18.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 181/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1011

av den 17 juli 2018

om godkännande av en utvidgning av användningsområdet för UV-behandlade champinjoner som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001 (1), särskilt artikel 12, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EU) 2015/2283 får endast nya livsmedel som godkänts och införts i unionsförteckningen släppas ut på marknaden i unionen.

(2)

I enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 antogs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (2) genom vilken det upprättas en förteckning över godkända nya livsmedel.

(3)

Enligt artikel 12 i förordning (EU) 2015/2283 ska kommissionen besluta om godkännande och utsläppande av ett nytt livsmedel på unionsmarknaden och om uppdatering av unionsförteckningen.

(4)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2355 (3) godkändes, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (4), utsläppande på marknaden av UV-behandlade champinjoner som ett nytt livsmedel.

(5)

Den 23 juli 2015 ansökte företagen Banken Champignons Group B.V. och J.K. Holding B.V. hos den behöriga myndigheten i Nederländerna om att få släppa ut UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus) med förhöjd halt av vitamin D2 på unionsmarknaden som ett nytt livsmedel i den mening som avses i artikel 1.2 f i förordning (EG) nr 258/97.

(6)

Genom genomförandeförordning (EU) 2017/2470 blev det godkännandet allmänt i januari 2018. Eftersom företagets ansökan gäller champinjoner med förhöjd halt av vitamin D2 bör denna förordning betraktas som ett godkännande av utvidgningen av användningsområdet.

(7)

Enligt artikel 35.1 i förordning (EU) 2015/2283 ska en ansökan om att släppa ut ett nytt livsmedel på marknaden i unionen som inlämnas till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97 och för vilken inget slutligt beslut fattats före den 1 januari 2018 behandlas som en ansökan i enlighet med förordning (EU) 2015/2283.

(8)

Ansökan om att få släppa ut UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus) med förhöjd halt av vitamin D2 som ett nytt livsmedel på unionsmarknaden lämnades in till en medlemsstat i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 258/97, men den uppfyller också kraven i förordning (EU) 2015/2283.

(9)

Den 20 september 2017 utfärdade de behöriga myndigheterna i Nederländerna sin första utvärderingsrapport. I rapporten drogs slutsatsen att UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus) med förhöjd halt av vitamin D2 uppfyller kriterierna för nya livsmedel i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 258/97.

(10)

Kommissionen vidarebefordrade den första utvärderingsrapporten till de andra medlemsstaterna den 5 oktober 2017. Kommentarer framfördes av de andra medlemsstaterna inom den period på 60 dagar som fastställs i artikel 6.4 första stycket i förordning (EG) nr 258/97 med avseende på säkerställandet av att det tolerabla dagliga intag av vitamin D som fastställts av Efsa (5) inte överskrids.

(11)

Med hänsyn till kommentarerna från de andra medlemsstaterna lämnade sökanden kompletterande förklaringar som undanröjde farhågorna på ett tillfredsställande sätt för medlemsstaterna och kommissionen.

(12)

Dessa förklaringar ger tillräckligt underlag för att man ska kunna fastställa att UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus) med förhöjd halt av vitamin D2 uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i förordning (EU) 2015/2283 vid den föreslagna användningen.

(13)

Enligt del A punkt 1 i bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (6) ska livsmedlets namn omfatta eller åtföljas av uppgifter om den särskilda behandling som det har genomgått i samtliga fall då avsaknaden av sådan information skulle kunna vilseleda köparen. Eftersom konsumenterna vanligtvis inte väntar sig att champinjoner är UV-behandlade måste livsmedlets namn omfatta eller åtföljas av sådana uppgifter för att konsumenterna inte ska vilseledas.

(14)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   De uppgifter i unionsförteckningen över godkända nya livsmedel enligt artikel 8 i förordning (EU) 2015/2283 som avser UV-behandlade champinjoner ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

2.   Uppgifterna i den unionsförteckning som avses i punkt 1 ska omfatta de användningsvillkor och märkningskrav som fastställs i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 av den 20 december 2017 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel (EUT L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2355 av den 14 december 2017 om tillstånd för utsläppande på marknaden av UV-behandlade champinjoner som nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 (EUT L 336, 16.12.2017, s. 52).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser (EGT L 43, 14.2.1997, s. 1).

(5)  EFSA Journal, vol. 10(2012):7, artikelnr 2813.

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).


BILAGA

Bilagan till genomförandeförordning (EU) 2017/2470 ska ändras på följande sätt:

1.

Uppgifterna om UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus) i tabell 1 (Godkända nya livsmedel) ska ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Villkoren för hur det nya livsmedlet får användas

Ytterligare särskilda märkningskrav

Andra krav

UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus)

Angiven livsmedelskategori

Maximihalter av vitamin D2

1.

Det nya livsmedlet ska vid märkning av produkten som sådan eller av livsmedel där det ingår benämnas ’UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus)’.

2.

Det nya livsmedlets benämning i märkningen av produkten som sådan eller av livsmedel där det ingår ska åtföljas av en uppgift om att ’kontrollerad ljusbehandling har använts för att öka D-vitaminhalten’ eller att ’UV-behandling har använts för att öka halten av vitamin D2’.”

 

Champinjoner (Agaricus bisporus)

20 μg vitamin D2/100 g råvikt

2.

Uppgifterna om UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus) i tabell 2 (Specifikationer) ska ersättas med följande:

Godkänt nytt livsmedel

Specifikation

UV-behandlade champinjoner (Agaricus bisporus)

Beskrivning/definition

Kommersiellt odlad Agaricus bisporus på vilken UV-behandling tillämpas för skördade champinjoner.

UV-strålning: bestrålning med ultraviolett ljus inom våglängdsintervallet 200–800 nm.

Vitamin D2

Kemiskt namn: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonym: ergokalciferol

CAS-nr: 50-14-6

Molekylvikt: 396,65 g/mol

Innehåll

Vitamin D2 i slutprodukten: 5–20 μg/100 g råvikt vid hållbarhetstidens utgång.”