27.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 300/13


Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/989 av den 18 maj 2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2017/654 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 vad gäller tekniska och allmänna krav på utsläppsgränser och typgodkännande för förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

( Europeiska unionens officiella tidning L 182 av den 18 juli 2018 )

På sidan 80, bilaga VI punkt 15 b, som ändrar punkt 7.5 i bilaga VI till delegerad förordning (EU) 2017/654, ska figur 6.4 lyda som följer:

Figur 6.4

Provningssekvens

Image

Provningsfas för varmstartsutsläpp

Varmkonditionering

Provningsfas för kallstartsutsläpp

Utför en eller fler provcykler efter behov för att kontrollera motor/prov

Bestäm stationär provcykel

Transient (NRTC & LSI-NRTC)

Stationär (diskret & RMC)

1) Datainsamling 2) Förfaranden efter provning 3) Utvärderingar

Utsläppsberäkning

Färdigställ alla system för provtagning (inkl. kalibrering av analysator) & datainsamling

Förkonditionera & värm upp motorn

Utsläppsprovning

Naturlig eller forcerad avsvalning

Förkonditionera motorn

LSI-NRTC

NRTC

Generera transient referensprovcykel

Generera motorinställning (kurva för maximalt vridmoment)

Generera motorinställning (kurva för maximalt vridmoment eller arbetskurva för konstant varvtal) om transient cykel inte tillämpas

Om transient och stationär cykel tillämpas