekonomiska aktörer (AEO), systemet för bevis om tullstatus som unionsvaror (PoUS) och informationsblad för särskilda förfaranden. Datum för införande: se de olika projekten.

Artiklarna 6.1 och 16 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Godkända ekonomiska aktörer (AEO) – uppgradering

Syftet med projektet är att förbättra affärsprocesserna i samband med ansökningar och intyg om status som godkänd ekonomisk aktör med beaktande av ändringarna av de rättsliga bestämmelserna i unionens tullkodex.

Under den första fasen syftar projektet till att genomföra de viktigaste förbättringarna av systemet för godkända ekonomiska aktörer som del av att harmonisera förfarandet för tullbeslut.

Under den andra fasen av projektet genomförs den elektroniska versionen av ansökningar och beslut om status som godkänd ekonomisk aktör, och ekonomiska aktörer ges ett harmoniserat gränssnitt för att lämna in ansökningar om status som godkänd ekonomisk aktör och för att ta emot beslut om status som godkänd ekonomisk aktör på elektronisk väg. Det uppgraderade systemet släpps i två faser: del 1 för inlämnande av ansökningar om status som godkänd ekonomisk aktör och beslutsprocessen samt del 2 för övriga efterföljande processer.

Artiklarna 6.1, 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 och 39 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2016

5.3.2018

(fas 1)

5.3.2018

(fas 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2018

1.10.2019

(fas 2 – inledande processer del 1)

16.12.2019

(fas 2 – andra processer del 2)

1.10.2019

(fas 2 – del 1)

16.12.2019

(fas 2 – del 2)

6.   Uppgradering av systemet för registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (Eori 2)

Detta projekt syftar till att göra en mindre uppgradering av det befintliga transeuropeiska Eori-systemet som möjliggör registrering och identifiering av ekonomiska aktörer i unionen och i tredjeland samt andra personer än ekonomiska aktörer som sysslar med tullfrågor i unionen.

Artiklarna 6.1 och 9 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2016

5.3.2018

5.3.2018

7.   Övervakningssystemet Surveillance 3

Syftet med projektet är att uppgradera övervakningssystemet Surveillance 2+ för att säkerställa anpassningen till kraven i tullkodexen, t.ex. avseende det standardiserade informationsutbytet genom elektronisk databehandlingsteknik och inrättandet av de funktioner som krävs för bearbetning och analys av den fullständiga uppsättningen övervakningsuppgifter som erhållits från medlemsstaterna.

Projektet omfattar därför ytterligare datautvinningskapacitet och rapporteringsfunktioner som ska göras tillgängliga för kommissionen och medlemsstaterna.

Ett fullständigt genomförande av detta projekt är beroende av de projekt som anges i punkterna 10 (senast den 1 december 2023) och 14 (senast den 31 december 2022). Datum för införande av detta system ska fastställas av medlemsstaterna som en del av deras nationella planer.

Artiklarna 6.1, 16 och 56.5 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Bevis om tullstatus som unionsvaror (PoUS)

Projektet syftar till att skapa ett nytt transeuropeiskt system för att lagra, hantera och hämta bevis om tullstatus som unionsvaror T2L/F och manifestet för tulländamål (utfärdat av en icke godkänd utfärdare).

Eftersom genomförandet av manifestet för tulländamål ska kopplas till den enda kontaktpunkten för sjötransport kommer denna del av projektet att omfattas av en särskild fas.

Artiklarna 6.1, 16 och 153 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 1:a kvartalet 2022

1.3.2024

(fas 1)

2.6.2025

(fas 2)

1.3.2024

(fas 1)

2.6.2025

(fas 2)

9.   Uppgradering av det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS)

Syftet med detta projekt är att anpassa det transeuropeiska nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS) till den nya tullkodexen.

Komponent 1 – ”NCTS, fas 5”: Syftet med denna fas är att anpassa NCTS-systemet till kraven för den nya tullkodexen utom när det gäller säkerhets- och skyddsuppgifter i tulldeklarationer för varor som förs in i unionens tullområde.

Den omfattar registrering av händelser som inträffar under transporten och anpassning av informationsutbyte till datakrav enligt tullkodexen samt uppgradering och utveckling av gränssnitt mot andra system.

Komponent 2 – ”NCTS, fas 6”: Syftet med denna fas är att genomföra de nya särskilda kraven på säkerhets- och skyddsuppgifter i tulldeklarationer för transiteringar av varor som förs in i unionens tullområde till följd av projekt 17 (UCC ICS2). Omfattningen och genomförandelösningen kommer att fastställas under projektets inledande fas.

Artiklarna 6.1, 16 och 226–236 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2019

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2022

1.3.2021

3.6.2024

1.12.2023

2.6.2025

10.   Det automatiserade exportsystemet (AES)

Projektet syftar till att genomföra tullkodexens krav för export och utförsel.

Komponent 1 – ”transeuropeiskt AES”: Syftet med projektet är att vidareutveckla det befintliga transeuropeiska systemet för exportkontroll för att genomföra ett fullständigt automatiserat exportsystem som ska täcka verksamhetskraven för processer och uppgifter enligt tullkodexen, bland annat avseende förenklade förfaranden och centraliserad klarering för export. Det ska även omfatta utvecklingen av harmoniserade gränssnitt till systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS) och det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS). Det automatiserade exportsystemet kommer i sig att möjliggöra fullständigt automatiserade exportförfaranden och utförselformaliteter. Det automatiserade exportsystemet omfattar delar som ska utvecklas centralt och nationellt, inbegripet de nationella komponenter i vilka exportdeklarationen inges och behandlas och som möjliggör ett senare informationsutbyte med utfartstullkontoret via de gemensamma komponenterna i det automatiserade exportsystemet.

Komponent 2 – ”uppgradering av nationella exportsystem”: I ett förfarande som inte omfattas av det automatiserade transportsystemet, men som är nära kopplat till det, ska separata nationella system uppgraderas för särskilda nationella delar med anknytning till export- och/eller utförselformaliteter. Om dessa delar inte har någon inverkan på det gemensamma området för det automatiserade transportsystemet kan de omfattas av denna komponent.

Artiklarna 6.1, 16, 179 och 263–276 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 4:e kvartalet 2019

(komponent 1)

1.3.2021

(komponent 1)

1.12.2023

(komponent 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

(komponent 2)

1.3.2021

(komponent 2)

1.12.2023

(komponent 2)

11.   Informationsblad för särskilda förfaranden

Syftet med projektet är att utveckla ett nytt transeuropeiskt system för att stödja och rationalisera processerna för hantering av uppgifter i informationsblad och för elektronisk hantering av uppgifter i informationsblad i samband med särskilda förfaranden.

Artiklarna 6.1, 16, 215 och 255–262 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2018

1.6.2020

1.6.2020

12.   Särskilda förfaranden

Syftet med projektet är att påskynda, underlätta och harmonisera särskilda förfaranden i hela unionen genom att tillhandahålla gemensamma verksamhetsprocesser. Avsikten är att genomföra alla ändringar i tullkodexen som krävs för lagring i tullager, slutanvändning, tillfällig införsel samt aktiv och passiv förädling.

Projektet kommer att genomföras i två delar.

komponent 1: särskilda förfarande – export (SP EXP): tillhandahåller de nödvändiga nationella elektroniska lösningarna för exportrelaterade särskilda förfaranden.

komponent 2: särskilda förfarande – import (SP IMP): tillhandahåller de nödvändiga nationella elektroniska lösningarna för importrelaterade särskilda förfaranden.

Genomförandet av dessa projekt kommer att ske genom de projekt som förtecknas i punkterna 10 och 14.

Artiklarna 6.1, 16, 215, 237–242 och 250–262 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna (för komponent 1 och 2)

1.3.2021

(komponent 1)

1.12.2023

(komponent 1)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen med tidsfönster för införande till 31.12.2022

(komponent 2)

13.   Anmälan av ankomst, anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

Syftet med projektet är att definiera processerna för anmälan av transportmedlets ankomst, anmälan av varornas ankomst och deklarationen för tillfällig lagring enligt beskrivningen i tullkodexen och att stödja harmonisering av dessa i alla medlemsstater med avseende på informationsutbyte mellan näringslivet och tullen.

Projektet omfattar automatisering av processer på nationell nivå.

Artiklarna 6.1, 16 och 133–152 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska definieras av medlemsstaterna och för anmälan av ankomst i enlighet med ICS2-planeringen.

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen med tidsfönster för införande till 31.12.2022

14.   Uppgradering av nationella importsystem

Målet för projektet är att genomföra alla process- och datakrav som följer av tullkodexen och som avser import (och som inte omfattas av något av de andra projekt som definieras i arbetsprogrammet). Den hänför sig huvudsakligen till ändringar för förfarandet för ”övergång till fri omsättning” (standardförfarande + förenklingar), men omfattar även de effekter som härrör från andra systemmigrationer. Detta projekt avser nationell import och omfattar de nationella systemen för behandling av tulldeklarationer och andra system såsom nationella redovisnings- och betalningssystem.

Artiklarna 6.1, 16.1, 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108–109, 158–187 och 194–195 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen med tidsfönster för införande till 31.12.2022

15.   Centraliserad tullklarering för import (CCI)

Syftet med projektet är att möjliggöra att varor hänförs till tullförfaranden genom centraliserad klarering, vilket ger de ekonomiska aktörerna möjlighet att centralisera sin verksamhet i tullhänseende. Behandlingen av tulldeklarationen och det fysiska frigörandet av varorna bör samordnas mellan de berörda tullkontoren. Det rör sig om ett transeuropeiskt system som innehåller komponenter som utvecklats centralt och nationellt.

Projektet kommer att genomföras i två faser.

Fas 1: denna fas kommer att omfatta en kombination av centraliserad klarering och standardtulldeklarationer och förenklade tulldeklarationer och respektive kompletterande tulldeklarationer (en förenklad tulldeklaration). Dessutom kommer det att omfatta hänförande av varor till följande tullförfaranden: övergång till fri omsättning, lagring i tullager, aktiv förädling och slutanvändning. Slutligen kommer denna fas för varutypen att omfatta alla typer av varor, med undantag för punktskattepliktiga varor och varor som omfattas av åtgärder enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

Fas 2: denna fas kommer att omfatta allt som inte omfattas av fas 1, dvs. en kombination av centraliserad klarering och tulldeklarationer genom en registrering i deklarantens bokföring och motsvarande kompletterande deklarationer, kompletterande deklarationer om mer än en förenklad tulldeklaration, hänförande av varor till förfarandet för tillfällig införsel, samt punktskattepliktiga varor och varor som omfattas av åtgärder enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

Artiklarna 6.1, 16 och 179 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2020

Måldatum för tekniska specifikationer

= 2:a kvartalet 2022

1.3.2022

2.10.2023

1.12.2023

2.6.2025

16.   Förvaltning av garantier (Guarantee Management – GUM)

Syftet med projektet är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig förvaltning av de olika typerna av garantier.

Komponent 1 – ”förvaltning av garantier”: Detta transeuropeiska system kommer att omfatta förvaltningen av samlade garantier som kan användas i mer än en medlemsstat, övervakning av referensbeloppet för varje tulldeklaration eller kompletterande deklaration samt lämplig information om de upplysningar som behövs för bokföringen av befintliga tullskulder för alla tullförfaranden som föreskrivs i unionens tullkodex, utom för transitering, som ingår i NCTS-projektet.

Komponent 2 – ”nationell förvaltning av garantier”: Dessutom ska befintliga elektroniska system på nationell nivå för att hantera garantier som är giltiga i en medlemsstat uppgraderas.

Artiklarna 6.1, 16 och 89–100 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för tekniska specifikationer

= 3:e kvartalet 2022

(komponent 1)

2.10.2023

(komponent 1)

2.6.2025

(komponent 1)

Måldatum för tekniska specifikationer

= ska fastställas av medlemsstaterna

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen

(komponent 2)

Ska fastställas av medlemsstaterna som en del av den nationella planen med ett tidsfönster för införande till 2.6.2025

(komponent 2)

17.   Importkontrollsystem 2 (ICS2)

Syftet med detta program är att öka säkerheten och skyddet före införsel i fråga om varor som förs in i unionen genom tillämpning av de nya kraven i tullkodexen för ingivande och behandling av summariska införseldeklarationer, dvs. tillhandahållande av uppgifter från dessa deklarationer i mer än en inlaga och/eller av olika personer och utbyte av dessa uppgifter samt resultat av riskanalys hos tullmyndigheterna. ICS2 kommer att leda till en helt ny struktur för och en gradvis ersättning av det befintliga transeuropeiska importkontrollsystemet.

Programmet kommer att genomföras i tre versioner.

Version 1: som ett första steg kommer denna version att omfatta de berörda ekonomiska aktörernas (postoperatörer och expressfraktföretag inom lufttransport) skyldighet att tillhandahålla minimiuppgifter, dvs. datauppsättning för summarisk införseldeklaration före lastning.

Version 2: som en andra fas kommer denna version att omfatta genomförandet av fullständiga nya summariska införseldeklarationer, relaterade verksamhets- och riskhanteringsprocesser för allt flygtrafikgods.

Version 3: som en tredje fas kommer denna version att omfatta genomförandet av fullständiga nya summariska införseldeklarationer, relaterade verksamhetsprocesser och riskhanteringsprocesser för allt gods som transporteras av sjöfarten och på inre vattenvägar samt med väg- och järnvägstrafik (detta omfattar varor i postförsändelser som transporteras i dessa transportmedel).

Artiklarna 6.1, 16, 46, 47 och 127–132 i förordning (EU) nr 952/2013

Måldatum för de tekniska specifikationerna för alla tre versioner

= 2:a kvartalet 2018

15.3.2021

(version 1)

1.10.2021

(version 1)

1.3.2023

(version 2)

1.3.2024

(version 3)

2.10.2023

(version 2)

1.10.2024

(version 3)

B.   Översikt över förteckningen

Projekt som rör elektroniska system

Datum för införande/

Tidsfönster för införande

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Systemet med registrerade exportörer (REX)

1.1.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Systemet för bindande klassificeringsbesked (BTI)

1.3.2017

(fas 1 – steg 1)

2.10.2017

(fas 1 – steg 2)

1.10.2019

(fas 2)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

3.

Systemet för tullbeslut

2.10.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Direkt tillgång för näringsidkare till de europeiska informationssystemen (enhetlig användaradministration och digital signatur)

2.10.2017

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Uppgradering av systemet för godkända ekonomiska aktörer (AEO)

1.3.2018

(fas 1)

1.10.2019

(fas 2 – del 1)

16.12.2019

(fas 2 – del 2)

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

6.

Uppgradering av systemet för registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer

(Eori 2)

1.3.2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7.

Övervakningssystemet Surveillance 3

1.10.2018

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8.

Bevis om tullstatus som unionsvaror (PoUS)

1.3.2024

(fas 1)

2.6.2025

(fas 2)

 

 

 

 

 

 

 

X

X

9.

Uppgradering av det nya datoriserade transiteringssystemet (NCTS)

1.3.2021–1.12.2023 (fas 5)

3.6.2024–2.6.2025 (fas 6)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

10.

Det automatiserade exportsystemet (AES) –

Komponent 1: Transeuropeiskt AES

1.3.2021–1.12.2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

10.

Det automatiserade exportsystemet (AES) –

Komponent 2: Uppgradering av nationella exportsystem

1.3.2021–1.12.2023

 

 

 

 

X

X

X

 

 

11.

Informationsblad för särskilda förfaranden

1.6.2020

 

 

 

X

 

 

 

 

 

12.

Särskilda förfaranden –

Komponent 1: Särskilt nationellt förfarande – export (SP EXP)

nationell planering

1.3.2021–1.12.2023 – se även projekt 10

X

X

X

X

X

X

X

 

 

12.

Särskilda förfaranden –

Komponent 2: Särskilt nationellt förfarande – import (SP IMP)

nationell planering för SP IMP

(till 31.12.2022) – se även projekt 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

13.

Anmälan av ankomst, anmälan av varors ankomst och deklaration för tillfällig lagring

nationell planering

(till 31.12.2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

14.

Uppgradering av nationella importsystem

nationell planering

(till 31.12.2022)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

15.

Centraliserad tullklarering för import (CCI)

1.3.2022–1.12.2023 (fas 1)

2.10.2023–2.6.2025 (fas 2)

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

16.

Förvaltning av garantier (GUM) –

Komponent 1: Transeuropeiskt system för förvaltning av garantier

2.10.2023 – 2.6.2025

 

 

 

 

 

 

X

X

X

16.

System för förvaltning av garantier –

Komponent 2: Nationell förvaltning av garantier

nationell planering

(till 2.6.2025)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17.

Importkontrollsystemet

(ICS 2)

15.3.2021 – 1.10.2021

(version 1)

1.3.2023 – 2.10.2023

(version 2)

1.3.2024 – 1.10.2024

(version 3)

 

 

 

 

X

 

X

X

 


(1)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(3)  (1) Den första dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det tidigaste datumet för idrifttagande i medlemsstaterna.

(4)  (2) Den sista dagen i tidsfönstret för införande av de elektroniska systemen motsvarar det sista datum då systemet ska vara helt infört och det sista datum då alla ekonomiska aktörer ska ha migrerat. I förekommande fall ska datumet fastställas av medlemsstaterna och motsvara den sista dagen i övergångsperioden.