7.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/61


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/937

av den 27 maj 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom ramen för konventionen om bevarande av Nordatlantens laxbestånd vad gäller den ansökan om anslutning till konventionen som lämnats in av Förenade kungariket

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 43 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Konventionen om bevarande av Nordatlantens laxbestånd (1) (nedan kallad Nascokonventionen) godkändes genom rådets beslut 82/886/EEG (2) och trädde i kraft den 1 oktober 1983.

(2)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett utträdesavtal träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, och föremål för Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 (3), den 1 november 2019 om inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(3)

Förenade kungariket förblir fram till sitt utträde ur unionen en medlemsstat som åtnjuter alla de rättigheter och är bunden av alla de skyldigheter som följer av fördragen, inklusive efterlevnaden av principen om lojalt samarbete.

(4)

I Europeiska rådets riktlinjer som antogs den 29 april 2017 framhålls behovet av att i en internationell kontext ta hänsyn till Förenade kungarikets särdrag såsom utträdande medlemsstat, under förutsättning att Förenade kungariket fullgör sina skyldigheter och förblir lojalt mot unionens intressen medan landet fortfarande är en medlemsstat.

(5)

Utträdesavtalet vilket offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 25 april 2019 (4) (nedan kallat utträdesavtalet) innehåller villkor som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket (nedan kallad övergångsperioden). Om utträdesavtalet träder i kraft kommer unionsrätten, inklusive de internationella avtal som unionen är part i, att fortsätta att vara tillämplig på och i Förenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med utträdesavtalet och upphöra att vara tillämplig vid utgången av övergångsperioden.

(6)

Nascokonventionen är för närvarande tillämplig på Förenade kungariket, eftersom unionen är avtalsslutande part i den konventionen.

(7)

I enlighet med artikel 17.3 i Nascokonventionen är konventionen öppen för anslutning, efter godkännande av rådet för Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten, som inrättas genom Nascokonventionen, av varje annan stat som utövar fiskerijurisdiktion i Nordatlanten eller är en ursprungsstat för laxbestånd.

(8)

Den 28 februari 2019 lämnade Förenade kungariket in en ansökan om anslutning till Nascokonventionen som avtalsslutande part för den händelse att det inte ingåtts något utträdesavtal den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på Förenade kungariket.

(9)

Enligt artikel 66 i Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) (5) ska stater från vars floder anadroma bestånd härrör ha det främsta intresset av och huvudansvaret för sådana bestånd. De anadroma beståndens ursprungsstat ska säkerställa deras bevarande genom att införa lämpliga åtgärder för reglering av fisket i alla vattenområden innanför de yttre gränserna för dess exklusiva ekonomiska zon. I de fall då anadroma bestånd vandrar in i eller genom vattenområden innanför de yttre gränserna för den exklusiva ekonomiska zon som tillhör någon annan stat än ursprungsstaten, ska den staten samarbeta med ursprungsstaten vad avser bevarande och förvaltning av bestånden.

(10)

I syfte att förhindra ohållbart fiske är det av intresse för unionen att Förenade kungariket samarbetar när det gäller förvaltningen av laxbestånd i full överensstämmelse med bestämmelserna i Unclos och avtalet om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd av den 4 augusti 1995 (6) eller med andra internationella avtal eller normer i internationell rätt.

(11)

Såsom föreskrivs i artikel 66 i Unclos måste de anadroma beståndens ursprungsstat och andra stater som bedriver fiske efter dessa bestånd vidta åtgärder för att genomföra den artikeln. Ett sådant samarbete kan upprättas inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.

(12)

Förenade kungarikets anslutning till Nascokonventionen kommer att möjliggöra för Förenade kungariket att samarbeta om de nödvändiga bevarande- och förvaltningsåtgärderna med vederbörlig hänsyn till andra länders och unionens rättigheter, intressen och skyldigheter och att säkerställa att fiskeverksamheten bedrivs på ett sätt som leder till ett hållbart nyttjande av de berörda laxbestånden.

(13)

Det är därför i unionens intresse att godkänna Förenade kungarikets ansökan om anslutning till Nascokonventionen från och med den tidpunkt då unionsrätten upphör att vara tillämplig på Förenade kungariket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i rådet för Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten, som inrättas genom konventionen om bevarande av Nordatlantens laxbestånd, ska vara att godkänna Förenade kungarikets ansökan om anslutning till den konventionen, förutsatt att godkännandet ges från och med den tidpunkt då unionsrätten upphör att vara tillämplig på Förenade kungariket.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 27 maj 2019.

På rådets vägnar

N. HURDUC

Ordförande


(1)  EGT L 378, 31.12.1982, s. 25.

(2)  Rådets beslut 82/886/EEG av den 13 december 1982 om antagande av konventionen om bevarande av laxbestånden i Nordatlanten (EGT L 378, 31.12.1982, s. 24).

(3)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/584 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 11 april 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 101, 11.4.2019, s. 1).

(4)  EUT C 144I, 25.4.2019, s. 1.

(5)  EGT L 179, 23.6.1998, s. 3.

(6)  EGT L 189, 3.7.1998, s. 14.