16.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 291/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1719

av den 14 november 2018

om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 177,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 (2) fastställs de gemensamma och allmänna reglerna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

(2)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2305 (3) ändrades förordning (EU) nr 1303/2013 bland annat vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

(3)

I Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018 (4) ändrades budgetplaneringen för sysselsättningsinitiativet för unga genom att åtagandebemyndigandena ökades för det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga med 116,7 miljoner EUR i löpande priser, vilket gjorde att åtagandebemyndigandena för sysselsättningsinitiativet för unga för 2018 kom att uppgå till sammanlagt 350 miljoner EUR i löpande priser.

(4)

Åtagandebemyndigandena för 2020 behöver justeras ned i enlighet därmed för att kompensera för tidigareläggandet till 2018. Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

När artikel 92.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 ändrades genom förordning (EU) 2017/2305 var vissa uppgifter om finansieringen i artikel 1.2 a i förordning (EU) 2017/2305 felaktiga. De uppgifterna bör ersättas med korrekta uppgifter. Förordning (EU) nr 1303/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Eftersom det brådskar med ändringen av de program som stöder sysselsättningsinitiativet för unga, bör ett undantag föreskrivas från den tidsfrist på åtta veckor som avses i artikel 4 i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

(7)

Eftersom det brådskar med ändringen av de program som stöder sysselsättningsinitiativet för unga bör denna förordning träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 91.1 ska ersättas med följande:

”1.   De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga för budgetåtaganden under perioden 2014–2020 ska uppgå till 329 982 345 366 EUR i 2011 års priser, i enlighet med den årliga fördelning som anges i bilaga VI, varav 325 938 694 233 EUR utgör de samlade medel som tilldelas Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden och 4 043 651 133 EUR utgör en särskild tilldelning för sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning ska indexregleras med 2 % per år inför programplanering och senare budgetering i unionens budget.”

2.

Artikel 92 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning ska uppgå till 96,09 % av de samlade medlen (dvs. till 317 073 545 392 EUR) och de ska fördelas på följande sätt:

a)

51,52 % (dvs. 163 359 380 738 EUR) till mindre utvecklade regioner.

b)

10,82 % (dvs. 34 319 221 039 EUR) till övergångsregioner.

c)

16,33 % (dvs. 51 773 321 432 EUR) till mer utvecklade regioner.

d)

20,89 % (dvs. 66 236 030 665 EUR) till medlemsstater som får stöd från Sammanhållningsfonden.

e)

0,44 % (dvs. 1 385 591 518 EUR) som tilläggsfinansiering för de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget och för de Nuts 2-regioner som uppfyller kriterierna i artikel 2 i protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   Medlen för sysselsättningsinitiativet för unga ska uppgå till 4 043 651 133 EUR från den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga och till minst 4 043 651 133 EUR från riktade investeringar från ESF.”

3.

Bilaga VI ska ersättas med texten i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 14 november 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

K. EDTSTADLER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 23 oktober 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 9 november 2018.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2305 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ändringarna av medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 335, 15.12.2017, s. 1).

(4)  EUT L 57, 28.2.2018.


BILAGA

”BILAGA VI

ÅRLIGA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN FÖR ÅREN 2014–2020

Justerad årlig utveckling (inklusive tilläggsbetalningen till sysselsättningsinitiativet för unga)

 

2014

2015

2016

2017

EUR, 2011 års priser

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164


 

2018

2019

2020

Totalt

EUR, 2011 års priser

48 341 984 652

48 712 359 314

49 022 528 894

329 982 345 366 ”