7.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 199/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1100

av den 6 juni 2018

om ändring av bilagan till rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2271/96 av den 22 november 1996 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (1), särskilt artikel 1 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 2271/96 motverkar effekterna av extraterritoriell tillämpning av lagar, inklusive förordningar och andra rättsakter, som antas av tredjeländer och av åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning, när en sådan tillämpning påverkar intressena hos juridiska och fysiska personer i unionen som ägnar sig åt internationell handel och/eller kapitalrörelser och därmed sammanhängande kommersiell verksamhet mellan unionen och tredjeländer.

(2)

I förordningen konstateras att sådana rättsakter strider mot internationell rätt när de tillämpas extraterritoriellt.

(3)

De tredjelandsakter som förordning (EG) nr 2271/96 är tillämplig på anges i bilagan till förordningen.

(4)

Den 8 maj 2018 tillkännagav Förenta staterna att de inte längre kommer att avstå från sina nationella restriktiva åtgärder mot Iran. Vissa av dessa åtgärder tillämpas extraterritoriellt och har negativa effekter på unionens intressen och intressena hos fysiska och juridiska personer som utövar rättigheter enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5)

Bilagan till förordningen bör därför ändras så att den omfattar dessa restriktiva åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2271/96 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 309, 29.11.1996, s. 1.


BILAGA

LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH ANDRA RÄTTSAKTER

Anm.: Huvudbestämmelserna i de akter som anges i denna bilaga sammanfattas endast i informationssyfte. En fullständig översikt över bestämmelserna och deras exakta innehåll återfinns i de relevanta akterna.

LAND: AMERIKAS FÖRENTA STATER

LAGAR

1.   ”National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, avdelning XVII ”Cuban Democracy Act of 1992”, avsnitten 1704 och 1706

Föreskrivna krav:

Kraven framgår av avdelning I i ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, se nedan.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Eventuellt skadeståndsansvar framgår nu av ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, se nedan.

2.   ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”

Avdelning I

Föreskrivna krav:

Efterlevnad av Förenta staternas ekonomiska och finansiella embargo mot Kuba bland annat genom att inte till Förenta staterna exportera några varor eller tjänster som är av kubanskt ursprung eller som innehåller material eller varor av kubanskt ursprung vare sig direkt eller via tredje land, handla med varor som är eller har befunnit sig i Kuba eller transporterats från eller genom Kuba, till Förenta staterna återexportera socker av kubanskt ursprung utan att anmäla om detta sker genom den behöriga nationella myndigheten i exportlandet eller till Förenta staterna importera sockerprodukter utan att ha försäkrat sig om att dessa produkter inte är kubanska produkter, samt genom att frysa kubanska tillgångar och ekonomiska transaktioner som rör Kuba.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Förbud mot lastning och lossning från fartyg överallt inom Förenta staterna liksom mot att anlöpa amerikansk hamn, stopp för import av varor och tjänster av kubanskt ursprung och för import till Kuba av varor och tjänster av amerikanskt ursprung, spärr av alla ekonomiska transaktioner som rör Kuba.

Avdelningarna III och IV:

Föreskrivna krav:

Att inte längre bedriva handel med egendom som tidigare tillhört amerikaner (inbegripet kubaner som har amerikanskt medborgarskap) och som har exproprierats av den kubanska regimen. (”Handel” innefattar användning, försäljning, överföring, kontroll, förvaltning och andra verksamheter till en persons fördel).

Möjlig skada för EU:s intressen:

Rättsliga förfaranden i Förenta staterna som grundar sig på redan uppkommet skadeståndsansvar i förhållande till medborgare eller företag inom EU som är engagerade i handel, vilket kan leda till domar/beslut att betala (flerdubbla) skadestånd till den amerikanska parten. Vägrad inresa till Förenta staterna för personer som är engagerade i handel, inbegripet äkta makar, omyndiga barn och deras ombud.

3.   ”Iran Sanctions Act of 1996”

Föreskrivna krav:

 

Att inte medvetet göra följande:

i)

Under en period av tolv månader göra investeringar i Iran till ett värde av 20 miljoner US-dollar eller mer, vilka direkt och i betydande grad bidrar till att öka Irans förmåga att utveckla sina petroleumtillgångar.

ii)

Tillhandahålla Iran varor, tjänster eller andra typer av stöd till ett enskilt värde av 1 miljon US-dollar eller mer, eller till ett sammanlagt värde av 5 miljoner US-dollar eller mer under en period av tolv månader, vilka direkt och i betydande grad kan underlätta upprätthållande eller utvidgning av Irans inhemska produktion av raffinerade petroleumprodukter eller dess förmåga att utveckla petroleumtillgångarna i Iran.

iii)

Tillhandahålla Iran varor, tjänster eller andra typer av stöd till ett enskilt värde av 250 000 US-dollar eller mer, eller till ett sammanlagt värde av 1 miljon US-dollar eller mer under en period av tolv månader, vilka direkt och i betydande grad kan bidra till upprätthållande eller utvidgning av Irans inhemska produktion av petrokemiska produkter.

iv)

Tillhandahålla Iran a) raffinerade petroleumprodukter eller b) varor, tjänster eller andra typer av stöd som direkt och i betydande grad kan bidra till att förbättra Irans förmåga att importera raffinerade petroleumprodukter, till ett enskilt värde av 1 miljon US-dollar eller mer, eller till ett sammanlagt värde av 5 miljoner US-dollar eller mer under en period av tolv månader.

v)

Delta i ett samriskföretag för utveckling av petroleumtillgångar utanför Iran, vilket etableras den 1 januari 2002 eller senare, och i vilket Iran eller den iranska regeringen har särskilda intressen.

vi)

Delta i transport av råolja från Iran eller dölja att last som består av råolja och raffinerade petroleumprodukter har iranskt ursprung.

 

Möjlig skada för EU:s intressen:

Åtgärder för att begränsa importen till Förenta staterna eller amerikansk upphandling, förbud mot att utses till primary dealer eller repository i såvitt avser amerikanska statsmedel, vägrad tillgång till lån från amerikanska finansinstitut eller överföringar via sådana institut, förbud mot transaktioner i utländsk valuta under Förenta staternas jurisdiktion, exportrestriktioner från Förenta staternas sida, förbud mot egendomstransaktioner under Förenta staternas jurisdiktion, vägrat understöd från EXIM-banken samt lossnings- och anlöpsrestriktioner för fartyg.

4.   ”Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012”

Föreskrivna krav:

 

Att inte medvetet göra följande:

i)

Tillhandahålla betydande stöd, inbegripet genom att underlätta omfattande finansiella transaktioner, eller varor eller tjänster, till vissa personer som är verksamma i hamnar eller energi-, transport- eller varvssektorerna i Iran eller en iransk person som ingår i förteckningen över särskilt angivna medborgare och spärrade personer, eller på dessa personers vägnar.

ii)

Bedriva handel med Iran med betydande varor och tjänster som används i samband med energi-, transport- eller varvssektorerna i Iran.

iii)

Köpa petroleum och petroleumprodukter från Iran och genomföra finansiella transaktioner i samband med dem, under särskilda omständigheter.

iv)

Utföra eller underlätta transaktioner för handel med naturgas till eller från Iran (gäller utländska finansinstitut).

v)

Bedriva handel med Iran med ädelmetaller, grafit, råmetaller, icke slutligt förädlade metaller eller programvara som kan användas i särskilda sektorer eller involvera vissa personer; ej heller underlätta en omfattande finansiell transaktion i samband med sådan handel.

vi)

Tillhandahålla teckningstjänster, försäkring och återförsäkring i anknytning till särskild verksamhet, inbegripet men inte begränsat till sådan som anges i punkt i) och ii), eller till särskilda kategorier av personer.

Vissa undantag gäller, beroende på typen av handel eller transaktion och nivån av tillbörlig aktsamhet som tillämpas.

 

Möjlig skada för EU:s intressen:

Åtgärder för att begränsa importen till Förenta staterna eller amerikansk upphandling, förbud mot att utses till primary dealer eller repository i såvitt avser amerikanska statsmedel, vägrad tillgång till lån från amerikanska finansinstitut eller överföringar via sådana institut, förbud mot transaktioner i utländsk valuta under Förenta staternas jurisdiktion, exportrestriktioner från Förenta staternas sida, förbud mot egendomstransaktioner under Förenta staternas jurisdiktion, vägrat understöd från EXIM-banken samt förbud och begränsningar av öppning och upprätthållande av korrespondentkonton i Förenta staterna.

5.   ”National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Föreskrivna krav:

 

Att inte medvetet utföra eller underlätta en omfattande finansiell transaktion med Irans centralbank eller något annat angivet iranskt finansinstitut (gäller utländska finansinstitut).

 

Undantag för transaktioner som rör livsmedel och läkemedel samt för petroleumrelaterade transaktioner under vissa omständigheter.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Civil- och straffrättsliga följder, förbud och begränsningar av öppning och upprätthållande av korrespondentkonton i Förenta staterna.

6.   ”Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012”

Föreskrivna krav:

 

Att inte medvetet göra följande:

i)

Tillhandahålla teckningstjänster, försäkring eller återförsäkring till vissa iranska personer.

ii)

Underlätta emission av iransk statsskuld, eller skuld för enheter som kontrolleras av Iran.

iii)

Direkt eller indirekt delta i någon transaktion som är förbjuden enligt amerikansk lagstiftning tillsammans med Irans regering eller någon person som omfattas av den iranska regeringens jurisdiktion (gäller för utländska dotterbolag som ägs eller kontrolleras av amerikaner).

iv)

Tillhandahålla specialiserade finansiella kommunikationstjänster till, eller möjliggöra eller underlätta direkt eller indirekt åtkomst till sådana kommunikationstjänster för, Irans centralbank eller ett finansinstitut vars fastighetsintressen har spärrats i samband med Irans spridningsverksamhet.

När det gäller i) medges undantag för tillhandahållande av humanitärt bistånd, livsmedel och läkemedel, beroende på nivån av tillbörlig aktsamhet som tillämpas.

 

Möjlig skada för EU:s intressen:

Åtgärder för att begränsa importen till Förenta staterna eller amerikansk upphandling, förbud mot att utses till primary dealer eller repository i såvitt avser amerikanska statsmedel, vägrad tillgång till lån från amerikanska finansinstitut eller överföringar via sådana institut, förbud mot transaktioner i utländsk valuta under Förenta staternas jurisdiktion, exportrestriktioner från Förenta staternas sida, förbud mot egendomstransaktioner under Förenta staternas jurisdiktion, vägrat understöd från EXIM-banken samt förbud och begränsningar av öppning och upprätthållande av korrespondentkonton i Förenta staterna.

LAGRUM

”Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Föreskrivna krav:

 

Att inte återexportera varor, teknik eller tjänster som a) har exporterats från Förenta staterna och b) är föremål för exportkontrollregler i Förenta staterna, om exporten görs i vetskap om att den är ämnad specifikt för Iran eller den iranska regeringen, eller det finns anledning att ha sådan vetskap.

 

Varor som väsentligen omvandlas till en utländsktillverkad produkt utanför Förenta staterna och varor som ingår i en sådan produkt men står för mindre än 10 % av dess värde omfattas inte av förbudet.

Möjlig skada för EU:s intressen:

 

Åläggande av civilrättsliga påföljder, böter och fängelsestraff.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) kap. V (7–1-95 edition) del 515 – Cuban Assets Control Regulations, avsnitt B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) och G (Penalties)

Föreskrivna krav:

Förbuden framgår av avdelning I i ”Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996”, se ovan. Dessutom krävs licens och/eller tillstånd för ekonomisk verksamhet som rör Kuba.

Möjlig skada för EU:s intressen:

Böter, konfiskation eller fängelsestraff i händelse av överträdelse.