27.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1848

av den 26 november 2018

om återbetalning i enlighet med artikel 26.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av de anslag som överförts från budgetåret 2018

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 26.6,

efter samråd med kommittén för jordbruksfonderna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 12.2 första stycket d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (2) anges att anslag som inte blivit föremål för några åtaganden och som avser åtgärder som enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) får överföras till det påföljande budgetåret. Överföringen får inte överstiga 2 % av de ursprungliga anslag som beslutats av Europaparlamentet och rådet och det belopp för justering av direktstöd enligt artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (3) som tillämpades under det föregående budgetåret.

(2)

I enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013 och genom undantag från artikel 12.2 tredje stycket i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ska medlemsstaterna återbetala de anslag som överförts enligt artikel 12.2 d tredje stycket i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 till de slutliga stödmottagare som omfattas av justeringsgraden under det budgetår till vilket anslagen överförs. Återbetalning ska endast göras till slutliga stödmottagare i de medlemsstater där finansiell disciplin tillämpades (4) under det föregående budgetåret.

(3)

Vid fastställandet av vilket överföringsbelopp som ska återbetalas ska i enlighet med artikel 26.7 i förordning (EU) nr 1306/2013 hänsyn tas till de belopp i reserven för kriser i jordbrukssektorn som avses i artikel 25 i den förordningen och som inte gjorts tillgängliga för krisåtgärder vid budgetårets utgång.

(4)

I enlighet med artikel 1.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1236 (5) tillämpades finansiell disciplin på direktstöd för kalenderåret 2017, i syfte att skapa en krisreserv. Krisreserven har inte tagits i anspråk under budgetåret 2018.

(5)

För att säkerställa att återbetalningen av outnyttjade anslag till de slutliga stödmottagarna till följd av tillämpningen av finansiell disciplin står i proportion till justeringsbeloppet för finansiell disciplin, bör kommissionen fastställa de belopp som står till medlemsstaternas förfogande för återbetalningen. I Rumäniens fall krävs dock ytterligare klargörande av den gräns på 2 000 euro som i enlighet med artikel 8.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 gäller för finansiell disciplin. Med hänsyn till en sund ekonomisk förvaltning bör i detta skede därför inget belopp ställas till Rumäniens förfogande för återbetalning.

(6)

För att medlemsstaterna inte ska tvingas göra ytterligare en utbetalning för återbetalningen, bör denna förordning tillämpas från och med den 1 december 2018. Således är de belopp som fastställs genom denna förordning slutgiltiga och tillämpliga, utan att det påverkar tillämpningen av minskningar enligt artikel 41 i förordning (EU) nr 1306/2013, på alla andra korrigeringar som beaktas i beslutet om månadsbetalning avseende utgifter som betalats av medlemsstaternas utbetalade organ i oktober 2018, i enlighet med artikel 18.3 i förordning (EU) nr 1306/2013, och på alla avdrag och tilläggsbetalningar som ska göras enligt artikel 18.4 i den förordningen eller på alla beslut som fattas inom ramen för förfarandet för avslutande av räkenskaperna.

(7)

I enlighet med inledningsfrasen i artikel 12.2 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 får de anslag som inte blivit föremål för några åtaganden för åtgärder endast överföras till närmast påföljande budgetår. Därför bör kommissionen fastställa den stödberättigande perioden för medlemsstaternas utgifter när det gäller återbetalningen enligt artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013, med beaktande av budgetåret för jordbruket som det definieras i artikel 39 i den förordningen.

(8)

För att ta hänsyn till den korta tidsperioden mellan det att medlemsstaterna meddelar genomförandet av 2018 års EGJF-anslag under delad förvaltning för perioden 16 oktober 2017–15 oktober 2018 och den dag då denna förordning bör börja tillämpas, dvs. den 1 december 2018, bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till denna förordning fastställs beloppen av de anslag som ska överföras från budgetåret 2018 enligt artikel 12.2 första stycket d och artikel 12.2 tredje stycket i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 och som i enlighet med artikel 26.5 i förordning (EU) nr 1306/2013 görs tillgängliga för medlemsstaterna för återbetalning till de slutliga stödmottagare som omfattas av justeringsgraden under budgetåret 2019.

De belopp som överförs ska omfattas av kommissionens överföringsbeslut i enlighet med artikel 12.3 i förordning (EU, Euratom) 2018/1046.

Artikel 2

Medlemsstaternas utgifter i samband med återbetalningen av de överförda anslagen ska berättiga till unionsfinansiering endast om de aktuella beloppen har utbetalats till stödmottagarna före den 16 oktober 2019.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(4)  I enlighet med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska finansiell disciplin inte tillämpas i Kroatien för budgetåret 2018.

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1236 av den 7 juli 2017 om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med avseende på kalenderåret 2017 (EUT L 177, 8.7.2017, s. 34).


BILAGA

Belopp tillgängliga för återbetalning av överförda anslag

(belopp i euro)

Belgien

6 161 684

Bulgarien

9 587 009

Tjeckien

10 987 702

Danmark

10 546 883

Tyskland

59 193 541

Estland

1 447 227

Irland

13 388 758

Grekland

17 000 938

Spanien

56 644 658

Frankrike

89 984 293

Italien

37 174 980

Cypern

361 986

Lettland

2 320 276

Litauen

4 395 876

Luxemburg

414 189

Ungern

15 304 215

Malta

35 723

Nederländerna

8 806 769

Österrike

7 072 660

Polen

25 830 473

Portugal

6 760 101

Slovenien

930 229

Slovakien

5 782 443

Finland

5 996 258

Sverige

8 136 646

Förenade kungariket

39 617 734