29.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/4


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/668

av den 15 april 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det nionde mötet i partskonferensen vad gäller förteckningen över vissa kemikalier i bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 192.1 och 207.3 och 207.4 första stycket jämförda med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (nedan kallad konventionen) trädde i kraft den 24 februari 2004 och ingicks av unionen genom rådets beslut 2006/730/EG (1).

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 (2) genomförs konventionen inom unionen.

(3)

Enligt artikel 7 i konventionen får partskonferensen förteckna kemikalier i bilaga III i konventionen enligt rekommendationen från undersökningskommittén för kemikalier.

(4)

För att säkerställa att importerande parter åtnjuter det skydd som konventionen erbjuder och eftersom alla relevanta kriterier enligt konventionen är uppfyllda är det nödvändigt och lämpligt att stödja rekommendationen från undersökningskommittén för kemikalier vad gäller förteckningen i bilaga III till konventionen av acetoklor, karbosulfan, krysotilasbest, fention (beredningar med ultralåg volym (ULV) med minst 640 gram verksamt ämne per liter), hexabromcyklododekan, forat samt beredningar i vätskeform (emulsionskoncentrat och vattenlösligt koncentrat) innehållande minst 276 g/l parakvatdiklorid, vilket motsvarar en parakvatjonkoncentration på minst 200 g/l. Dessa kemikalier är dessutom redan förbjudna eller underkastade stränga restriktioner i unionen och omfattas därför av krav i samband med export enligt förordning (EU) nr 649/2012 som går utöver vad som krävs i konventionen.

(5)

Vid sitt nionde möte väntas partskonferensen besluta om att förteckna dessa kemikalier i bilaga III till konventionen.

(6)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det nionde mötet i partskonferensen vad gäller förteckningen i bilaga III till konventionen av vissa kemikalier, eftersom den förteckningen kommer att vara bindande för unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det nionde mötet i partskonferensen för Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (nedan kallad konventionen) ska vara att stödja förteckningen i bilaga III till konventionen av acetoklor, karbosulfan, krysotilasbest, fention (beredningar med ultralåg volym (ULV) med minst 640 gram verksamt ämne per liter), hexabromcyklododekan, forat samt beredningar i vätskeform (emulsionskoncentrat och vattenlösligt koncentrat) innehållande minst 276 g/l parakvatdiklorid, vilket motsvarar en parakvatjonkoncentration på minst 200 g/l.

Artikel 2

Mot bakgrund av utvecklingen vid partskonferensens nionde möte får unionens företrädare, i samråd med medlemsstaterna under samordningsmöten på plats, godkänna mindre ändringar av den ståndpunkt som avses i artikel 1 utan ett nytt rådsbeslut.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 15 april 2019.

På rådets vägnar

P. DAEA

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60).