12.4.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 103/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/593

av den 8 april 2019

om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 37,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 209.2 och 212.1 jämförda med artikel 218.6 andra stycket led a och 218.8 andra stycket,

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med rådets beslut (EU) 2016/1873 (2) undertecknades avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (nedan kallat avtalet) den 25 oktober 2016, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(2)

Syftet med avtalet är att inrätta stiftelsen EU–LAC som en internationell organisation med status som juridisk person enligt internationell rätt.

(3)

I sitt agerande inom ramen för stiftelsen EU–LAC bör unionen och dess medlemsstater samordna sina ståndpunkter i enlighet med fördragen och principen om lojalt samarbete.

(4)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU-LAC godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar deponera det ratificeringsinstrument som avses i artikel 24 i avtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 8 april 2019.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  Godkännande av den 4 oktober 2017 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets beslut (EU) 2016/1873 av den 10 oktober 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC (EUT L 288, 22.10.2016, s. 1).