14.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 149/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/867

av den 13 juni 2018

om fastställande av arbetsordningen för överklagandenämnder vid Europeiska unionens järnvägsbyrå

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (1), särskilt artikel 55.5, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EU) 2016/796 tilldelas styrelsen för Europeiska unionens järnvägsbyrås (nedan kallad byrån) befogenhet att inrätta en eller flera överklagandenämnder som ska ansvara för de överklagande- och skiljeförfaranden som avses i artiklarna 58 och 61 i den förordningen.

(2)

Eftersom enbart de viktigaste principerna för behandling av överklaganden anges i förordning (EU) 2016/796, måste överklagandenämndens arbetsordning, inbegripet omröstningsregler, förfaranden för inlämnande av ett överklagande och villkor för återbetalning av utgifter för överklagandenämndens ledamöter, fastställas. Det åligger kommissionen att på förslag av byrån och efter samråd med byråns styrelse fastställa överklagandenämndens arbetsordning.

(3)

Minst en överklagandenämnd bör av byråns styrelse inrättas som ett permanent organ för att säkerställa konsekvens och samstämmighet i beslutsfattandet, minska den administrativa arbetsbelastningen, effektivisera den tidsödande utnämningen av ledamöter varje gång det föreligger en begäran om överklagande- eller skiljeförfarande och utnyttja ledamöternas individuella och kollektiva expertkunskaper.

(4)

I enlighet med artikel 55.4 i förordning (EU) 2016/796 får byråns styrelse inrätta överklagandenämnder med tre eller fem ledamöter och motsvarande antal suppleanter.

(5)

För att säkerställa att överklagandenämnden kan fungera smidigt och effektivt bör en av ledamöterna utses till ordförande. Det är viktigt att ordföranden säkerställer att överklagandenämndens beslut är av god kvalitet och konsekventa.

(6)

Överklagandenämnden bör också få stöd av en registrator och en föredragande för att utföra sina åligganden. Förfarandet för utnämning av registrator och föredragande samt deras roller och uppgifter bör vara tydligt fastställda. En föredragande bör utses för varje förfarande och registratorns tjänster bör kunna utnyttjas gemensamt av samtliga överklagandenämnder.

(7)

För att komplettera dessa förfaranderegler med praktiska arrangemang bör möjligheten övervägas att låta överklagandenämnden utfärda särskilda regler.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 81.1 i förordning (EU) 2016/796.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INRÄTTANDE OCH ORGANISATION

Artikel 1

Inrättande

1.   De regler som fastställs i denna förordning för överklagandenämnden ska gälla för samtliga överklagandenämnder som inrättas genom beslut av byråns styrelse. Alla sådana nämnder kallas i fortsättningen gemensamt för överklagandenämnden.

2.   För att säkerställa att resultaten redovisas inom föreskrivna tidsfrister, med föreskriven kvalitet och med konsekvent tillämpning av gällande rättspraxis ska en av de överklagandenämnder som inrättas i enlighet med artikel 55 i förordning (EU) 2016/796 vara permanent.

Artikel 2

Ledamöter

1.   Ordföranden, övriga ledamöter och suppleanter som ingår i en överklagandenämnd kallas i fortsättningen för överklagandenämndens ledamöter om inget annat anges.

2.   Mandatperioden för samtliga ledamöter ska börja och sluta på de datum som fastställts i utnämningsbeslutet. Det datum som anges får fastställas i anslutning till ett visst förfarandes funktion eller avslutande. I enlighet med artikel 56.1 i förordning (EU) 2016/796 får mandatperioden för en ledamot inte överstiga fyra år och kan förnyas en gång.

3.   Teknisk, juridisk och förfarandemässig sakkunskap och/eller erfarenhet ska säkerställas i varje överklagandenämnd som inrättas.

Artikel 3

Ersättande

1.   Samtliga ledamöter i en överklagandenämnd som är eller riskerar att bli förhindrade att fullgöra sin funktion ska utan oskäligt dröjsmål informera ordföranden om detta.

2.   Om ordföranden är förhindrad att delta ska överklagandenämnden bestämma vilken av dess återstående ledamöter som ska agera ordförande.

3.   Ordföranden ska utse en av suppleanterna till ledamot.

4.   De utnämningar av ersättare som görs enligt punkterna 2 och 3 ska gälla så länge som den ersatta ledamoten eller ordföranden är förhindrad från att delta eller åtminstone till dess ett pågående överklagande- eller skiljeförfarande slutförts.

5.   Om ledamoten eller ordföranden blir permanent förhindrad att delta eller är förhindrad att delta under en period på minst tolv månader ska byråns styrelse utse en ny ledamot eller ordförande samt respektive suppleanter.

Artikel 4

Ordförandens roll

1.   Överklagandenämndens ordförande ska leda överklagande- och skiljeförfarandena.

2.   Ordföranden ska säkerställa att överklagandenämndens beslut är av god kvalitet och konsekventa.

3.   Ordföranden ska för varje förfarande utse en föredragande bland överklagandenämndens ledamöter.

4.   Ordföranden ska tillsammans med registratorn säkerställa en korrekt tillämpning av de förfaranderegler som anges i denna förordning.

5.   Om byråns styrelse har utsett flera överklagandenämnder ska deras ordförande gemensamt fastställa en metod för fördelning av förfaranden och informera registratorn om detta.

Artikel 5

Föredragandens roll

1.   Föredraganden ska genomföra en preliminär undersökning av överklagandet och lägga fram resultatet av den undersökningen för överklagandenämndens övriga ledamöter.

2.   Föredraganden ska utarbeta ett utkast till överklagandenämndens slutsatser.

Artikel 6

Överklagandenämndens säte

Överklagandenämnden ska ha sitt säte där byrån har sitt säte.

Artikel 7

Registrator

1.   Överklagandenämnden ska få stöd av en registrator för att utföra sina åligganden.

2.   Registratorn ska

a)

registrera samtliga förfaranden med ett nummer och informera överklagandenämnden och samtliga parter om det,

b)

ansvara för mottagande, överförande och säker förvaring av alla dokument som avser överklagande- och skiljeförfaranden, för att kommunicera med parterna och för alla övriga administrativa uppgifter i samband med förfarandena,

c)

utan oskäligt dröjsmål informera parterna om sammansättningen av den överklagandenämnd som ska behandla ärendet och om alla förändringar av den sammansättningen,

d)

informera överklagandeförfarandets parter om deras rätt att i enlighet med artikel 57.3 i förordning (EU) 2016/796 anföra jäv mot en viss ledamot som deltar i överklagandeförfarandet,

e)

säkerställa att ett meddelande om överklagandet, som åtminstone innehåller uppgifter om registreringsdatum, parternas namn och kontaktuppgifter, förfarandets språk och vilket beslut som överklagas, offentliggörs på byråns webbplats,

f)

kontrollera att alla tidsfrister och övriga formella villkor för inlämnande av överklaganden respekteras och informera överklagandenämnden om detta,

g)

föra protokoll över överklagandenämndens förhandlingar, utfrågning av vittnen eller sakkunniga och överläggningar,

h)

föra ett arkiv över samtliga beslut i överklagande- och skiljeförfaranden som meddelats av överklagandenämnden,

i)

införa alla ansökningar och överklagandenämndens slutsatser i det informations- och kommunikationssystem som avses i artikel 12 i förordning (EU) 2016/796 (kallat one-stop-shop).

Artikel 8

Registratorns utnämning och ansvarsområden

1.   Överklagandenämnden ska utse en av byråns anställda till registrator på rekommendation av byrån. Om det finns flera olika överklagandenämnder ska beslutet fattas med konsensus.

2.   Registratorn får inte delta i några av byråns uppgifter eller förfaranden som rör beslut som kan bli föremål för överklagande enligt artikel 60 i förordning (EU) 2016/796.

3.   Registratorn ska utöva sina åligganden under överinseende av överklagandenämndens ordförande och följa dennes instruktioner.

4.   Registratorn kan få hjälp av personal, för vilka denna artikel också ska gälla.

KAPITEL II

ÖVERKLAGANDE

Artikel 9

Inlämnande och kungörelse av överklagande

1.   Ett överklagande ska inlämnas till överklagandenämnden via registrator i det elektroniska format som tillhandahålls för överklaganden inom två månader från de datum som avses i artikel 59.2 i förordning (EU) 2016/796.

2.   Överklagandet ska innehålla det som är tillämpligt av följande:

a)

Uppgift om klagandens namn och adress.

b)

Om klaganden har utsett ett ombud, ombudets namn och adress.

c)

En adress för mottagande av elektronisk post.

d)

Om klaganden är en juridisk person ska även stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar eller annan motsvarande handling, nyligen utfärdat utdrag ur bolagsregister, handelsregister, föreningsregister eller motsvarande register eller annat bevis för dess rättsliga existens inges till registrator.

e)

En hänvisning till det beslut som överklagas och klagandens yrkanden.

f)

De skäl som åberopas.

g)

I förekommande fall, uppgift om den bevisning som åberopas och en förklaring av de omständigheter som bevisningen ska styrka.

h)

I förekommande fall, en ansökan om konfidentiell behandling av dokument eller delar av dokument.

i)

Om den klagande inte är den person som det överklagade beslutet riktas till, skälen till att den klagande direkt eller indirekt berörs av beslutet och bevis som styrker det datum när han eller hon först fick kännedom om beslutet.

3.   Om överklagandet inte innehåller den information som anges i punkt 2 ska registrator föreskriva en period på högst tio arbetsdagar inom vilken den klagande måste skicka in de saknade uppgifterna. Registratorn ska besluta om en sådan tidsfrist endast en gång. Under denna tidsfrist ska den tidsfrist som anges i artiklarna 58 och 62 i förordning (EU) 2016/796 inte löpa.

4.   Registratorn ska inom en arbetsdag efter inlämnandet av överklagandet meddela överklagandenämnden, byrån och alla andra berörda identifierbara parter om överklagandet.

Artikel 10

Konfidentialitet

1.   Alla ansökningar om konfidentiell behandling ska innehålla uppgifter om de ord, detaljer, siffror eller avsnitt som konfidentialiteten ska omfatta och uppge skälen för detta. Underlåtenhet att lämna dessa upplysningar kan föranleda överklagandenämnden att avslå begäran.

2.   Ordföranden ska besluta om huruvida de uppgifter som anges i en ansökan i enlighet med artikel 9.2 h ska behandlas konfidentiellt och säkerställa att inga av de uppgifter som betraktas som konfidentiella offentliggörs.

Artikel 11

Överklagandets otillåtlighet

Överklagandenämnden får bedöma ett överklagande som otillåtligt på en eller flera av följande grunder:

a)

Överklagandet uppfyller inte de formella krav som anges i artikel 9.

b)

Den klagande har överskridit tidsfristen för att inge ett överklagande.

c)

Överklagandet avser inte ett beslut som kan bli föremål för överklagande.

d)

Det överklagade beslutet riktar sig inte till klaganden, och beslutet angår inte heller klaganden direkt och personligen.

Artikel 12

Intressekonflikt

1.   Efter det att ett överklagande har lämnats in till överklagandenämnden ska varje ledamot som har upptäckt en potentiell intressekonflikt avge en motiverad förklaring i enlighet med artikel 57.2 i förordning (EU) 2016/796 och lämna in den till ordföranden.

2.   Parterna i överklagandet ska informeras om varje förklaring utan oskäligt dröjsmål.

3.   Ett anförande av jäv från någon av parterna till överklagandet ska vara tillåtligt om det framförs inom tio arbetsdagar från den dag när parten som anför jäv fick kunskap om de omständigheter som gav upphov till anförandet.

4.   Den berörda ledamoten ska informeras om anförandet av jäv och uppmanas att lämna sitt svar till ordföranden inom fem arbetsdagar från det att meddelandet mottagits.

5.   Överklagandenämnden ska utan oskäligt dröjsmål besluta om att utesluta den berörda ledamoten från förfarandet i enlighet med artikel 57.2 i förordning (EU) 2016/796. Den berörda ledamoten ska inte delta i det beslutet.

6.   Uteslutandet av ledamoten ska vara tillfälligt och gälla de överklagande- eller skiljeförfaranden som det anförda jävet avsåg. Den uteslutna ledamoten eller ordföranden ska ersättas i enlighet med artikel 3.

Artikel 13

Omprövningsförfarande

1.   Alla överklaganden av beslut som fattats av byrån enligt artiklarna 14, 20, 21 och 22 i förordning (EU) 2016/796 eller av fall där byrån underlåtit att agera inom gällande tidsfrister ska enligt artikel 60 i förordning (EU) 2016/796 bli föremål för omprövning innan de läggs fram i överklagandenämnden för behandling.

2.   När överklagandet lämnats in ska byrån inom en månad vidta någon av följande åtgärder:

a)

Ändra beslutet eller avhjälpa underlåtenheten att agera.

b)

Bekräfta sitt ursprungliga beslut och redovisa skäl.

c)

Bekräfta att kravet på omprövning inte gäller i enlighet med andra meningen i artikel 60.1 i förordning (EU) 2016/796 och redovisa skäl.

d)

Redovisa skäl till att byrån anser att överklagandet är otillåtligt.

3.   I samtliga fall som anges ovan ska byrån informera registratorn om sina åtgärder och på lämpligt sätt tillhandahålla alla nödvändiga stödjande handlingar.

4.   I det fall som avses i punkt 2 a ska byrån offentliggöra sitt beslut och registratorn ska avsluta överklagandeförfarandet samt informera samtliga parter till förfarandet om detta.

5.   I de fall som avses i punkt 2 b, c och d ska registratorn meddela den klagande och hänskjuta förfarandet till överklagandenämnden för behandling.

6.   Den klagande får återta sitt överklagande inom tio arbetsdagar från den dag när hänskjutandet meddelades.

7.   Datum för hänskjutande till överklagandenämnden för behandling ska anses vara det inlämningsdatum som är relevant för beräkning av den tidsfrist som anges i artiklarna 58 och 62 i förordning (EU) 2016/796.

8.   Vid fall av hänskjutande får byrån besluta att skjuta upp verkställigheten av det beslut som överklagats.

Artikel 14

Svaromål

1.   Byrån ska inlämna ett svaromål inom en månad från det datum när överklagandet meddelades.

2.   Om det omprövningsförfarande som anges i artikel 13 är tillämpligt får ett svaromål inges för punkt 2 c och d. De skäl som anges i punkt b ska fungera som svaromål.

3.   Svaromålet ska vara motiverat och omfatta all stödjande dokumentation.

4.   Om byrån underlåter att inge ett svaromål ska förfarandet fortsätta utan ett sådant.

Artikel 15

Intervention

1.   Överklagandenämnden får ge alla som kan visa att de har ett legitimt intresse i resultatet av förfarandet rätten att intervenera i förfarandet inför nämnden.

2.   En ansökan om intervention ska lämnas in inom tio arbetsdagar från det att meddelandet om överklagandet offentliggjorts på byråns webbplats.

3.   Ansökan om intervention ska delges parterna för att ge dem en möjlighet att lämna de synpunkter de anser vara nödvändiga innan överklagandenämnden fattar beslut om interventionen.

4.   Interventionen ska vara begränsad till att, helt eller delvis, stödja eller bestrida någon av parternas yrkanden. Interventionen ska inte medföra samma processuella rättigheter som de som redan tilldelats de ursprungliga parterna.

Artikel 16

Innehåll i ansökan om intervention

1.   Interventionsansökan ska innehålla följande:

a)

Intervenientens namn och adress.

b)

Namn och adress för intervenientens eventuella ombud.

c)

En adress för delgivning, om annan än adresserna under a och b.

d)

Hänvisning till det ärende som ansökan avser.

e)

En förklaring som, helt eller delvis, stöder eller bestrider någon av parternas yrkanden.

f)

Grunderna för talan med de faktiska och rättsliga omständigheter som åberopas.

g)

Tillgängliga stödjande uppgifter, i förekommande fall.

2.   Sedan interventionen har ingetts ska ordföranden föreskriva en tidsfrist på högst tio arbetsdagar inom vilken parterna kan svara på interventionen.

Artikel 17

Begäran om tillfälligt upphävande

1.   Överklagandenämnden får bevilja tillfälligt upphävande av det överklagade beslutet om den klagande har visat att det föreligger ett tvingande behov av att bevilja tillfälligt upphävande för att skydda den klagandes rättigheter och intressen på grund av risken för allvarlig och irreparabel skada på sådana rättigheter och intressen.

2.   Ordföranden får uppmana motparten att lämna in skriftliga synpunkter på en sådan begäran.

Artikel 18

Vilandeförklaring

1.   Överklagandenämnden får avge en vilandeförklaring för maximalt tio arbetsdagar efter en överenskommelse med samtliga parter som berörs av överklagandet.

2.   Hur länge förhandlingen ska vara uppskjuten och skälen för uppskjutandet ska anges i beslutet.

3.   Medan förhandlingen är uppskjuten ska alla processuella tidsfrister vara uppskjutna.

KAPITEL III

SKILJEFÖRFARANDE

Artikel 19

Begäran om skiljeförfarande

1.   En begäran om skiljeförfarande i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) 2016/796 får inges av berörda nationella säkerhetsmyndigheter.

2.   Den ska inges till registratorn som ska underrätta byrån och överklagandenämnden om detta inom en arbetsdag.

Artikel 20

Begäran om skiljeförfarande som rör ERTMS

1.   Byrån ska meddela registratorn om ett samarbetsförfarande i enlighet med artikel 30.2 i förordning (EU) 2016/796 och om de parter och tidsfrister som berörs.

2.   I frånvaron av en ömsesidigt godtagbar lösning efter en månads samordning ska registratorn hänskjuta förfarandet till överklagandenämnden för skiljeförfarande och informera de berörda parterna om detta.

Artikel 21

Skiljeförfarande

1.   Överklagandenämnden ska ha en månad på sig för att besluta om den ska stödja byråns ståndpunkt.

2.   Alla lämpliga bestämmelser i kapitel II gäller i tillämpliga delar.

Artikel 22

Överklagandenämndens beslut

Överklagandenämndens beslut ska minst innehålla följande:

a)

Namnen på parterna och, i förekommande fall, deras ombud.

b)

En sammanfattning av ifrågasatta sakuppgifter och förhållanden.

c)

Parternas respektive ståndpunkter och argument.

d)

En analys av de slutsatser som dragits.

e)

En operativ del som omfattar beslutet.

KAPITEL IV

GEMENSAMMA PROCESSUELLA KRAV

AVSNITT 1

Språk

Artikel 23

Förfarandets språk

1.   Om den klagande är samma person som det överklagade beslutet riktas till ska överklagandet inges på samma språk som det förfarande som ledde till det överklagade beslutet.

2.   Om den klagande inte är samma person som det överklagade beslutet riktas till får överklagandet inges på vilket som helst av unionens språk.

3.   Begäran om skiljeförfarande får inges på vilket som helst av unionens språk. Skiljeförfarandet ska genomföras på den berörda nationella säkerhetsmyndighetens språk.

4.   Det språk som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska vara överklagande- eller skiljeförfarandets språk. Det ska användas i skriftliga och muntliga förfaranden och i all kommunikation med parterna.

5.   Alla tekniska och stödjande handlingar som bilagts ett överklagande, en begäran om skiljedom eller ett svaromål ska inges på det språk som används i förfarandet.

6.   Överklagandenämndens slutsatser ska redovisas på förfarandets språk.

7.   Intervenienterna ska använda förfarandets språk.

8.   Av effektivitetsskäl och för att minska kostnaderna får överklagandenämnden göra undantag från det som sägs ovan för skriftliga och muntliga förfaranden eller delar därav, inklusive enskilda handlingar och/eller muntliga interventioner, under förutsättning att samtliga parter når en alternativ överenskommelse. Överklagandenämnden ska på begäran registrera en sådan överenskommelse och alla villkor som den kan grundas på.

Artikel 24

Översättning

1.   Alla utgifter för översättning av bilagda tekniska och övriga stödjande handlingar till förfarandets språk ska betalas av den part som lämnar in handlingarna.

2.   Översättning och tolkning som begärs av överklagandenämnden ska hållas till ett minimum och byrån ska stå för kostnaderna.

3.   Om det krävs en översättning ska den berörda parten tillhandahålla en bestyrkt översättning.

AVSNITT 2

Förfarandet

Artikel 25

Processuella åtgärder

1.   Ordföranden får beordra processuella åtgärder när som helst under förfarandet, med eller utan en begäran från parterna.

2.   De åtgärder som avses i punkt 1 kan särskilt innefatta följande:

a)

Utfrågning av parter, vittnen eller sakkunniga och andra personer som förfogar över information som är viktig för förfarandet.

b)

Begäran om skriftliga eller muntliga yttranden om viktiga aspekter av fallet.

c)

Begäran om inlämning av dokumentation.

d)

Inhämtande av sakkunnigutlåtande.

e)

Genomförande av inspektioner och granskningar som är viktiga för förfarandet.

Artikel 26

Förlängning av tidsfrister vid exceptionella omständigheter

Vid exceptionella omständigheter, om den berörda parten kan påvisa att det föreligger onormala och oförutsebara omständigheter som låg utanför hans eller hennes kontroll och om konsekvenserna av sådana omständigheter inte hade kunnat undvikas trots att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits, får överklagandenämnden anpassa alla tidsfrister som anges i denna förordning, samtidigt som man säkerställer att rättigheterna för samtliga parter till förfarandet beaktas i samma grad.

Artikel 27

Handlingar som inges för att inleda förfarandet eller som nya bevis

1.   Vid beräkning av tidsfrister ska en handling anses ha lämnats in först då den mottogs av registratorn, som måste utfärda ett mottagningsbevis.

2.   Alla handlingar ska vara försedda med överklagande- eller skiljeförfarandets ärendenummer som tilldelats av registratorn när begäran om överklagande eller skiljeförfarande först lämnades in.

3.   Maximalt antal sidor för processuella handlingar ska vara som följer:

a)

20 sidor för överklagande och svaromål och

b)

10 sidor för varje intervention.

Begränsning av antalet sidor gäller inte bilagor till processuella handlingar.

4.   Tillstånd att överskrida den maximala längd som avses i punkt 3 ska beviljas av registratorn efter överenskommelse med ordföranden och enbart i ärenden som gäller särskilt komplicerade fall.

Artikel 28

Överläggningar

Överklagandenämndens överläggningar ska vara sekretessbelagda och omfattas av artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (2).

Överläggningarna får genomföras i alla lämpliga former och inte enbart som fysiska möten.

Artikel 29

Vittnen, sakkunniga och utfrågningar

1.   Överklagandenämnden får höra vittnen på begäran av någon av parterna om viktiga fakta som har betydelse för resultatet av förfarandet. En begäran av en part om att få höra ett vittne ska innehålla uppgifter om vilka fakta vittnet ska höras om och relevanta motiv för att kalla vittnet.

2.   Överklagandenämnden får höra sakkunniga för att klargöra vissa aspekter av förfarandet eller utse en sakkunnig som ska avge ett utlåtande.

3.   När en sakkunnig utses för att avge ett utlåtande ska överklagandenämnden beskriva dennes uppgifter och ange en tidsfrist inom vilken utlåtandet ska lämnas in.

4.   Innan den sakkunniga vittnar ska han eller hon redovisa alla direkta eller indirekta personliga intressen som han eller hon kan ha i resultatet av ärendet, framför allt om han eller hon tidigare har agerat som ombud för någon av parterna eller har deltagit i förfarandet som ledde till det överklagade beslutet eller i skiljeförfaranden i anslutning därtill.

5.   Om någondera parten anför jäv mot en sakkunnig på grund av risken för intressekonflikt ska frågan avgöras av överklagandenämnden genom tillämpning av artikel 12 i tillämpliga delar.

6.   Om överklagandenämnden anser att det föreligger en intressekonflikt eller risk för en sådan får den besluta att i stället höra en sakkunnig som vittne.

7.   Överklagandenämnden får genomföra en muntlig utfrågning om den anser att detta är nödvändigt för att bekräfta bevis för avgörande fakta som har betydelse för resultatet av förfarandet, och med beaktande av effektiviteten.

Artikel 30

Nya argument eller bevis

1.   Överklagandenämnden ska avgöra hur länge nya bevis eller nya yrkanden får lämnas in.

2.   Vid behov ska överklagandenämnden uppmana parterna att lämna in synpunkter eller ytterligare information inom en tidsfrist som nämnden ska fastställa.

3.   Om nya yrkanden eller nya bevis bedöms vara tillåtliga ska de andra parterna ha rätt att inkomma med synpunkter.

AVSNITT 3

Beslutet

Artikel 31

Röstning

Överklagandenämnden ska fatta beslut med majoritet. Ordföranden ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

Artikel 32

Överklagandenämndens slutsatser

1.   Överklagandenämndens motiverade slutsatser ska vara skriftliga. De ska åtminstone innehålla följande:

a)

Namnen på de ledamöter i överklagandenämnden som deltagit i det aktuella förfarandet.

b)

Namnen på parterna och, i förekommande fall, deras ombud.

c)

En sammanfattning av relevanta sakuppgifter.

d)

Parternas yrkanden.

e)

En sammanfattning av parternas argument.

f)

Skälen för tillåtlighet.

g)

Den operativa delen av slutsatserna och de skäl de grundas på.

h)

Datum för beslutet.

2.   Slutsatserna ska undertecknas av de ledamöter i överklagandenämnden som beslutade om slutsatserna och av registratorn.

Artikel 33

Byråns slutgiltiga beslut om överklaganden

1.   Om överklagandenämnden anser att skälen för överklagandet är grundade ska byrån utfärda ett slutgiltigt beslut riktat till de berörda parterna i överensstämmelse med överklagandenämndens slutsatser inom en månad från det att överklagandenämnden redovisat sina slutsatser.

2.   Beslutet ska minst innehålla följande:

a)

Namnen på parterna och, i förekommande fall, deras ombud.

b)

Överklagandenämndens slutsatser.

c)

Den operativa delen av beslutet och de skäl den grundas på.

3.   Om överklagandenämnden har bekräftat byråns beslut ska byrån ställa ut en faktura för överklagandet i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 (3).

4.   En sammanfattning av överklagandenämndens beslut ska offentliggöras på byråns webbplats.

AVSNITT 4

Förfarandets kostnader

Artikel 34

Parternas kostnader

1.   Avgiften för ett överklagande ska fastställas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764.

2.   Varje part som deltar i skiljeförfaranden ska bära sina egna kostnader.

Artikel 35

Kostnader för deltagande

1.   Intervenienterna ska bära sina egna kostnader.

2.   Klagande som deltar i muntliga utfrågningar och vinner bifall för sitt överklagande ska ha rätt till återbetalning av sina utgifter för resor och uppehälle och kompensation för förlorade inkomster i den utsträckning som bedöms som skälig av överklagandenämnden.

3.   Vittnen som deltar i muntliga utfrågningar ska ha rätt till återbetalning av sina utgifter för resor och uppehälle och kompensation för förlorade inkomster i den utsträckning som bedöms som skälig av överklagandenämnden.

4.   Sakkunniga ska ha rätt till betalning för sina tjänster på grundval av ersättningsnivån för sakkunniga som bistår byrån samt återbetalning av sina utgifter för resor och uppehälle.

5.   Byråns styrelse ska fastställa detaljerade regler för dessa återbetalningar och betalningar.

KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 36

Ersättningsnivåer för överklagandenämndens ledamöter

1.   Överklagandenämndens ledamöter ska ha rätt till betalning för utförandet av sina åligganden som ledamöter av överklagandenämnden på grundval av det ersättningssystem som redovisas i bilagan.

2.   Överklagandenämndens ledamöter ska ha rätt till återbetalning av utgifter i samband med resor och uppehälle samt dagtraktamente. Byråns styrelse ska fastställa detaljerade regler för hur dessa belopp ska beräknas.

Artikel 37

Krav på öppenhet

De berörda parterna ska ha tillgång till handlingar från eller som mottagits av överklagandenämnden enligt tillämpliga bestämmelser i förordning (EG) nr 1049/2001 och enligt den policy för allmänhetens tillgång till handlingar som gäller för byrån.

Artikel 38

Riktlinjer och annan relevant information

1.   Överklagandenämnden ska anta riktlinjer som är relevanta för nämndens förfaranden med majoritet.

2.   Riktlinjerna ska offentliggöras på byråns webbplats tillsammans med all övrig information som är relevant för de klagande.

Artikel 39

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 juni 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/764 av den 2 maj 2018 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning (EUT L 129, 25.5.2018, s. 68).


BILAGA

ERSÄTTNING

1.   ERSÄTTNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE- OCH SKILJEFÖRFARANDEN (AVGIFTER)

(1)

Överklagandenämndernas ledamöter och suppleanter ska ha rätt till ersättning när de tilldelas ett överklagande- eller skiljeförfarande. Ersättningen för ledamöter och suppleanter som deltar i förfarandena ska vara 600 euro per arbetsdag i ett överklagande- eller skiljeförfarande, eller 75 euro per timma om det inte gäller en hel arbetsdag, upp till högst 9 000 euro per förfarande och person.

(2)

När det gäller överklagandenämndens ordförande samt föredraganden för förfarandet ska ersättningen vara 700 euro per arbetsdag i ett överklagande- eller skiljeförfarande, eller 87,5 euro per timma om det inte gäller en hel arbetsdag, upp till högst 18 000 euro per förfarande och person.

 

Ersättning per dag som utgår för förfarandet per person

Maximal ersättning per förfarande per person

Ledamöter och deras suppleanter när de går in som ersättare

600 euro

9 000 euro

Ordföranden och förfarandets föredragande

700 euro

18 000 euro

2.   ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I ÖVERKLAGANDENÄMNDENS MÖTEN SOM INTE GÄLLER ÖVERKLAGANDE- ELLER SKILJEFÖRFARANDEN

Överklagandenämnden eller enskilda ledamöter får sammanträda för att avhandla organisatoriska eller administrativa frågor. Ersättningen för deltagande i sådana möten ska vara 600 euro per möte. Antalet sådana möten ska vara högst sex per kalenderår. Byrån ska hjälpa till att organisera sådana möten.

 

Ersättning per möte per person

Maximalt antal möten per år per person

Överklagandenämndens ledamöter och suppleanter

600 euro

6

3.   ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I ANDRA MÖTEN

Överklagandenämndernas ledamöter och suppleanter har också rätt till återbetalning av utgifter för resor och uppehälle i samband med särskilda möten som inte omfattas av kategorierna 1 och 2 ovan, under förutsättning att de deltar på inbjudan av byrån.