9.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1627

av den 9 oktober 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 vad gäller försiktig värdering för tillsynsrapportering

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (1), särskilt artikel 99.5 fjärde stycket, artikel 99.6 fjärde stycket, artikel 394.4 tredje stycket, artikel 415.3 fjärde stycket och artikel 430.2 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (2) anges formerna för hur institut ska rapportera information som rör deras efterlevnad av förordning (EU) nr 575/2013. Det regelverk som inrättas genom förordning (EU) nr 575/2013 kompletteras och ändras löpande i sina icke väsentliga delar genom antagandet av nya tekniska tillsynsstandarder. Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 behöver uppdateras för att återspegla dessa ändringar.

(2)

Förordning (EU) nr 575/2013 har kompletterats genom antagandet av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/101 (3) med avseende på försiktig värdering och genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2401 (4) med avseende på värdepapperisering. Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör uppdateras för att återspegla dessa ändringar och för att ytterligare precisera de instruktioner och definitioner som används för instituts tillsynsrapportering. Ett antal missvisande hänvisningar och formateringsinkonsekvenser har upptäckts vid tillämpningen av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 och bör också förtydligas.

(3)

I delegerad förordning (EU) 2016/101 fastställs krav med avseende på justeringar till följd av försiktig värdering av positioner värderade till verkligt värde. Den anger två metoder för tillämpning av kraven på försiktig värdering: en huvudmetod och en förenklad metod. För att övervaka om instituten uppfyller dessa krav och för att kunna bedöma effekterna av förordningen på värdejusteringar krävs ytterligare rapportering avseende kraven på försiktig värdering.

(4)

Genom förordning (EU) 2017/2401 ändras förordning (EU) nr 575/2013 så att kapitalkravsbehandlingen av värdepapperiseringar görs mer riskkänslig och så att egenskaperna hos enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar återspeglas korrekt. Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 måste ändras för att ta hänsyn till rapportering av värdepapperiseringspositioner som omfattas av dessa ändrade regler för värdepapperisering.

(5)

Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 måste också ändras för att göra det lättare för de behöriga myndigheterna att effektivt övervaka och bedöma institutens riskprofil och för att skaffa sig en uppfattning om riskerna för den finansiella sektorn, vilket förutsätter vissa smärre ändringar av rapporteringskraven avseende exponeringarnas geografiska spridning.

(6)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Europeiska bankmyndigheten (EBA) har lämnat till kommissionen.

(7)

EBA har anordnat öppna offentliga samråd om de förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen baseras på, vilka rör försiktig värdering och den totala geografiska uppdelningen, analyserat de möjliga relaterade kostnaderna och fördelarna samt begärt ett yttrande från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (5) angående dessa. I enlighet med artikel 15.1 andra stycket i den förordningen har EBA inte genomfört något öppet offentligt samråd med avseende på de delar av förslaget till tekniska genomförandestandarder som denna förordning grundar sig på som är av redaktionell art eller som endast inför ett begränsat antal poster i ramen för tillsynsrapportering, eftersom sådana samråd inte skulle stå i proportion till de aktuella tekniska genomförandestandardernas omfattning och konsekvenser.

(8)

Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Led a ska ändras på följande sätt:

i)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Information om den geografiska fördelningen av exponeringar per land, samt på aggregerad total nivå, enligt specifikationerna i mall 9 i bilaga I och instruktionerna i del II punkt 3.4 i bilaga II. Vad gäller de uppgifter som anges i mallarna 9.1 och 9.2 i synnerhet ska information om den geografiska fördelningen av exponeringar per land rapporteras om exponeringarna mot icke-inhemska ursprungliga åtaganden för samtliga ’icke-inhemska’ länder i samtliga exponeringsklasser enligt rapporteringen i mall 4 rad 850 i bilaga I utgör minst 10 % av de sammanlagda inhemska och icke-inhemska ursprungliga åtaganden som rapporteras i mall 4 rad 860 i bilaga I. I det här fallet ska exponeringar anses vara inhemska, om de är exponeringar gentemot motparter som är etablerade i den medlemsstat där institutet är etablerat. Inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas.”

ii)

Följande punkt ska läggas till som punkt 12:

”12.

Information om försiktig värdering enligt specifikationerna i mall 32 i bilaga I och instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II enligt följande:

i)

Alla institut ska rapportera den information som specificeras i mall 32.1 i bilaga I enligt instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II.

ii)

Utöver den rapportering som anges i led i ska de institut som tillämpar huvudmetoden i enlighet med förordning (EU) 2016/101 också rapportera den information som specificeras i mall 32.2 i bilaga I enligt instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II.

iii)

Utöver de krav som avses i leden i och ii ska de institut som tillämpar huvudmetoden i enlighet med förordning (EU) 2016/101 och som överskrider det tröskelvärde som anges i artikel 4.1 i den förordningen för sina respektive rapporteringsnivåer även rapportera den information som specificeras i mallarna 32.3 och 32.4 i bilaga I enligt instruktionerna i del II punkt 6 i bilaga II.

För tillämpningen av led a.12 ska inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 inte tillämpas.”

b)

Led b ska ändras på följande sätt:

I punkt 3 a, b och c ska orden ”del II punkt 6 i bilaga II” ersättas med orden ”del II punkt 7 i bilaga II”.

2.

I artikel 9.2 ska led d ersättas med följande:

”d)

Kvartalsvis för den information som specificeras i mall 20 i del 2 i bilaga III, om institutet överskrider det tröskelvärde som anges i artikel 5 a.4 andra meningen. Inträdes- och utträdeskriterierna i artikel 4 ska tillämpas.”

3.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

4.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

5.

Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

6.

Bilaga IX ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

7.

Bilaga XI ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

8.

Bilaga XVI ska ersättas med bilaga VI till den här förordningen.

9.

Bilaga XIX ska ersättas med texten i bilaga VII till den här förordningen.

10.

Bilaga XXI ska ersättas med texten i bilaga VIII till den här förordningen.

11.

Bilaga XXII ska ersättas med texten i bilaga IX till den här förordningen.

12.

Bilaga XXIII ska ersättas med texten i bilaga X till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 december 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt förordning (EU) nr 575/2013 (EUT L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/101 av den 26 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för försiktig värdering enligt artikel 105.14 (EUT L 21 28.1.2016, s. 54).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2401 av den 12 december 2017 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (EUT L 347, 28.12.2017, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) och om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2020, s. 12).


BILAGA I

”BILAGA I

RAPPORTERING AV KAPITALBAS OCH KAPITALBASKRAV

COREP-MALLAR

Mallnr

Mallkod

Mallens/mallgruppens namn

Förkortning

 

 

KAPITALKRAV

CA

1

C 01.00

KAPITALBAS

CA1

2

C 02.00

KAPITALBASKRAV

CA2

3

C 03.00

KAPITALRELATIONER

CA3

4

C 04.00

MEMORANDUMPOSTER:

CA4

 

 

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5

5,1

C 05.01

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD

CA5.2

 

 

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ

GS

6,1

C 06.01

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – TOTALT

GS Total

6,2

C 06.02

SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG

GS

 

 

KREDITRISK

CR

7

C 07.00

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: SCHABLONMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR SA

 

 

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB

8,1

C 08.01

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV

CR IRB 1

8,2

C 08.02

KREDITRISKER, MOTPARTSRISKER OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (uppdelning per riskklass)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFISK UPPDELNING

CR GB

9,1

C 09.01

Tabell 9.1 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt schablonmetoden)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabell 9.2 – Geografisk uppdelning av exponering efter gäldenärens hemvist (exponeringar enligt internmetoden)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabell 9.4 – Uppdelning av kreditexponeringar som är relevanta för beräkningen av den kontracykliska bufferten per land och institutspecifikt kontracykliskt buffertvärde

CCB

 

 

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT PD/LGD-METODEN PER RISKKLASS

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

CR SETT

12

C 12.00

KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – SCHABLONMETOD FÖR KAPITALBASKRAV

CR SEC SA

13

C 13.00

KREDITRISK: VÄRDEPAPPERISERING – INTERNMETOD FÖR KAPITALBASKRAV

CR SEC IRB

14

C 14.00

DETALJERAD INFORMATION OM VÄRDEPAPPERISERING

CR SEC Details

 

 

OPERATIV RISK

OPR

16

C 16.00

OPERATIV RISK

OPR

 

 

OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR

 

17,1

C 17.01

OPERATIV RISK: FÖRLUSTER OCH ÅTERVINNINGAR PER AFFÄRSOMRÅDE OCH HÄNDELSETYP DET SENASTE ÅRET

OPR DETAILS 1

17,2

C 17.02

OPERATIV RISK: STORA FÖRLUSTHÄNDELSER

OPR DETAILS 2

 

 

MARKNADSRISK

MKR

18

C 18.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISKER I OMSATTA SKULDINSTRUMENT

MKR SA TDI

19

C 19.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I VÄRDEPAPPERISERING

MKR SA SEC

20

C 20.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR SPECIFIK RISK I KORRELATIONSHANDELSPORTFÖLJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETOD FÖR POSITIONSRISK I AKTIER

MKR SA EQU

22

C 22.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR VALUTAKURSRISK

MKR SA FX

23

C 23.00

MARKNADSRISK: SCHABLONMETODER FÖR RÅVAROR

MKR SA COM

24

C 24.00

MARKNADSRISK INTERNA MODELLER

MKR IM

25

C 25.00

KREDITVÄRIDGHETSJUSTERINGSRISK

CVA

 

 

FÖRSIKTIG VÄRDERING

MKR

32,1

C 32.01

FÖRSIKTIG VÄRDERING: TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

FÖRSIKTIG VÄRDERING: HUVUDMETODEN

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR MODELLRISK

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

FÖRSIKTIG VÄRDERING: YTTERLIGARE VÄRDEJUSTERING (AVA) FÖR KONCENTRERADE POSITIONER

PRUVAL 4

 

 

OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING

MKR

33

C 33.00

OFFENTLIGA SEKTORNS EXPONERING PER MOTPARTENS LAND

GOV


C 01.00 – KAPITALBAS (CA1)

Rad

ID

Post

Belopp

010

1

KAPITALBAS

 

015

1.1

PRIMÄRKAPITAL

 

020

1.1.1

KÄRNPRIMÄRKAPITAL

 

030

1.1.1.1

Kapitalinstrument som ska räknas som kärnprimärkapital

 

040

1.1.1.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument

 

045

1.1.1.1.1*

Varav: Kapitalinstrument som tecknas av offentliga myndigheter i nödsituationer

 

050

1.1.1.1.2*

Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas med

 

060

1.1.1.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Egna kärnprimärkapitalinstrument

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Direkta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Indirekta innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av kärnprimärkapitalinstrument

 

092

1.1.1.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna kärnprimärkapitalinstrument

 

130

1.1.1.2

Balanserade vinstmedel

 

140

1.1.1.2.1

Balanserade vinstmedel föregående år

 

150

1.1.1.2.2

Vinst eller förlust som godtas

 

160

1.1.1.2.2.1

Vinst eller förlust som kan hänföras till moderföretagets ägare

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Ej godtagbar del av delårs- eller årsresultat

 

180

1.1.1.3

Ackumulerat annat totalresultat

 

200

1.1.1.4

Övriga reserver

 

210

1.1.1.5

Reserveringar för allmänna risker i bankrörelse

 

220

1.1.1.6

Övergångsjusteringar på grund av kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får fortsätta att tillämpas

 

230

1.1.1.7

Minoritetsintressen som får ingå i kärnprimärkapital

 

240

1.1.1.8

Övergångsjusteringar på grund av ytterligare minoritetsintressen

 

250

1.1.1.9

Justeringar av kärnprimärkapital på grund av försiktighetsmarginaler

 

260

1.1.1.9.1

(-) Ökningar av det egna kapitalet till följd av värdepapperiserade tillgångar

 

270

1.1.1.9.2

Reserv som härrör från säkring av kassaflöden

 

280

1.1.1.9.3

Ackumulerade vinster och förluster på grund av ändringar av institutets egen kreditrisk för skuldförbindelser som värderas till verkligt värde

 

285

1.1.1.9.4

Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

 

290

1.1.1.9.5

(-) Värdejusteringar på grund av krav på försiktig värdering

 

300

1.1.1.10

(–) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill som redovisats som immateriell tillgång

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill som inräknats i värderingen av väsentligt innehav

 

330

1.1.1.10.3

Uppskjutna skattskulder i samband med goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Övriga immateriella tillgångar

 

350

1.1.1.11.1

(-) Övriga immateriella tillgångar före avdrag för uppskjutna skatteskulder

 

360

1.1.1.11.2

Uppskjutna skattskulder i samband med övriga immateriella tillgångar

 

370

1.1.1.12

(-) Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader minus tillhörande skatteskulder

 

380

1.1.1.13

(-) Underskott enligt internmetoden av kreditriskjusteringar för förväntade förluster

 

390

1.1.1.14

(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

 

400

1.1.1.14.1

(-) Tillgångar i förmånsbestämda pensionsplaner

 

410

1.1.1.14.2

Uppskjutna skatteskulder tillhörande fastställda förmånsbestämda pensionsplaner

 

420

1.1.1.14.3

Fastställda förmånsbestämda pensionsplaner som institutet har obegränsad rätt att utnyttja

 

430

1.1.1.15

(-) Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital

 

440

1.1.1.16

(-) Avdrag från primärkapitaltillskottsposter som överstiger primärkapitaltillskottet

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalificerande innehav utanför den finansiella sektorn som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

460

1.1.1.18

(-) Värdepapperiseringspositioner som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

470

1.1.1.19

(-) Transaktioner utan samtidig prestation som alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

471

1.1.1.20

(-) Positioner i en korg för vilka ett institut inte kan fastställa riskvikten enligt internmetoden och som alternativt kan ges riskvikten 1 250  % Artiklarna 36.1 k iv och 153.8 i CRR.

 

472

1.1.1.21

(-) Aktieexponeringar enligt en metod med interna modeller vilka alternativt kan ges riskvikten 1 250  %

 

480

1.1.1.22

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

490

1.1.1.23

(-) Avdragsgilla uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av temporära skillnader

 

500

1.1.1.24

(-) Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav

 

510

1.1.1.25

(-) Belopp som överskrider tröskelvärdet på 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Övriga övergångsjusteringar av kärnprimärkapital

 

524

1.1.1.27

(-) Övriga avdrag från kärnprimärkapitalet på grundval av artikel 3 i CRR

 

529

1.1.1.28

Delar i eller avdrag från kärnprimärkapital – övrigt

 

530

1.1.2

PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

 

540

1.1.2.1

Kapitalinstrument som ska räknas som primärkapitaltillskott

 

550

1.1.2.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument

 

560

1.1.2.1.2*

Memorandumpost: Kapitalinstrument som inte ska räknas med

 

570

1.1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Egna primärkapitaltillskottsinstrument

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av primärkapitaltillskottsinstrument

 

622

1.1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna primärkapitaltillskottsinstrument

 

660

1.1.2.2

Övergångsjusteringar för primärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

670

1.1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i primärkapitaltillskott

 

680

1.1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i primärkapitaltillskottet

 

690

1.1.2.5

(-) Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott

 

700

1.1.2.6

(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav

 

710

1.1.2.7

(-) Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

720

1.1.2.8

(-) Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital

 

730

1.1.2.9

Övriga övergångsjusteringar av primärkapitaltillskott

 

740

1.1.2.10

Överskott i avdrag från övriga primärkapitalposter i förhållande till primärkapitaltillskott (avdrag i kärnprimärkapitalet)

 

744

1.1.2.11

(-) Övriga avdrag från primärkapitaltillskott på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen (CRR)

 

748

1.1.2.12

Delar i eller avdrag från primärkapitaltillskott – övrigt

 

750

1.2

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

 

760

1.2.1

Kapitalinstrument och efterställda lån som ska räknas som supplementärkapital

 

770

1.2.1.1

Fullt betalda kapitalinstrument och efterställda lån

 

780

1.2.1.2*

Memorandumpost: Kapitalinstrument och efterställda lån som inte ska räknas med

 

790

1.2.1.3

Överkurs vid aktieemission

 

800

1.2.1.4

(-) Egna supplementärkapitalinstrument

 

810

1.2.1.4.1

(-) Direkta innehav av supplementärkapitalinstrument

 

840

1.2.1.4.2

(-) Indirekta innehav av supplementärkapitalinstrument

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetiska innehav av supplementärkapitalinstrument

 

842

1.2.1.5

(-) Faktiska eller villkorade förpliktelser att köpa egna supplementärkapitalinstrument

 

880

1.2.2

Övergångsjusteringar för supplementärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

890

1.2.3

Instrument utgivna av dotterföretag som betraktas i supplementärkapital

 

900

1.2.4

Övergångsjusteringar på grund av att övriga instrument som utfärdats av dotterföretag räknas med i supplementärkapital

 

910

1.2.5

Överskott i avsättningar i förhållande till godtagbara förväntade förluster (internmetod)

 

920

1.2.6

Allmänna kreditriskjusteringar (schablonmetod)

 

930

1.2.7

(-) Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital

 

940

1.2.8

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

950

1.2.9

(-) Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

960

1.2.10

Övriga övergångsjusteringar av supplementärkapital

 

970

1.2.11

Överskott i avdrag från supplementärkapitalposter i förhållande till supplementärkapital (avdrag i primärkapitaltillskottet)

 

974

1.2.12

(-) Övriga avdrag från supplementärkapital på grund av artikel 3 i kapitaltäckningsförordningen (CRR)

 

978

1.2.13

Delar i eller avdrag från supplementärkapital – övrigt

 


C 02.00 – KAPITALBASKRAV (CA2)

Rad

Post

Beteckning

Belopp

010

1

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

 

020

1*

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 95.2 och artikel 98 i CRR

 

030

1**

Varav: Värdepappersföretag enligt artikel 96.2 och artikel 97 i CRR

 

040

1.1

RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITRISK, MOTPARTSRISK OCH UTSPÄDNINGSRISK SAMT TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION

 

050

1.1.1

Schablonmetoden (SA)

 

060

1.1.1.1

Exponeringsklasser enligt schablonmetoden förutom positioner i värdepapperisering

 

070

1.1.1.1.01

Nationella regeringar eller centralbanker

 

080

1.1.1.1.02

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

 

090

1.1.1.1.03

Offentliga organ

 

100

1.1.1.1.04

Multilaterala utvecklingsbanker

 

110

1.1.1.1.05

Internationella organisationer

 

120

1.1.1.1.06

Institut

 

130

1.1.1.1.07

Företag

 

140

1.1.1.1.08

Hushåll

 

150

1.1.1.1.09

Säkrade genom panträtt i fastigheter

 

160

1.1.1.1.10

Fallerande exponeringar

 

170

1.1.1.1.11

Poster som är förenade med särskilt hög risk

 

180

1.1.1.1.12

Säkerställda obligationer

 

190

1.1.1.1.13

Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg

 

200

1.1.1.1.14

Företag för kollektiva investeringar (fond)

 

210

1.1.1.1.15

Aktier

 

211

1.1.1.1.16

Övriga poster

 

220

1.1.1.2

Positioner i värdepapperisering (schablonmetod)

 

230

1.1.1.2*

Varav: återvärdepapperisering

 

240

1.1.2

Internmetoden

 

250

1.1.2.1

Internmetoden utan användning av egna skattningar av LGD-värden eller konverteringsfaktorer

 

260

1.1.2.1.01

Nationella regeringar eller centralbanker

 

270

1.1.2.1.02

Institut

 

280

1.1.2.1.03

Företag – små och medelstora företag

 

290

1.1.2.1.04

Företag – specialutlåning

 

300

1.1.2.1.05

Företag – övriga

 

310

1.1.2.2

Internmetoden med användning av egna skattningar av LGD-värden och konverteringsfaktorer

 

320

1.1.2.2.01

Nationella regeringar eller centralbanker

 

330

1.1.2.2.02

Institut

 

340

1.1.2.2.03

Företag – små och medelstora företag

 

350

1.1.2.2.04

Företag – specialutlåning

 

360

1.1.2.2.05

Företag – övriga

 

370

1.1.2.2.06

Hushåll – säkerhet mot fastighet (små och medelstora företag)

 

380

1.1.2.2.07

Hushåll – säkerhet mot fastighet (ej små och medelstora företag)

 

390

1.1.2.2.08

Hushåll – kvalificerade rullande exponeringar

 

400

1.1.2.2.09

Hushåll – övriga små och medelstora företag

 

410

1.1.2.2.10

Hushåll – övriga, ej små och medelstora företag

 

420

1.1.2.3

Aktier (internmetod)

 

430

1.1.2.4

Positioner i värdepapperisering (internmetod)

 

440

1.1.2.4*

Varav: återvärdepapperisering

 

450

1.1.2.5

Övriga motpartslösa tillgångar

 

460

1.1.3

Riskvägt exponeringsbelopp för bidrag till en centrala motparts obeståndsfond

 

490

1.2

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

 

500

1.2.1

Avvecklings-/leveransrisk utanför handelslagret

 

510

1.2.2

Avvecklings-/leveransrisk i handelslagret

 

520

1.3

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR POSITIONSRISK, VALUTAKURSRISK OCH RÅVARURISK

 

530

1.3.1

Riskvägt exponeringsbelopp för positions-, valutakurs- och råvarurisk enligt schablonmetoder (SA)

 

540

1.3.1.1

Omsatta skuldinstrument

 

550

1.3.1.2

Aktier

 

555

1.3.1.3

Särskild metod för positionsrisk i företag för kollektiva investeringar (fond)

 

556

1.3.1.3*

Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i omsatta skuldinstrument

 

557

1.3.1.3**

Memorandumpost: Fonder som enbart investerats i egetkapitalinstrument eller i blandade instrument

 

560

1.3.1.4

Utländsk valuta

 

570

1.3.1.5

Råvaror

 

580

1.3.2

Riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisk, valutakursrisk och råvarurisk beräknat enligt interna modeller (IM)

 

590

1.4

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR OPERATIV RISK (OpR)

 

600

1.4.1

Operativ risk, basmetod (BIA)

 

610

1.4.2

Operativ risk, schablonmetod (STA)/alternativa schablonmetoder (ASA)

 

620

1.4.3

Operativ risk, avancerad mätmetod (internmätningsmetod, AMA)

 

630

1.5

YTTERLIGARE RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP PÅ GRUND AV FASTA OMKOSTNADER

 

640

1.6

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR KREDITVÄRDIGHETSJUSTERING

 

650

1.6.1

Avancerad metod

 

660

1.6.2

Schablonmetod

 

670

1.6.3

Baserad på OEM

 

680

1.7

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖR STORA EXPONERINGAR I HANDELSLAGRET

 

690

1.8

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

 

710

1.8.2

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 458

 

720

1.8.2*

Varav: Kapitalkrav för stora exponeringar

 

730

1.8.2**

Varav: På grund av modifierade riskvikter mot tillgångsbubblor i bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter

 

740

1.8.2***

Varav: På grund av exponeringar inom den finansiella sektorn

 

750

1.8.3

Varav: Ytterligare striktare tillsynskrav baserade på artikel 459

 

760

1.8.4

Varav: Ytterligare riskvägt exponeringsbelopp på grundval av artikel 3 i CRR

 

770

1.8.5

Varav: Riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk: värdepapperiseringspositioner (ändrade bestämmelser om värdepapperisering)

 

780

1.8.5.1

Internmetoden (SEC-IRBA)

 

790

1.8.5.1.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

800

1.8.5.1.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

810

1.8.5.2

Schablonmetoden (SEC-SA)

 

820

1.8.5.2.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

830

1.8.5.2.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

840

1.8.5.3

Externmetoden (SEC-ERBA)

 

850

1.8.5.3.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

860

1.8.5.3.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

870

1.8.5.4

INTERNMETODEN (IAA)

 

880

1.8.5.4.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

890

1.8.5.4.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

900

1.8.5.5

Övrigt (RW = 1 250 %)

 

910

1.8.6

Varav: Totalt riskvägt exponeringsbelopp för positionsrisker: Omsatta skuldinstrument – specifik risk för värdepapperiseringsinstrument (ändrade bestämmelser om värdepapperisering)

 

920

1.8.6.1

Internmetoden (SEC-IRBA)

 

930

1.8.6.1.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

940

1.8.6.1.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

950

1.8.6.2

Schablonmetoden (SEC-SA)

 

960

1.8.6.2.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

970

1.8.6.2.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

980

1.8.6.3

Externmetoden (SEC-ERBA)

 

990

1.8.6.3.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

1000

1.8.6.3.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

1010

1.8.6.4

INTERNMETODEN (IAA)

 

1020

1.8.6.4.1

Värdepapperiseringar som inte uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

1030

1.8.6.4.2

STS-värdepapperiseringar som uppfyller kraven för differentierad kapitalbehandling

 

1040

1.8.6.5

Övrigt (RW = 1 250 %)

 


C 03.00 – KAPITALRELATIONER OCH KAPITALNIVÅER (CA3)

Rad

ID

Post

Belopp

010

1

Kärnprimärkapitalrelation

 

020

2

Överskott(+)/underskott(-) i kärnprimärkapital

 

030

3

Primärkapitalrelation

 

040

4

Överskott(+)/underskott(-) i primärkapital

 

050

5

Summa kapitalrelationer

 

060

6

Överskott (+)/underskott (-) i sammanlagt kapital

 

Memorandumposter: Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR), samlat kapitalkrav (OCR) och riktlinjer enligt andra pelaren (P2G)

130

13

Total ÖUP-kapitalkravsrelation (TSCR)

 

140

13*

TSCR: som utgörs av kärnprimärkapital

 

150

13**

TSCR: som utgörs av primärkapital

 

160

14

Samlad kapitalkravsrelation (OCR)

 

170

14*

OCR: som utgörs av kärnprimärkapital

 

180

14**

OCR: som utgörs av primärkapital

 

190

15

OCR och riktlinjer enligt andra pelaren (P2G)

 

200

15*

OCR och P2G: som utgörs av kärnprimärkapital

 

210

15**

OCR och P2G: som utgörs av primärkapital

 


C 04.00 – MEMORANDUMPOSTER (CA4)

Rad

ID

Post

Kolumn

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder

010

010

1

Summa uppskjutna skattefordringar

 

020

1.1

Uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

 

030

1.2

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

040

1.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

050

2

Summa uppskjutna skatteskulder

 

060

2.1

Uppskjutna skatteskulder som inte får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet Artikel 38.3 och 38.4 i CRR.

 

070

2.2

Uppskjutna skatteskulder som får dras av från uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

 

080

2.2.1

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

090

2.2.2

Avdragsgilla uppskjutna skatteskulder avseende uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

093

2A

För mycket inbetald skatt och förlustavdrag

 

096

2B

Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 250 %

 

097

2C

Uppskjutna skattefordringar som åsatts riskvikten 0 %

 

Kreditriskjusteringar och förväntade förluster

100

3

Överskott (+) eller underskott (-) i kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen för förväntade förluster för icke fallerade exponeringar (internmetod)

 

110

3.1

Sammanlagda kreditriskjusteringar, ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen som får inkluderas i beräkningen av det förväntade förlustbeloppet

 

120

3.1.1

Allmänna kreditriskjusteringar

 

130

3.1.2

Specifika kreditriskjusteringar

 

131

3.1.3

Ytterligare värdejusteringar samt andra reduceringar av kapitalbasen

 

140

3.2

3,2 Summa förväntade förluster som får inkluderas

 

145

4

Överskott (+) eller underskott (-) i specifika kreditriskjusteringar för förväntade förluster för fallerade exponeringar (internmetod)

 

150

4.1

Specifika kreditriskjusteringar och positioner som behandlas på motsvarande sätt

 

155

4.2

3,2 Summa förväntade förluster som får inkluderas

 

160

5

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för det överskott i avsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

170

6

Sammanlagda bruttoavsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

180

7

Riskvägda exponeringsbelopp för beräkning av taket för avsättningar som får räknas som supplementärkapital

 

Tröskelvärden för avdrag från kärnprimärkapital

190

8

Tröskelvärde för icke avdragsgilla innehav i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

200

9

Övre gräns på 10 % av kärnprimärkapitalet

 

210

10

Övre gräns på 17,65 % av kärnprimärkapitalet

 

225

11.1

Godtagbart för kvalificerade innehav utanför finanssektorn

 

226

11.2

Godtagbart kapital för stora exponeringar

 

Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

230

12

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

240

12.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

250

12.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

260

12.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

270

12.2

12,2 Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

280

12.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

290

12.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

291

12.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

292

12.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

293

12.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

300

13

Innehav av primärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

310

13.1

Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

320

13.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

330

13.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

340

13.2

Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

350

13.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

360

13.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

361

13.3

13,3 Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

362

13.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

363

13.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

370

14

Innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

380

14.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

390

14.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

400

14.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

410

14.2

14,2 Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

420

14.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

430

14.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

431

14.3

14,3 Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

432

14.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

433

14.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

Investeringar i kapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

440

15

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

450

15.1

Direkta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

460

15.1.1

Direkta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

470

15.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

480

15.2

15,2 Indirekta innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

490

15.2.1

Indirekta innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

500

15.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

501

15.3

Syntetiska innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

502

15.3.1

Syntetiska innehav brutto av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

503

15.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

510

16

Innehav av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

520

16.1

Direkta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

530

16.1.1

Direkta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

540

16.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

550

16.2

Indirekta innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

560

16.2.1

Indirekta innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

570

16.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

571

16.3

Syntetiska innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

572

16.3.1

Syntetiska innehav brutto av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

573

16.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

580

17

Innehav av supplementärkapital i enheter i finanssektorn i vilka institutet har ett väsentligt innehav, netto efter korta positioner

 

590

17.1

Direkta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

600

17.1.1

Direkta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

610

17.1.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de direkta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

620

17.2

Indirekta innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

630

17.2.1

Indirekta innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

640

17.2.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de indirekta bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

641

17.3

Syntetiska innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

642

17.3.1

Syntetiska innehav brutto av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

643

17.3.2

(-) Tillåten avräkning av korta positioner i förhållande till de syntetiska bruttoinnehav som inkluderas ovan

 

Totala riskvägda exponeringsbelopp för innehav som inte har dragits av från motsvarande kapitalkategori:

650

18

Riskvägda exponeringar i innehav av kärnprimärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets kärnprimärkapital

 

660

19

Riskvägda exponeringar i innehav av primärkapitaltillskott i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets övriga primärkapital

 

670

20

Riskvägda exponeringar i innehav av supplementärkapital i enheter inom finanssektorn som inte dras av från institutets supplementärkapital

 

Tillfälligt undantag från avdrag från kapitalbasen

680

21

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

690

22

Innehav av kärnprimärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

700

23

Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

710

24

Innehav av primärkapitaltillskottsinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

720

25

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

730

26

Innehav av supplementärkapitalinstrument i enheter inom finanssektorn där institutet har ett väsentligt innehav som omfattas av tillfälligt undantag

 

Kapitalbuffertar

740

27

Kombinerade buffertkrav

 

750

 

Kapitalkonserveringsbuffert

 

760

 

Konserveringsbuffert på grund av makrotillsynsrisker eller systemrisker identifierade på medlemsstatsnivå

 

770

 

Institutspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

 

780

 

Systemriskbuffert

 

800

 

Buffert för globalt systemviktigt institut

 

810

 

Buffert för andra systemviktiga institut

 

Krav enligt pelare II

820

28

Kapitalbaskrav avseende justeringar enligt pelare II

 

Ytterligare information för värdepappersföretag

830

29

Startkapital

 

840

30

Kapitalbas baserad på fasta omkostnader

 

Ytterligare information för beräkning av rapporteringströsklar

850

31

Icke-nationella ursprungliga exponeringar

 

860

32

Totala ursprungliga exponeringar

 

Basel I-golvet

870

 

Justeringar av total kapitalbas

 

880

 

Kapitalbas fullständigt justerad för Basel I-golvet

 

890

 

Kapitalbaskrav för Basel I-golvet

 

900

 

Kapitalbaskrav för Basel I-golvet – alternativ SA

 

910

 

Underskott i totalt kapital när det gäller minimikapitalbaskrav för Basel I-golvet

 


C 05.01 – ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER (CA5.1)

 

Justeringar i kärnprimärkapital

Justeringar i primärkapitaltillskott

Justeringar i supplementärkapital

Justeringar inkluderade i riskjusterade tillgångar

Memorandumposter

Tillämplig procentandel

Godtagbart belopp utan övergångsbestämmelser

Kod

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1

SUMMA JUSTERINGAR

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS

länk till {CA1;r220}

länk till {CA1;r660}

länk till {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som utgör statligt stöd

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instrument som var kvalificerade som kapitalbas enligt 2006/48/EG

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instrument som har utfärdats av institut som är etablerade i en medlemsstat som omfattas av ett ekonomiskt anpassningsprogram

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instrument som inte är statligt stöd

länk till {CA5.2;r010; c060}

länk till {CA5.2;r020; c060}

länk till {CA5.2;r090; c060}

 

 

 

070

1.2

MINORITETSINTRESSEN OCH MOTSVARANDE

länk till {CA1;r240}

länk till {CA1;r680}

länk till {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Kapitalinstrument och poster som inte kvalificeras som minoritetsintressen

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Medräkning i konsoliderad kapitalbas av minoritetsintressen under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Medräkning i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande primärkapitaltillskott under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Medräkning i konsoliderad kapitalbas av kvalificerande supplementärkapital under en övergångsperiod

 

 

 

 

 

 

100

1.3

Andra övergångsjusteringar

länk till {CA1;r520}

länk till {CA1;r730}

länk till {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

OREALISERADE VINSTER OCH FÖRLUSTER

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Orealiserade vinster

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Orealiserade förluster

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Orealiserade vinster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ’som kan säljas’ i den av EU godkända IAS 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Orealiserade förluster på exponeringar mot nationella regeringar klassificerade i kategorin tillgångar ’som kan säljas’ i den av EU godkända IAS 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Vinster och förluster i verkligt värde som härrör från institutets egen kreditrisk avseende derivatskulder

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Avdrag

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Förluster för innevarande räkenskapsår

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immateriella tillgångar

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som inte uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Underskott i avsättningar i förhållande till förväntade förluster (internmetod)

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Förmånsbestämda pensionsplaner

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – positiv post

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

Varav: Införande av ändringar av IAS 19 – negativ post

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Egna instrument

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Egna kärnprimärkapitalinstrument

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

Varav: Direkta innehav

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

Varav: Indirekta innehav

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Egna primärkapitaltillskottsinstrument

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

Varav: Direkta innehav

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

Varav: Indirekta innehav

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Egna supplementärkapitalinstrument

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

Varav: Direkta innehav

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

Varav: Indirekta innehav

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Ömsesidigt korsägande

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Ömsesidigt korsägande av kärnprimärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Ömsesidigt korsägande av primärkapitaltillskott i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Ömsesidigt korsägande av supplementärkapital i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn i vilka institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet inte har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Uppskjutna skattetillgångar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader och kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet och som uppstår till följd av tillfälliga skillnader

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitalbasinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Kärnprimärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Primärkapitaltillskottsinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Supplementärkapitalinstrument i enheter i den finansiella sektorn där institutet har ett väsentligt innehav

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Undantag från avdrag av andelar i försäkringsbolag från kärnprimärkapitalposter

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Ytterligare filter och avdrag

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Justeringar på grund av övergångsordning avseende IFRS 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – INSTRUMENT FÖR VILKA ÄLDRE REGLER FÅR TILLÄMPAS: INSTRUMENT SOM INTE ÄR STATLIGT STÖD (CA5.2)

CA 5.2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas: Instrument som inte är statligt stöd

Belopp för instrumenten plus tillhörande överkurs

Bas för beräkning av gränsen

Tillämplig procentandel

Gräns

(-) Belopp som överskrider gränsen för när äldre regler får tillämpas

Totalt belopp för vilket äldre regler får tillämpas

Kod

ID

Post

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 a i 2006/48/EG

 

 

 

 

 

länk till{CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instrument som var kvalificerade för artikel 57 ca och artikel 154.8 och 154.9 i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 489 respekteras

 

 

 

 

 

länk till{ CA5.1;r060; c020)

030

2.1

Summa instrument utan köpoption eller incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

2,2 Instrument för vilka äldre regler får tillämpas med en köpoption och incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instrument med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instrument med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 52 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

080

2.3

2,3 Överskott utöver gränsvärdet för kärnprimärkapitalinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

 

 

 

 

 

090

3

Poster som kvalificeras enligt artikel 57 e, f, g eller h i 2006/48/EG, förutsatt att den gräns som anges i artikel 490 respekteras

 

 

 

 

 

länk till{ CA5.1;r060; c030)

100

3.1

Summa poster utan incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

110

3.2

3,2 Poster för vilka äldre regler får tillämpas och som har incitament till återlösen

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Poster med en köpoption som får utnyttjas efter rapporteringsdatumet och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Poster med en köpoption som får utnyttjas senast den 20 juli 2011 och som inte uppfyller de villkor som fastställts i artikel 63 i kapitaltäckningsförordningen (CRR) efter utgången av den effektiva löptiden

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Överskott utöver gränsvärdet för primärkapitaltillskottsinstrument för vilka äldre regler får tillämpas

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG – SUMMA (GS TOTAL)

 

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

 

KVALIFI-CERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KOMBINERADE BUFFERTKRAV

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGS-RISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPO-NERINGS-BELOPP

KVALIFI-CERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLI-DERADE PRIMÄR-KAPITALET

 

KVALIFI-CERANDE KAPITALBAS-INSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALKON-SERVERINGS-BUFFERT

INSTITUT-SPECIFIK KONTRA-CYKLISK KAPITAL-BUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISKBUFFERT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

MINORITETS-INTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLI-DERADE KÄRNPRIMÄR-KAPITALET

KVALIFI-CERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – SOLVENS PÅ GRUPPNIVÅ: INFORMATION OM NÄRSTÅENDE FÖRETAG (GS)

ENHETER SOM INGÅR I GRUPPEN

INFORMATION OM ENHETER SOM OMFATTAS AV KAPITALBASKRAV

INFORMATION OM ENHETERS BIDRAG TILL GRUPPENS SOLVENS

KAPITALBUFFERTAR

NAMN

KOD

LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)

INSTITUT ELLER MOTSVARANDE (JA/ NEJ)

TYP AV ENHET

UPPGIFTERNAS OMFATTNING: SOLO FULLSTÄNDIGT KONSOLIDERADE (SF), SOLO DELVIS KONSOLIDERADE (SP)

LANDKOD

ANDEL AV INNEHAV (%)

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

 

KAPITALBAS

 

 

TOTALT RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

 

KVALIFICERANDE KAPITALBAS SOM INGÅR I KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KONSOLIDERAD KAPITALBAS

 

KOMBINERAT BUFFERTKRAV

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

 

TOTALT PRIMÄRKAPITAL

 

 

SUPPLEMENTÄRKAPITAL

 

KREDITRISK, MOTPARTSRISK, UTSPÄDNINGSRISK, TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOTPRESTATION SAMT AVVECKLINGS-/LEVERANSRISK

POSITIONS-, VALUTAKURS- OCH RÅVARURISK

OPERATIV RISK

ÖVRIGA RISKEXPONERINGSBELOPP

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALET

 

KVALIFICERANDE KAPITALBASINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE SUPPLEMENTÄRKAPITALET

MEMORANDUMPOST: GOODWILL (-) / (+) NEGATIV GOODWILL

VARAV: KÄRNPRIMÄRKAPITAL

VARAV: PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

VARAV: BIDRAG TILL KONSOLIDERAT RESULTAT

VARAV: (-) GOODWILL / (+) NEGATIV GOODWILL

KAPITALKONSERVERINGSBUFFERT

INSTITUTSPECIFIK KONTRACYKLISK KAPITALBUFFERT

KONSERVERINGSBUFFERT PÅ GRUND AV MAKROTILLSYNSRISKER ELLER SYSTEMRISKER IDENTIFIERADE PÅ MEDLEMSSTATSNIVÅ

SYSTEMRISKBUFFERT

BUFFERT FÖR GLOBALT SYSTEMVIKTIGT INSTITUT

BUFFERT FÖR ANDRA SYSTEMVIKTIGA INSTITUT

 

KÄRNPRIMÄRKAPITAL

 

PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

 

MINORITETSINTRESSEN SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE KÄRNPRIMÄRKAPITALET

KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT SOM INGÅR I DET KONSOLIDERADE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTTET

VARAV: KVALIFICERANDE KAPITALBAS

VARAV: KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER

VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITAL

TILLHÖRANDE PRIMÄRKAPITALINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL OCH ÖVERKURSFONDER

VARAV: MINORITETSINTRESSEN

KAPITALBASINSTRUMENT, TILLHÖRANDE BALANSERADE VINSTMEDEL, ÖVERKURSFONDER OCH ÖVRIGA RESERVER

VARAV: KVALIFICERANDE PRIMÄRKAPITALTILLSKOTT

VARAV: KVALIFICERANDE SUPPLEMENTÄRKAPITAL

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: TILLÄMPNING AV SCHABLONMETODEN PÅ KAPITALKRAV (CR SA)

Exponeringsklass (schablonmetod)

 

 

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR AVSEENDE DEN URSPRUNGLIGA EXPONERINGEN

ÅTAGANDE NETTO EFTER VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

ÅTAGANDE NETTO EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM PÅVERKAR EXPONERINGSBELOPPET: FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD FULLSTÄNDIG METOD FÖR FINANSIELLA SÄKERHETER

FULLSTÄNDIGT JUSTERAT EXPONERINGSVÄRDE (E*)

UPPDELNING AV DEN FULLSTÄNDIGT JUSTERADE EXPONERINGEN I POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN PER KONVERTERINGSFAKTOR

EXPONERINGSVÄRDE

 

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

 

OBETALT KREDITRISKSKYDD: JUSTERADE VÄRDEN (Ga)

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISK-REDUCERING

VOLATILITETSJUSTERING AV EXPONERINGEN

(-) FINANSIELL SÄKERHET: JUSTERAT VÄRDE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING AV ETT UTSETT EXTERNT KREDITVÄRDERINGSINSTITUT

VARAV: MED EN KREDITVÄRDERING SOM HÄRRÖR FRÅN STATEN

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) FINANSIELL SÄKERHET: FÖRENKLAD METOD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

 

(-) VARAV: VOLATILITETS- OCH LÖPTIDSJUSTERINGAR

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SUMMA EXPONERINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell länkad till CA

 

 

015

Varav: Fallerade exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Varav: Säkrade genom panträtt i fast egendom – bostadsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Varav: Exponeringar enligt permanent partiell användning av schablonmetoden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Varav: Exponeringar enligt schablonmetoden med förhandstillstånd från tillsynsmyndigheten för att stegvis införa en internmetod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

070

Exponeringar i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exponeringar utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transaktioner för värdepappersfinansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Varav: Clearade genom en kvalificerad central motpart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Från avtal om produktövergripande nettning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER RISKVIKT:

140

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Övriga riskvikter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORANDUMPOSTER

290

Exponeringar säkrade genom panträtt i kommersiella fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Exponeringar säkrade genom panträtt i bostadsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Fallerande exponeringar som åsatts riskvikten 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV (CR IBR 1)

Exponeringsklass (internmetod):

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

 

INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

ÅTAGANDE EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

 

EXPONERINGSVÄRDE

 

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

MEMORANDUMPOSTER:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISK-REDUCERING

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRVÄNTAD FÖRLUST

(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

ANTAL GÄLDENÄRER

PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

GARANTIER

KREDITDERIVAT

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

FAST EGENDOM

ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

FORDRINGAR

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SUMMA EXPONERINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cell länkad till CA

 

 

 

 

015

Varav: Exponeringar som omfattas av stödfaktorn för små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR PER EXPONERINGSTYP:

020

Poster i balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exponeringar/transaktioner som omfattas av motpartsrisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transaktioner för värdepappersfinansiering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Från avtal om produktövergripande nettning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPONERINGAR SOM ÅSATTS RISKKLASSER: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPPDELNING PER RISKVIKT AV TOTALA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV KLASSIFICERINGSKRITERIER FÖR SPECIALUTLÅNING:

090

RISKVIKT: 0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Varav: tillhörande kategori 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIVT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT: SÄKERHET I FASTIGHETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPONERINGAR FRÅN TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG MOT PRESTATION MED TILLÄMPNING AV RISKVIKTER ENLIGT DET ALTERNATIVA TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET ELLER 100 % SAMT ÖVRIGA EXPONERINGAR SOM OMFATTAS AV RISKVIKTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

UTSPÄDNINGSRISK: SUMMA FÖRVÄRVADE FORDRINGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – KREDITRISK OCH MOTPARTSRISK OCH TRANSAKTIONER UTAN SAMTIDIG PRESTATION: INTERNMETOD FÖR KAPITALKRAV: UPPDELNING PER RISKKLASS (CR IRB 2)

Exponeringsklass (internmetod):

Egna skattningar av LGD och/eller konverteringsfaktorer:

MOTPARTSRISKKLASS (RADIDENTIFIERARE)

INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

ÅTAGANDE EFTER KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

 

EXPONERINGSVÄRDE

 

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING SOM BEAKTATS I LGD-SKATTNINGAR EXKLUSIVE HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

OMFATTAS AV HANTERING AV DUBBLA FALLISSEMANG

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%) FÖR STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

EXPONERINGSVÄGD GENOMSNITTLIG LÖPTID (DAGAR)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

MEMORANDUMPOSTER:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

(-) ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISK-REDUCERING

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

OBETALT KREDITRISKSKYDD

FÖRVÄNTAD FÖRLUST

(-) VÄRDEJUSTERINGAR OCH AVSÄTTNINGAR

ANTAL GÄLDENÄRER

PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) SUMMA UTFLÖDEN

SUMMA INFLÖDEN (+)

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN

VARAV: TILL FÖLJD AV MOTPARTSRISK

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

GARANTIER

KREDITDERIVAT

EGNA SKATTNINGAR AV LGD ANVÄNDS: ÖVRIGT FÖRBETALT KREDITRISKSKYDD

GODTAGBAR FINANSIELL SÄKERHET

ÖVRIGA GODTAGBARA SÄKERHETER

 

VARAV: STORA ENHETER INOM FINANSSEKTORN OCH ICKE REGLERADE FINANSIELLA ENHETER

FAST EGENDOM

ÖVRIGA FYSISKA SÄKERHETER

FORDRINGAR

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT SCHABLONMETODEN (CR GB 1)

Land:

 

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

Observerade nya fallissemang för perioden

Allmänna kreditriskjusteringar

Specifika kreditriskjusteringar

Avskrivningar

Kreditriskjusteringar/nedskrivningar för observerade nya fallissemang

EXPONERINGSVÄRDE

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

 

Fallerade exponeringar

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Nationella regeringar eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Delstatliga eller lokala självstyrelseorgan och myndigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Offentliga organ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Multilaterala utvecklingsbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Internationella organisationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Institut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Hushåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Säkrade genom panträtt fastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Fallerande exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Poster förknippade med särskilt hög risk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Säkerställda obligationer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Fordringar på institut och företag med kortfristigt kreditbetyg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Företag för kollektiva investeringar (fond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Aktieexponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Övriga exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Summa exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFISK UPPDELNING AV EXPONERING EFTER GÄLDENÄRENS HEMVIST: EXPONERINGAR ENLIGT INTERNMETODEN (CR GB 2)

Land:

 

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

Observerade nya fallissemang för perioden

Allmänna kreditriskjusteringar

Specifika kreditriskjusteringar

Avskrivningar

Kreditriskjusteringar/nedskrivningar för observerade nya fallissemang

PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

EXPONERINGSVÄRDE

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP FÖRE STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP EFTER STÖDFAKTORN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

FÖRVÄNTAD FÖRLUST

 

Varav: fallerade exponeringar

 

Varav: fallerade exponeringar

 

Varav: fallerade exponeringar

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Nationella regeringar eller centralbanker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Institut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Varav: Specialutlåning (exklusive specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Varav: Specialutlåning som omfattas av klassificeringskriterier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Varav: Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Hushåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Säkerhet i fastighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Ej små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kvalificerad rullande exponering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Övrigt hushåll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Ej små och medelstora företag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Aktier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Summa exponeringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELL 09.04 – UPPDELNING AV KREDITEXPONERINGAR SOM ÄR RELEVANTA FÖR BERÄKNINGEN AV DEN KONTRACYKLISKA BUFFERTEN PER LAND OCH INSTITUTSPECIFIKT KONTRACYKLISKT BUFFERTVÄRDE (CCB)

Land:

 

Belopp

Procent

Kvalitativ information

010

020

030

Berörda kreditexponeringar – kreditrisk

 

010

Exponeringsvärde enligt schablonmetoden

 

 

 

020

Exponeringsvärde enligt internmetoden

 

 

 

Berörda kreditexponeringar – marknadsrisk

 

030

Summan av långa och korta positioner för exponeringar i handelslagret för schablonmetoder

 

 

 

040

Värde för exponeringar i handelslagret enligt interna modeller

 

 

 

Berörda kreditexponeringar – värdepapperisering

 

050

Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt schablonmetoden

 

 

 

060

Exponeringsvärdet för positioner i värdepapperisering i handelslagret enligt internmetoden

 

 

 

Kapitalbaskrav och vikter

 

070

Sammanlagda kapitalbaskrav för CCB

 

 

 

080

Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – kreditrisk

 

 

 

090

Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – marknadsrisk

 

 

 

100

Kapitalbaskrav för berörda kreditexponeringar – positioner i värdepapperisering i handelslagret

 

 

 

110

Kapitalbaskravsvikter

 

 

 

Kontracykliskt kapitalbuffertvärde

 

120

Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som fastställts av den utsedda myndigheten

 

 

 

130

Kontracykliskt kapitalbuffertvärde som gäller för landet där institutet har sitt säte

 

 

 

140

Institutspecifikt kontracykliskt kapitalbuffertvärde

 

 

 

Användning av tröskelvärdet på 2 %

 

150

Användning av tröskelvärdet på 2 % för allmänna kreditexponeringar

 

 

 

160

Användning av tröskelvärdet på 2 % för exponeringar i handelslagret

 

 

 


C 10.01 – KREDITRISK: AKTIER – INTERNMETODER FÖR KAPITALKRAV (CR EQU IRB 1)

 

INTERNT KLASSIFICERINGSSYSTEM

URSPRUNGLIG EXPONERING FÖRE KONVERTERINGSFAKTORER

METODER FÖR KREDITRISKREDUCERING MED SUBSTITUTIONSEFFEKTER PÅ ÅTAGANDET

EXPONERINGSVÄRDE

EXPONERINGSVÄGT GENOMSNITTLIGT LGD (%)

RISKVÄGT EXPONERINGSBELOPP

MEMORANDUMPOST:

OBETALT KREDITRISKSKYDD

SUBSTITUTION AV ÅTAGANDET TILL FÖLJD AV KREDITRISK-REDUCERING

FÖRVÄNTAD FÖRLUST

PD SOM ÅSATTS RISKKLASSEN (%)

(-) GARANTIER

(-) KREDITDERIVAT

(-) SUMMA UTFLÖDEN

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

SUMMA AKTIEEXPONERINGAR (INTERNMETOD)

 

 

 

 

 

 

 

Cell länkad till CA

 

020

PD/LGD-METOD: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

FÖRENKLAD RISKVIKTMETOD: SUMMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

UPPDELNING AV SAMMANLAGDA EXPONERINGAR ENLIGT DEN FÖRENKLADE RISKVIKTMETODEN PER RISKKLASS:

070

RISKVIKT: 190%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

METOD MED INTERNA MODELLER