2.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 115/16


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/685

av den 18 april 2019

om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019 (ECB/2019/10)

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (1), särskilt artikel 30,

med beaktande av Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 av den 22 oktober 2014 om tillsynsavgifter (ECB/2014/41) (2), särskilt artiklarna 3.1 och 9.2, och

av följande skäl:

(1)

De årliga tillsynsavgifterna som tas ut med stöd av artikel 9.2 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) bör sammanlagt uppgå till ett belopp som täcker men inte överstiger de utgifter som Europeiska centralbanken (ECB) ådrar sig i samband med sina tillsynsutgifter under den relevanta avgiftsperioden. Dessa utgifter består av kostnader som är direkt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. tillsynen över betydande enheter, övervakningen av tillsynen över mindre betydande enheter samt genomförandet av horisontella uppgifter och specialiserade tjänster. De inkluderar även kostnader som är indirekt relaterade till ECB:s tillsynsuppgifter, t.ex. tjänster som tillhandahålls av ECB:s supportenheter, inklusive lokaler, HR-management, administrativa tjänster, budget och controlling, redovisning, juridiska tjänster, kommunikations- och översättningstjänster, internredovisning samt statistik- och IT-tjänster.

(2)

För beräkningen av de årliga tillsynsavgifterna som betalas avseende betydande enheter och betydande grupper som står under tillsyn samt mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn, bör totalkostnaderna delas upp utifrån kostnadsfördelningen mellan de relevanta funktionerna som utför den direkta tillsynen över betydande enheter och betydande grupper som står under tillsyn och den indirekta tillsynen över mindre betydande enheter och mindre betydande grupper som står under tillsyn.

(3)

Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019 bör beräknas som summan av a) de beräknade årliga kostnaderna för tillsynsuppgifter under 2019, baserade på ECB:s godkända budget för 2019, med beaktande av den förväntade utvecklingen av ECB:s beräknade årliga kostnader som var känd vid den tidpunkt då detta beslut antogs, samt b) över- eller underskottet från 2018.

(4)

Över- eller underskottet bör beräknas genom att de faktiska årliga kostnaderna för tillsynsuppgifter som uppstått under 2018, enligt vad som framgår av ECB:s årsredovisning för 2018 (3), subtraheras från de skattade årliga kostnaderna som tagits ut för 2018 i enlighet med bilagan i Europeiska centralbankens beslut (EU) 2018/667 (ECB/2018/12) (4).

(5)

I enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) ska avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas, räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14 och belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3 i den förordningen, i förekommande fall tas med i de beräknade årliga utgifterna för tillsynsuppgifter för 2019.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) (5) och förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) gälla.

Artikel 2

Totalt årligt tillsynsavgiftsbelopp för 2019

1.   Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019 ska vara 576 020 336 euro enligt beräkningen i bilaga I.

2.   Varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn ska betala nedanstående totala årliga tillsynsavgiftsbelopp:

a)

betydande enheter och grupper som står under tillsyn: 524 196 987 euro.

b)

mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn: 51 823 349 euro.

Fördelningen av det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet avseende 2019 på de olika kategorierna framgår av bilaga II.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 april 2019.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  EUT L 311, 31.10.2014, s. 23.

(3)  Publicerad på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu i februari 2019.

(4)  Europeiska centralbankens beslut (EU) 2018/667 av den 19 april 2018 om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2018 (ECB/2018/12) (EUT L 111, 2.5.2018, s. 3).

(5)  Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) av den 16 april 2014 om upprättande av ramen för samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen mellan Europeiska centralbanken och nationella behöriga myndigheter samt med nationella utsedda myndigheter (ramförordning om den gemensamma tillsynsmekanismen [SSM]) (ECB/2014/17) (EUT L 141, 14.5.2014, s. 1).


BILAGA I

Beräkning av det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019

(EUR)

Beräknad årlig kostnad för 2019

559 007 136

Löner och förmåner

264 525 116

Hyra och underhåll byggnader

58 866 157

Andra driftskostnader

235 615 863

Överskott/underskott från 2018

15 332 187

Belopp som ska beaktas i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 681 013

Avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat drivas in

0

Räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14 i ovannämnda förordning

– 9 626

Belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3 i ovannämnda förordning

1 690 639

TOTALT

576 020 336


BILAGA II

Fördelningen av det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2019

(EUR)

 

Betydande enheter och grupper som står under tillsyn

Mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn

Totalt

Beräknad årlig kostnad för 2019

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Överskott/underskott från 2018

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Belopp som ska beaktas i enlighet med artikel 5.3 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41)

1 548 203

132 810

1 681 013

Avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat drivas in

0

0

0

Räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14 i ovannämnda förordning

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3 i ovannämnda förordning

1 556 121

134 518

1 690 639

TOTALT

524 196 987

51 823 349

576 020 336