20.12.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/106


Rättelse till Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/2158 av den 5 december 2019 om metoder och förfaranden för att bestämma och insamla uppgifter avseende avgiftsfaktorer som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna (ECB/2019/38)

(Europeiska unionens officiella tidning L 327 av den 17 december 2019)

Sidan 104, artikel 11

I stället för:

”Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.”

ska det stå:

”Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.”