10.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 174/5


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/968

av den 30 april 2018

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 vad gäller riskbedömningar för invasiva främmande arter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (1), särskilt artikel 5.3, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har, i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) nr 1143/2014, antagit en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse (nedan kallad unionsförteckningen), vilken ska uppdateras regelbundet. En förutsättning för införande av nya arter i unionsförteckningen är att en sådan riskbedömning som avses i artikel 5 i den förordningen (nedan kallad riskbedömningen) har genomförts. I artikel 5.1 a–h i förordning (EU) nr 1143/2014 anges de gemensamma element som ska beaktas i riskbedömningen (nedan kallade de gemensamma elementen).

(2)

Medlemsstaterna får, i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 1143/2014, lämna in en begäran om att invasiva främmande arter ska föras upp på unionsförteckningen. En sådan begäran ska åtföljas av en riskbedömning. Det finns redan flera metoder och protokoll för att genomföra riskbedömningen, och dessa används och respekteras inom forskarsamhället på området biologiska invasioner. Dessa metoders och protokolls värde och vetenskapliga robusthet bör erkännas. För att på ett effektivt sätt utnyttja befintliga kunskaper bör alla metoder eller protokoll som omfattar de gemensamma elementen godtas för utarbetandet av riskbedömningen. För att säkerställa att alla beslut om att föra upp arter på förteckningen bygger på riskbedömningar med likvärdig hög kvalitet och robusthet och för att ge riskbedömare vägledning om hur det ska säkerställas att de gemensamma elementen beaktas på lämpligt sätt, är det nödvändigt att fastställa en detaljerad beskrivning av de gemensamma elementen, samt en metodik som ska tillämpas i riskbedömningen och som de befintliga metoderna och protokollen bör följa.

(3)

För att riskbedömningen ska kunna stödja beslutsfattande på unionsnivå bör den vara relevant för unionen som helhet med undantag för de yttersta randområdena (nedan kallat riskbedömningsområdet).

(4)

För att riskbedömningen ska kunna ge en solid vetenskaplig grund och säkra belägg som stöder beslutsfattande, ska all information som den innehåller, inbegripet information om artens förmåga att etablera sig och sprida sig i miljön i enlighet med artikel 4.3 b i förordning (EU) nr 1143/2014, vara underbyggd med bästa tillgängliga vetenskapliga belägg. Denna aspekt bör beaktas i den metodologi som ska tillämpas vid riskbedömningen.

(5)

Invasiva främmande arter utgör ett allvarligt miljöhot, men det är inte alla arter som är lika väl undersökta. I de fall en art inte förekommer i riskbedömningsområdet eller förekommer endast i ett litet antal, kan kunskap om arten saknas eller vara ofullständig. När full kunskap erhålls kan arten redan ha introducerats till eller spridits inom riskbedömningsområdet. Riskbedömningen bör därför ta hänsyn till denna brist på kunskap och information och beakta den höga graden av osäkerhet vad gäller följderna av en introduktion eller spridning av arten.

(6)

För att riskbedömningen ska ge ett gott underlag för beslutsfattande bör den genomgå en noggrann kvalitetskontroll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpning av de gemensamma elementen

En detaljerad beskrivning av tillämpningen av de gemensamma element som anges i artikel 5.1 a–h i förordning (EU) nr 1143/2014 (nedan kallade de gemensamma elementen) finns i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Metodik som ska tillämpas vid riskbedömningen

1.   Riskbedömningen ska omfatta de gemensamma elementen, i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning, och ska vara förenlig med den metodik som anges i denna artikel. Riskbedömningen får bygga på valfria protokoll eller metoder, under förutsättning att alla krav som fastställs i denna förordning och i förordning (EU) nr 1143/2014 är uppfyllda.

2.   Riskbedömningen ska omfatta unionens territorium med undantag för de yttersta randområdena (nedan kallat riskbedömningsområdet).

3.   Riskbedömningen ska bygga på den mest tillförlitliga vetenskapliga information som finns tillgänglig, inklusive de senaste resultaten från internationell forskning, och stödjas med referenser till expertgranskade vetenskapliga publikationer. Om expertgranskade vetenskapliga publikationer saknas eller om den information som tillhandahålls genom sådana publikationer är otillräcklig, eller för att komplettera den information som samlats in, får de vetenskapliga beläggen också inbegripa andra publikationer, expertutlåtanden, information som samlats in av medlemsstaternas myndigheter, officiella meddelanden och information från databaser, inbegripet information som samlats in genom medborgarforskning. Alla källor ska anges och förses med referenser.

4.   Den metod eller det protokoll som används ska göra det möjligt att slutföra riskbedömningen även om det inte finns någon information om en viss art eller om informationen om en art är otillräcklig. Om en sådan brist på information föreligger ska detta uttryckligen anges i riskbedömningen så att ingen fråga i riskbedömningen lämnas obesvarad.

5.   Varje svar som ges i riskbedömningen ska inbegripa en bedömning av svarets grad av osäkerhet eller tillförlitlighet som avspeglar möjligheten att den information som behövs för svaret inte är tillgänglig eller är otillräcklig, eller det faktum att tillgängliga belägg är motstridiga. Bedömningen av svarets grad av osäkerhet eller tillförlitlighet ska baseras på en dokumenterad metod eller ett dokumenterat protokoll. Riskbedömningen ska innehålla en hänvisning till den dokumenterade metoden eller det dokumenterade protokollet.

6.   Riskbedömningen ska innehålla en sammanfattning av dess olika komponenter samt en övergripande slutsats, utformade på ett tydligt och konsekvent sätt.

7.   En kvalitetskontroll ska vara en integrerande del av riskbedömningen och ska minst omfatta en granskning av riskbedömningen utförd av två experter. Riskbedömningen ska innehålla en beskrivning av kvalitetskontrollen.

8.   Riskbedömningens författare och expertgranskarna ska vara oberoende och ha relevant vetenskaplig sakkunskap.

9.   Riskbedömningens författare och expertgranskarna får inte vara knutna till samma institution.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 april 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 317, 4.11.2014, s. 35.


BILAGA

Detaljerad beskrivning av de gemensamma elementen

De gemensamma elementen

Detaljerad beskrivning

Artikel 5.1 a – En beskrivning av arten med dess taxonomiska identitet, dess historia samt dess naturliga och potentiella utbredningsområde

1)

Beskrivningen av arten ska ge tillräcklig information för att säkerställa att artens identitet är entydig utan hänvisning till ytterligare dokumentation.

2)

Riskbedömningens omfattning ska vara klart avgränsad. Som regel bör en riskbedömning tas fram för varje enskild art, men det kan finnas fall där det är motiverat att utarbeta en riskbedömning som omfattar flera arter (t.ex. arter som tillhör samma släkte med jämförbara eller identiska egenskaper och effekter). Det ska tydligt anges om riskbedömningen omfattar mer än en art, eller om den utesluter eller endast inbegriper vissa underarter, lägre taxa, hybrider, sorter eller raser (och i tillämpliga fall, vilka underarter, lägre taxa, hybrider, sorter eller raser det gäller). Sådana val måste vara väl motiverade.

3)

Beskrivningen av artens taxonomiska identitet ska innehålla samtliga följande element:

Den taxonomiska familj, ordning och klass som arten tillhör.

Artens gällande vetenskapliga namn och namnets auktor.

En förteckning över de vanligaste synonymerna till det gällande vetenskapliga namnet.

Namn som används inom handeln.

En förteckning över de underarter, lägre taxa, hybrider, sorter eller raser som är vanligast förekommande.

Information om förekomsten av andra arter med snarlikt utseende:

Andra främmande arter med liknande invasiva egenskaper, vilka ska undvikas som ersättningsarter (i detta fall kan man överväga att utarbeta en riskbedömning som omfattar flera arter, se punkt 2).

Andra främmande arter utan liknande invasiva egenskaper, vilka kan användas som potentiella ersättningsarter.

Inhemska arter, så att förväxling och åtgärder riktade mot fel art kan undvikas.

4)

Beskrivningen av artens historia ska omfatta dess invasionshistoria, inklusive information om vilka länder den har invaderat (både inom och utanför riskbedömningsområdet, i förekommande fall) och en ungefärlig tidslinje för första observation, etablering och spridning.

5)

Beskrivningen av artens naturliga och potentiella utbredningsområde ska ange i vilken kontinent eller del av en kontinent, klimatzon och livsmiljö som arten förekommer naturligt. I tillämpliga fall ska det anges om arten kan spridas naturligt till riskbedömningsområdet.

Artikel 5.1 b – En beskrivning av dess reproduktions- och spridningsmönster samt dynamik, däribland en bedömning av om det föreligger sådana miljöförhållanden som krävs för dess reproduktion och spridning

1)

Beskrivningarna av reproduktions- och spridningsmönster ska inbegripa huvuddragen i artens livscykel och beteendeegenskaper som kan förklara dess förmåga att etablera sig och spridas, t.ex. reproduktions- eller tillväxtstrategi, spridningsförmåga, livslängd, miljö- och klimatkrav, specialist- eller generalistegenskaper och annan relevant tillgänglig information.

2)

Beskrivningen av artens reproduktionsmönster och -dynamik ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över och beskrivning av artens reproduktionsmekanismer.

En bedömning av om miljöförhållanden som är lämpliga för artens reproduktion finns inom riskbedömningsområdet.

Uppgift om artens spridningstryck (t.ex. antal gameter, frön, ägg eller spridningsenheter, antal reproduktionscykler per år) för var och en av dessa reproduktionsmekanismer i relation till miljöförhållandena i riskbedömningsområdet.

3)

Beskrivningen av spridningsmönster och -dynamik ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över och beskrivning av artens spridningsmekanismer.

En bedömning av om miljöförhållanden som är lämpliga för artens spridning finns inom riskbedömningsområdet.

En indikation på hastigheten för var och en av dessa spridningsmekanismer i relation till miljöförhållandena i riskbedömningsområdet.

Artikel 5.1 c – En beskrivning av de möjliga vägarna för introduktion och spridning av arten, både avsiktliga och oavsiktliga, i förekommande fall även de varor som arten vanligtvis är förknippad med

1)

Alla relevanta vägar för såväl introduktion som spridning ska beaktas. Den klassificering av vägar som utarbetats inom konventionen om biologisk mångfald (1) ska användas som grund.

2)

Beskrivningen av avsiktliga introduktionsvägar ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över och beskrivning av introduktionsvägar, med en indikation om deras betydelse, och därmed förknippade risker (t.ex. sannolikheten för introduktion till riskbedömningsområdet via dessa vägar; sannolikheten för överlevnad, reproduktion eller ökning under transport och lagring; möjligheten och sannolikheten för överföring från dessa vägar till en lämplig livsmiljö eller värd), om möjligt med uppgifter om specifika start- och slutpunkter för vägarna;

uppgift om spridningstryck (t.ex. uppskattad volym eller antal exemplar, eller frekvens för passager via dessa vägar), inklusive sannolikheten för en ny invasion efter utrotning.

3)

Beskrivningen av oavsiktliga introduktionsvägar ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över och beskrivning av introduktionsvägar, med en indikation om deras betydelse, och därmed förknippade risker (t.ex. sannolikheten för introduktion till riskbedömningsområdet via dessa vägar; sannolikheten för överlevnad, reproduktion eller ökning under transport och lagring; sannolikheten för att arten inte upptäcks vid införselstället. möjligheten och sannolikheten för överföring från dessa vägar till en lämplig livsmiljö eller värd), om möjligt med uppgifter om specifika start- och slutpunkter för vägarna;

uppgift om spridningstryck (t.ex. uppskattad volym eller antal exemplar, eller frekvens för passager via dessa vägar), inklusive sannolikheten för en ny invasion efter utrotning.

4)

Beskrivningen av varor som ofta är förknippade med introduktion av arten ska innehålla en förteckning över och beskrivning av varorna med uppgift om därmed förknippade risker (t.ex. handelsvolymen; sannolikheten för att varan kontamineras eller fungerar som vektor).

5)

Beskrivningen av avsiktliga spridningsvägar ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över och beskrivning av vägar med en indikation om deras betydelse och därmed förknippade risker (t.ex. risken för spridning inom riskbedömningsområdet på grundval av dessa vägar; sannolikheten för överlevnad, reproduktion eller ökning under transport och lagring; möjligheten och sannolikheten för överföring från dessa vägar till en lämplig livsmiljö eller värd), om möjligt med uppgifter om specifika start- och slutpunkter för vägarna;

uppgift om spridningstryck (t.ex. uppskattad volym eller antal exemplar, eller frekvens för passager via dessa vägar), inklusive sannolikheten för en ny invasion efter utrotning.

6)

Beskrivningen av oavsiktliga spridningsvägar ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över och beskrivning av vägar med en indikation om deras betydelse och därmed förknippade risker (t.ex. risken för spridning inom riskbedömningsområdet på grundval av dessa vägar; sannolikheten för överlevnad, reproduktion eller ökning under transport och lagring; hur lätt det är att upptäcka arten; möjligheten och sannolikheten för överföring från dessa vägar till en lämplig livsmiljö eller värd), om möjligt med uppgifter om specifika start- och slutpunkter för vägarna;

uppgift om spridningstryck (t.ex. uppskattad volym eller antal exemplar, eller frekvens för passager via dessa vägar), inklusive sannolikheten för en ny invasion efter utrotning.

7)

Beskrivningen av varor som ofta är förknippade med spridningen av arten ska innehålla en förteckning över och beskrivning av varorna med uppgift om därmed förknippade risker (t.ex. handelsvolymen; sannolikheten för att varan kontamineras eller fungerar som vektor).

Artikel 5.1 d – En grundlig bedömning av risken för introduktion, etablering och spridning i berörda biogeografiska områden under rådande förhållanden och under förutsebara förhållanden till följd av klimatförändring

1)

Den grundliga bedömningen ska ge insikt i riskerna för en arts introduktion till, etablering i och spridning inom relevanta biogeografiska regioner i riskbedömningsområdet, och förklara hur förutsebara klimatförändringar kommer att påverka dessa risker.

2)

Den grundliga bedömningen av riskerna måste inte omfatta en full uppsättning simuleringar grundade på olika klimatscenarier, men en bedömning av sannolikheten för introduktion, etablering och spridning på medellång sikt (t.ex. 30–50 år) ska tillhandahållas, tillsammans med en tydlig förklaring av gjorda antaganden.

3)

De risker som avses i punkt 1 kan exempelvis uttryckas som ”sannolikhet” eller ”grad”.

Artikel 5.1 e – En beskrivning av artens nuvarande utbredning samt om arten redan förekommer i unionen eller i grannländer, och en prognos över dess sannolika framtida utbredning

1)

Beskrivningen av den nuvarande utbredningen i riskbedömningsområdet eller i grannländer ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över de biogeografiska regioner eller marina delregioner i riskbedömningsområdet där arten förekommer och har etablerat sig.

Artens nuvarande etableringsstatus i varje medlemsstat och, i förekommande fall, i grannländer.

2)

Beskrivningen av den sannolika framtida utbredningen i riskbedömningsområdet eller i grannländer ska innehålla samtliga följande element:

En förteckning över de biogeografiska regioner eller marina delregioner i riskbedömningsområdet där arten skulle kunna etablera sig, särskilt med tanke på förutsebara klimatförändringar.

En förteckning över de medlemsstater och, i förekommande fall, grannländer där arten skulle kunna etablera sig, särskilt med tanke på förutsebara klimatförändringar.

Artikel 5.1 f – En beskrivning av de negativa effekterna på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, inbegripet på inhemska arter, skyddade områden och hotade livsmiljöer samt på människors hälsa, säkerhet och ekonomi, inbegripet en bedömning av potentiella framtida effekter med beaktande av tillgänglig vetenskaplig kunskap

1)

I beskrivningen ska åtskillnad göras mellan kända effekter och potentiella framtida effekter på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster. De kända effekterna ska beskrivas för riskbedömningsområdet samt för tredjeländer i tillämpliga fall (t.ex. om de har liknande ekologiska och klimatiska förhållanden). Potentiella framtida effekter ska bedömas endast för riskbedömningsområdet.

2)

Beskrivningen av kända effekter och bedömningen av potentiella framtida effekter ska baseras på bästa tillgängliga kvantitativa eller kvalitativa belägg. Effekternas omfattning ska graderas eller klassificeras. Det system som används för gradering eller klassificering av effekter ska anges genom en hänvisning till den bakomliggande publikationen.

3)

Beskrivningen av kända effekter och bedömningen av potentiella framtida effekter på biologisk mångfald ska omfatta samtliga följande element:

De olika biogeografiska regioner eller marina delregioner där arten skulle kunna etablera sig.

Inhemska arter som påverkas, inklusive rödlistade arter och arter som förtecknas i bilagorna till rådets direktiv 92/43/EEG (2) och arter som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (3).

Livsmiljöer som påverkas, inklusive rödlistade livsmiljöer och livsmiljöer som förtecknas i bilagorna till direktiv 92/43/EEG.

Skyddade områden som påverkas.

Kemiska, fysikaliska och strukturella egenskaper och ekosystemfunktioner som påverkas.

Ekologisk status i akvatiska ekosystem och miljöstatus i marina vatten som påverkas.

4)

Beskrivningen av kända effekter och bedömningen av potentiella framtida effekter på relaterade ekosystemtjänster ska omfatta samtliga följande element:

Försörjande tjänster.

Reglerande tjänster.

Kulturella tjänster.

5)

Beskrivningen av kända effekter och bedömningen av potentiella framtida effekter på människors hälsa och säkerhet och på ekonomin ska, i tillämpliga fall, innefatta information om följande:

Sjukdomar, allergier och andra åkommor hos människor som kan hänföras direkt eller indirekt till en art.

Skador som orsakas direkt eller indirekt av en art och som påverkar säkerheten för människor, egendom eller infrastruktur.

Direkta eller indirekta störningar av, eller annan påverkan på, en ekonomisk eller social verksamhet som beror på närvaron av en art.

Artikel 5.1 g – En bedömning av de potentiella kostnaderna för skador

1)

Bedömningen, uttryckt i ekonomiska eller andra termer, av de potentiella kostnaderna för skador på biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska beskriva dessa kostnader kvantitativt och/eller kvalitativt beroende på vilken information som finns tillgänglig. Om den tillgängliga informationen inte räcker för att bedöma kostnaderna för hela riskbedömningsområdet ska kvalitativa data eller olika fallstudier från unionen eller tredjeländer användas om sådana finns tillgängliga.

2)

Bedömningen av de potentiella kostnaderna för skador på människors hälsa och säkerhet och på ekonomin ska beskriva dessa kostnader kvantitativt och/eller kvalitativt beroende på vilken information som finns tillgänglig. Om den tillgängliga informationen inte räcker för att bedöma kostnaderna för hela riskbedömningsområdet ska kvalitativa data eller olika fallstudier från unionen eller tredjeländer användas om sådana finns tillgängliga.

Artikel 5.1 h – En beskrivning av artens kända användningar samt sociala och ekonomiska fördelar med dessa användningar

1)

Beskrivningen av artens kända användningar ska innehålla en förteckning över och beskrivning av kända användningar i och utanför unionen, i tillämpliga fall.

2)

Beskrivningen av sociala och ekonomiska fördelar med artens kända användningar ska inbegripa en beskrivning av den miljömässiga, sociala och ekonomiska betydelsen av var och en av dessa användningar och en uppgift om vilka som drar nytta av fördelarna, uttryckt kvantitativt och/eller kvalitativt beroende på vilken information som finns tillgänglig. Om den tillgängliga informationen inte räcker för att beskriva dessa fördelar för hela riskbedömningsområdet ska kvalitativa data eller olika fallstudier från unionen eller tredjeländer användas om sådana finns tillgängliga.


(1)  UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1. – Hänvisningar till den klassificering av vägar som utarbetats inom konventionen om biologisk mångfald ska tolkas som hänvisningar till den senaste ändrade versionen av den klassificeringen.

(2)  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).