1.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 245/6


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/1462

av den 28 september 2018

om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller specifikationerna för vissa sorbitanestrar (E491 sorbitanmonostearat, E492 sorbitantristearat och E495 sorbitanmonopalmitat)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den 16 december 2008 om livsmedelstillsatser (1), särskilt artikel 14,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1331/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer (2), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 (3) fastställs specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1333/2008.

(2)

Dessa specifikationer får uppdateras i enlighet med det enhetliga förfarande som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1331/2008, antingen på initiativ av kommissionen eller efter en ansökan.

(3)

Den 14 oktober 2014 lämnades en ansökan in om ändring av specifikationerna för livsmedelstillsatserna sorbitanmonostearat (E491), sorbitantristearat (E492) och sorbitanmonopalmitat (E495). Ansökan gjordes tillgänglig för medlemsstaterna i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1331/2008.

(4)

I de nuvarande EU-specifikationerna anges stelningsintervaller (en identifikationsparameter) för sorbitanmonostearat (E491), sorbitantristearat (E492) och sorbitanmonopalmitat (E495).

(5)

Sökanden begär att stelningsintervallen som identifieringsmetod för sorbitanmonostearat (E491), sorbitantristearat (E492) och sorbitanmonopalmitat (E495) i EU-specifikationerna stryks eftersom det inte är en optimal metod för identifiering då en tydlig och gemensam metod saknas.

(6)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 5 maj 2017 (4) att den ändring av specifikationerna avseende en strykning av parametern stelningsintervall för identifiering av sorbitanmonostearat (E491), sorbitantristearat (E492) och sorbitanmonopalmitat (E495) som sökanden har föreslagit inte medför några risker.

(7)

Myndigheten konstaterade också att strykningen av stelningsintervallen från EU-specifikationer skulle resultera i mindre karakterisering av de olika sorbitanestrarna av mättade fettsyror och att denna identifieringsparameter kan ersättas av en annan. Myndigheten konstaterade att av alla tillgängliga analysmetoder förefaller analys med gaskromatografi kunna ge de mest exakta och tillförlitligaste resultaten och den är lämplig för livsmedelskontroll.

(8)

Därför bör EU-specifikationerna ändras så att stelningsintervall som identifieringsparameter för livsmedelstillsatserna sorbitanmonostearat (E491), sorbitantristearat (E492) och sorbitanmonopalmitat (E495) stryks och ersätts med ”Identifieringstest – genom sitt syra- eller jodtal med hjälp av gaskromatografi”.

(9)

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 september 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 av den 9 mars 2012 om fastställande av specifikationer för de livsmedelstillsatser som förtecknas i bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 (EUT L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  Vetenskapligt yttrande från Efsas panel för näringstillsatser och andra livsmedel (ANS), 2017, ”Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives.”EFSA Journal, vol. 5(2017):15, artikelnr 4788, 56 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788


BILAGA

Bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

I posten om livsmedelstillsats E491 sorbitanmonostearat ska specifikationen avseende stelningsintervall ersättas med följande:

”Identifieringstest

genom sitt syra- eller jodtal (högst 4) med hjälp av gaskromatografi”

2.

I posten om livsmedelstillsats E492 sorbitantristearat ska specifikationen avseende stelningsintervall ersättas med följande:

”Identifieringstest

genom sitt syra- eller jodtal (högst 4) med hjälp av gaskromatografi”

3.

I posten om livsmedelstillsats E495 sorbitanmonopalmitat ska specifikationen avseende stelningsintervall ersättas med följande:

”Identifieringstest

genom sitt syra- eller jodtal (högst 4) med hjälp av gaskromatografi”