7.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 256/8


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1671

av den 4 oktober 2019

om utnämning av vice ordföranden för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 26.3, och

av följande skäl:

(1)

Den 15 oktober 2013 antog rådet förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken (ECB) i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut.

(2)

De uppgifter som ECB tilldelas bör planeras och genomföras fullt ut av dess tillsynsnämnd, vilken består av ordföranden, vice ordföranden och fyra företrädare för ECB samt en företrädare för den nationella behöriga myndigheten i varje deltagande medlemsstat.

(3)

Tillsynsnämnden är ett oundgängligt organ i samband med utförandet av ECB:s tillsynsuppgifter. Förordning (EU) nr 1024/2013 tilldelade därför rådet befogenheten att utnämna ordföranden och vice ordföranden för tillsynsnämnden.

(4)

Den 11 februari 2014 utnämnde rådet den första vice ordföranden för tillsynsnämnden genom genomförandebeslut 2014/77/EU (2). Mandatet för den första vice ordföranden för tillsynsnämnden löpte ut den 11 februari 2019.

(5)

I enlighet med artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013, och efter det att tillsynsnämnden tillfrågats, ska ECB förelägga Europaparlamentet ett förslag till utnämning av vice ordföranden för tillsynsnämnden, som ska väljas bland ledamöterna i ECB:s direktion. ECB överlämnade ett sådant förslag den 9 april 2019 och Europaparlamentet godkände det den 17 september 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Yves MERSCH utnämns härmed till vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd från och med den 7 oktober 2019 till och med den 14 december 2020.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 4 oktober 2019.

På rådets vägnar

K. MIKKONEN

Ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Rådets genomförandebeslut 2014/77/EU av den 11 februari 2014 om genomförande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 41, 12.2.2014, s. 19).