28.8.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 224/6


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/1377

av den 31 juli 2019

om att uppdra åt chefer för organisationsenheter anta delegerade beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/26)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 11.6,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/933 av den 16 november 2016 om en allmän ram för att delegera beslutsbefogenheter för rättsliga instrument som rör tillsynsuppgifter (ECB/2016/40) (1), särskilt artiklarna 4 och 5,

med beaktande av Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/1376 av den 23 juli 2019 om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2019/23) (2), särskilt artikel 3,

med beaktande av beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken (3), särskilt artikel 10, och

av följande skäl:

(1)

För att bättre kunna hantera det stora antal beslut som Europeiska centralbanken (ECB) måste fatta inom ramen för utförandet av sina tillsynsuppgifter har man inrättat ett förfarande för att anta specifika delegerade beslut.

(2)

Ett delegeringsbeslut får verkan när direktionen antar ett beslut om att uppdra åt en eller flera chefer för organisationsenheter att fatta beslut med stöd av ett delegeringsbeslut.

(3)

Delegeringsbeslutets betydelse och antalet adressater till vilka delegerade beslut måste skickas bör beaktas när direktionen utser chefer för organisationsenheter.

(4)

Tillsynsnämndens ordförande har hörts om de chefer för organisationsenheter till vilka befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut bör delegeras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i artikel 1 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) gälla.

Artikel 2

Delegerade beslut om kvalificerade innehav

1.   Delegerade beslut enligt artiklarna 3 och 4 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) som berör betydande enheter som står under tillsyn såsom dessa definieras i artikel 2.16 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (4) ska antas av antingen generaldirektören eller den biträdande generaldirektören för Generaldirektoratet för tillsynsnämndens sekretariat eller, i deras frånvaro, avdelningschefen för tillståndsavdelningen och en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a)

Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet mikrotillsyn I, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn I.

b)

Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet mikrotillsyn II, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn II.

Om ett delegerat beslut enligt artiklarna 3 och 4 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) berör fler än en betydande enhet som står under tillsyn, ska den relevanta enheten som står under tillsyn vara den enhet eller grupp som står under tillsyn i vilken det kvalificerade innehavet förvärvas.

2.   Delegerade beslut enligt artiklarna 3 och 4 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) som inte berör betydande enheter som står under tillsyn ska antas av antingen generaldirektören eller den biträdande generaldirektören för mikrotillsyn III.

Artikel 3

Delegerade beslut om återkallelse

1.   Delegerade beslut enligt artiklarna 3 och 5 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) som berör betydande enheter som står under tillsyn såsom dessa definieras i artikel 2.16 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17),ska antas av antingen generaldirektören eller den biträdande generaldirektören för Generaldirektoratet för tillsynsnämndens sekretariat eller, i deras frånvaro, avdelningschefen för tillståndsavdelningen och en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a)

Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet mikrotillsyn I, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn I.

b)

Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet mikrotillsyn II, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn II.

2.   Delegerade beslut enligt artiklarna 3 och 5 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) mindre betydande enheter som står under tillsyn enligt definitionen i artikel 2.7 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), ska antas av antingen generaldirektören eller den biträdande generaldirektören för generaldirektoratet mikrotillsyn III.

Artikel 4

Delegerade beslut om passförfaranden

Delegerade beslut enligt artiklarna 3 och 6 i beslut (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) ska antas av en av nedanstående chefer för organisationsenheter:

a)

Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet mikrotillsyn I, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn I.

b)

Generaldirektören eller en vice generaldirektör för Generaldirektoratet mikrotillsyn II, om tillsynen över den relevanta enheten eller gruppen som står under tillsyn utövas av Generaldirektoratet mikrotillsyn II.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 31 juli 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 141, 1.6.2017, s. 14.

(2)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(3)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 33.

(4)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).