7.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/838

av den 31 maj 2018

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 maj 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering (KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En produkt i form av en engångsinsats som ska användas tillsammans med en potta för barn och som består av en plastpåse i vars nederdel en flerskiktig, absorberande kudde av papper och en superabsorberande polymer av polyakrylat i form av granulat fästs.

Dessa superabsorberande polyakrylatgranulat omvandlas till en gel när de kommer i kontakt med urin.

3924 90 00

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1, 3 b och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3924 och 3924 90 00 .

Klassificering enligt nummer 4818 är utesluten eftersom produktens huvudsakliga karaktär inte erhålls genom dess papperskomponent utan genom den superabsorberande polymeren av polyakrylat.

Klassificering enligt nummer 9619 är utesluten eftersom produkten inte är utformad för att passa människokroppen (se även de Förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet (FAHS) till nummer 9619 ).

Produkten är en kombination av plast och andra material. En produkt där plast och andra material kombineras klassificeras i kapitel 39 förutsatt att produkten behåller sin huvudsakliga karaktär som plastprodukt (se även FAHS allmänna anvisningar till kapitel 39).

Produktens huvudsakliga karaktär erhålls genom den superabsorberande polymeren. Pappret anses endast ha en bärar- eller förpackningsfunktion.

Produkten ska därför klassificeras enligt KN-nummer 3924 90 00 , andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast.