24.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 138/90


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2019/847

av den 15 maj 2019

om det föreslagna medborgarinitiativet ”Rädda bina! Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa”

[delgivet med nr C(2019) 3800]

(Endast den tyska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

Ämnet för det föreslagna medborgarinitiativet ”Rädda bina! Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa” är följande: ”Vi behöver insekter för våra ekosystem och för att säkra vår livsmedelsförsörjning. Kommissionen måste anta lagstiftning för att bevara och förbättra livsmiljöerna för insekter som indikatorer på en oskadad miljö.”

(2)

Det föreslagna medborgarinitiativet har följande mål: ”För att märkbart förbättra våra naturliga livsförutsättningar efterlyser vi obligatoriska mål: att göra insatser för biologisk mångfald till ett övergripande mål för den gemensamma jordbrukspolitiken, att kraftigt minska användningen av bekämpningsmedel, förbjuda skadliga bekämpningsmedel utan undantag och reformera kriterierna för stödberättigande, att främja den strukturella mångfalden i jordbrukslandskapen, att effektivt minska halten näringsämnen (t.ex. Natura 2000), att effektivt inrätta bevarandeområden (t.ex. vattendirektivet), och att intensifiera forskning och övervakning och förbättra utbildningen.”

(3)

Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker unionens demokratiska funktion ytterligare, bland annat genom att det föreskriver att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv genom ett europeiskt medborgarinitiativ.

(4)

De förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativet bör därför vara tydliga, enkla och användarvänliga och stå i proportion till medborgarinitiativets karaktär, så att medborgarna uppmuntras att delta och så att unionen blir mer tillgänglig.

(5)

Unionsrättsakter för att genomföra fördragen kan antas

för att upprätta en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och andra bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, på grundval av artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera, på grundval av artikel 114 i EUF-fördraget,

för åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet som direkt syftar till att skydda folkhälsan, på grundval av artikel 168.4 b i EUF-fördraget,

för antagandet av ett flerårigt ramprogram som omfattar alla EU:s verksamheter inom området forskning och teknisk utveckling, på grundval av artikel 182.1 i EUF-fördraget, och

för att vidta åtgärder för att uppnå målen att bevara, skydda och förbättra miljön och utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt på grundval av artikel 192.1 i EUF-fördraget, jämförd med artikel 191.1 första och tredje strecksatserna i EUF-fördraget.

(6)

Av dessa skäl faller det föreslagna medborgarinitiativet inte uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till en unionsrättsakt för att genomföra fördragen i enlighet med artikel 4.2 b i förordningen.

(7)

Vidare har en medborgarkommitté bildats och kontaktpersoner har utsetts i enlighet med artikel 3.2 i förordningen, och det föreslagna medborgarinitiativet är varken uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande och det strider inte heller uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i EU-fördraget.

(8)

Det föreslagna medborgarinitiativet ”Rädda bina! Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa” bör därmed registreras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det föreslagna medborgarinitiativet ”Rädda bina! Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa” registreras härmed.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 27 maj 2019.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till organisatörerna (ledamöterna av medborgarkommittén) av det föreslagna medborgarinitiativet ”Rädda bina! Skydd av biologisk mångfald och bättre livsmiljöer för insekter i Europa”, företrädda av Manuela Ripa och Clara Borasio i egenskap av kontaktpersoner.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Frans TIMMERMANS

Förste vice ordförande


(1)  EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.