20.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 326/64


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1976

av den 14 december 2018

om detaljerade regler för segelflygverksamhet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 (1), särskilt artikel 31, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen ska anta de tillämpningsföreskrifter som är nödvändiga för att fastställa villkoren för säker drift av segelflygplan i enlighet med förordning (EU) 2018/1139, om sådana luftfartyg uppfyller villkoren i artikel 2.1 b i och b ii i den förordningen.

(2)

Mot bakgrund av segelflygverksamhetens särskilda karaktär finns det ett behov av särskilda operativa regler som fastställs i en separat förordning. Dessa regler bör bygga på de allmänna regler för flygdrift som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (2), men de bör omstruktureras och förenklas, för att säkerställa att de är proportionella och grundade på en riskbaserad metod, samtidigt som det säkerställs att segelflygverksamhet sker på ett säkert sätt.

(3)

När det gäller tillsyn av personer och organisationer bör de krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) nr 965/2012 och i bilaga II till den förordningen fortsätta att gälla med avseende på flygdrift med segelflygplan.

(4)

Av säkerhetsskäl och för att säkerställa uppfyllelse av de grundläggande kraven i bilaga V till förordning (EU) 2018/1139 bör alla operatörer av segelflygplan som omfattas av denna förordning, med undantag av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer som utför vissa verksamheter, omfattas av en uppsättning grundläggande krav.

(5)

Med tanke på att kommersiell trafik med segelflygplan är småskaligare och mindre komplex än andra former av kommersiell flygtrafik är det, utifrån en riskbaserad metod, lämpligt att för kommersiell trafik med segelflygplan endast kräva en förhandsdeklaration till den behöriga myndigheten, i enlighet med artikel 30.1 a i förordning (EU) 2018/1139. I den här förordningen fastställs detaljerade regler för hur sådana deklarationer ska göras.

(6)

Med tanke på särdragen hos vissa typer av flygverksamhet och utifrån en riskbaserad metod är det lämpligt att undanta viss segelflygverksamhet från kravet på förhandsdeklaration.

(7)

För att säkerställa en smidig övergång och att ge alla berörda parter tillräckligt med tid för att förbereda sig inför tillämpningen av de nya reglerna, bör denna förordning börja tillämpas först sex månader efter ikraftträdandet.

(8)

Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet har utarbetat ett utkast till tillämpningsföreskrifter och överlämnat det i form av ett yttrande (3) till kommissionen i enlighet med artikel 75.2 b och c och artikel 76.1 i förordning (EU) 2018/1139.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 127 i förordning (EU) 2018/1139.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs detaljerade regler för flygdrift med segelflygplan, om sådana luftfartyg uppfyller villkoren i artikel 2.1 b i och b ii i förordning (EU) 2018/1139.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna i bilaga I samt följande definitioner:

1.

segelflygplan: luftfartyg som är tyngre än luft och som vid flygning får sin lyftkraft från luftens dynamiska reaktion mot dess fasta lyftytor; det är inte beroende av en motor för friflygning.

2.

motor: anordning som används eller är avsedd att användas för motordrift av segelflygplan.

3.

motordrivet segelflygplan: segelflygplan som är försett med en eller flera motorer och som, när motorn eller motorerna inte är i gång, har egenskaper som ett segelflygplan.

4.

kommersiell trafik: all segelflygverksamhet som mot ersättning eller annan form av gottgörelse är tillgänglig för allmänheten eller, om den inte är tillgänglig för allmänheten, bedrivs i enlighet med ett avtal mellan en operatör och en kund, varvid kunden saknar kontroll över operatören.

5.

tävlingsflygning: all flygdrift med segelflygplan som utförs för deltagande i hastighetstävling eller annan tävling, inbegripet träning inför sådan drift och flygning till och från hastighetstävlingar eller andra tävlingar.

6.

flyguppvisning: all flygdrift med segelflygplan som utförs i uppvisnings- eller underhållningssyfte som en del av ett annonserat evenemang som är öppet för allmänheten, inbegripet träning inför sådan drift och flygning till och från det annonserade evenemanget.

7.

introduktionsflygning: all flygdrift med segelflygplan som utförs mot ersättning eller annan form av gottgörelse, som består av en flygtur med kort varaktighet i syfte att dra till sig nya elever eller nya medlemmar, som utförs antingen av en sådan utbildningsorganisation som avses i artikel 10a i kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 (4) eller av en organisation som skapats med målsättningen att främja flygsport eller fritidsflyg.

8.

avancerad flygning: med ett segelflygplan avsiktligt utförda manövrer som innebär en plötslig förändring av dess läge, ett onormalt läge eller en onormal acceleration, som inte krävs vid normal flygning eller vid utbildning för andra certifikat eller behörigheter än behörigheten för avancerad flygning.

9.

huvudsaklig verksamhetsort: segelflygplansoperatörens huvudkontor eller säte där de huvudsakliga finansiella funktionerna och den operativa ledningen av den verksamhet som avses i denna förordning utövas.

10.

avtal om leasing utan besättning: avtal mellan företag enligt vilket ett segelflygplan brukas på inhyrarens ansvar.

Artikel 3

Flygdrift

1.   Operatörer av segelflygplan ska bruka segelflygplanen i enlighet med kraven i bilaga II.

Första stycket ska inte gälla för konstruktions- eller tillverkningsorganisationer som uppfyller kraven i artikel 8 respektive artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (5) och som brukar segelflygplanet, inom ramen för sina befogenheter, för införande eller ändring av segelflygplanstyper.

2.   I enlighet med artikel 30.1 a i förordning (EU) 2018/1139 får operatörer av segelflygplan bedriva kommersiell trafik först efter att de för den behöriga myndigheten har deklarerat sin förmåga och sina möjligheter att fullgöra de skyldigheter som sammanhänger med segelflygverksamheten.

Första stycket ska inte gälla följande verksamheter med segelflygplan:

a)

Samfinansierad trafik, förutsatt att de direkta kostnaderna för flygningen med segelflygplanet och en proportionell andel av de årliga kostnaderna för förvaring, försäkring och underhåll av segelflygplanet delas av personerna ombord.

b)

Tävlingsflygningar eller flyguppvisningar, förutsatt att ersättning eller någon annan form av gottgörelse för sådana flygningar begränsas till kompensation för de direkta kostnaderna för flygningen med segelflygplanet och en proportionell andel av de årliga kostnaderna för förvaring, försäkring och underhåll av segelflygplanet, och att eventuella priser som vinns inte överskrider det värde som anges av den behöriga myndigheten.

c)

Introduktionsflygningar och flygningar som avser fallskärmshoppning, bogsering av segelflygplan eller avancerad flygning som utförs av antingen en sådan utbildningsorganisation som avses i artikel 10a i förordning (EU) nr 1178/2011 och som har sin huvudsakliga verksamhetsort i en medlemsstat, eller av en organisation som skapats i syfte att främja flygsport eller fritidsflyg, förutsatt att organisationen brukar segelflygplanet antingen som ägare eller genom ett avtal om leasing utan besättning, att flygningen inte genererar vinster som delas ut utanför organisationen och att sådana flygningar endast utgör en marginell del av organisationens verksamhet.

d)

Träningsflygningar som utförs av en sådan utbildningsorganisation som avses i artikel 10a i förordning (EU) nr 1178/2011 och som har sin huvudsakliga verksamhetsort i en medlemsstat.

Artikel 4

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 9 juli 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).

(3)  Yttrande nr 7/2017 från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet av den 23 augusti 2017 beträffande utkastet till kommissionsförordning om en översyn av de operativa reglerna för segelflygplan.

(4)  Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygbesättningar inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 311, 25.11.2011, s. 1).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anordningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorganisationer (EUT L 224, 21.8.2012, s. 1).


BILAGA I

DEFINITIONER

[DEL-DEF]

I bilaga II gäller följande definitioner:

1.

godtagbart sätt att uppfylla kraven (AMC): icke-bindande standarder som antas av byrån för att visa sätt att uppfylla kraven i förordning (EU) 2018/1139 och dess delegerade akter och genomförandeakter.

2.

alternativt sätt att uppfylla kraven (AltMoC): sätt att uppfylla kraven som föreslås som alternativ till ett existerande godtagbart sätt att uppfylla kraven eller som utgör ett förslag till ett nytt sätt att uppfylla kraven i förordning (EU) 2018/1139 och dess delegerade akter och genomförandeakter för vilka byrån inte har antagit några tillhörande godtagbara sätt att uppfylla kraven.

3.

befälhavare: pilot som har utsetts att föra befäl och som ansvarar för att flygningen utförs på ett säkert sätt.

4.

flyghandbok (AFM): den handling som innehåller uppgifter om de tillämpliga och godkända operativa begränsningarna samt information avseende segelflygplanet.

5.

psykoaktiva substanser: alkohol, opioider, cannabinoider, sedativa, hypnotika, kokain, andra psykostimulerande medel, hallucinogener och lösningsmedel, men inte koffein och tobak.

6.

kritiska flygfaser: startrullsträcka, stigbana, slutlig inflygning, avbruten inflygning, landning, inbegripet landningsrullsträcka, och eventuella andra faser av en flygning vilka av befälhavaren fastställs som kritiska för en säker drift av segelflygplanet.

7.

utelandningsplats: annan plats än en flygplats som är utvald av befälhavaren eller operatören för landning eller start.

8.

besättningsmedlem: person, annan än befälhavaren, som av en operatör tilldelats arbetsuppgifter ombord på segelflygplanet, under befälhavarens ledning.

9.

elektronisk flygväska (EFB): elektroniskt informationssystem som består av utrustning och tillämpningar för flygbesättningen och som möjliggör lagring, uppdatering, visning och bearbetning av EFB-funktioner till stöd för flygdriften eller olika arbetsuppgifter.

10.

farligt gods: artiklar och ämnen som kan utgöra en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö, och som ingår i förteckningen över farligt gods i Technical Instructions eller som klassificeras enligt Technical Instructions.

11.

Technical Instructions: den senaste gällande utgåvan av bestämmelserna för säker transport av farligt gods med flyg (Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air), inklusive supplementet och alla tillägg, utgivna av Icao i dokument 9284-AN/905.

12.

specialiserad segelflygverksamhet: all segelflygverksamhet, vare sig den är kommersiell eller icke-kommersiell, vars huvudsyfte inte gäller typiska sport- och fritidsverksamheter, utan fallskärmsverksamhet, flygningar för nyhetsmedier, flygningar för TV eller film, flyguppvisningar eller liknande specialiserade verksamheter.

13.

mörker: perioden mellan den borgerliga skymningens slut och den borgerliga gryningens början. Den borgerliga skymningen slutar då solskivans centrum befinner sig 6 grader under horisonten; den borgerliga gryningen börjar då solskivans centrum befinner sig 6 grader under horisontalplanet.


BILAGA II

FLYGDRIFT MED SEGELFLYGPLAN

[DEL-SAO]

KAPITEL GEN

ALLMÄNNA KRAV

SAO.GEN.100 Tillämpningsområde

I enlighet med artikel 3 fastställs i detta kapitel de krav som ska uppfyllas av alla segelflygplansoperatörer, utom de konstruktions- eller tillverkningsorganisationer som avses i artikel 3.1 andra stycket.

SAO.GEN.105 Behörig myndighet

Den behöriga myndigheten ska vara den myndighet som utses av den medlemsstat där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort eller, om operatören inte har någon huvudsaklig verksamhetsort, på den plats där operatören är etablerad eller bosatt. Den myndigheten ska omfattas av kraven i artikel 3 i förordning (EU) nr 965/2012 i enlighet med artikel 1.7 i den förordningen.

SAO.GEN.110 Påvisande av efterlevnaden av kraven

a)

En operatör ska, när så begärs av den behöriga myndighet som kontrollerar operatörens fortlöpande efterlevnad av krav i enlighet med punkt ARO.GEN.300 a.2 i bilaga II till förordning (EU) nr 965/2012, påvisa efterlevnaden av de grundläggande kraven i bilaga V till förordning (EU) 2018/1139 och kraven i denna förordning.

b)

För att påvisa sådan efterlevnad får operatören hänvisa till följande sätt:

1)

Godtagbart sätt att uppfylla kraven (AMC).

2)

Alternativt sätt att uppfylla kraven (AltMoC).

SAO.GEN.115 Introduktionsflygningar

Introduktionsflygningar ska

a)

genomföras enligt visuellflygregler (VFR) under dager, och

b)

övervakas, vad gäller flygningarnas säkerhet, av en person som utsetts av den organisation som ansvarar för introduktionsflygningarna.

SAO.GEN.120 Omedelbar reaktion på säkerhetsproblem

Operatören ska genomföra

a)

säkerhetsåtgärder som fastställts av den behöriga myndigheten i enlighet med punkt ARO.GEN.135 c i bilaga II till förordning (EU) nr 965/2012, och

b)

luftvärdighetsdirektiv och annan obligatorisk information som utfärdats av byrån i enlighet med artikel 77.1 h i förordning (EU) 2018/1139.

SAO.GEN.125 Utnämning av befälhavaren

Operatören ska utse en befälhavare som är kvalificerad att fungera som befälhavare i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011.

SAO.GEN.130 Befälhavarens ansvar

Befälhavaren ska göra följande:

a)

Ansvara för säkerheten för segelflygplanet och för alla personer ombord under driften av segelflygplanet.

b)

Ansvara för initiering, fortsättning eller avslutning av en flygning av säkerhetsskäl.

c)

Säkerställa att alla tillämpliga operativa förfaranden och checklistor följs.

d)

Påbörja en flygning endast om han eller hon har förvissat sig om att alla operativa krav är uppfyllda, enligt följande:

1)

Segelflygplanet är luftvärdigt.

2)

Segelflygplanet är vederbörligen registrerat.

3)

De instrument och den utrustning som krävs för genomförandet av flygningen medförs ombord på segelflygplanet och är i funktionsdugligt skick.

4)

Segelflygplanets massa och tyngdpunktsläge är sådana att flygningen kan genomföras inom de gränser som anges i flyghandboken (AFM).

5)

All utrustning och allt bagage har lastats och säkrats på ett korrekt sätt och så att en nödutrymning fortfarande är möjlig.

6)

Segelflygplanets operativa begränsningar enligt flyghandboken kommer inte att överskridas vid något tillfälle under flygningen.

e)

Säkerställa att tillsyn före flygning har utförts så som anges i flyghandboken.

f)

Inte tjänstgöra på ett segelflygplan i någon av följande situationer:

1)

Om han eller hon är oförmögen att fullgöra sina uppgifter på grund av till exempel skada, sjukdom, läkemedel, trötthet eller effekterna av någon psykoaktiv substans, eller på annat sätt känner sig olämplig för tjänstgöring.

2)

Om tillämpliga medicinska krav inte är uppfyllda.

g)

Vägra att medföra alternativt avhysa alla personer och allt bagage som kan utgöra en potentiell säkerhetsrisk för segelflygplanet eller för någon person ombord.

h)

Inte tillåta transport av en person som verkar vara påverkad av psykoaktiva substanser i sådan utsträckning att säkerheten för segelflygplanet eller personerna ombord sannolikt kommer att äventyras.

i)

Under kritiska faser av flygningen eller när det bedöms vara nödvändigt av säkerhetsskäl säkerställa att alla personer ombord sitter ned och har säkerhetsbältena fastspända.

j)

Under flygning

1)

ha sitt eget säkerhetsbälte fastspänt, och

2)

alltid sitta vid segelflygplanets manöverorgan såvida inte en annan pilot tar över manöverorganen.

k)

I en nödsituation som kräver omedelbara beslut och åtgärder vidta alla åtgärder han eller hon bedömer vara nödvändiga med hänsyn till omständigheterna. Vid sådana tillfällen får han eller hon göra avsteg från regler, operativa förfaranden och metoder i den mån detta krävs med tanke på säkerheten.

l)

Inte fortsätta en flygning bortom närmaste vädermässigt användbara flygplats eller utelandningsplats om hans eller hennes förmåga att fullgöra sina uppgifter är avsevärt begränsad på grund av sjukdom, trötthet, syrebrist eller någon annan anledning.

m)

Registrera, när flygningen eller serien av flygningar har avslutats, användningsuppgifter och alla kända eller misstänkta brister hos segelflygplanet i luftfartygets tekniska journal eller resedagbok.

n)

Underrätta den säkerhetsutredningsansvariga myndigheten i den stat på vars territorium händelsen ägde rum samt räddningstjänsten i den staten utan dröjsmål med snabbast tillgängliga metod om alla olyckor eller allvarliga tillbud med segelflygplanet.

o)

Utan dröjsmål rapportera alla olagliga handlingar till den behöriga myndigheten och informera den lokala myndighet som utsetts av den stat på vars territorium den olagliga handlingen ägde rum.

p)

Utan dröjsmål till lämplig flygtrafikledningsenhet rapportera alla farliga väder- eller flygförhållanden som luftfartyget möter och som kan antas påverka säkerheten för andra luftfartyg.

SAO.GEN.135 Besättningsmedlemmars ansvar

a)

Alla besättningsmedlemmar ansvarar för att korrekt utföra sina arbetsuppgifter med avseende på driften av segelflygplanet.

b)

Besättningsmedlemmar får inte tjänstgöra på ett segelflygplan om de är oförmögna till detta på grund av till exempel skada, sjukdom, läkemedel, trötthet eller effekterna av någon psykoaktiv substans, eller om de på annat sätt känner sig olämpliga för tjänstgöring.

c)

En besättningsmedlem ska rapportera till befälhavaren i båda följande fall:

1)

Alla fel, brister, funktionsfel eller defekter som han eller hon anser kunna påverka segelflygplanets luftvärdighet eller driftsäkerhet, inklusive nödsystem.

2)

Alla tillbud.

SAO.GEN.140 Efterlevnad av lagar, föreskrifter och förfaranden

a)

Befälhavaren och alla andra besättningsmedlemmar ska följa de lagar, föreskrifter och förfaranden som gäller i de stater där verksamheten bedrivs.

b)

Befälhavaren ska känna till de på hans eller hennes arbetsuppgifter tillämpliga lagar, föreskrifter och förfaranden som har fastställts för de områden som man avser att överflyga, de flygplatser eller utelandningsplatser som man planerar att använda och tillhörande flygnavigeringsanläggningar.

SAO.GEN.145 Bärbar elektronisk utrustning

Befälhavaren får inte tillåta att någon person använder bärbar elektronisk utrustning, inklusive elektroniska flygväskor, ombord på ett segelflygplan om utrustningen försämrar prestanda hos segelflygplanets system och utrustning eller möjligheten att bruka segelflygplanet.

SAO.GEN.150 Farligt gods

a)

Befälhavaren ska inte tillåta att någon person medför farligt gods ombord.

b)

Rimliga kvantiteter av artiklar och ämnen som annars skulle klassificeras som farligt gods och som används för att främja flygsäkerheten, i de fall då det är tillrådligt att medföra dessa ombord på segelflygplanet i syfte att säkerställa att de är tillgängliga i rätt tid för operativa ändamål, ska anses vara tillåtna.

SAO.GEN.155 Handlingar, handböcker och information som ska medföras

a)

Samtliga följande handlingar, handböcker och information ska medföras på varje flygning, i original eller kopior:

1)

Flyghandboken (AFM) eller motsvarande handling(ar).

2)

Uppgifter om den inlämnade ATS-färdplanen, när detta krävs i enlighet med avsnitt 4 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 (1).

3)

Aktuella och lämpliga flygkartor för det föreslagna flygområdet.

4)

All annan dokumentation som kan röra flygningen eller som krävs av stater som berörs av flygningen.

5)

Förfaranden och information om visuella signaler som ska användas av ingripande luftfartyg och luftfartyg som är föremål för ingripande.

b)

När en deklaration krävs i enlighet med punkt SAO.DEC.100 ska en kopia av deklarationen också medföras på varje flygning.

c)

Samtliga följande handlingar, handböcker och information ska, när de inte medförs ombord, förbli tillgängliga på flygplatsen eller utelandningsplatsen, i original eller kopia:

1)

Nationalitets- och registreringsbeviset.

2)

Luftvärdighetsbeviset, inklusive bilagorna.

3)

Granskningsbeviset avseende luftvärdighet.

4)

Miljövärdighetsbeviset (buller), om ett sådant har utfärdats för ett motordrivet segelflygplan.

5)

Luftfartygets radiotillstånd, om segelflygplanet är utrustat med radiokommunikationsutrustning i enlighet med punkt SAO.IDE.130.

6)

Bevis om ansvarsförsäkring till skydd för tredje man.

7)

Resedagboken eller motsvarande.

d)

Genom undantag från leden a och b får de handlingar och handböcker samt den information som anges där behållas på flygplatsen eller utelandningsplatsen för flygningar

1)

för vilka avsikten är att stanna inom synhåll från flygplatsen eller utelandningsplatsen, eller

2)

som håller sig inom ett avstånd eller område som fastställs av den behöriga myndigheten.

e)

På begäran av den behöriga myndigheten ska befälhavaren eller operatören ställa originaldokumentationen till den myndighetens förfogande inom den tidsperiod som anges av myndigheten, vilken inte ska vara mindre än 24 timmar.

SAO.GEN.160 Resedagbok

För varje flygning, eller serie av flygningar, ska uppgifter om segelflygplanet, dess besättning och varje resa bevaras i form av en resedagbok eller motsvarande handling.

KAPITEL OP

OPERATIVA FÖRFARANDEN

SAO.OP.100 Användning av flygplatser och utelandningsplatser

Befälhavaren ska endast använda flygplatser och utelandningsplatser som är lämpliga för den berörda typen av segelflygplan och verksamhet.

SAO.OP.105 Bullerminskande förfaranden – motordrivna segelflygplan

Befälhavaren ska beakta operativa förfaranden för att minimera effekten av buller från motordrivna segelflygplan, men samtidigt se till att säkerhet prioriteras framför bullerminskning.

SAO.OP.110 Information till passagerare

Befälhavaren ska säkerställa att passageraren, före och – om så är lämpligt – under flygningen, får information om normala och onormala förfaranden samt nödförfaranden.

SAO.OP.115 Transport av speciella kategorier av passagerare

Befälhavaren ska säkerställa att personer som behöver särskilda förhållanden, särskild hjälp eller särskilda anordningar när de medförs ombord på ett segelflygplan transporteras under förhållanden som garanterar säkerheten för segelflygplanet och för alla personer och all egendom ombord.

SAO.OP.120 Flygförberedelser

Innan en flygning påbörjas ska befälhavaren säkerställa följande:

a)

De anordningar som krävs för säker drift av segelflygplanet är adekvata för den typ av verksamhet för vilken flygningen ska genomföras.

b)

Väderförhållandena medger ett säkert genomförande av flygningen.

c)

När det gäller motordrivna segelflygplan ska, i det fall man avser att använda motorn, mängden bränsle eller annan energi vara tillräcklig för att flygningen ska kunna genomföras säkert.

SAO.OP.125 Tankning samt laddning eller byte av batterier med personer ombord – motordrivna segelflygplan

När en passagerare befinner sig ombord på ett motordrivet segelflygplan

a)

får segelflygplanet inte tankas, och

b)

får de batterier som används för framdrivning inte laddas om eller bytas ut.

SAO.OP.130 Rökning ombord

Rökning är inte tillåten ombord på ett segelflygplan under någon fas av flygningen.

SAO.OP.135 Väderförhållanden

Befälhavaren får bara påbörja eller fortsätta en flygning om den senast tillgängliga meteorologiska informationen anger att säker landning är fortsatt möjligt.

SAO.OP.140 Is och andra beläggningar – förfaranden på marken

Befälhavaren får bara inleda en start om segelflygplanet är fritt från varje beläggning som kan påverka dess prestanda och/eller manövrerbarhet negativt, såvida inte detta är tillåtet enligt flyghandboken (AFM).

SAO.OP.145 Bränsle-/energiuppföljning under flygning – motordrivna segelflygplan

För motordrivna segelflygplan ska befälhavaren under flygningen regelbundet kontrollera att den tillgängliga mängden användbart bränsle eller annan användbar energi inte är mindre än vad som behövs för att säkerställa en säker landning.

SAO.OP.150 Användning av extra syrgas

Befälhavaren ska säkerställa att alla personer ombord använder extra syrgas när befälhavaren fastslår att syrebrist på höjden för den avsedda flygningen kan leda till att dessa personer får nedsatt förmåga eller på annat sätt påverkas menligt.

SAO.OP.155 Specialiserad segelflygverksamhet

a)

Innan en specialiserad segelflygverksamhet eller en serie sådana verksamheter påbörjas ska befälhavaren göra en riskbedömning där flygningens komplexitet bedöms för att fastställa de faror och därmed förbundna risker som den planerade flygningen medför samt riskreducerande åtgärder om det är nödvändigt.

b)

Specialiserad segelflygverksamhet ska utföras i enlighet med en checklista. Befälhavaren ska upprätta denna checklista och säkerställa att den är lämplig för den specialiserade verksamheten och för det segelflygplan som används, på grundval av riskbedömningen och med beaktande av alla krav som anges i denna bilaga. Checklistan ska på varje flygning vara lätt tillgänglig för befälhavaren och alla övriga besättningsmedlemmar, om det är relevant för fullgörandet av deras uppgifter.

c)

Befälhavaren ska regelbundet se över och vid behov uppdatera checklistan för att på ett adekvat sätt ta hänsyn till riskbedömningen.

KAPITEL POL

PRESTANDABEGRÄNSNINGAR OCH OPERATIVA BEGRÄNSNINGAR

SAO.POL.100 Vägning

a)

Vägningen av segelflygplanet ska utföras av segelflygplanets tillverkare eller i enlighet med bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 (2).

b)

Operatören ska säkerställa att segelflygplanets massa har fastställts genom faktisk vägning innan det tas i drift för första gången. Den samlade inverkan av modifieringar och reparationer på massan ska beaktas och vederbörligen dokumenteras. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för befälhavaren. Segelflygplanet ska vägas på nytt om inverkan av modifieringar eller reparationer på massan inte är känd.

SAO.POL.105 Prestanda – allmänt

Befälhavaren får använda segelflygplanet endast om dess prestanda är tillräcklig för att uppfylla kraven i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och eventuella andra begränsningar som gäller för flygningen och för det luftrum, de flygplatser eller de utelandningsplatser som används, varvid det ska säkerställas att alla kort eller kartor som används är av den senaste tillgängliga utgåvan.

KAPITEL IDE

INSTRUMENT, UPPGIFTER OCH UTRUSTNING

SAO.IDE.100 Instrument och utrustning – allmänt

a)

Instrument och utrustning som krävs enligt detta kapitel ska godkännas i enlighet med bilaga I till förordning (EU) nr 748/2012 eller, om registreringen skett i ett tredjeland, enligt registreringsstatens luftvärdighetskrav, om ett av följande villkor är uppfyllt:

1)

De används av flygbesättningen för att kontrollera flygbanan.

2)

De används för att uppfylla kraven i punkt SAO.IDE.130 eller SAO.IDE.135.

3)

De är permanent installerade i segelflygplanet.

b)

Genom undantag från led a ska det för följande instrument eller utrustning, när så krävs enligt detta kapitel, inte krävas ett godkännande:

1)

Handlampor.

2)

Precisionsur.

3)

Överlevnads- och signalutrustning.

c)

Instrument och utrustning ska vara lätta att vid behov använda eller nå för befälhavaren och varje annan besättningsmedlem, från deras respektive sittplatser.

SAO.IDE.105 Flyg- och navigeringsinstrument

a)

Segelflygplan ska vara utrustade med anordningar för att mäta och indikera följande:

1)

Tid i timmar och minuter.

2)

Tryckhöjd.

3)

Indikerad hastighet.

4)

För motordrivna segelflygplan: magnetisk kurs.

b)

Utöver vad som anges i led a ska segelflygplan som brukas under förhållanden där de inte kan hållas kvar på den önskade flygbanan utan användning av ett eller flera ytterligare instrument, vid flygning i moln eller under mörker, vara utrustade med anordningar för att mäta och indikera följande:

1)

Vertikalhastighet.

2)

Attityd eller sväng och glid.

3)

Magnetisk kurs.

SAO.IDE.110 Ljus

Segelflygplan som brukas under mörker ska vara utrustade med följande:

a)

Kollisionsvarningsljus.

b)

Navigationsljus/positionsljus.

c)

En landningsstrålkastare.

d)

Ljus, försörjt av segelflygplanets elektriska system, för tillfredsställande belysning av alla instrument och all utrustning som krävs för att segelflygplanet ska kunna brukas på ett säkert sätt.

e)

En handlampa för befälhavaren och alla övriga besättningsmedlemmars tjänstgöringsplatser.

SAO.IDE.115 Extra syrgas

Segelflygplan som brukas där det krävs syrgastillförsel i enlighet med punkt SAO.OP.150 ska vara utrustade med ett system för lagring och fördelning av syrgas som kan lagra och fördela den mängd syrgas som krävs.

SAO.IDE.120 Livräddnings- och signalutrustning – Flygningar över vatten

Befälhavaren för ett segelflygplan som brukas över vatten ska fastställa, innan flygningen påbörjas, riskerna för att personerna i segelflygplanet inte skulle överleva en eventuell nödlandning på vatten. Mot bakgrund av dessa risker ska han eller hon avgöra om det finns behov av att medföra livräddnings- och signalutrustning.

SAO.IDE.125 Livräddnings- och signalutrustning – Svårigheter vid flygräddning

Segelflygplan som brukas över områden där flygräddning skulle vara särskilt svår att genomföra ska vara utrustade med sådan livräddnings- och signalutrustning som lämpar sig för det område som ska överflygas.

SAO.IDE.130 Radiokommunikationsutrustning

Segelflygplan ska ha radiokommunikationsutrustning för att möjliggöra den kommunikation som krävs i enlighet med tillägg 4 till bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och, om flygningen sker i ett tredjelands luftrum, lagen i det tredjelandet.

SAO.IDE.135 Transponder

Segelflygplan ska ha en SSR-transponder med alla funktioner som krävs i enlighet med punkt SERA.6005 b i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och, om flygningen sker i ett tredjelands luftrum, lagen i det tredjelandet.

KAPITEL DEC

DEKLARATION

SAO.DEC.100 Deklaration

a)

I den deklaration från operatören som avses i artikel 3.2 ska det bekräftas att operatören uppfyller och kommer att fortsätta att uppfylla de grundläggande kraven i bilaga V till förordning (EU) 2018/1139 och kraven i den här förordningen.

b)

Operatören ska ta med samtliga följande uppgifter i deklarationen:

1)

Operatörens namn.

2)

Den plats där operatören har sin huvudsakliga verksamhetsort.

3)

Operatörens kontaktuppgifter.

4)

Startdatum för verksamheten och, i förekommande fall, det datum då ändringen av en befintlig deklaration får verkan.

5)

För alla segelflygplan som används för den kommersiella trafiken: typ av segelflygplan, registrering, huvudbas, typ av verksamhet och organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet.

c)

Operatören ska, vid utförandet av deklarationen, till den behöriga myndigheten överlämna förteckningen över AltMoC för att påvisa efterlevnad när så begärs i enlighet med punkt SAO.GEN.110. Förteckningen ska innehålla hänvisningar till tillhörande AMC.

d)

Operatören ska använda formuläret i tillägget till denna bilaga för att lämna deklarationen.

SAO.DEC.105 Ändringar av deklarationen och upphörande av kommersiell trafik

a)

Operatören ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om eventuella ändringar av omständigheter som påverkar dess efterlevnad av de grundläggande kraven i bilaga V till förordning (EU) 2018/1139 och kraven i denna förordning, enligt deklarationen till den behöriga myndigheten, och om eventuella ändringar avseende de uppgifter som avses i punkt SAO.DEC.100 b och den förteckning över AltMoC som avses i punkt SAO.DEC.100 c, som ingår i eller bifogas deklarationen som bilaga.

b)

Operatören ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten när operatören inte längre bedriver kommersiell trafik med segelflygplan.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010 (EUT L 281, 13.10.2012, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter (EUT L 362, 17.12.2014, s. 1).

Tillägg

Image Text av bilden