7.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 200/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1091

av den 18 juli 2018

om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 (2) upprättas en ram för europeisk statistik över företagsstrukturen i jordbruket fram till 2016. Den förordningen bör därför upphöra att gälla.

(2)

Programmet med europeiska undersökningar om företagsstrukturen i jordbruket, som har genomförts i unionen sedan 1966, bör fortsätta för att kartlägga jordbruksföretagens strukturella utveckling på unionsnivå och sammanställa den statistiska kunskapsbas som behövs för utformning, genomförande, övervakning, utvärdering och översyn av tillhörande politiska insatser, särskilt den gemensamma jordbrukspolitiken, däribland åtgärder för landsbygdsutveckling, samt miljöpolitiken, politiken för anpassning till klimatförändringarna och begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser och politiken för markanvändning i unionen samt vissa av målen för hållbar utveckling. En sådan kunskapsbas behövs även för att bedöma hur dessa politikområden påverkar den kvinnliga arbetskraften i jordbruksföretag.

(3)

Insamlingen av statistiska uppgifter, särskilt om jordbruksföretagens struktur, bör bland annat utgöra underlag för beslutsprocessen så att det finns uppdaterade uppgifter inför framtida reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken.

(4)

En internationell utvärdering av jordbruksstatistik ledde till att Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) antog en global strategi för att förbättra statistiken över jordbruk och landsbygdsutveckling som Förenta nationernas statistikkommitté (UNSC) ställde sig bakom 2010. Den europeiska jordbruksstatistiken bör i förekommande fall följa rekommendationerna i den globala strategin för att förbättra statistiken över jordbruk och landsbygdsutveckling, liksom rekommendationerna i FAO:s världsprogram för jordbruksräkning 2020.

(5)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (3) fastställs en ram för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik, som bygger på gemensamma statistiska principer. Den fastställer kvalitetskriterier och hänvisar till behovet att minska uppgiftslämnarbördan för uppgiftslämnarna och bidra till det mer övergripande målet att minska de administrativa bördorna.

(6)

Ett flerändamålsprogram för statistik över jordbruksföretag bör inrättas för nästa årtionde för att skapa en ram för harmoniserad, jämförbar och enhetlig statistik. Denna statistik bör inriktas på politiska behov.

(7)

Enligt strategin för jordbruksstatistik 2020 och därefter, som fastställdes av kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén) i november 2015, är det tänkt att två ramförordningar ska antas som omfattar alla aspekter av jordbruksstatistik utom räkenskaperna för jordbruket. Denna förordning är en av dessa ramförordningar.

(8)

I syfte att skapa harmonisering och jämförbarhet i uppgifterna om jordbruksföretagens struktur och för att tillgodose de nuvarande behoven inom den samlade marknadsordningen, särskilt frukt- och vinsektorn, bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 (4) integreras med de strukturella uppgifterna på jordbruksföretagsnivå från och med 2023 och ersättas med denna förordning. Det är därför nödvändigt att upphäva den förordningen.

(9)

Det är viktigt att ha jämförbar statistik från samtliga medlemsstater om företagsstrukturen i jordbruket för att kunna fastställa den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling. Därför bör variablerna så långt det är möjligt bygga på standardindelningar och gemensamma definitioner.

(10)

De statistiska uppgifterna om jordbruksföretag gör det möjligt att korstabulera kärnuppgifter och moduluppgifter så att uppgifter kan samlas in på grundval av variabler såsom kön på jordbruksföretagets driftsledare, driftsledarens ålder, ägarstruktur och jordbruksföretagets storlek samt införande av miljöåtgärder. En uppdelning av resultaten är möjlig för de kriterier som ingår i kärnuppgifterna och för kombinationer av kriterier.

(11)

Insamlingen av uppgifter om födelseår, kön och år då jordbruksföretagets driftsledare klassificerades som sådan skulle kunna ge information om utvecklingen av åtgärder för generationsväxling och könsrelaterade aspekter.

(12)

Åtminstone vart tionde år bör det genomföras en totalräkning av jordbruksföretag i unionen, bland annat för att uppdatera de grundläggande registren över jordbruksföretag och övriga uppgifter som är nödvändiga för stratifieringen av urval. Den senaste totalräkningen ägde rum 2009/2010.

(13)

I de medlemsstater där perioderna för fältarbetet avseende undersökningsreferensåret 2020 sammanfaller med det arbete som planeras för den folkräkning som görs vart tionde år bör jordbruksundersökningen kunna tidigareläggas ett år i syfte att minska den börda som genomförandet av två stora uppgiftsinsamlingar samtidigt skulle innebära.

(14)

För att inte lägga onödig börda på jordbruksföretagen och de nationella förvaltningarna bör trösklar fastställas. För att en ordentlig analys ska kunna göras av strukturen i det europeiska jordbruket krävs att 98 % av gårdarnas utnyttjade jordbruksareal och husdjur omfattas av statistiken. Det innebär att de trösklar som anges i denna förordning är för höga i vissa medlemsstater. De jordbruksföretag som ligger under de trösklarna är dock så små att det räcker att samla in ett urval av uppgifter en gång vart tionde år för att en uppskattning av företagens struktur och produktionseffekter ska kunna göras, vilket medför betydligt lägre kostnader och mindre börda, samtidigt som det blir möjligt att utforma effektiva politiska åtgärder för att stödja och bevara små jordbruksstrukturer.

(15)

Den areal som används för jordbruksproduktion bör ingå i den integrerade jordbruksstatistiken, inklusive sådan mark som brukas av två eller flera jordbruksföretag med allmän nyttjanderätt.

(16)

Det är nödvändigt att erhålla information om huruvida ett jordbruksföretag ingår i en grupp av företag, vars enheter kontrolleras av ett moderföretag.

(17)

För att minska bördan för uppgiftslämnarna bör de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter ha tillgång till förvaltningsuppgifter i den omfattning dessa uppgifter behövs för att utveckla, sammanställa och sprida europeisk statistik, i enlighet med artikel 17a i förordning (EG) nr 223/2009.

(18)

Medlemsstaterna eller de ansvariga nationella myndigheterna bör sträva efter att så långt det är möjligt modernisera metoderna för insamlingen av uppgifter från jordbruksföretag. Användning av digitala lösningar bör främjas i det sammanhanget.

(19)

För att möjliggöra flexibilitet i det europeiska jordbruksstatistiksystemet och i förenklingen och moderniseringen av jordbruksstatistiken bör de variabler som ska samlas in delas in i olika grupper (kärnuppgifter och moduler) med olika frekvens och/eller representativitet.

(20)

Bördan och kostnaderna för uppgiftslämning kan minskas ytterligare genom att uppgifter från året omedelbart före eller efter referensåret återanvänds. Detta skulle vara särskilt relevant för aspekter där det inte förväntas några större förändringar från ett år till ett annat.

(21)

För flexibilitetens skull och för att minska bördan för uppgiftslämnare, nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter bör medlemsstaterna få använda sig av statistiska undersökningar, administrativa register och andra källor, metoder eller nya tillvägagångssätt, inklusive vetenskapligt baserade och väldokumenterade metoder såsom imputering, skattning och modellering.

(22)

Därför behöver uppgiftsinsamlingen från jordbruksföretag om närings- och vattenanvändning samt produktionsmetoder inom jordbruket förbättras så att ytterligare statistik tillhandahålls för att utarbeta en politik för miljövänligt jordbruk och för att höja kvaliteten på miljöindikatorerna för jordbruket.

(23)

För geokodning av jordbruksföretag bör temat statistiska enheter i enlighet med bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG (5) användas.

(24)

Kommissionen bör iaktta sekretess för lämnade uppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 223/2009. Ett nödvändigt sekretesskydd för uppgifterna bör säkerställas, bland annat genom att lokaliseringsparametrarna begränsas till rumslig analys av informationen och genom lämplig aggregering när statistiken offentliggörs. Därför bör en harmoniserad strategi för skydd av sekretess och kvalitetsaspekter på spridning av uppgifter tas fram, samtidigt som insatser görs för att göra onlinetillgången till officiell statistik enkel och användarvänlig.

(25)

All behandling av personuppgifter enligt den här förordningen omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (6) och bestämmelser som antagits i enlighet med den förordningen och/eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7), beroende på vad som är tillämpligt.

(26)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (8) fastställs den statistiska näringsgrensindelningen i unionen, som det hänvisas till i den här förordningen för att fastställa relevant population av jordbruksföretag.

(27)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (9) bör de territoriella enheterna definieras i enlighet med nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts).

(28)

Finansiering bör krävas från både medlemsstaterna och unionen under ett antal år för genomförandet av uppgiftsinsamlingen. Därför bör det fastställas bestämmelser om unionsbidrag till detta program genom Europeiska garantifonden för jordbruket enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (10).

(29)

I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela den berörda fleråriga budgetramens löptid som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (11), för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. I förordningen finns en bestämmelse om upprättande av budgeten för ytterligare uppgiftsinsamling under nästa fleråriga budgetram.

(30)

Denna förordnings ekonomiska aspekter bör ses över för perioden efter 2020 på ett sätt som beaktar den nya fleråriga budgetramen och andra relevanta förändringar i unionsinstrument. Mot bakgrund av den översynen bör kommissionen överväga att föreslå relevanta ändringar i denna förordning.

(31)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen systematisk sammanställning av europeisk statistik över jordbruksföretag i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av konsekvens och jämförbarhet, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(32)

I förordning (EG) nr 223/2009 fastställs en referensram för europeisk statistik enligt vilken medlemsstaterna ska följa de statistiska principer och kvalitetskriterier som anges i den förordningen. Kvalitetsrapporterna är viktiga för att bedöma, förbättra och informera om den europeiska statistikens kvalitet. Kommittén för det europeiska statistiksystemet har i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 223/2009 godkänt en standard inom det europeiska statistiksystemet för utformningen av kvalitetsrapporterna. Denna standard bör bidra till harmoniseringen av kvalitetsrapporteringen enligt den här förordningen.

(33)

Det har gjorts en konsekvensbedömning i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, så att det statistikprogram som inrättas genom denna förordning kan fokuseras på behovet av effektivitet när det gäller att uppfylla målen och så att det redan i utarbetandet tas hänsyn till budgetrestriktioner.

(34)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter när det gäller fastställande av beskrivningarna av de variabler som förtecknas i denna förordning och de tekniska aspekterna av de uppgifter som ska lämnas, när det gäller fastställande av beskrivningarna av variablerna och andra praktiska arrangemang för särskilda insamlingar av uppgifter som föreskrivs i denna förordning samt när det gäller fastställande av de praktiska arrangemangen för kvalitetsrapporternas form och innehåll. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (12). När kommissionen utövar de befogenheterna bör den beakta aspekter såsom kostnaden och den administrativa bördan för jordbruksföretag och medlemsstater.

(35)

I syfte att beakta nya behov av uppgifter främst till följd av ny utveckling inom jordbruket, ändrad lagstiftning och ändrade politiska prioriteringar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av de detaljerade ämnen som förtecknas i denna förordning och komplettering av de relevanta moduluppgifterna genom att fastställa de uppgifter som ska lämnas genom särskilda insamlingar som fastställs i denna förordning. För att kunna säkerställa kompatibilitet och underlätta användning av andra uppgiftskällor, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av de variabler som förtecknas i denna förordning. När kommissionen utövar denna befogenhet bör den beakta aspekter såsom kostnader och den administrativa bördan för jordbruksföretag och medlemsstater. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (13). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(36)

Europeiska datatillsynsmannen har hörts och antagit ett yttrande den 20 november 2017 (14).

(37)

Kommittén för det europeiska statistiksystemet har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en ram för europeisk statistik på nivån för jordbruksföretag och bestämmelser för integration av uppgifter om strukturer med uppgifter om produktionsmetoder, åtgärder för landsbygdsutveckling, aspekter på jordbruk och miljö samt andra relaterade uppgifter.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    gård eller jordbruksföretag : en enda enhet, både tekniskt och ekonomiskt, under en och samma ledning som bedriver ekonomisk verksamhet inom jordbruket i enlighet med förordning (EG) nr 1893/2006 tillhörande grupperna A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 eller hållande av jordbruksmark i god jordbrukshävd och bevarande av miljön i grupp A.01.6 på unionens ekonomiska territorium, antingen som huvudsaklig eller sekundär verksamhet. Beträffande verksamhet i undergrupp A.01.49 ingår bara verksamheterna Uppfödning och avel av halvtama eller andra levande djur (utom uppfödning av insekter) och Biodling och framställning av honung och bivax.

b)    jordbruksenhet på allmänningar : en enhet av mark på vilken allmän nyttjanderätt gäller och som används av två eller flera jordbruksföretag för jordbruksproduktion, men som inte fördelats dem emellan.

c)    region : territoriell enhet i den mening som avses i nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts), definierad i förordning (EG) nr 1059/2003.

d)    djurenhet : en standardiserad måttenhet som gör det möjligt att lägga samman de olika djurkategorierna för att jämföra dem; koefficienterna för djurenheter för enskilda djurkategorier förtecknas i bilaga I.

e)    utnyttjad jordbruksareal : den markareal som används för jordbruk, inbegripet åkermark, permanent gräsmark, fleråriga grödor och annan utnyttjad jordbruksmark.

f)    referensår : det kalenderår som referensperioderna avser.

g)    köksträdgård : områden som används för livsmedelsproduktion avsedd för egen förbrukning.

h)    modul : en eller flera datauppsättningar som organiserats för att täcka vissa teman.

i)    tema : det informationsinnehåll som ska samlas in om de statistiska enheterna, där varje tema omfattar en rad detaljerade teman.

j)    detaljerat tema : det detaljerade informationsinnehåll som ska samlas in om de statistiska enheterna avseende ett specifikt tema, där varje detaljerat tema omfattar en rad variabler.

k)    variabel : en parameter för en enhet som observeras och som kan anta fler än ett värde i en uppsättning värden.

Artikel 3

Täckning

1.   De uppgifter som krävs enligt denna förordning ska täcka 98 % av den totala utnyttjade jordbruksarealen (utom köksträdgårdar) och 98 % av djurenheterna i varje medlemsstat.

2.   För att uppfylla dessa krav ska medlemsstaterna lämna uppgifter som är representativa för jordbruksföretag och jordbruksenheter på allmänningar och som uppfyller minst en av de fysiska trösklar som förtecknas i bilaga II i fråga om jordbruksmarkens storlek eller antalet djurenheter.

3.   Med avvikelse från detta får medlemsstaterna, om den ram som anges i punkt 2 representerar mer än 98 % av den nationella jordbruksproduktionen, mätt som standardresultat i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 (15) och med förhandsgodkännande av kommissionen (Eurostat), fastställa högre fysiska eller motsvarande ekonomiska trösklar för att minska ramen, förutsatt att en täckning på 98 % av den totala utnyttjade jordbruksarealen (utom köksträdgårdar) och 98 % av djurenheterna i medlemsstaterna uppnås.

4.   Om den ram som anges i punkt 2 i denna artikel inte representerar 98 % av den utnyttjade jordbruksarealen och 98 % av djurenheterna ska medlemsstaterna utöka ramen i enlighet med artikel 6 genom att fastställa lägre trösklar än de som avses i punkt 2 i den här artikeln eller genom att fastställa kompletterande trösklar eller båda.

Artikel 4

Uppgiftskällor och metoder

1.   För att inhämta de uppgifter som avses i denna förordning ska medlemsstaterna använda sig av en eller flera av följande källor eller metoder eller en kombination av dessa, förutsatt att informationen gör det möjligt att framställa statistik som uppfyller kvalitetskraven som föreskrivs i artikel 11:

a)

Statistiska undersökningar.

b)

De administrativa uppgiftskällor som anges i punkt 2 i den här artikeln.

c)

Andra källor, metoder eller innovativa tillvägagångssätt.

2.   Medlemsstaterna får använda uppgifter från det integrerade administrations- och kontrollsystem som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (16), det system för identifiering och registrering av nötkreatur som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 (17) och det system för identifiering och registrering av får och getter som inrättats genom rådets förordning (EG) nr 21/2004 (18), det vinodlingsregister som genomförts i enlighet med artikel 145 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (19) samt de register över ekologisk produktion som inrättats enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 (20). Medlemsstaterna får också använda administrativa källor med anknytning till särskilda åtgärder för landsbygdsutveckling.

3.   De medlemsstater som beslutar att använda andra källor, metoder eller innovativa tillvägagångssätt som avses i punkt 1 c ska underrätta kommissionen (Eurostat) under året före referensåret och lämna närmare upplysningar om kvaliteten på de uppgifter som hämtas från den källan, den metoden eller det innovativa tillvägagångssättet och vilka metoder för uppgiftsinsamling som används.

4.   De nationella myndigheter som ansvarar för att uppfylla kraven i den här förordningen ska ha rätt att utan dröjsmål och kostnadsfritt få tillgång till och använda uppgifter, inbegripet individuella uppgifter om jordbruksföretag och personuppgifter om innehavarna, i administrativa register som sammanställs på deras nationella territorium enligt artikel 17a i förordning (EG) nr 223/2009. De nationella myndigheterna och de administrativa registrens ägare ska upprätta de nödvändiga formerna för samarbete.

Artikel 5

Centrala strukturuppgifter

1.   Medlemsstaterna ska samla in och överlämna centrala strukturuppgifter (nedan kallade kärnuppgifter) för de jordbruksföretag som avses i artikel 3.2 och 3.3 för referensåren 2020, 2023 och 2026 enligt förteckningen i bilaga III. Insamlingen av kärnuppgifter för referensåret 2020 ska utföras i form av en jordbruksräkning.

2.   Insamlingen av kärnuppgifter för referensåren 2023 och 2026 får utföras på urval. I det fallet ska medlemsstaterna se till att de viktade resultaten är statistiskt representativa för jordbruksföretagen inom varje region och utformade så att de uppfyller noggrannhetskraven i bilaga V.

3.   Om en variabel som förtecknas i bilaga III sällan eller aldrig förekommer i en medlemsstat, får den variabeln uteslutas från uppgiftsinsamlingen, förutsatt att den berörda medlemsstaten lämnar upplysningar som styrker denna uteslutning till kommissionen (Eurostat) under kalenderåret före referensåret.

4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter som fastställer beskrivningar av de variabler som förtecknas i bilaga III.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2 senast den 28 februari 2019 för referensåret 2020, senast den 31 december 2021 för referensåret 2023 och senast den 31 december 2024 för referensåret 2026.

5.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 med avseende på ändringar av de variabler som förtecknas i bilaga III när det är nödvändigt för harmonisering med de uppgiftskällor som anges i artikel 4.2, för åren 2023 och 2026. Vid utövandet av sina befogenheter ska kommissionen se till att de delegerade akterna enbart ersätter de variabler som förtecknas i bilaga III och som inte längre kan härledas från de angivna uppgiftskällorna. Vid ersättning ska kommissionen säkerställa att de nya variablerna kan härledas från de uppgiftskällor som anges i artikel 4.2. Kommissionen ska även säkerställa att de delegerade akterna är vederbörligt motiverade och inte innebär betydande extra bördor eller kostnader för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna.

6.   Dessa delegerade akter ska antas senast den 30 september 2021 för referensåret 2023 och senast den 30 september 2024 för referensåret 2026.

Artikel 6

Utökning av ramen

1.   Medlemsstater som utökar ramen i enlighet med artikel 3.4 ska lämna kärnuppgifter om de jordbruksföretag som ingår i den utökningen av ramen för referensåret 2020, med de upplysningar som anges i bilaga III.

2.   Insamlingen av uppgifter om de jordbruksföretag som utökningen av ramen omfattar får utföras på urval. I det fallet ska medlemsstaterna se till att de viktade resultaten är statistiskt representativa för jordbruksföretagen inom varje region och utformade så att de uppfyller noggrannhetskraven i bilaga V.

Artikel 7

Moduluppgifter

1.   Medlemsstaterna ska samla in och överlämna moduler om de teman och detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV för följande referensår:

a)

En modul om arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet för 2020, 2023 och 2026.

b)

En modul om landsbygdsutveckling för 2020, 2023 och 2026.

c)

En modul om djurstallar och gödselhantering för 2020 och 2026.

d)

En modul om konstbevattning för 2023.

e)

En modul om markförvaltning för 2023.

f)

En modul om maskiner och utrustning för 2023.

g)

En modul om fruktträdgårdar för 2023.

h)

En modul om vinodling för 2026.

2.   Räckvidden för denna uppgiftsinsamling ska omfatta de jordbruksföretag som avses i artikel 3.2 och 3.3.

3.   Insamlingen av moduluppgifter får utföras på urval av jordbruksföretag. I det fallet ska medlemsstaterna se till att de viktade resultaten är statistiskt representativa för jordbruksföretagen inom varje region och utformade så att de uppfyller noggrannhetskraven som fastställs i bilaga V.

4.   Modulerna ska samlas in från delprover av de jordbruksföretag för vilka kärnuppgifter samlas in. Modulerna ska återspegla situationen under referensåret men får baseras på året omedelbart före eller efter referensåret för de moduler som avses i punkt 1 f, g och h i denna artikel. Under alla omständigheter ska alla poster med information om modulerna åtföljas av de kärnuppgifter som förtecknas i bilaga III.

5.   Medlemsstater med minst 1 000 hektar av de enskilda grödor som avses i de detaljerade temana i modulen om fruktträdgårdar i bilaga IV och som producerar helt eller främst för avsalu, ska genomföra modulen om fruktträdgårdar för den aktuella grödan.

6.   Medlemsstater med minst 1 000 hektar mark som planterats med vinstockar med druvor för vinproduktion och som producerar helt eller främst för avsalu, ska genomföra modulen om vinodling.

7.   Medlemsstater med mindre än 2 % bevattningsbar areal av den utnyttjade jordbruksarealen, och utan någon region på Nuts 2-nivå med minst 5 % bevattningsbar areal av den utnyttjade jordbruksarealen, ska undantas från att genomföra modulen om konstbevattning.

8.   Medlemsstaterna ska informera kommissionen (Eurostat) om de fall som avses i punkterna 5, 6 och 7 senast i slutet av juni året före respektive referensår.

9.   Om en variabel förekommer sällan eller aldrig i en medlemsstat, får den variabeln uteslutas från uppgiftsinsamlingen, förutsatt att medlemsstaten lämnar upplysningar som styrker denna uteslutning till kommissionen (Eurostat) under kalenderåret före referensåret.

Artikel 8

Tekniska specifikationer om moduluppgifterna

1.   Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer följande tekniska specifikationer för de uppgifter som ska lämnas för varje modul och motsvarande teman och detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV:

a)

Förteckningen över variabler.

b)

Beskrivningarna av variabler.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2 senast den 28 februari 2019 för referensåret 2020, senast den 31 december 2021 för referensåret 2023 och senast den 31 december 2024 för referensåret 2026.

2.   När kommissionen antar de genomförandeakter som fastställer förteckningen över variabler i enlighet med punkt 1 ska den se till att det totala antalet kärn- och modulvariabler inte överstiger 300 variabler referensåret 2020, 470 variabler referensåret 2023 och 350 variabler referensåret 2026.

3.   För åren 2023 och 2026 ges kommissionen befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 om ändringar av de detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV. Vid utövandet av sina befogenheter ska kommissionen se till att de delegerade akterna inte medför en betydande ökning av den börda som antalet variabler innebär. Kommissionen ska framför allt se till att de delegerade akterna inte medför en ökning av det antal variabler som avses i punkt 2 i den här artikeln, och att högst 20 % av de detaljerade teman som förtecknas i bilaga IV ändras för varje modul genom delegerade akter. Om 20 % utgör en mindre del än ett detaljerat tema får ett detaljerat tema emellertid ändå ändras.

4.   Dessa delegerade akter ska antas senast den 30 september 2021 för referensåret 2023 och senast den 30 september 2024 för referensåret 2026.

5.   De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 och de delegerade akter som avses i punkt 3 får inte innebära betydande extra kostnader som leder till en oproportionerlig och omotiverad administrativ börda för jordbruksföretag och medlemsstater.

Artikel 9

Särskilda insamlingar av uppgifter

1.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 som kompletterar de moduluppgifter som fastställs i bilaga IV, om insamling av ytterligare uppgifter anses vara nödvändig. I dessa delegerade akter ska följande specificeras:

a)

De teman och detaljerade teman som ska ingå i den särskilda modulen och skälen till att ytterligare statistisk behövs.

b)

Referensåret.

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter som avses i punkt 1 från och med referensåret 2023 och med treårsintervaller. Den ska inte föreslå särskilda moduler för de referensår under vilka uppgiftsinsamlingen utförs i form av en jordbruksräkning.

3.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att tillhandahålla

a)

en förteckning över variabler med högst 20 variabler, som ska lämnas till kommissionen (Eurostat), och tillhörande måttenheter,

b)

beskrivning av variabler,

c)

noggrannhetskrav,

d)

referensperioder,

e)

datum för överlämnande.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2 senast 12 månader före referensårets början.

4.   De delegerade akter som avses i punkt 1 i denna artikel och de genomförandeakter som avses i punkt 3 i denna artikel får inte innebära betydande extra kostnader som leder till en oproportionerlig och omotiverad administrativ börda för jordbruksföretag och medlemsstater.

Artikel 10

Referensperiod

De insamlade uppgifterna ska avse ett enda referensår som är gemensamt för alla medlemsstater, genom hänvisning till situationen under en viss tid eller en viss dag enligt följande:

a)

För markvariabler ska markanvändning avse referensåret. Om grödor odlas i följd på samma mark ska markanvändning avse en gröda som skördas under referensåret (oavsett när den berörda grödan sås).

b)

För variabler som rör konstbevattning och markskötsel är referensperioden en 12-månadersperiod som slutar under referensåret och som ska fastställas av varje medlemsstat för att täcka de berörda produktionscyklerna.

c)

För variabler som rör husdjur, djurstallar och gödselhantering ska en gemensam referensdag under referensåret fastställas av varje medlemsstat. Variabler som rör gödselhantering ska avse en 12-månadersperiod som innefattar den dagen.

d)

För variabler som rör arbetskraften ska en referensperiod på 12 månader som slutar en referensdag under referensåret fastställas av varje medlemsstat.

e)

För variabler som rör landsbygdsutvecklingsåtgärder som genomförs på de enskilda jordbruksföretagen ska referensperioden vara den treårsperiod som löper ut den 31 december under referensåret.

f)

För alla andra variabler ska en gemensam referensdag under referensåret fastställas av varje medlemsstat.

Artikel 11

Kvalitet

1.   Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter och metadata som översänds.

2.   I denna förordning ska de kvalitetskriterier som definieras i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 tillämpas.

3.   Kommissionen (Eurostat) ska bedöma kvaliteten på de uppgifter och metadata som översänds.

4.   I det syftet ska medlemsstaterna översända en kvalitetsrapport om den statistiska processen till kommissionen (Eurostat), för varje referensår som den här förordningen omfattar, som särskilt ska omfatta följande:

a)

Metadata som beskriver den metod som använts och hur de tekniska specifikationerna uppnåtts med hänvisning till specifikationerna i denna förordning.

b)

Upplysningar om överensstämmelse med minimikraven för de urvalsramar som använts, inklusive när de utformas och uppdateras, som föreskrivs i denna förordning.

Kommissionen får anta genomförandeakter som fastställer praktiska arrangemang för, och innehållet i, kvalitetsrapporterna. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 17.2 och får inte innebära någon betydande extra bördor eller kostnader för medlemsstaterna.

5.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) så snart som möjligt om alla relevanta upplysningar eller förändringar som rör genomförandet av denna förordning och som kan påverka kvaliteten på de uppgifter som översänds.

6.   På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna tillhandahålla de kompletterande klargöranden som krävs för att utvärdera de statistiska uppgifternas kvalitet.

Artikel 12

Översändande av uppgifter och metadata samt tidsfrister

1.   För referensåret 2020 ska medlemsstaterna översända validerade kärnuppgifter och moduluppgifter och en kvalitetsrapport till kommissionen (Eurostat) senast 15 månader efter referensårets slut.

2.   För referensåren 2023 och 2026 ska medlemsstaterna översända validerade kärnuppgifter och moduluppgifter samt en kvalitetsrapport till kommissionen (Eurostat) inom 12 månader efter referensårets slut.

3.   De uppgifter som översänds till kommissionen (Eurostat) ska avse nivån för enskilda jordbruksföretag. Moduluppgifterna och de särskilda uppgifterna ska vara kopplade till de kärnuppgifter som förtecknas i bilaga III på nivån för enskilda jordbruksföretag och för samma referensår. Översända poster ska innehålla faktorer för extrapolering och uppgifter om stratifiering.

4.   Medlemsstaterna ska översända uppgifter och metadata i ett tekniskt format som kommissionen (Eurostat) bestämmer. Uppgifter och metadata ska lämnas till kommissionen (Eurostat) via den centrala dataportalen.

Artikel 13

Bidrag från unionen

1.   För genomförandet av denna förordning ska unionen lämna bidrag till nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för

a)

utveckling och/eller genomförande av uppgiftskraven,

b)

utveckling av metoder i syfte att modernisera de statistiska systemen för högre kvalitet eller lägre kostnader och minskad administrativ börda för sammanställning av integrerad jordbruksstatistik genom användning av de källor och metoder som avses i artikel 4.

2.   Medlemsstaterna ska erhålla bidrag från unionen för att täcka kostnaderna för de uppgiftsinsamlingar som anges i artiklarna 5, 6 och 7, inom ramen för den finansieringsram som anges i artikel 14.

3.   Det ekonomiska bidrag från unionen som avses i punkt 2 får inte överstiga 75 % av de bidragsberättigande kostnaderna, inom de maximibelopp som anges i punkterna 4 och 5.

4.   För de sammanlagda kostnaderna för insamling av kärnuppgifter och moduluppgifter 2020 ska unionens ekonomiska bidrag vara begränsat till de högsta belopp som anges nedan:

a)

50 000 EUR vardera för Luxemburg och Malta.

b)

1 000 000 EUR vardera för Österrike, Kroatien, Irland och Litauen.

c)

2 000 000 EUR vardera för Bulgarien, Tyskland, Ungern, Portugal och Förenade kungariket.

d)

3 000 000 EUR vardera för Grekland, Spanien och Frankrike.

e)

4 000 000 EUR vardera för Italien, Polen och Rumänien.

f)

300 000 EUR vardera för övriga medlemsstater.

5.   För insamlingarna av kärnuppgifter och moduluppgifter 2023 och 2026 ska maximibeloppen i punkt 4 reduceras med 50 %, med förbehåll för bestämmelserna i den fleråriga budgetramen efter 2020.

6.   För den särskilda insamling av uppgifter som anges i artikel 9 ska unionen lämna bidrag till de nationella statistikbyråerna och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5.2 i förordning (EG) nr 223/2009 för att täcka kostnaderna för den särskilda uppgiftsinsamlingen. Unionens ekonomiska bidrag får inte överstiga 90 % av de bidragsberättigande kostnaderna.

7.   Unionens ekonomiska stöd till de bidrag som avses i punkt 2 i denna artikel ska finansieras genom Europeiska garantifonden för jordbruket enligt artikel 4.2 d i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 14

Finansieringsram

1.   Unionens finansieringsram för genomförandet av programmet för uppgiftsinsamling under referensåret 2020, inklusive nödvändiga anslag för administration, underhåll och utveckling av de databassystem som används vid kommissionen för att behandla de uppgifter som medlemsstaterna lämnar enligt denna förordning, ska vara 40 000 000 EUR för perioden 2018–2020, som ingår i den fleråriga budgetramen 2014–2020.

2.   När den fleråriga budgetramen efter 2020 trätt i kraft ska beloppet för perioden efter 2020 fastställas av Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen.

Artikel 15

Skydd av unionens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen ska säkerställa att unionens ekonomiska intressen skyddas vid genomförandet av insatser som finansieras enligt denna förordning, genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom konsekventa och effektiva kontroller och, om oriktigheter upptäcks, genom återkrav av felaktigt utbetalda medel samt vid behov genom effektiva, proportionella och avskräckande administrativa och ekonomiska sanktioner.

2.   Kommissionen eller dess företrädare och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, av dokument och på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer och tredje parter som, direkt eller indirekt, erhållit unionsfinansiering enligt programmet.

3.   Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) får, i enlighet med förfarandena i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 (21) och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 (22) utföra utredningar, inklusive kontroller på plats och inspektioner hos ekonomiska aktörer som direkt eller indirekt berörs av unionsfinansiering, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med bidragsavtal, bidragsbeslut eller andra avtal som, direkt eller indirekt, finansieras inom ramen för denna förordning.

4.   Befogenheten att utföra sådana revisioner, kontroller på plats och inspektioner ska uttryckligen tillerkännas kommissionen, revisionsrätten och Olaf i samarbetsavtal med tredjeländer och internationella organisationer, bidragsavtal och bidragsbeslut som är ett resultat av tillämpning av den här förordningen.

5.   Om genomförandet av en åtgärd helt eller delvis har lagts ut på entreprenad eller vidaredelegerats eller om det krävs att ett upphandlingsavtal ingås med eller ekonomiskt stöd ges till en tredje part, ska avtalet, bidragsavtalet eller bidragsbeslutet inbegripa en skyldighet för avtalsparten eller bidragsmottagaren att ålägga alla inblandade tredje parter att uttryckligen godta dessa befogenheter för kommissionen, revisionsrätten och Olaf.

6.   Punkterna 4 och 5 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 16

Utövande av delegeringen

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.6, 8.3 och 9.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 27 augusti 2018. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.6, 8.3 och 9.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.6, 8.3 och 9.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 17

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 18

Rapport från kommissionen

Senast den 31 december 2024 ska kommissionen, efter samråd med kommittén för det europeiska statistiksystemet, överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet och måluppfyllelsen av denna förordning.

Artikel 19

Undantag

Genom undantag från artiklarna 5, 6.1, 7.1 a, 7.1 b, 7.1 c, 8.2, 12.1, 13.4, 14.1 och bilaga V ska hänvisningarna till år 2020 om så behövs ersättas med hänvisningar till år 2019 för Grekland och Portugal.

Artikel 20

Upphävande

1.   Förordning (EU) nr 1337/2011 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2022.

2.   Förordning (EG) nr 1166/2008 ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2019.

3.   Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 21

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

J. BOGNER-STRAUSS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 3 juli 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 16 juli 2018.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av den 19 november 2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 571/88 (EUT L 321, 1.12.2008, s. 14).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1337/2011 av den 13 december 2011 om europeisk statistik över permanenta grödor och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 357/79 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/109/EG (EUT L 347, 30.12.2011, s. 7).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

(11)  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  EUT C 14, 16.1.2018, s. 6.

(15)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 av den 1 augusti 2014 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 321, 7.11.2014, s. 2).

(16)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(17)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

(18)  Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).

(19)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(20)  Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

(21)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(22)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).


BILAGA I

Koefficienter för djurenheter

Typ av djur

Djurens kännetecken

Koefficient

Nötkreatur

Yngre än 1 år

0,400

1–2 år gamla

0,700

Tjurar och stutar, 2 år och äldre

1,000

Kvigor, 2 år och äldre

0,800

Mjölkkor

1,000

Andra kor än mjölkkor

0,800

Får och getter

0,100

Grisar

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

0,027

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

0,500

Övriga grisar

0,300

Fjäderfä

Slaktkycklingar

0,007

Värphöns

0,014

Annat fjäderfä

 

Kalkoner

0,030

Ankor

0,010

Gäss

0,020

Strutsar

0,350

Annat fjäderfä som inte klassificeras på annat ställe

0,001

Kaniner, avelshonor

0,020


BILAGA II

Fysiska trösklar  (1)

Post

Tröskel

UJA

5 ha

Åkermark

2 ha

Potatis

0,5 ha

Färska grönsaker och jordgubbar

0,5 ha

Aromatiska växter, medicinalväxter och köksväxter, blommor och prydnadsväxter, utsäde och sättplantor, plantskolor

0,2 ha

Fruktträd, bär, nötträd, citrusträd, andra fleråriga grödor utom plantskolor, vinodlingar och olivträd

0,3 ha

Vinodlingar

0,1 ha

Olivträd

0,3 ha

Växthus

100 m2

Odlad svamp

100 m2

Husdjur

1,7 djurenheter


(1)  Trösklarna är tillämpliga på den grupp av poster som förtecknas nedan.


BILAGA III

Centrala strukturuppgifter: Variabler

Allmänna variabler

Enheter/kategorier för värden

Information om undersökningen

 

Id-kod för jordbruksföretag

jordbruksföretagets ID

Jordbruksföretagets geografiska läge

 

Geografiskt läge

Cellkoden för Inspires statistiska rutnätsenheter för alleuropeisk användning.

Nuts 3-region

Nuts 3-kod

Jordbruksföretaget har arealer som betecknas som områden med naturliga begränsningar enligt förordning (EU) nr 1305/2013.

L/M/O/N (1)

Jordbruksföretagets rättsliga form

 

Vilar det juridiska och ekonomiska ansvaret för jordbruksföretaget på

 

en fysisk person som är egen företagare, med ett oberoende jordbruksföretag?

ja/nej

Om ja, är jordbruksföretagaren också driftsledare?

ja/nej

Om nej, är driftsledaren en medlem av företagarens familj?

ja/nej

Om ja, är driftsledaren företagarens make/maka?

ja/nej

Gemensamt ägande

ja/nej

Två eller flera fysiska personer som är delägare, i de fall jordbruksföretaget ingår i ett samverkansföretag?

ja/nej

Juridisk person

ja/nej

Om ja, ingår jordbruksföretaget i en företagsgrupp?

ja/nej

Är jordbruksföretaget en enhet på allmänningar?

ja/nej

Tar jordbruksföretaget emot EU-stöd för mark eller djur på anläggningen och är därmed med i det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IACS)?

ja/nej

 

Är företagaren en ung jordbrukare eller ny jordbrukare som därför har mottagit ekonomiskt stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken under de senaste tre åren?

ja/nej

Jordbruksföretagets driftsledare

 

Födelseår

år

Kön

man/kvinna

Jordbruksarbete inom företaget (utom hushållsarbete)

årsverkesintervall (2)

 

År för klassificering som driftsledare för jordbruksföretaget

år

Driftsledarens lantbruksutbildning

utbildningskoder

Yrkesinriktad fortbildning de senaste tolv månaderna

ja/nej

Den utnyttjade jordbruksarealens brukningsform (i förhållande till företagaren)

 

Jordbruk på egen mark

ha

Jordbruk på arrenderad mark

ha

Andelsbruk eller andra brukningsformer

ha

På allmänning

ha

Ekologiskt jordbruk

ja/nej

Total utnyttjad jordbruksareal vid jordbruksföretaget på vilken ekologiska produktionsmetoder används, certifierade enligt regler fastställda nationellt eller av Europeiska unionen

ha

Total utnyttjad jordbruksareal vid jordbruksföretaget som är under omställning till ekologiska produktionsmetoder, som ska certifieras enligt regler fastställda nationellt eller av Europeiska unionen

ha

 

Medverkan i andra miljöcertifieringssystem

ja/nej


Markvariabler

Total huvudareal

varav andel certifierad för ekologiskt jordbruk och/eller under omställning

UJA

ha

ha

Åkermark

ha

ha

Spannmål till mognad (inklusive utsäde)

ha

ha

Vanligt vete och spelt

ha

ha

Durumvete

ha

ha

Råg och höstsädsblandningar (blandsäd)

ha

 

Korn

ha

 

Havre och vårsädsblandningar (andra sädesblandningar än blandsäd)

ha

 

Majskorn och majskolvsblandning

ha

 

Triticale (rågvete)

ha

 

Durra/sorgum

ha

 

Annan spannmål som inte klassificeras på annat ställe (bovete, hirs, kanariefrö etc.)

ha

 

Ris

ha

 

Trindsäd och proteingrödor till mognad (inklusive utsäde och blandningar av spannmål och trindsäd till mognad)

ha

ha

Foderärter, åkerbönor och sötlupiner

ha

 

Rotfrukter

ha

ha

Potatis (inklusive utsädespotatis)

ha

ha

Sockerbetor (utom utsäde)

ha

ha

Andra rotfrukter som inte klassificeras på annat ställe

ha

 

Industrigrödor

ha

ha

Oljeväxtfröer

ha

ha

Raps och rybs

ha

 

Solrosfrön

ha

 

Soja

ha

ha

Linfrö (oljelin)

ha

 

Andra oljeväxter som inte klassificeras på annat ställe

ha

 

Fiberväxter

ha

 

Spånadslin

ha

 

Hampa

ha

 

Bomull

ha

 

Andra fiberväxter som inte klassificeras på annat ställe

ha

 

Tobak

ha

 

Humle

ha

 

Kryddväxter, aromatiska växter, medicinalväxter och kulinariska växter

ha

 

Energigrödor som inte klassificeras på annat ställe

ha

 

Andra industrigrödor som inte klassificeras på annat ställe

ha

 

Grönskörd från åkermark

ha

ha

Slåtter- och betesvall

ha

ha

Baljväxter till grönskörd

ha

ha

Grönmajs

ha

 

Andra spannmålsgrödor till grönskörd (exklusive majs till grönskörd)

ha

 

Annan grönskörd från åkermark som inte klassificeras på annat ställe

ha

 

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar

ha

ha

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar som odlas på åkermark i växtföljd med trädgårdsgrödor (kommersiell köksväxtodling)

ha

 

Färska grönsaker (inklusive meloner) och jordgubbar som odlas på åkermark i växtföljd med andra grödor än trädgårdsgrödor (frilandsodling)

ha

 

Blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

ha

 

Utsäde och sättplantor

ha

ha

Andra grödor på åkermark som inte klassificeras på annat ställe

ha

 

Träda

ha

 

Permanent gräsmark

ha

ha

Betesmark och slåtteräng, exklusive naturlig betesmark

ha

ha

Naturlig betesmark

ha

ha

Permanent gräsmark som inte längre används för produktion och som berättigar till bidrag

ha

 

Permanenta grödor (inklusive nya och tillfälligt nedlagda planteringar, exklusive areal som enbart producerar för egen förbrukning)

ha

ha

Frukt, bär och nötter (exklusive citrusfrukter, druvor och jordgubbar)

ha

ha

Kärnfrukter

ha

 

Stenfrukter

ha

 

Frukter från subtropiska och tropiska klimatzoner

ha

 

Bär (exklusive jordgubbar)

ha

 

Nötter

ha

 

Citrusfrukter

ha

ha

Druvor

ha

 

Druvor för vinframställning

ha

ha

Druvor för vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

ha

 

Druvor för vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

ha

 

Druvor för vin som inte klassificeras på annat ställe (utan SUB/SGB)

ha

 

Bordsdruvor

ha

 

Druvor för russin

ha

 

Oliver

ha

ha

Plantskolor

ha

 

Andra permanenta grödor, inklusive andra permanenta grödor för livsmedelsproduktion

ha

 

Julgranar

ha

 

Köksträdgårdar

ha

 

Övrig produktionsmark

ha

 

Outnyttjad jordbruksmark

ha

 

Skogsmark

ha

 

Stubbskott med kort omloppstid

ha

 

Övrig mark (mark som upptas av byggnader, gårdsplaner, vägar, dammar och annan icke-produktiv mark)

ha

 

Särskilda områden på jordbruksföretag

 

 

Odlad svamp

ha

 

Utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde

ha

 

Grönsaker, inklusive meloner och jordgubbar, under glas eller högt skydd som ger tillträde

ha

ha

Blommor och prydnadsväxter (utom plantskolor) under glas eller högt skydd som ger tillträde

ha

 

Andra grödor på åkermark under glas eller högt skydd som ger tillträde

ha

 

Permanenta grödor under glas eller högt skydd som ger tillträde

ha

 

Annan utnyttjad jordbruksareal under glas eller högt skydd som ger tillträde, inte klassificerad på annat ställe

ha

 

Konstbevattning på odlad mark utomhus

 

 

Total areal med bevattningsmöjlighet

ha

 


Variabler som rör husdjur

Totalt antal djur

varav andel certifierad för ekologiskt jordbruk och/eller under omställning

Nötkreatur

 

styck

Nötkreatur, yngre än 1 år

styck

 

Nötkreatur, från 1 och yngre än 2 år

styck

 

Tjurar och stutar, från 1 och yngre än 2 år

styck

 

Kvigor, från 1 och yngre än 2 år

styck

 

Tjurar och stutar, två år och äldre

styck

 

Nötkreatur av honkön, två år och äldre

styck

 

Kvigor, två år och äldre

styck

 

Kor

styck

 

Mjölkkor

styck

styck

Andra kor än mjölkkor

styck

styck

Buffelkor

styck

ja/nej

Får och getter

 

 

Får (alla åldrar)

styck

styck

Avelshonor

styck

 

Övriga får

styck

 

Getter (alla åldrar)

styck

styck

Avelshonor

styck

 

Övriga getter

styck

 

Grisar

 

styck

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

styck

 

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

styck

 

Övriga grisar

styck

 

Fjäderfä

 

styck

Slaktkycklingar

styck

styck

Värphöns

styck

styck

Annat fjäderfä

styck

 

Kalkoner

styck

 

Ankor

styck

 

Gäss

styck

 

Strutsar

styck

 

Annat fjäderfä som inte klassificeras på annat håll

styck

 

Kaniner

 

 

Avelshonor

styck

 

Bin

Bikupor

 

Hjortdjur

ja/nej

 

Pälsdjur

ja/nej

 

Husdjur som inte klassificeras på annat ställe

ja/nej

 


(1)  L – Andra områden än bergsområden med väsentliga naturliga begräsningar. M – Mindre gynnat bergsområde. O – Andra områden som påverkas av särskilda begränsningar. N – normalt område (som inte är ett mindre gynnat område). Denna indelning kan komma att ändras beroende på hur den gemensamma jordbrukspolitiken utvecklas.

(2)  Andel av årsverke, procentintervall 2: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


BILAGA IV

Teman och detaljerade teman i moduluppgifterna

Modul

Tema

Detaljerat tema

Arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet

Förvaltning av jordbruksföretag

Företagare

Arbetskraftsinsatser

Balans mellan könen

Säkerhetsåtgärder, inklusive säkerhetsplan för jordbruksföretaget

Familjearbetskraft

Arbetskraftsinsatser

Antal berörda personer

Könsfördelning

Arbetskraft som inte omfattar familjemedlemmar

Arbetskraftsinsatser

Antal anställda personer

Könsfördelning

Oregelbunden arbetskraft anställd av jordbruksföretaget

Arbetskraftsinsatser av uppdragstagare

 

Annan inkomstbringande verksamhet med direkt anknytning till jordbruksföretaget

Typ av verksamhet

Betydelse för jordbruksföretaget

Arbetskraftsinsatser

 

Annan inkomstbringande verksamhet utan direkt anknytning till jordbruksföretaget

Arbetskraftsinsatser

Landsbygdsutveckling

Jordbruksföretag som får stöd genom åtgärder för landsbygdsutveckling

Rådgivningstjänster, driftsledningstjänster och avbytartjänster inom jordbruket

Jordbruks- och affärsutveckling

Kvalitetssystem för jordbruksprodukter och livsmedel

Investeringar i fysiska tillgångar

Återställande av produktionspotential inom jordbruket som skadats av naturkatastrofer och andra katastrofer samt införande av lämpliga förebyggande åtgärder

Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Stöd för miljö- och klimatvänligt jordbruk

Ekologiskt jordbruk

Stöd kopplat till Natura 2000 och ramdirektivet om vatten

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar

Djurskydd

Riskhantering

Djurstallar och gödselhantering

Djurstallar och hönshus

Nötkreatursanläggning

Grisanläggning

Anläggning för värphöns

Användning av näringsmedel och gödsel på jordbruksföretaget

Gödslad utnyttjad jordbruksareal

Gödsel som exporteras från eller importeras till jordbruksföretaget

Andra organiska och avfallsbaserade gödselmedel än stallgödsel

Gödslingsmetoder

Upptagningstid per typ av spridning

Anläggningar för gödsel

Anläggningar för lagring av stallgödsel samt kapacitet

Bevattning

Bevattningsmetoder

Tillgång till bevattning

Bevattningsmetoder

Vattenkällor för bevattning

Bevattningsutrustningens tekniska parametrar

Grödor som bevattnats under en 12-månaders period

Spannmål till mognad

Trindsäd och proteingrödor för produktion av säd

Rotfrukter

Industrigrödor

Grönskörd från åkermark

Övriga jordbruksgrödor

Permanent gräsmark

Fleråriga grödor

Metoder för markhantering

Metoder för markhantering utomhus

Jordbearbetningsmetoder

Marktäckning på åkermark

Växtföljd på åkermark

Ekologisk fokusareal

Maskiner och utrustning

Maskiner

Internetfaciliteter

Grundläggande maskiner

Användning av precisionsjordbruk

Maskiner för boskapsskötsel

Lagring av jordbruksprodukter

Utrustning

Utrustning för produktion av förnybar energi på jordbruksföretag

Fruktodling

Kärnfrukter

Äpplen: Areal efter planteringsålder

Äpplen: Areal efter trädtäthet

Päron: Areal efter planteringsålder

Päron: Areal efter trädtäthet

Stenfrukter

Persikor: Areal efter planteringsålder

Persikor: Areal efter trädtäthet

Nektariner: Areal efter planteringsålder

Nektariner: Areal efter trädtäthet

Aprikoser: Areal efter planteringsålder

Aprikoser: Areal efter trädtäthet

Citrusfrukter

Apelsiner: Areal efter planteringsålder

Apelsiner: Areal efter trädtäthet

Småcitrusfrukter: Areal efter planteringsålder

Småcitrusfrukter: Areal efter trädtäthet

Citroner: Areal efter planteringsålder

Citroner: Areal efter trädtäthet

Oliver

Areal efter planteringsålder

 

Areal efter trädtäthet

Bordsdruvor och russin

Bordsdruvor: Areal efter planteringsålder

 

Bordsdruvor: Areal efter vinstockstäthet

 

Druvor för russin: Areal efter planteringsålder

 

Druvor för russin: Areal efter vinstockstäthet

Vinodling

Druvor för vinframställning

Areal och ålder

 

Druvsorter

Antal sorter

 

 

Kod och areal


BILAGA V

Noggrannhetskrav

Kärnuppgifterna (för 2023 och 2026) och moduluppgifterna ska vara statistiskt representativa för de relevanta populationerna av jordbruksföretag enligt definitionerna i nedanstående noggrannhetstabell på Nuts 2-nivå för jordbruksföretagens storlek och typ, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1217/2009 (1), kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1198/2014 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 (2).

Noggrannhetskraven gäller för variablerna i tabellen nedan.

Uppgifterna i utökningen för 2020 ska vara statistiskt representativa för den relevanta populationen på Nuts 2-nivå, enligt nedanstående noggrannhetstabell.

Dessutom ska noggrannhetskraven i tabellen tillämpas på alla Nuts 2-regioner med minst:

5 000 jordbruksföretag i den relevanta populationen för modulerna Fruktodling och Vinodling,

10 000 jordbruksföretag i den relevanta populationen för kärnuppgifterna, för alla andra moduler och för uppgifterna i utökningen.

För Nuts 2-regioner med färre jordbruksföretag ska noggrannhetskraven i tabellen tillämpas på alla tillhörande Nuts 1-regioner med minst:

500 jordbruksföretag i den relevanta populationen för modulerna Fruktodling och Vinodling,

1 000 jordbruksföretag i den relevanta populationen för kärnuppgifterna, för alla andra moduler och för uppgifterna i utökningen.

En nationell noggrannhet på högst 5 % relativt medelfel krävs för de variabler i modulerna Fruktodling och Vinodling som inte har några tillämpliga noggrannhetskrav för någon Nuts 2- eller Nuts 1-region.

En nationell noggrannhet på högst 7,5 % relativt medelfel krävs för alla variabler i alla andra moduler som inte har några tillämpliga noggrannhetskrav för någon Nuts 2- eller Nuts 1-region för någon variabel.

Noggrannhetstabell

Relevant population

Variabler som noggrannhetskraven gäller

Prevalens i den relevanta populationen

Relativt medelfel

Kärnuppgifter för 2023 och 2026 och

Modul om arbetsinsats och annan inkomstbringande verksamhet

Enligt definition i artikel 5 för kärnuppgifter och artikel 7 för modulen om arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet.

Markvariabler

Spannmål till mognad (inklusive utsäde)

Oljeväxtfröer

Grönskörd från åkermark

Färska grönsaker (inkl. meloner), jordgubbar, blommor och andra prydnadsväxter (utom plantskolor)

Permanent gräsmark utom naturlig betesmark

Frukt, bär, nötter och citrusfrukter (utom druvor och jordgubbar)

Druvor

Oliver

7,5 % eller mer av den utnyttjade jordbruks-arealen i regionen

< 5 %

Variabler som rör husdjur

Mjölkkor

Andra kor än mjölkkor

Andra nötkreatur (nötkreatur yngre än 1 år, nötkreatur äldre än 1 men yngre än 2 år, nötkreatur av hankön 2 år och äldre, kvigor 2 år och äldre)

Avelssuggor med en levande vikt på 50 kg eller mer

Smågrisar med en levande vikt på mindre än 20 kg

Får och getter

Fjäderfä

7,5 % eller mer av djurenheterna i regionen och 5 % eller mer av variabeln i landet

< 5 %

Kärnuppgifter i utökningen av urvalsramen 2020

Enligt definition i artikel 6

Markvariabler

Åkermark

Permanent gräsmark utom naturlig betesmark

Fleråriga grödor

7,5 % eller mer av den utnyttjade jordbruksarealen i regionen

< 7,5 %

Variabler som rör husdjur

Totala djurenheter

5 % eller mer av variabeln i landet

< 7,5 %

Modul om landsbygdsutveckling och

Modul om maskiner och utrustning

Enligt definition i artikel 7

Markvariabler som i modulen om arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet

7,5 % eller mer av den utnyttjade jordbruksarealen i regionen

< 7,5 %

Variabler som rör husdjur som i modulen om arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet

7,5 % eller mer av djurenheterna i regionen och 5 % eller mer av variabeln i landet

< 7,5 %

Modul om djurstallar och gödselhantering

Delmängden av populationen av jordbruksföretagen enligt artikel 7 med minst ett av följande: nötkreatur, grisar, får, getter, fjäderfä

Variabler som rör husdjur som i modulen om arbetskraft och annan inkomstbringande verksamhet

7,5 % eller mer av djurenheterna i regionen och 5 % eller mer av variabeln i landet

< 7,5 %

Modul om bevattning

Delmängden av populationen av jordbruksföretagen enligt artikel 7 med bevattnad areal

Markvariabler

Total areal med bevattningsmöjlighet

7,5 % eller mer av den utnyttjade jordbruksarealen i regionen

< 7,5 %

Modul om metoder för markhantering

Delmängden av populationen av jordbruksföretagen enligt artikel 7 med åkermark

Markvariabler

Åkermark

7,5 % eller mer av den utnyttjade jordbruksarealen i regionen

< 7,5 %

Modul om fruktodlingar

Delmängden av populationen av jordbruksföretagen enligt definitionen i artikel 7 med någon av de enskilda variabler för fruktodlingar som uppfyller gränsvärdet i artikel 7.5

Fruktodlingsvariabler

De fruktodlingsvariabler av äpplen, päron, aprikoser, persikor, nektariner, apelsiner, små citrusfrukter, citroner, oliver, bordsdruvor och druvor för russin som uppfyller tröskelvärdet i artikel 7.5

5 % eller mer av den utnyttjade jordbruksarealen i regionen

< 7,5 %

Modul om vinodlingar

Delmängden av populationen av jordbruksföretagen enligt artikel 7 med druvor för vinframställning

Vinodlingsvariabler

Druvor för vinframställning

5 % eller mer av den utnyttjade jordbruksarealen i regionen

< 7,5 %


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska gemenskapen (EUT L 328, 15.12.2009, s. 27).

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/220 av den 3 februari 2015 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1217/2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen (EUT L 46, 19.2.2015, s. 1).