10.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 233/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1393,

fattat i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen,

av den 10 september 2019

om antagande av förteckningen över övriga personer som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 17.3 och 17.5 samt artikel 17.7 andra stycket,

med beaktande av Europeiska rådets beslut 2013/272/EU av den 22 maj 2013 om antalet ledamöter i Europeiska kommissionen (1), och

av följande skäl:

(1)

Mandattiden för den kommission som tillsattes genom Europeiska rådets beslut 2014/749/EU (2) löper ut den 31 oktober 2019.

(2)

En ny kommission, bestående av en medborgare från varje medlemsstat, inklusive ordföranden och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, bör tillsättas till och med den 31 oktober 2024.

(3)

Europeiska rådet utsåg Ursula VON DER LEYEN till den person som föreslås Europaparlamentet som kommissionens ordförande, och Europaparlamentet valde henne till kommissionens ordförande vid sitt plenarsammanträde den 16 juli 2019.

(4)

Rådet bör i samförstånd med den valda ordföranden för kommissionen anta förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen till och med den 31 oktober 2024.

(5)

Den 5 augusti 2019 utnämnde Europeiska rådet, med godkännande av den valda ordföranden för kommissionen, Josep BORRELL FONTELLES till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik i enlighet med artikel 18.1 i EU-fördraget.

(6)

Den 23 augusti 2019 mottog rådet en skrivelse från Förenade kungariket med följande lydelse:

”Eftersom Förenade kungariket kommer att lämna Europeiska unionen den 31 oktober 2019 tillkännagav premiärministern den 25 juli i underhuset att vi inte skulle nominera någon ledamot av kommissionen från Förenade kungariket och att detta inte var avsett att hindra EU från att utse en ny kommission.

Jag skriver nu formellt för att bekräfta att Förenade kungariket i enlighet med premiärministerns uttalande inte kommer att nominera någon kandidat till kommissionskollegiet för 2019–2024.”

(7)

I enlighet med artikel 17.7 andra stycket i EU-fördraget har den valda ordföranden för kommissionen meddelat sitt samförstånd.

(8)

I enlighet med artikel 17.7 tredje stycket i EU-fördraget ska ordföranden, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och de övriga kommissionsledamöterna kollektivt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I samförstånd med Ursula VON DER LEYEN, vald ordförande för kommissionen, föreslår rådet att följande personer ska utses till ledamöter av kommissionen till och med den 31 oktober 2024:

 

Helena DALLI

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Elisa FERREIRA

 

Mariya GABRIEL

 

Paolo GENTILONI

 

Sylvie GOULARD

 

Johannes HAHN

 

Phil HOGAN

 

Ylva JOHANSSON

 

Věra JOUROVÁ

 

Stella KYRIAKIDES

 

Janez LENARČIČ

 

Rovana PLUMB

 

Didier REYNDERS

 

Margaritis SCHINAS

 

Nicolas SCHMIT

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Kadri SIMSON

 

Virginijus SINKEVIČIUS

 

Dubravka ŠUICA

 

Frans TIMMERMANS

 

László TRÓCSÁNYI

 

Jutta URPILAINEN

 

Margrethe VESTAGER

 

Janusz WOJCIECHOWSKI,

utöver:

 

Josep BORRELL FONTELLES, utnämnd till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Artikel 2

Detta beslut ska översändas till Europaparlamentet.

Artikel 3

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 september 2019.

På rådets vägnar

T. TUPPURAINEN

Ordförande


(1)  EUT L 165, 18.6.2013, s. 98.

(2)  Europeiska rådets beslut 2014/749/EU av den 23 oktober 2014 om utnämning av Europeiska kommissionen (EUT L 311, 31.10.2014, s. 36).