2.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 252/36


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2019/1663

av den 1 oktober 2019

om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 juli 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/1333 (1) om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen.

(2)

Den 1 april 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/539 (2).

(3)

Mot bakgrund av den fortsatta instabiliteten och allvarliga situationen i Libyen bör de restriktiva åtgärderna mot tre personer förlängas med ytterligare sex månader.

(4)

Beslut (Gusp) 2015/1333 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 17 i beslut (Gusp) 2015/1333 ska punkterna 3 och 4 ersättas med följande:

”3.   De åtgärder som avses i artikel 8.2 ska gälla för posterna 14, 15 och 16 i bilaga II till och med den 2 april 2020.

4.   De åtgärder som avses i artikel 9.2 ska gälla för posterna 19, 20 och 21 i bilaga IV till och med den 2 april 2020.”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 1 oktober 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2015/1333 av den 31 juli 2015 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen och om upphävande av beslut 2011/137/Gusp (EUT L 206, 1.8.2015, s. 34).

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2019/539 av den 1 april 2019 om ändring av beslut (Gusp) 2015/1333 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Libyen (EUT L 93, 2.4.2019, s. 15).