12.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/35


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/600

av den 11 april 2019

om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och av dess kronbesittningar i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

[delgivet med nr C(2019) 2831]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 96/23/EG av den 29 april 1996 om införande av kontrollåtgärder för vissa ämnen och restsubstanser av dessa i levande djur och i produkter framställda därav och om upphävande av direktiv 85/358/EEG och 86/469/EEG samt beslut 89/187/EEG och 91/664/EEG (1), särskilt artikel 29.1 fjärde stycket, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Den 22 mars 2019 antog Europeiska rådet beslut (EU) 2019/476 (2) om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget i samförstånd med Förenade kungariket. Om utträdesavtalet inte godkänns av det brittiska underhuset senast den 29 mars 2019 förlängs enligt det beslutet den tidsfrist som föreskrivs i artikel 50.3 i EU-fördraget till och med den 12 april 2019. Eftersom utträdesavtalet inte hade godkänts den 29 mars 2019 kommer unionsrätten att upphöra att vara tillämplig på och i Förenade kungariket den 13 april 2019 (nedan kallat utträdesdagen).

(2)

Enligt artikel 29 i direktiv 96/23/EG ska tredjeländer från vilka medlemsstaterna får importera djur och animaliska produkter som omfattas av det direktivet lägga fram planer för kontroll av restsubstanser som ger tillräckliga garantier (nedan kallade planerna). Planerna bör omfatta åtminstone de grupper av restsubstanser och ämnen som förtecknas i bilaga I till direktivet.

(3)

Genom kommissionens beslut 2011/163/EU (3) godkänns de planer som vissa tredjeländer lämnat in avseende de djur och animaliska produkter som förtecknas i bilaga den till det beslutet.

(4)

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har lämnat in planer till kommissionen för det landet och dess kronbesittningar för nötkreatur, får och getter, svin, hästdjur, fjäderfä, vattenbruk, mjölk, ägg, kanin, frilevande vilt, hägnat vilt och honung. Planerna ger tillräckliga garantier och bör godkännas.

(5)

För att undvika onödiga störningar i handeln efter utträdesdagen bör därför Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar upptas i förteckningen över tredjeländer i beslut 2011/163/EU för vilka planer har godkänts. Bilagan till beslut 2011/163/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Detta beslut bör tillämpas från och med den 13 april 2019, om inte unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2011/163/EU ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas från och med den 13 april 2019.

Det ska dock inte tillämpas om unionsrätten fortsätter att vara tillämplig på och i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland den dagen.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 11 april 2019.

På kommissionens vägnar

Jyrki KATAINEN

Vice ordförande


(1)  EGT L 125, 23.5.1996, s. 10.

(2)  Europeiska rådets beslut (EU) 2019/476 antaget i samförstånd med Förenade kungariket av den 22 mars 2019 om förlängning av tidsfristen enligt artikel 50.3 i EU-fördraget (EUT L 80 I, 22.3.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens beslut 2011/163/EU av den 16 mars 2011 om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG (EUT L 70, 17.3.2011, s. 40).


BILAGA

Bilagan till beslut 2011/163/EU ska ändras på följande sätt:

1.

Följande post ska införas mellan posterna för Färöarna och Georgien:

”GB

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

2.

Följande post ska införas mellan posterna för Georgien och Ghana:

”GG

Guernsey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

3.

Följande post ska införas mellan posterna för Israel och Indien:

”IM

Isle of Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

4.

Följande post ska införas mellan posterna för Iran och Jamaica:

”JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”