19.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/2


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1563

av den 16 september 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten (WECAFC)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Unionen är medlem i Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten (WECAFC), som är en regional fiskerikommission inom Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), inrättad i enlighet med artikel VI.1 i FAO:s stadga.

(2)

Unionen är medlem i FAO.

(3)

WECAFC:s syfte är att är att främja ett ändamålsenligt bevarande och en ändamålsenlig förvaltning och utveckling av levande marina resurser inom dess behörighetsområde. I enlighet med artikel 6 h i sina reviderade stadgar får WECAFC ge råd angående förvaltningsåtgärder (rekommendationer och resolutioner). Eftersom WECAFC har status som rådgivande organ är dess rekommendationer och resolutioner inte bindande för dess medlemmar.

(4)

Såsom anges i det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid och rådets slutsatser om det gemensamma meddelandet, är främjandet av åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och vid behov förbättrar dessa organisationers förvaltning och stärker samarbetet inom viktiga havsrelaterade områden för att åtgärda brister i den regionala havsförvaltningen, av central betydelse för unionens åtgärder inom dessa forum.

(5)

Meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi hänvisar till särskilda åtgärder för att minska plast- och havsföroreningar samt för att se till att fiskeredskap inte förloras eller överges till havs.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i WECAFC för perioden 2019–2023, eftersom WECAFC ska anta icke bindande akter som på ett avgörande sätt kan påverka innehållet i unionsrätten. De flesta rådsbeslut som fastställer rådets ståndpunkt inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka unionen är medlem, ska revideras innan dessa regionala fiskeriförvaltningsorganisationers årsmöten 2024. För att förbättra samstämmigheten mellan unionens ståndpunkter i alla regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala fiskeorganisationer bör detta beslut därför revideras innan WECAFC-sessionen år 2024.

(7)

Med hänsyn till att fiskeresurserna inom WECAFC:s område befinner sig i ständig utveckling och att det finns ett behov av att unionens ståndpunkt beaktar ny utveckling, däribland nya vetenskapliga och andra uppgifter som läggs fram före eller under WECAFC-sessioner, bör förfaranden fastställas, i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan unionens institutioner enligt artikel 13.2 i fördraget om Europeiska unionen, för den årliga specificeringen av unionens ståndpunkt för perioden 2019–2023.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid sessionerna i Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten (WECAFC) anges i bilaga I.

Artikel 2

Den årliga specificeringen av den ståndpunkt som unionen ska inta vid WECAFC-sessionerna ska ske i enlighet med bilaga II.

Artikel 3

Unionens ståndpunkt som anges i bilaga I ska utvärderas och, vid behov revideras av rådet på kommissionens förslag, innan WECAFC-sessionen år 2024.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


BILAGA I

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten (WECAFC)

1.   PRINCIPER

Inom ramen för WECAFC ska unionen göra följande:

a)

Agera i enlighet med de mål och principer som unionen eftersträvar inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom att tillämpa försiktighetsansatsen och de mål som är kopplade till maximal hållbar avkastning enligt artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013, för att främja genomförandet av en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster och gradvis eliminera utkast och minimera fiskeverksamhetens påverkan på de marina ekosystemen och deras habitat, samt, genom att främja ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftigt fiske i unionen, för att bidra till en rimlig levnadsstandard för dem som är beroende av fiskeverksamhet och ta hänsyn till konsumenternas intressen.

b)

Verka för att berörda parter på lämpligt sätt deltar i utarbetandet av WECAFC:s resolutioner och rekommendationer som antas inom WECAFC i enlighet med dess reviderade stadgar.

c)

Säkerställa att de resolutioner och rekommendationer som antas inom ramen för WECAFC är förenliga med internationell rätt, särskilt bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention från 1982, FN:s avtal om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd från 1995, avtalet om att främja fiskefartygens iakttagande av internationella bevarande- och förvaltningsåtgärder på det fria havet från 1993, uppförandekoden för ansvarsfullt fiske från 1995 samt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations avtal om hamnstatsåtgärder från 2009.

d)

Främja ståndpunkter som är förenliga med bästa praxis inom regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och regionala fiskeriorganisationer i samma område och säkerställa främjandet av samordning mellan regionala fiskeriförvaltningsorganisationer och relevanta organisationer, såsom subregionala fiskeriorganisationer och regionala havskonventioner, liksom samarbete med globala organisationer, beroende på vad som är tillämpligt, inom ramen för deras mandat, inbegripet samarbetsmekanismer för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för andra arter än tonfisk, liknande den så kallade Kobe-processen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer för tonfisk.

e)

Sträva efter samstämmighet och synergi med den politik som unionen för som en del av sina bilaterala fiskeriförbindelser med tredjeländer samt säkerställa överensstämmelse med dess övriga politik, i synnerhet på områdena yttre förbindelser, sysselsättning, miljö, handel, utveckling, forskning och innovation.

f)

Säkerställa att unionens internationella åtaganden iakttas.

g)

Agera i enlighet med rådets slutsatser av den 19 mars 2012 om kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (1).

h)

Sträva efter att skapa likvärdiga förutsättningar för unionens flotta inom WECAFC:s behörighetsområde, utifrån samma principer och standarder som tillämpas i enlighet med unionsrätten, och främja ett enhetligt genomförande av dessa principer och standarder.

i)

Arbeta i linje med rådets slutsatser (2) om det gemensamma meddelandet från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen, Internationell världshavsförvaltning: en agenda för havens framtid (3) och främja åtgärder som stöder och förbättrar ändamålsenligheten hos WECAFC och, vid behov, förbättrar förvaltningen och effektiviteten i denna organisation (särskilt genom att stödja en reform av WECAFC för att organisationen ska bli en fullfjädrad regional fiskeriförvaltningsorganisation), som ett bidrag till en hållbar förvaltning av världshaven i alla avseenden.

2.   RIKTLINJER

Unionen ska, när så är lämpligt, stödja WECAFC:s antagande av följande åtgärder:

a)

Resolutioner och rekommendationer om bevarande och förvaltning av levande marina resurser i WECAFC:s behörighetsområde på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga utlåtanden.

b)

Resolutioner och rekommendationer om uppföljning, kontroll och övervakning i WECAFC:s behörighetsområde, inbegripet för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).

c)

Resolutioner och rekommendationer för att minimera fiskets och vattenbrukets negativa påverkan på den marina biologiska mångfalden och på marina ekosystem och deras habitat, inbegripet åtgärder för att minska havsföroreningar och förhindra utsläpp av plast till havs och för att minska påverkan på den marina biologiska mångfalden och ekosystemen från plast som finns i havet, skyddsåtgärder för känsliga marina ekosystem i WECAFC:s behörighetsområde, i enlighet med FAO:s internationella riktlinjer för förvaltning av djuphavsfiske på det fria havet, och åtgärder för att i största möjliga utsträckning undvika och minska oönskade fångster, särskilt av känsliga marina arter, och gradvis eliminera utkast.

d)

Resolutioner och rekommendationer för att minska påverkan från övergivna, förlorade eller på andra sätt kasserade fiskeredskap i havet och för att underlätta identifiering och bärgning av sådana redskap.

e)

Resolutioner och rekommendationer som syftar till förbud mot fiske som uteslutande bedrivs för att skörda hajfenor, med krav på att alla hajar ska landas med alla hajfenor kvar på hajkroppen.

f)

Gemensamma metoder med andra regionala fiskeriorgan och regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, när så är lämpligt, i synnerhet med dem som deltar i fiskeriförvaltningen i samma område.

g)

Vid behov och i den utsträckning som relevanta konstituerande handlingar så medger, rekommendationer som främjar genomförandet av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om arbete ombord på fiskefartyg.

h)

Ytterligare tekniska resolutioner och rekommendationer baserade på utlåtanden från underorgan till och arbetsgrupper inom WECAFC.


(1)  Dok. 7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016.


BILAGA II

Årlig specificering av unionens ståndpunkt vid sessioner i Fiskerikommissionen för västra Centralatlanten

Före varje session i WECAFC, när detta organ ska anta beslut som på ett avgörande sätt kan påverka innehållet i bestämmelser som antas av unionslagstiftaren, ska nödvändiga åtgärder vidtas så att den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar tar hänsyn till de senaste vetenskapliga och andra uppgifter som översänts till Europeiska kommissionen, i enlighet med de principer och riktlinjer som anges i bilaga I.

I detta syfte och på grundval av dessa uppgifter ska Europeiska kommissionen i god tid före varje session i WECAFC tillställa rådet sett skriftligt dokument med uppgifter om den föreslagna specificeringen av unionens ståndpunkt för diskussion och antagande av innehållet i den ståndpunkt som ska uttryckas på unionens vägnar.

Om det under en session i WECAFC är omöjligt att nå en överenskommelse, även på plats, ska frågan hänskjutas till rådet eller dess förberedande organ för att nya faktorer ska kunna beaktas i unionens ståndpunkt.