8.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 120/3


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/703

av den 8 oktober 2014

om undertecknande, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2 jämförd med artikel 218.5,

med beaktande av anslutningsakten för Kroatien, särskilt artikel 6.2 andra stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 september 2012 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar på unionens, dess medlemsstaters och Republiken Kroatiens vägnar om att ingå ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater (1) för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (nedan kallat protokollet).

(2)

Dessa förhandlingar slutfördes på ett framgångsrikt sätt den 16 oktober 2013.

(3)

Protokollet bör undertecknas på unionens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undertecknandet av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (2) godkänns härmed på unionens och dess medlemsstaters vägnar, med förbehåll för att protokollet ingås.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna protokollet på unionens och dess medlemsstaters vägnar.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 8 oktober 2014.

På rådets vägnar

M. LUPI

Ordförande


(1)  Avtalstexten har offentliggjorts i EUT L 207, 6.8.2010, s. 32.

(2)  Texten till protokollet kommer att offentliggöras tillsammans med beslutet om dess ingående.