15.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 262/66


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2019/1722

av den 14 oktober 2019

om ändring av beslut (Gusp) 2018/1544 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2018/1544 av den 15 oktober 2018 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen (1),

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2018 antog rådet beslut (Gusp) 2018/1544.

(2)

Beslut (Gusp) 2018/1544 gäller till och med den 16 oktober 2019. På grundval av en översyn av det beslutet bör de restriktiva åtgärderna som fastställs däri förlängas till och med den 16 oktober 2020.

(3)

Beslut (Gusp) 2018/1544 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 8 i beslut (Gusp) 2018/1544 ska ersättas med följande:

Artikel 8

Detta beslut ska tillämpas till och med den 16 oktober 2020. Detta beslut ska ses över fortlöpande. Det ska förlängas, eller vid behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 14 oktober 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 259, 16.10.2018, s. 25.