27.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 85/66


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2019/504

av den 19 mars 2019

om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 192.1 och 194.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Den 29 mars 2017 anmälde Förenade kungariket sin avsikt att utträda ur unionen, i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Fördragen kommer att upphöra att vara tillämpliga på Förenade kungariket från och med den dag då ett avtal om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter denna anmälan, dvs. från och med den 30 mars 2019, såvida inte Europeiska rådet i samförstånd med Förenade kungariket enhälligt beslutar att förlänga denna tidsfrist.

(2)

Avtalet om utträde i den form det överenskommits om mellan förhandlarna innehåller arrangemang som gör det möjligt att tillämpa bestämmelser i unionsrätten på och i Förenade kungariket efter den dag då fördragen upphör att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket. Om det avtalet träder i kraft kommer direktiv (EU) 2018/2002 (3) om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (4), och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (5), att vara tillämpliga på och i Förenade kungariket under övergångsperioden i enlighet med det avtalet och kommer att upphöra att vara tillämpliga vid utgången av denna period.

(3)

Enligt artikel 3.5 i direktiv 2012/27/EU, som infördes genom direktiv (EU) 2018/2002, är medlemsstaterna skyldiga att fastställa vägledande nationella energieffektivitetsbidrag till unionens energieffektivitetsmål på minst 32,5 % för 2030. Vid fastställandet av dessa bidrag ska medlemsstaterna beakta unionens energianvändning för 2030, uttryckt i form av primärenergi och/eller slutlig energi.

(4)

Artikel 6.1 första stycket i förordning (EU) 2018/1999 ålägger medlemsstaterna att beakta unionens energianvändning för 2030, uttryckt i primärenergi och/eller slutlig energi, i sina vägledande nationella bidrag på energieffektivitetsområdet till unionens mål. I enlighet med artikel 29.3 första stycket i den förordningen har energianvändningen på unionsnivå också betydelse för kommissionens bedömning av framstegen mot att tillsammans uppnå unionens mål.

(5)

På grund av Förenade kungarikets utträde ur unionen är det nödvändigt att ändra de beräknade siffrorna för unionens energianvändning för 2030 för att återspegla en union med 27 medlemsstater utan Förenade kungariket (nedan kallade EU 27). De prognoser som gjorts för unionens överordnade mål på minst 32,5 % visar att primärenergianvändningen bör motsvara 1 273 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) och den slutliga energianvändningen bör motsvara 956 Mtoe år 2030 för unionen med 28 medlemsstater. Motsvarande prognoser för EU 27 visar att primärenergianvändningen bör motsvara 1 128 Mtoe och den slutliga energianvändningen bör motsvara 846 Mtoe år 2030. Därför bör siffrorna för energianvändningsnivåerna år 2030 anpassas.

(6)

Samma prognoser för energianvändningen år 2030 har betydelse för artiklarna 6 och 29 i förordning (EU) 2018/1999.

(7)

I enlighet med artikel 4.3 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (6) ska upphörandet av rättsakters tillämpning som har fastställts till ett bestämt datum inträda vid utgången av den sista timmen av den dag som infaller på detta datum. Detta beslut bör därför tillämpas från och med dagen efter den dag då direktiv 2012/27/EU och förordning (EU) 2018/1999, upphör att vara tillämpligt på Förenade kungariket.

(8)

Direktiv 2012/27/EU och förordning (EU) 2018/1999 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

För att vidta nödvändiga åtgärder för att utan dröjsmål förbereda för Förenade kungarikets utträde bör detta beslut träda i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2012/27/EU

Artikel 3.5 i direktiv 2012/27/EU ska ersättas med följande:

”5.   Varje medlemsstat ska fastställa vägledande nationella energieffektivitetsbidrag till unionens mål för 2030 som avses i artikel 1.1 i detta direktiv, i enlighet med artiklarna 4 och 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 (*1). Medlemsstaterna ska, när de fastställer sina nationella vägledande energieffektivitetsbidrag, ta hänsyn till att unionens energianvändning 2030 får vara högst 1 128 Mtoe primärenergi och högst 846 Mtoe slutlig energi. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bidrag till kommissionen som en del av sina integrerade nationella energi- och klimatplaner såsom avses i, och i enlighet med, det förfarande som fastställs i artiklarna 3 och 7–12 i förordning (EU) 2018/1999.

Artikel 2

Ändringar av förordning (EU) 2018/1999

Förordning (EU) 2018/1999 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 6.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.   I sitt vägledande nationella bidrag på energieffektivitetsområdet för 2030 och för det sista året av den period som omfattas av de kommande nationella planer som avses i artikel 4 b 1 i denna förordning, ska varje medlemsstat beakta att i enlighet med artikel 3 i direktiv 2012/27/EU ska unionens energianvändning år 2020 uppgå till högst 1 483 Mtoe primärenergi eller högst 1 086 Mtoe slutlig energi, och att unionens energianvändning 2030 ska uppgå till högst 1 128 Mtoe primärenergi och/eller högst 846 Mtoe slutlig energi.”

2.

I artikel 29.3 ska första stycket ersättas med följande:

”3.   På energieffektivitetsområdet, som en del av den bedömning som avses i punkt 1, ska kommissionen bedöma framstegen mot att tillsammans nå målet, dvs. en högsta energianvändning på unionsnivå på 1 128 Mtoe när det gäller primärenergianvändning och 846 Mtoe när det gäller slutlig energianvändning år 2030 i enlighet med artikel 3.5 i direktiv 2012/27/EU.”

Artikel 3

Tidsfrister

Artiklarna 1 och 2 i detta beslut påverkar inte de tidsfrister som anges i artikel 2 i direktiv (EU) 2018/2002 och i artikel 59 i förordning (EU) 2018/1999.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artiklarna 1 och 2 ska tillämpas från och med dagen efter den dag då direktiv 2012/27/EU och förordning (EU) 2018/1999 upphör att vara tillämpligt på och i Förenade kungariket.

Artikel 5

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 mars 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  Yttrande av den 23 januari 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 februari 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 4 mars 2019.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EUT L 328, 21.12.2018, s. 210).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

(6)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 8.6.1971, s. 1).