18.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 181/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1009

av den 17 juli 2018

om genomförande av förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007 (1), särskilt artikel 47.5,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 30 augusti 2017 antog rådet förordning (EU) 2017/1509.

(2)

Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad enligt säkerhetsrådets resolution 1718 (2006), ändrade den 9 juli 2018 uppgifterna om en person och en enhet som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilaga XIII till förordning (EU) 2017/1509 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga XIII till förordning (EU) 2017/1509 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juli 2018.

På rådets vägnar

G. BLÜMEL

Ordförande


(1)  EUT L 224, 31.8.2017, s. 1.


BILAGA

1.

I bilaga XIII till förordning (EU) 2017/1509, under rubriken ”a) Personer”, ska uppgift nr 4 ersättas med följande:

”4.

Ri Hong-sop

 

1940

16.7.2009

F.d. direktör för centrumet för kärnforskning Yongbyon och chef för Nuclear Weapons Institute; ansvarade för tre viktiga anläggningar som bistår framställningen av plutonium för vapenändamål: anläggningen för bränsleframställning, kärnreaktorn och upparbetningsanläggningen.”

2.

I bilaga XIII till förordning (EU) 2017/1509, under rubriken ”b) Juridiska personer, enheter och organ”, ska uppgift nr 28 ersättas med följande:

”28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, Nordkorea

2.3.2016

Munitions Industry Department (MID) medverkar i centrala inslag i Nordkoreas robotprogram. MID ansvarar för tillsynen över utvecklingen av Nordkoreas ballistiska robotar, inklusive Taepo Dong-2. MID utövar även tillsyn över Nordkoreas vapenproduktions- och FoU-program, inklusive Nordkoreas program för ballistiska robotar. Andra ekonomiska kommittén och andra vetenskapliga akademin (Second Academy of Natural Sciences) – som också uppfördes på förteckningen i augusti 2010 – är underordnade MID. MID har de senaste åren arbetat med att utveckla de mobila interkontinentala ballistiska robotarna KN08. MID utövar tillsyn över Nordkoreas kärntekniska program. The Nuclear Weapons Institute är underordnat MID.”