7.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 311/10


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1912

av den 4 december 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller vissa undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1), särskilt artikel 397,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

I sitt meddelande av den 7 april 2016 om en handlingsplan för mervärdesskatt tillkännagav kommissionen sin avsikt att lägga fram ett förslag till slutgiltigt mervärdesskattesystem i samband med gränsöverskridande handel mellan företag i olika medlemsstater. I sina slutsatser av den 8 november 2016 uppmanade rådet kommissionen att under tiden föreslå vissa förbättringar av unionens mervärdesskatteregler för gränsöverskridande transaktioner, bland annat för undantag från skatteplikt för gemenskapsinterna transaktioner.

(2)

I direktiv 2006/112/EG fastställs ett antal villkor för att undanta leveranser av varor från mervärdesskatt i samband med vissa transaktioner inom gemenskapen. Ett av dessa villkor är att varorna måste försändas eller transporteras från en medlemsstat till en annan.

(3)

De olika tillvägagångssätten bland medlemsstaterna i tillämpningen av dessa undantag för gränsöverskridande transaktioner har dock gett upphov till svårigheter och osäkerhet om det rättsliga läget för företagen. Detta strider mot målet att stärka gemenskapsintern handel och avskaffa fiskala gränser. Det är därför viktigt att specificera och harmonisera de villkor enligt vilka undantagen kan tillämpas.

(4)

Eftersom gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier främst är knutna till undantaget från skatteplikt för gemenskapsinterna leveranser, är det nödvändigt att ange vissa omständigheter under vilka varor ska anses ha försänts eller transporterats från leveransmedlemsstatens territorium.

(5)

För att erbjuda en praktisk lösning för företag och garantier för skattemyndigheter bör två motbevisbara presumtioner införas i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 (2).

(6)

Förenklingsarrangemang för avropslager bör åtföljas av lämpliga registerskyldigheter i syfte att säkerställa att de tillämpas korrekt.

(7)

Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel VIII ska följande avsnitt införas:

Avsnitt 2A

Undantag i samband med gemenskapsinterna transaktioner

(Artiklarna 138–142 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 45a

1.   Vid tillämpningen av de undantag som anges i artikel 138 i direktiv 2006/112/EG, ska det antas att varorna har försänts eller transporterats från en medlemsstat till en destination utanför dess territorium men inom gemenskapen i något av följande fall:

a)

Säljaren anger att varorna har försänts eller transporterats av honom själv eller av en tredje part för hans räkning, och säljaren besitter antingen minst två icke motstridiga bevishandlingar som förtecknas i punkt 3 a, utfärdade av två parter oberoende av varandra, av säljaren och förvärvaren, eller någon av de handlingar som anges i punkt 3 a tillsammans med någon av de icke motstridiga bevishandlingar som anges i punkt 3 b som bekräftar försändelsen eller transporten, vilka utfärdats av två parter som är oberoende av varandra, av säljaren och förvärvaren.

b)

Säljaren förfogar över följande:

i)

En skriftlig bekräftelse från förvärvaren på att varorna har försänts eller transporterats av förvärvaren eller av en tredje part för förvärvarens räkning, och som anger varornas destinationsmedlemsstat; den skriftliga handlingen ska innehålla: utfärdandedatum; förvärvarens namn och adress; varornas mängd och art; datum och plats för varornas ankomst; vid leverans av transportmedel, registreringsnummer för transportmedlet; och id-handling för den person som tar emot varorna för förvärvarens räkning.

ii)

Minst två icke motstridiga bevishandlingar som avses i punkt 3 a, utfärdade av två parter som är oberoende av varandra, av säljaren och förvärvaren, eller någon av de handlingar som anges i punkt 3 a tillsammans med någon av de icke motstridiga bevishandlingar som anges i punkt 3 b som bekräftar försändelsen eller transporten vilka utfärdats av två parter som är oberoende av varandra, av säljaren och förvärvaren.

Förvärvaren ska lämna den skriftliga förklaring som avses i led b i till säljaren senast den tionde dagen den månad som följer på leveransen.

2.   En skatteförvaltning får motbevisa en presumtion som gjorts enligt punkt 1.

3.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska följande godtas som bevis för försändelsen eller transporten:

a)

Handlingar som rör försändelsen eller transporten av varorna, till exempel ett undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel, ett konossement, eller en faktura från det företag som transporterar varorna.

b)

Följande handlingar:

i)

Ett försäkringsbrev rörande försändelsen eller transporten av varorna eller bankhandlingar som styrker betalning av transporten eller försändelsen av varorna.

ii)

Officiella handlingar som utfärdats av en offentlig myndighet, till exempel en notarie, som bekräftar varornas ankomst i destinationsmedlemsstaten.

iii)

Ett kvitto utfärdat av en lagerhavare i destinationsmedlemsstaten som bekräftar lagring av varor i den medlemsstaten.”

2.

I kapitel X ska följande avsnitt införas:

Avsnitt 1A

Allmänna skyldigheter

(Artiklarna 242–243 i direktiv 2006/112/EG)

Artikel 54a

1.   Det register som avses i artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG som ska föras av varje beskattningsbar person som överför varor genom arrangemang för avropslager ska innehålla följande uppgifter:

a)

Den medlemsstat varifrån varorna försändes eller transporterades och datum för försändelsen eller transporten av varorna.

b)

Registreringsnummer för mervärdesskatt för den beskattningsbara person som varorna är avsedda för, utfärdat av den medlemsstat till vilken varorna försänds eller transporteras.

c)

Den medlemsstat till vilken varorna försänds eller transporteras, lagerhavarens registreringsnummer för mervärdesskatt, adressen till det lager där varorna lagras vid ankomsten och det datum då varorna ankommer lagret.

d)

Värde, beskrivning och mängd av de varor som ankommit lagret.

e)

Registreringsnummer för mervärdesskatt för den beskattningsbara person som ersätter den person som avses i led b i denna punkt enligt de villkor som fastställs i artikel 17a.6 i direktiv 2006/112/EG.

f)

Beskattningsunderlag, beskrivning och mängd avseende de varor som levererats och det datum då den leverans av de varor som avses i artikel 17a.3 a i direktiv 2006/112/EG sker samt köparens registreringsnummer för mervärdesskatt.

g)

Beskattningsunderlag, beskrivning och mängd avseende varorna, det datum då något av villkoren och respektive grund i enlighet med artikel 17a.7 i direktiv 2006/112/EG uppfylls.

h)

Värde, beskrivning och mängd avseende de återsända varorna i enlighet med artikel 17a.5 i direktiv 2006/112/EG.

2.   Det register som avses i artikel 243.3 i direktiv 2006/112/EG som ska föras av varje beskattningsbar person till vilken varorna överförs genom arrangemang för avropslager ska innehålla följande uppgifter:

a)

Registreringsnummer för mervärdesskatt för den beskattningsbara person som överför varor genom arrangemang för avropslager.

b)

Beskrivning och mängd av varor avsedda för denne.

c)

Datum då de varor som är avsedda för denne ankommer lagret.

d)

Beskattningsunderlag, beskrivning och mängd avseende de varor som levererats till denne och det datum då det gemenskapsinterna förvärvet av de varor som avses i artikel 17a.3 b i direktiv 2006/112/EG sker.

e)

Beskrivning av och mängd varor och det datum då varorna avlägsnas från lagret på uppdrag av den beskattningsbara person som avses i punkt a.

f)

Beskrivning av och mängd varor som förstörts eller försvunnit och den dag då varor som tidigare ankommit lagret förstördes, försvann eller stals eller den dag då varorna befanns vara förstörda eller försvunna.

Om varorna försänds eller transporteras genom arrangemang för avropslager till en annan lagerhavare än den beskattningsbara person som varorna är avsedda att levereras till behöver denna beskattningsbara persons register inte innehålla de uppgifter som anges i första stycket c, e och f.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 december 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 77, 23.3.2011, s. 1).