5.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 251/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1482

av den 4 oktober 2018

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller koffein och teobromin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den 16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och (EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG (1), särskilt artikel 11.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 fastställs en unionsförteckning över aromer och ursprungsmaterial som är godkända för användning i och på livsmedel samt villkoren för användningen av dessa.

(2)

Genom kommissionen genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 (3) antogs en förteckning över aromämnen och förteckningen infördes i del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008.

(3)

Förteckningen får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan från en medlemsstat eller en berörd part.

(4)

Del A i unionsförteckningen innehåller både utvärderade aromämnen som inte har tilldelats några fotnoter och aromämnen under utvärdering som i förteckningen identifieras med fotnoterna 1–4.

(5)

Ämnena koffein [FL-nr 16.016] och teobromin [FL-nr 16.032] förtecknades med fotnot 1, enligt vilken utvärderingen för dessa ämnen måste slutföras av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten).

(6)

Den 31 januari 2017 slutförde myndigheten utvärderingen av om koffein [FL-nr 16.016] och teobromin [FL-nr 16.032] är säkra att användas som aromämnen (4) och konstaterade att användningen som aromämne inte medför någon säkerhetsrisk vid det beräknade intaget i vissa livsmedelskategorier. De användningsvillkor som redan fastställs i unionsförteckningen får därför bibehållas.

(7)

Därför bör koffein [FL-nr 16.016] och teobromin [FL no. 16.032] förtecknas som utvärderade ämnen i unionsförteckningen över aromämnen utan den fotnot som nu finns i de berörda uppgifterna i unionsförteckningen.

(8)

Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del A i bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 872/2012 av den 1 oktober 2012 om antagande av den förteckning över aromämnen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96, om dess införande i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 och kommissionens beslut 1999/217/EG (EUT L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal, vol. 15(2017):4, artikelnr 4729.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 1334/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt 2 i del A ska uppgifterna om ämnet med FL-nr 16.016 ersättas med följande:

”16.016

Koffein

58-08-2

 

11741

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 70 mg/kg.

I kategori 3 – högst 70 mg/kg.

I kategori 5 – högst 100 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 150 mg/kg.

 

Efsa”

2.

I avsnitt 2 i del A ska uppgifterna om ämnet med FL-nr 16.032 ersättas med följande:

”16.032

Teobromin

83-67-0

 

 

 

Begränsningar i fråga om användning som aromämne:

I kategori 1 – högst 70 mg/kg.

I kategori 14.1 – högst 100 mg/kg.

 

Efsa”