23.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 264/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1584

av den 22 oktober 2018

om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 22.1, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 25l.3 b i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 (2) är det tillåtet att i tillväxtstadiet komplettera naturligt foder för peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) som avses i avsnitt 7 i bilaga XIIIa till den förordningen. När det gäller räkor i tidigare livsstadier i yngelanläggningar och kläckerier är komplettering av fodret, särskilt med kolesterol, viktigt för att de ska kunna utvecklas. Användningen av kolesterol för att komplettera foder bör därför tillåtas för räkor även i tidigare livsstadier.

(2)

I enlighet med artikel 27.1 f i förordning (EG) nr 889/2008 får mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen användas vid bearbetning av ekologiska livsmedel endast om det är särskilt föreskrivet att de ska användas i livsmedlet i fråga. Enligt den dom som Europeiska unionens domstol har meddelat i mål C-137/13 (3) är användningen av dessa ämnen i bearbetningen av ekologiska livsmedel endast särskilt föreskriven om en unionsregel eller en nationell regel som är förenlig med unionsrätten direkt kräver att ämnena tillsätts för att livsmedlen över huvud taget ska kunna saluföras.

(3)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 (4) kommer att tillåta användning av mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen i ekologisk modersmjölksersättning och tillskottsnäring samt i ekologiska spannmålsbaserade livsmedel och barnmat om användningen av dessa ämnen är tillåten enligt den berörda unionslagstiftningen. För att undvika skillnader mellan den nuvarande tolkningen av användningen av dessa ämnen i livsmedel för spädbarn och småbarn och för att säkerställa överensstämmelse med den kommande lagstiftningen om ekologisk produktion bör användningen av dessa ämnen tillåtas i produktionen av ekologisk barnmat för spädbarn och småbarn.

(4)

Enligt artikel 42 i förordning (EG) nr 889/2008 får icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla införlivas med en enhet med ekologisk produktion fram till och med den 31 december 2018, på vissa villkor och när ekologiskt uppfödda värphöns inte finns att tillgå.

(5)

Tillgången på ekologiskt uppfödda värphöns på unionsmarknaden är inte tillräcklig, vare sig när det gäller kvalitet eller kvantitet, för att tillfredsställa äggproducenternas behov. För att ge mer tid för produktion av ekologiskt uppfödda värphöns och för att fastställa närmare bestämmelser om produktion av ekologiskt uppfödda värphöns bör tidsfristen för att i undantagsfall tillämpa produktionsbestämmelser för icke-ekologiskt uppfödda värphöns som är högst 18 veckor gamla förlängas till och med den 31 december 2020.

(6)

Enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 889/2008 får högst 5 % icke-ekologiskt proteinfoder användas för svin och fjäderfä per tolvmånadersperiod för kalenderåret 2018.

(7)

Tillgången på ekologiskt protein på unionsmarknaden är inte tillräcklig, vare sig när det gäller kvalitet eller kvantitet, för att tillfredsställa näringsbehoven hos svin och fjäderfä som föds upp på ekologiska jordbruksföretag. Produktionen av ekologiska proteingrödor är fortfarande mindre än efterfrågan. Den period under vilken det är tillåtet att använda en begränsad andel icke-ekologiskt proteinfoder för svin och fjäderfä bör därför förlängas till och med den 31 december 2020.

(8)

Enligt artikel 30.2 i förordning (EG) nr 834/2007 måste det förmedlas information om oegentligheter eller överträdelser som påverkar en produkts ekologiska status. Det har visat sig att de nuvarande verktygen för förmedling av information i fall en medlemsstat konstaterar oegentligheter eller överträdelser med avseende på en produkt som härrör från den medlemsstaten måste förbättras. För ökad effektivitet och ändamålsenlighet bör denna information förmedlas via det system som avses i artikel 94.1 i förordning (EG) nr 889/2008.

(9)

I enlighet med det förfarande som anges i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 834/2007 har flera medlemsstater lämnat in sammanställningar om vissa ämnen till de andra medlemsstaterna och kommissionen för att få dem godkända och införda i bilagorna I, II och VIIIa till förordning (EG) nr 889/2008. Dessa sammanställningar har granskats av expertgruppen för teknisk rådgivning om ekologisk produktion (nedan kallad expertgruppen) och av kommissionen.

(10)

Expertgruppen drog i sin rekommendation om gödselmedel (5) bland annat slutsatsen att ämnena ”kalk från sockerindustrin” utifrån rörsocker och ”xylit” är förenliga med målen och principerna för ekologisk produktion. Dessa ämnen bör därför föras in i bilaga I till förordning (EG) nr 889/2008.

(11)

I rekommendationen om växtskyddsmedel (6) drog expertgruppen bland annat slutsatsen att ämnena ”Allium sativum (vitlöksextrakt)”, ”COS-OGA”, ”Salix spp. Cortex (extrakt av bark från Salix-arter)” och ”natriumvätekarbonat” är förenliga med målen och principerna för ekologisk produktion. Dessa ämnen bör därför föras in i bilaga II till förordning (EG) nr 889/2008.

(12)

I rekommendationerna om produkter och ämnen som används i eller tillsätts i ekologiska produkter under vissa stadier i produktionsprocessen och som en typ av behandling i enlighet med bilaga I A till kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 (7) i vinsektorn (8) drog expertgruppen bland annat slutsatsen att ämnena ”potatisprotein”, ”jästproteinextrakt” och ”kitosan från Aspergillus niger” för klarning (punkt 10 i bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009), ”inaktiverad jäst, autolysater av jäst och cellväggsdelar från döda jästceller” som tillsats (punkt 15 i den bilagan), ”mannoproteiner från jäst” och ”kitosan från Aspergillus niger” för användning (punkterna 6, 35 och 44 i den bilagan) är förenliga med målen och principerna för ekologisk produktion. Dessa ämnen bör därför föras in i bilaga VIIIa till förordning (EG) nr 889/2008.

(13)

I rekommendationerna om rengörings- och desinfektionsprodukter (9) drog expertgruppen bland annat slutsatsen att natriumhydroxid bör kunna användas även inom ekologisk biodling.

(14)

Förordning (EG) nr 889/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 889/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 25 ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.   För rengöring och desinfektion av ramar, bikupor och vaxkakor får natriumhydroxid användas.

För att skydda ramar, bikupor och vaxkakor, i synnerhet mot skadegörare, får endast rodenticider (får endast användas i fällor) och de lämpliga produkter som förtecknas i bilaga II användas.”

2.

I artikel 25l.3 ska led b ersättas med följande:

”b)

foderransonen för peneidaräkor och sötvattensräkor (Macrobrachium spp.) som avses i avsnitt 7 i bilaga XIIIa får innehålla högst 25 % fiskmjöl och 10 % fiskolja från hållbart fiske. För att tillgodose de kvantitativa näringsbehoven för dessa räkor får ekologiskt kolesterol användas för att komplettera fodret. Om ekologiskt kolesterol inte finns tillgängligt får icke-ekologiskt kolesterol som härrör från ull, skaldjur eller andra källor användas. Möjligheten att komplettera fodret med kolesterol gäller både i tillväxtstadiet och i tidigare livsstadier i yngelanläggningar och kläckerier.”

3.

I artikel 27.1 ska led f ersättas med följande:

”f)

Mineraler (inklusive spårämnen), vitaminer, aminosyror och mikronäringsämnen, förutsatt att något av följande villkor uppfylls:

i)

Deras användning i livsmedel avsedda för normal konsumtion är direkt rättsligt nödvändig i betydelsen att den är direkt nödvändig enligt bestämmelser i unionsrätten eller bestämmelser i nationell rätt som är förenliga med unionsrätten, med den följden att livsmedlen inte alls kan släppas ut på marknaden som livsmedel avsedda för normal konsumtion om mineralerna, vitaminerna, aminosyrorna eller mikronäringsämnena inte tillsatts.

ii)

När det gäller livsmedel som har släppts ut på marknaden och som har särskilda egenskaper eller effekter när det gäller hälsa eller nutrition eller specifika konsumentgruppers behov måste något av följande villkor vara uppfyllda:

Deras användning i produkter som avses i artikel 1.1 a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (*1) är tillåten enligt den förordningen och enligt akter som antagits på grundval av artikel 11.1 i den förordningen för de berörda produkterna.

Deras användning i produkter som omfattas av kommissionens direktiv 2006/125/EG (*2) är tillåten enligt det direktivet.

Deras användning i produkter som omfattas av kommissionens direktiv 2006/141/EG (*3) är tillåten enligt det direktivet.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 35)."

(*2)  Kommissionens direktiv 2006/125/EG av den 5 december 2006 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (EUT L 339, 6.12.2006, s. 16)."

(*3)  Kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG (EUT L 401, 30.12.2006, s. 1).”"

4.

I artikel 42 b ska datumet ”den 31 december 2018” ersättas med ”den 31 december 2020”.

5.

I artikel 43 ska andra stycket ersättas med följande:

”För dessa arter ska den högsta tillåtna andelen av icke-ekologiskt proteinfoder per tolvmånadersperiod vara 5 % för kalenderåren 2018, 2019 och 2020.”

6.

I artikel 92a ska följande punkt införas som punkt 1a:

”1a.   När en medlemsstat konstaterar oegentligheter eller överträdelser vid tillämpningen av den här förordningen med avseende på en produkt som härrör från den medlemsstaten och som är försedd med de uppgifter som avses i avdelning IV i förordning (EG) nr 834/2007 och i avdelning III i den här förordningen eller bilaga XI till den här förordningen, och om dessa oegentligheter eller överträdelser påverkar en eller flera andra medlemsstater, ska den utan dröjsmål anmäla detta till den eller de berörda medlemsstaterna, de andra medlemsstaterna och kommissionen genom det system som avses i artikel 94.1 i den här förordningen.”

7.

Bilaga I ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

8.

Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

9.

Bilaga VIIIa ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Domstolens dom av den 5 november 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).

(5)  Final Report on Fertilisers (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(6)  Final report on plant protection (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(7)  Kommissionens förordning (EG) nr 606/2009 av den 10 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 beträffande kategorier av vinprodukter, oenologiska metoder och restriktioner som ska tillämpas på dessa (EUT L 193, 24.7.2009, s. 1).

(8)  Final report on Wine https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en

(9)  Final report on cleaning and disinfecting https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf


BILAGA I

BILAGA I

Gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen enligt artiklarna 3.1 och 6d.2

Anmärkningar:

A

:

Godkända enligt förordning (EEG) nr 2092/91 och överförda genom artikel 16.3 c i förordning (EG) nr 834/2007.

B

:

Godkända enligt förordning (EG) nr 834/2007.

Godkännande

Namn

Produkter som är sammansatta av eller endast innehåller de material som anges nedan:

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

A

Stallgödsel

Produkter som består av en blandning av exkrementer från djur och vegetabiliska material (ströbädd).

Inte från industrijordbruk.

A

Torkad stallgödsel och dehydrerad fjäderfägödsel

Inte från industrijordbruk.

A

Komposterade exkrementer från djur, inbegripet fjäderfägödsel och komposterad stallgödsel

Inte från industrijordbruk.

A

Flytande exkrementer från djur

Används efter kontrollerad jäsning och/eller lämplig utspädning.

Inte från industrijordbruk.

B

Komposterad eller fermenterad blandning av hushållsavfall

Produkt från källsorterat hushållsavfall som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

Endast vegetabiliskt och animaliskt hushållsavfall.

Endast vid produktion i ett slutet, övervakat insamlingssystem som godtagits av medlemsstaten.

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt:

Kadmium: 0,7, koppar: 70, nickel: 25, bly: 45, zink: 200, kvicksilver: 0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ej påvisbart.

A

Torv

Får endast användas i samband med trädgårdsodling (grönsaks-, blomster- och trädodling, plantskola).

A

Avfall från svampodling

Den ursprungliga sammansättningen av växtmedlet ska vara begränsad till de produkter som omfattas av denna bilaga.

A

Exkrementer från maskar (maskkompost) och insekter

 

A

Guano

 

A

Komposterad eller fermenterad blandning av vegetabiliskt material

Produkt från blandning av vegetabiliskt material som komposterats eller genomgått anaerob fermentering för biogasproduktion.

B

Rötrester från biogasanläggning som innehåller animaliska biprodukter som samrötats med material av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som förtecknas i denna bilaga

Animaliska biprodukter (inklusive biprodukter från vilda djur) i kategori 3 och mag- och tarminnehåll i kategori 2 (kategori 2 och 3 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (1)) får inte komma från industrijordbruk.

Processerna ska överensstämma med kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2).

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan.

B

Produkter eller biprodukter av animaliskt ursprung enligt följande:

 

Blodmjöl

 

Hovmjöl

 

Hornmjöl

 

Benmjöl eller benmjöl där gelatinet tagits bort

 

Fiskmjöl

 

Köttmjöl

 

Fjäder-, hår- och ”chiquette”-mjöl

 

Ull

 

Päls (1)

 

Hår

 

Mejeriprodukter

 

Hydrolyserade proteiner (2)

(1)

Högsta tillåtna halt krom (VI) i mg/kg torrsubstans: ej påvisbart.

(2)

Ska inte appliceras på ätliga delar av grödan.

A

Produkter och biprodukter av vegetabiliskt ursprung till gödsling

T.ex. mjöl av oljekakor, kakaoskal, maltgroddar.

B

Hydrolyserade protein av vegetabiliskt ursprung

 

A

Alger och därav beredda produkter

När dessa har erhållits direkt genom

i)

fysiska processer, däribland torkning, infrysning och malning,

ii)

extraktion med vatten eller sur och/eller alkalisk lösning,

iii)

jäsning.

A

Sågspån och träflis

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

A

Komposterad bark

Trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

A

Träaska

Från trä som inte är kemiskt behandlat efter avverkning.

A

Mjukt malet råfosfat

Produkter enligt avsnitt A.2 post 7 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel (3).

Kadmiumhalt på högst 90 mg/kg P205.

A

Aluminiumkalciumfosfat

Produkter enligt avsnitt A.2 post 6 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

Kadmiumhalt på högst 90 mg/kg P205.

Får endast användas på basisk jord (pH > 7,5).

A

Basisk slagg

Produkter enligt avsnitt A.2 post 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Kaliumråsalt eller kainit

Produkter enligt avsnitt A.3 post 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Kaliumsulfat, eventuellt innehållande magnesiumsalt

Framställt av råkaliumsalt genom fysikalisk extraktion, eventuellt även innehållande magnesiumsalt.

A

Vinass och vinassextrakt

Undantaget vinass från salmiakproduktion.

A

Kalciumkarbonat

(kalk, märg, mald kalksten, kalkhaltiga havsalger, (maerl), fosfathaltig krita)

Endast naturligt förekommande.

A

Kalcium- och magnesiumkarbonat

Endast naturligt förekommande.

T.ex. dolomitkalk, mald magnesiumhaltig kalksten.

A

Magnesiumsulfat (kieserit)

Endast naturligt förekommande.

A

Lösning av kalciumklorid

Behandling av blad på äppelträd efter konstaterad kalciumbrist.

A

Kalciumsulfat (gips)

Produkter enligt avsnitt D post 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

Endast naturligt förekommande.

A, B

Kalk från sockerindustrin

Biprodukt från framställning av socker från sockerbetor och sockerrör.

A

Industrikalk från produktion av vakuumsalt

Biprodukt från produktion av vakuumsalt från saltfyndigheter i berg.

A

Rent svavel

Produkter enligt avsnitt D post 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Spårämnen

Oorganiska mikronäringsämnen enligt förteckningen i avsnitt E i bilaga I till förordning (EG) nr 2003/2003.

A

Natriumklorid (salt)

Endast stensalt.

A

Stenmjöl och leror

 

B

Leonardite (obehandlat organiskt sediment rikt på humussyror)

Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift.

B

Xylit

Endast om den erhålls som biprodukt vid gruvdrift (t.ex. biprodukt av brunkolsbrytning).

B

Kitin (polysackarid som framställs ur skal av kräftdjur)

Endast om det erhålls från hållbart fiske, enligt definitionen i artikel 3 e i rådets förordning (EG) nr 2371/2002 (4) eller från ekologiskt vattenbruk.

B

Organiskt rikt sediment från sötvatten som bildats under syrefria betingelser

(t.ex. sapropel)

Endast organiska sediment som är utvunna som biprodukter från verksamhet i sötvatten eller utvunna från tidigare sötvattenområden.

I tillämpliga fall bör utvinning ske på ett sätt som orsakar minsta möjliga påverkan på vattenmiljön.

Endast sediment från källor som är fria från föroreningar av bekämpningsmedel, långlivade organiska föroreningar och bensinliknande ämnen.

Högsta tillåtna koncentration i mg/kg torrvikt:

Kadmium: 0,7, koppar: 70, nickel: 25, bly: 45, zink: 200, kvicksilver: 0,4, krom (totalt): 70, krom (VI): ej påvisbart.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  EUT L 304, 21.11.2003, s. 1.

(4)  Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).


BILAGA II

BILAGA II

Bekämpningsmedel – växtskyddsmedel som avses i artikel 5.1

Alla ämnen som förtecknas i denna bilaga måste åtminstone uppfylla de villkor för användning som anges i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (1). Mer restriktiva villkor för användning för ekologisk produktion anges i andra spalten i varje tabell.

1.   Ämnen med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Allium sativum (vitlöksextrakt)

 

Azadiraktin utvunnet ur Azadirachta indica (nimträd)

 

Allmänkemikalier (bl.a. lecitiner, sackaros, fruktos, ättika, vassle, kitosanhydroklorid (2) och Equisetum arvense)

Endast de allmänkemikalier enligt definitionen i artikel 23 i förordning (EG) nr 1107/2009 (3) som utgör livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 och som är av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung.

Ämnena får inte användas som växtbekämpningsmedel, utan endast för bekämpning av skadedjur och sjukdomar.

Bivax

Endast som sårbalsam/sårskydd.

COS-OGA

 

Hydrolyserade proteiner utom gelatin

 

Laminarin

Kelp ska antingen odlas ekologiskt i enlighet med artikel 6d eller skördas på ett hållbart sätt i enlighet med artikel 6c.

Feromoner

Endast i fällor och dispensrar.

Vegetabiliska oljor

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Pyretriner utvunna ur Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Pyretroider (endast deltametrin eller lambdacyhalotrin)

Endast i fällor med särskilda lockämnen. Endast mot Bactrocera oleae och Ceratitis capitata Wied.

Kvassia utvunnet ur Quassia amara

Endast som insektsmedel, repellent.

Repellenter (doftämnen) av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung/fårtalg

Endast på de ej ätbara delarna av grödan, och om grödan inte äts av får eller get.

Salix spp. Cortex (extrakt av bark från Salix-arter)

 

2.   Mikroorganismer eller ämnen som produceras av mikroorganismer

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Mikroorganismer

Härrör inte från genetiskt modifierade organismer.

Spinosad

 

3.   Andra ämnen än de som anges i avsnitten 1 och 2

Namn

Beskrivning, krav på sammansättning, villkor för användning

Aluminiumsilikat (kaolin)

 

Kalciumhydroxid

Vid användning som svampmedel, endast för fruktträd, även i plantskolor, för att bekämpa Nectria galligena.

Koldioxid

 

Kopparföreningar i form av kopparhydroxid, kopparoxiklorid, kopparoxid, bordeauxvätska och tribasiskt kopparsulfat

Högst 6 kg koppar per hektar och år.

För fleråriga grödor får medlemsstaterna, genom undantag från föregående stycke, föreskriva att gränsvärdet på 6 kg koppar får överskridas under ett visst år, under förutsättning att den genomsnittliga mängd som faktiskt har använts under en femårsperiod som inbegriper det året och de fyra föregående åren inte överstiger 6 kg.

Diammoniumfosfat

Endast som lockämne i fällor.

Etylen

Får endast godkännas för inomhusanvändning som tillväxtreglerande ämne. Får endast godkännas för yrkesmässigt bruk.

Fettsyror

Alla användningsområden godkända, utom växtbekämpningsmedel.

Järnfosfat (järn(III)ortofosfat)

Preparat som ska spridas i ett ytskikt mellan odlade växter.

Kiselgur (diatoméjord)

 

Svavelkalk (kalciumpolysulfid)

 

Paraffinolja

 

Kaliumvätekarbonat och natriumvätekarbonat (kaliumbikarbonat/natriumbikarbonat)

 

Kvartssand

 

Svavel

 


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Som erhålls från hållbart fiske eller ekologiskt vattenbruk.

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1).


BILAGA III

BILAGA VIIIa

Produkter och ämnen som får användas eller tillsättas i ekologiska produkter inom vinsektorn enligt artikel 29c

Typ av behandling enligt bilaga I A till förordning (EG) nr 606/2009

Benämning på produkten eller ämnet

Särskilda villkor, begränsningar inom ramen för de gränser och villkor som anges i förordning (EG) nr 1234/2007 och förordning (EG) nr 606/2009

Punkt 1: Användning för luftning eller syresättning

Luft

Syrgas

 

Punkt 3: Centrifugering och filtrering

Perlit

Cellulosa

Kiselgur (diatomit, diatoméjord)

Enbart för användning som inert filtermaterial.

Punkt 4: Användning för att skapa en inert atmosfär och behandla produkten utan påverkan av luften

Kväve

Koldioxid

Argon

 

Punkterna 5, 15 och 21: Användning

Jäst (1)

 

Punkt 6: Användning

Diammoniumfosfat

Tiaminhydroklorid

Inaktiverad jäst, autolysater av jäst och cellväggsdelar från döda jästceller

 

Punkt 7: Användning

Svaveldioxid

Kaliumbisulfit eller kaliummetabisulfit

a)

För röda viner får innehållet av svaveldioxid enligt avsnitt A punkt 1 a i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 inte överskrida 100 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter.

b)

För vita viner och roséviner får innehållet av svaveldioxid enligt avsnitt A punkt 1 b i bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 inte överskrida 150 milligram per liter, med en restsockerhalt som är lägre än 2 gram per liter.

c)

Det högsta tillåtna innehåll av svaveldioxid som tillämpas i enlighet med bilaga I B till förordning (EG) nr 606/2009 den 1 augusti 2010 ska för övriga viner minskas med 30 milligram per liter.

Punkt 9: Användning

Kol för oenologiskt bruk

 

Punkt 10: Klarning

Ätligt gelatin (2)

Proteinämnen av vegetabiliskt ursprung, framställda av vete eller ärtor (2)

Husbloss (2)

Äggalbumin (2)

Tanniner (2)

Potatisprotein (2)

Jästproteinextrakt (2)

Kasein

Kitosan från Aspergillus niger

Kaliumkaseinat

Kiseldioxid

Bentonit

Pektolytiska enzymer

 

Punkt 12: Användning för syrning

Mjölksyra

L(+)-vinsyra

 

Punkt 13: Användning för avsyrning

L(+)-vinsyra

Kalciumkarbonat

Neutralt kaliumtartrat

Kaliumbikarbonat

 

Punkt 14: Tillsats

Kåda från aleppotall

 

Punkt 17: Användning

Mjölksyrabakterier

 

Punkt 19: Tillsats

L-askorbinsyra

 

Punkt 22: Användning för genomströmning

Kvävgas

 

Punkt 23: Tillsats

Koldioxid

 

Punkt 24: Tillsats för stabilisering av vinet

Citronsyra

 

Punkt 25: Tillsats

Tanniner (2)

 

Punkt 27: Tillsats

Metavinsyra

 

Punkt 28: Användning

Gummi arabicum (2)

 

Punkt 30: Användning

Kaliumbitartrat

 

Punkt 31: Användning

Kopparcitrat

 

Punkt 31: Användning

Kopparsulfat

 

Punkt 35: Användning

Mannoproteiner från jäst

 

Punkt 38: Användning

Bitar av ek

 

Punkt 39: Användning

Kaliumalginat

 

Punkt 44: Användning

Kitosan från Aspergillus niger

 

Punkt 51: Användning

Inaktiverad jäst

 

Typ av behandling enligt avsnitt A punkt 2 b i bilaga III till förordning (EG) nr 606/2009.

Kalciumsulfat

Endast för ”vino generoso” eller ”vino generoso de licor”.


(1)  När det gäller enskilda jäststammar ska produkten härstamma från ekologiska råvaror, om så är möjligt.

(2)  Ska härstamma från ekologiska råvaror, om så är möjligt.