30.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 133/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/773

av den 15 maj 2018

om utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/306

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets direktiv 96/98/EG (1), särskilt artikel 35.2, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen har befogenhet att med hjälp av genomförandeakter ange utformnings-, konstruktions- och prestandakrav och provningsstandarder för den marina utrustning som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2014/90/EU samt fastställa de datum från och med vilka provningsstandarderna ska tillämpas. Dessa krav och standarder föreskrivs i de internationella instrument som avses i det direktivet.

(2)

För att ta hänsyn till nyligen gjorda förändringar bör förteckningen över tillämpliga internationella instrument uppdateras regelbundet. För att tillhandahålla en uttömmande förteckning som innehåller samtliga produkter som omfattas av direktiv 2014/90/EU bör den här förordningen upphäva kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/306 (2).

(3)

Marin utrustning som nyligen kommit att omfattas av harmoniserade unionskrav i enlighet med direktiv 2014/90/EU bör uttryckligen förtecknas som nya artiklar i kolumn 1 i bilagan till denna förordning.

(4)

Det är rimligt och proportionellt att tillåta att en ny artikel som överensstämmer med de nationella krav för typgodkännande som är i kraft i en medlemsstat före ikraftträdandet av denna förordning även fortsättningsvis kan släppas ut på marknaden och placeras ombord på ett EU-fartyg under en övergångsperiod.

(5)

För att underlätta ett harmoniserat, snabbt och enkelt genomförande av direktiv 2014/90/EU bör genomförandeakter som antas i enlighet med det direktivet till sin form vara genomförandeförordningar.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder som krävs enligt de internationella instrument som avses i direktiv 2014/90/EU ska gälla för varje marin utrustningsartikel som anges i bilagan.

Artikel 2

1.   Utrustning som förtecknas som en ”ny artikel införd genom genomförandeförordning (EU) 2017/306” i kolumn 1 i bilagan till denna förordning, och som överensstämde med de nationella krav för typgodkännande som var i kraft före den 16 mars 2017 i en medlemsstat, får fortsätta att släppas ut på marknaden och placeras ombord på ett EU-fartyg till och med den 16 mars 2020.

2.   Marin utrustning som förtecknas som en ”ny artikel införd genom genomförandeförordning (EU) 2018/773” i kolumn 1 i bilagan, och som överensstämmer med de nationella krav för typgodkännande som är i kraft före den 19 juni 2018 i en medlemsstat, får fortsätta att släppas ut på marknaden och placeras ombord på ett EU-fartyg till och med den 19 juni 2021.

Artikel 3

Genomförandeförordning (EU) 2017/306 ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 257, 28.8.2014, s. 146.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/306 av den 6 februari 2017 om angivande av utformnings-, konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning (EUT L 48, 24.2.2017, s. 1).


BILAGA

Allmän kommentar: Hänvisningar till SOLAS-regler (SOLAS Reg.) avser bestämmelserna i den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, i dess ändrade lydelse.

Akronymer

A.1: ändring 1 avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

A.2: ändring 2 avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

AC: rättelse avseende dokument med standarder som utfärdats av andra organisationer än IMO.

CAT: radarutrustningskategori enligt definitionen i avsnitt 1.3 i IEC 62388 (2007).

Circ.: cirkulär.

COLREG: Internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss (International Regulations for Preventing Collisions at Sea).

COMSAR: IMO:s underkommitté för radiokommunikation och sjöräddning (Sub-Committee on Radiocommunications and Search and Rescue).

EN: Europeisk standard.

ETSI: Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (European Telecommunication Standardisation Institute).

FSS: Internationell kod för brandsäkerhetssystem (International Code for Fire Safety Systems).

FTP: Internationell kod för tillämpande av brandprovningsmetoder (International Code for Application of Fire Test Procedures).

HSC: Koden för höghastighetsfartyg (High Speed Craft Code).

IBC: Internationella kemikaliebulkkoden (International Bulk Chemical Code).

Icao: Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization).

IEC: Internationella elektrotekniska kommissionen (International Electro-technical Commission).

IGC: Internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg för transport av flytande gaser i bulk (International Code for the Construction och Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk).

IMO: Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization).

ISO: Internationella standardiseringsorganisationen (International Standardisation Organisation).

ITU: Internationella teleunionen (International Telecommunication Union).

LSA: livräddningsutrustning (Life saving appliance).

MARPOL: Den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).

MED: direktivet om marin utrustning (Marine Equipment Directive).

MEPC: Kommittén för skydd av den marina miljön (Marine Environment Protection Committee).

MSC: Sjösäkerhetskommittén (Maritime Safety Committee).

NOx : kväveoxider.

O2/HC-system: Syre-, väte-, kolsystem.

SOLAS: Internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (International Convention for the Safety of Life at Sea).

SOx : svaveloxider.

Reg.: regel.

Res.: resolution.

Anmärkningar till denna bilaga som helhet

(a)

Allmänt: Utöver de provningsstandarder som det särskilt hänvisas till i denna bilaga kräver typkontroll (typgodkännande) överensstämmelse med de tillämpliga kraven i de internationella konventionerna och IMO:s relevanta resolutioner och cirkulär. Sådan överensstämmelse nämns i modulerna för bedömning av överensstämmelse i direktiv 2014/90/EU.

(b)

Kolumn 3: När två olika grupper av provningsstandarder åtskiljs av ”eller” uppfyller varje grupp alla kriterier för att omfattas av IMO:s prestandanormer; följaktligen är provning av en av dessa grupper tillräcklig för att påvisa att kraven i de tillämpliga internationella instrumenten är uppfyllda. Omvänt så gäller alla förtecknade referenser om andra skiljetecken (t.ex. komma) används.

(c)

Kolumn 6: För att ta hänsyn till tidsramarna för varvsindustrin, beroende på egenskaperna hos den aktuella marina utrustningen, gäller följande betydelser av ”placering ombord” (anges inom parentes efter datumet):

I

:

Första installation av utrustningen på dess funktionsplats ombord på ett EU-fartyg.

II

:

Första installation av utrustningen på dess funktionsplats eller instuvning på dess funktionsplats ombord på ett EU-fartyg.

III

:

Leverans av utrustningen till varvet om detta sker inom 30 månader före den första installationen av utrustningen på dess funktionsplats.

(d)

När det finns två rader för en marin utrustning (t.ex. MED/3.12) innehåller den andra (nedre) raden de uppdaterade kraven i de internationella instrumenten jämfört med dem som visas i den första (övre) raden.

(e)

I de situationer som avses i punkt d, och om inget datum anges i kolumnerna 5 och 6, betyder detta att det inte har skett någon förändring i provningsstandarderna och att den berörda marina utrustningsartikeln ska uppfylla de krav som anges i den (andra) nedre raden.

(f)

När det finns tre rader för en marin utrustning (t.ex. MED/3.51a) innehåller den tredje (nedersta) raden de uppdaterade kraven i de internationella instrumenten jämfört med dem som visas i de två (övre) raderna.

1.   Livräddningsutrustning

Kolumn 2: IMO MSC/Cirkulär 980 ska tillämpas, utom när det ersätts av de särskilda instrument som avses i kolumn 2.

Nummer och benämning

SOLAS 74, i dess ändrade lydelse, och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, beroende på vad som är tillämpligt

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

Första utsläppande på marknaden

Senaste placering ombord

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Livbojar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsljus för livräddningsutrustning:

a)

för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2a

Positionsljus för livräddningsutrustning:

a)

för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2b

Positionsljus för livräddningsutrustning:

b)

för livbojar,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.2c

Positionsljus för livräddningsutrustning:

c)

för räddningsvästar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.3

Självaktiverande röksignaler för livbojar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.4

Räddningsvästar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som är avsedda att användas tillsammans MED en räddningsväst

a)

räddningsdräkt utan naturligt isolerande material

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som är avsedda att användas tillsammans MED en räddningsväst

b)

räddningsdräkt med naturligt isolerande material

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som är avsedda att användas tillsammans MED en räddningsväst

c)

antiexponeringsdräkter

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som är avsedda att användas UTAN en räddningsväst

a)

räddningsdräkt utan naturligt isolerande material

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som är avsedda att användas UTAN en räddningsväst

b)

räddningsdräkt med naturligt isolerande material

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Räddningsdräkter och antiexponeringsdräkter som är avsedda att användas UTAN en räddningsväst

c)

antiexponeringsdräkter

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Termiska skydd

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) II,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Fallskärmsljus (pyroteknik)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.9

Handbloss (pyroteknik)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.10

Flytande röksignaler (pyroteknik)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) III.

MED/1.11

Linkastare

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VII,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.12

Uppblåsbara livflottar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

Och för längre underhållsintervall:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Hårda livflottar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Hårda livflottar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.14

Automatiskt självrätande livflottar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

Och för längre underhållsintervall:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Täckta vändbara livflottar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

Och för längre underhållsintervall:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Anordning för fri uppflytning för livflottar (hydrostatisk frigörningsanordning)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Livbåtar:

a)

livbåtar som sjösätts med dävertar:

delvis inkapslade,

helinkapslade.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Livbåtar:

b)

frifallslivbåtar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Livbåtar:

b)

frifallslivbåtar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Hårda beredskapsbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.19

Uppblåsbara beredskapsbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.20a

Snabbgående beredskapsbåtar:

a)

uppblåsbara,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20a

Snabbgående beredskapsbåtar:

a)

uppblåsbara,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Snabbgående beredskapsbåtar:

b)

hårda,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Snabbgående beredskapsbåtar:

b)

hårda,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Snabbgående beredskapsbåtar:

c)

hårda/uppblåsbara.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Sjösättningsredskap med ginor (dävertar)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.23

Sjösättningsredskap för frifallslivbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.24

Sjösättningsredskap för livflottar

(dävertar)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.25

Sjösättningsredskap för snabba beredskapsbåtar

(dävertar)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.26a

Urhuggningsanordningar för

a)

livbåtar och beredskapsbåtar (som sjösätts med gina eller ginor).

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Urhuggningsanordningar för

a)

livbåtar och beredskapsbåtar (som sjösätts med gina eller ginor).

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Urhuggningsanordningar för

b)

livflottar (som sjösätts med gina eller ginor).

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Urhuggningsanordningar för

b)

livflottar (som sjösätts med gina eller ginor).

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

MED/1.26c

Urhuggningsanordningar för

c)

frifallslivbåtar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Urhuggningsanordningar för

c)

frifallslivbåtar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.27

Evakueringssystem till havs

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.28

Räddningsutrustning

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.29

Embarkeringslejdare

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Embarkeringslejdare

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Reflexmaterial

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Artikel MED/1.31, Tvåvägs VHF-radiotelefonapparat för livräddningsfarkoster, – flyttad till MED/5.17 och MED/5.18.

Artikel MED/1.32, 9 GHz transponder för sjöräddning (SART), – flyttad till MED/4.18.

MED/1.33

Radarreflektor för livbåtar och beredskapsbåtar

(passiv)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

eller,

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

eller,

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

eller,

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.A.384(X),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.164(78).

MED/1.36

Motor för livbåtar/beredskapsbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.37

Utombordsmotor för beredskapsbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V.

MED/1.38

Sökljus för användning i livbåtar och beredskapsbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) IV,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.39

Öppna vändbara livflottar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) Annex 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) Annex 11,

Och för längre underhållsintervall:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) Annex 10,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) Annex 11,

IMO MSC.1/Circ.1328.

Artikel MED/1.40, Mekanisk lotshiss, – flyttad till MED/4.48.

MED/1.41a

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

a)

livbåtar som sjösätts med dävertar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41a

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

a)

livbåtar som sjösätts med dävertar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

b)

frifallslivbåtar,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

Hänvisning till HSC-kod eftersom höghastighetsfartyg inte medför frifallslivbåtar

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41b

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

b)

frifallslivbåtar,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI.

MED/1.41c

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

c)

livflottar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

d)

beredskapsbåtar,

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41d

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

d)

beredskapsbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

e)

snabba beredskapsbåtar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

MED/1.41e

Vinschar för livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar:

e)

snabba beredskapsbåtar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) VI,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

Artikel MED/1.42, Lotslejdare, – flyttad till MED/4.49.

MED/1.43

Hårda/uppblåsbara beredskapsbåtar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.81(70), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res.MSC.48(66)-(LSA Code) V,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

2.   Förhindrande av föroreningar från fartyg

Nummer och benämning

MARPOL 73/78, i dess ändrade lydelse, och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, beroende på vad som är tillämpligt

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

Första utsläppande på marknaden

Senaste placering ombord

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Oljefiltreringsutrustning (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm)

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Oljefiltreringsutrustning (för utgående vatten med en oljehalt av högst 15 ppm)

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), i dess ändrade lydelse,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Gränsskiktsdetektorer olja/vatten

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Oljehaltsmätare

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Oljehaltsmätare

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), i dess ändrade lydelse,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 14.

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

Övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp från oljetanker

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.761 Rev.1,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 31.

MED/2.5

Övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp från oljetanker

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex I, Reg. 31.

MED/2.6

Avloppsreningssystem

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

MED/2.6

Avloppsreningssystem

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), i dess ändrade lydelse.

a)

inklusive avsnitt 4.2 (för användning på passagerarfartyg i samtliga områden, inbegripet ett specialområde enligt MARPOL Annex IV),

b)

ej inklusive avsnitt 4.2 (för användning på andra fartyg än passagerarfartyg, i samtliga områden och på passagerarfartyg utanför särskilda områden enligt MARPOL Annex IV).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex IV, Reg. 9.

MED /2.7

Förbränningsanläggning ombord

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex VI, Reg. 16.

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Förbränningsanläggning ombord

(Förbränningsanläggningar med en kapacitet på mer än 1 500  kW men högst 4 000  kW)

Krav för typgodkännande

MARPOL 73/78 Annex VI, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

MARPOL 73/78 Annex VI, Reg. 16.

MED/2.8

NOx-analysator för användning ombord enligt teknisk norm för NOx 2008

Krav för typgodkännande

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (teknisk norm för NOx 2008), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (teknisk norm för NOx 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

NOx-analysator för användning ombord enligt teknisk norm för NOx 2008

Krav för typgodkännande

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (teknisk norm för NOx 2008), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (teknisk norm för NOx 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Anläggning ombord för avgasrening

Krav för typgodkännande

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 4),

MED/2.10

Anläggning ombord för avgasrening

Krav för typgodkännande

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.259(68).

IMO Res. MEPC.259(68).

System A

B+F

G

19.6.2018

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res. MEPC.176(58) - (ändrad MARPOL Annex VI, Reg. 4).

System B

G

3.   Brandskyddsutrustning

Nummer och benämning

SOLAS 74, i dess ändrade lydelse, och relevanta resolutioner och cirkulär från IMO, beroende på vad som är tillämpligt

Provningsstandarder

Moduler för bedömning av överensstämmelse

Första utsläppande på marknaden

Senaste placering ombord

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Primär däcksbeläggning

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.2

Handbrandsläckare

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 inkl. A1:2007,

EN 3-8:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-9:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.2

Handbrandsläckare

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

EN 3-7:2004 inkl. A1:2007,

EN 3-8:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-9:2006 inkl. AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res.A.951(23),

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Brandmansutrustning: skyddskläder (för närkontakt vid brand)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Skyddskläder för brandmän:

EN 469:2005 inkl. A1:2006 och AC:2006,

eller,

Skyddskläder för brandmän – Värmereflekterande kläder för speciell brandbekämpning:

EN 1486:2007,

eller,

Skyddskläder för brandmän – Skyddskläder med ett reflekterande ytterskikt:

ISO 15538:2001.

Anm.: Nivå 2

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.4

Brandmansutrustning: stövlar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.5

Brandmansutrustning: handskar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659:2003 inkl. A1:2008 och AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.6

Brandmansutrustning: hjälm

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.7

Fristående andningsapparat med tryckluft

Anm.: Vid olyckor som inbegriper farligt gods ska en mask med övertryck användas.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136:1998 inkl. AC:2003,

EN 137:2006,

Och där utrustningen är avsedd att användas vid olyckor med last:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Och där utrustningen är avsedd att användas vid olyckor med last:

IMO Res.MSC.4(48)-(IBC Code) 14,

IMO Res.MSC.5(48)-(IGC Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Fristående andningsapparat med tryckluft

Anm.: Vid olyckor som inbegriper farligt gods ska en mask med övertryck användas.

(Se artikel 7.1.)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

ISO 23269-2:2011 (brandsläckning - endast för användning inom sjöfarten)

Mask av typ 1 får varken användas i MED/3.7 eller MED/7.1.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

MED/3.8

Andningsapparat med tryckluft

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Anm.: Denna utrustning är endast avsedd för höghastighetsfartyg som är byggda enligt bestämmelserna i 1994 års kod för höghastighetsfartyg (HSC).

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005 inkl. AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.8

Andningsapparat med tryckluft

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

Anm.: Denna utrustning är endast avsedd för höghastighetsfartyg som är byggda enligt bestämmelserna i 1994 års kod för höghastighetsfartyg (HSC).

EN 14593-1:2005,

eller

EN 14594:2005 inkl. AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

MED/3.9

Komponenter till sprinklersystem för bostadsutrymmen, arbetsutrymmen och kontrollstationer i enlighet med SOLAS 74 Reg. II-2/12 (begränsat till munstycken och deras funktion).

(Hit räknas även munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg [HSC]).

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO Res.A.800(19), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ.1556.

MED/3.10

Munstycken för fasta brandsläckningssystem som sprutar vatten under tryck i maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, Appendix A, i dess ändrade lydelse

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.10

Munstycken för fasta brandsläckningssystem som sprutar vatten under tryck i maskinutrymmen och utrymmen för länsning av lastrum

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC/Circ.1165, i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO Res.MSC.391(95)-(IGF Code) 11).

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Klass ”A”- och ”B”-indelningar, brandintegritet

a)

Klass ”A”-indelningar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Klass ”A”- och ”B”-indelningar, brandintegritet

b)

Klass ”B”-indelningar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.12

Anordningar som hindrar att lågor tränger in i lasttankarna i tankfartyg

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V-ventiler:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

b)

Flamspärrar:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse,

EN ISO 16852:2010.

c)

Detonationsflamspärrar:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse.

EN ISO 16852:2010.

d)

Avluftningsventiler, hög hastighet:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

För annan utrustning än ventiler:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

För ventiler:

B+F

 

23.5.2019

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.12

Anordningar som hindrar att lågor tränger in i lasttankarna i tankfartyg

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

P/V-ventiler:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

b)

Flamspärrar:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse,

EN ISO 16852:2016,

c)

Detonationsflamspärrar:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse,

EN ISO 16852:2016,

d)

Avluftningsventiler, hög hastighet:

IMO MSC/Circ.677, i dess ändrade lydelse,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

För annan utrustning än ventiler:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

För ventiler:

B+F

19.6.2018

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

MED/3.13

Icke-brännbara material

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.15a

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

a)

plaströr och anslutningar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Rör och kopplingar:

IMO Res.A.753(18), i dess ändrade lydelse,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

plaströr och anslutningar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.A.753(18), i dess ändrade lydelse,

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

b)

ventiler

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Ventiler:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

ventiler

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

c)

anordningar med flexibla rör och kompensatorer

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Anordningar med flexibla rör:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

anordningar med flexibla rör och kompensatorer

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

d)

metallrörsdelar med fjädrande och töjbara tätningar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Metallrörsdelar med fjädrande och töjbara tätningar:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Rör av annat material än stål för olja eller eldningsolja

metallrörsdelar med fjädrande och töjbara tätningar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 10,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 10,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Branddörrar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC.1/Circ.1319.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1511.

MED/3.17

Komponenter till kontrollsystem för branddörrar

Anm.: När det anges ”delar till … system” kan detta innebära att en enskild del, en serie delar eller hela systemet måste provas för att de internationella kraven ska vara uppfyllda.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.18a

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

faner.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18b

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

målningssystem.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18c

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

golvbeläggningar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18d

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

rörisolering.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18e

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

e)

lim för byggnadsändamål i klass ”A”-, ”B”- och ”C”-indelningar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

MED/3.18e

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

lim för byggnadsändamål i klass ”A”-, ”B”- och ”C”-indelningar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.18f

Ytbeklädnader och golvbeläggningar med låg flamspridning

membran för brännbara kanaler.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.19

Draperier, gardiner och andra hängande textilier

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

IMO MSC.1/Circ.1456, i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.20

Stoppade möbler

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.21

Sängdelar

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.22

Brandspjäll

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

Artikel MED/3.23, Icke-brännbara kanaler som genomföringar i klass ”A”-indelningar – Artikeln avsiktligt utelämnad.

Artikel MED/3.24, Genomföringar för elkablar genom klass ”A”-indelningar – Artikeln avsiktligt utelämnad.

MED/3.25

Brandsäkra fönster och fönsterventiler i klasserna ”A” och ”B”.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.26a

Genomföringar i klass ”A”-indelningar

genomföringar för elkablar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse,

MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.26b

Genomföringar i klass ”A”-indelningar

genomföringar för rör, kanaler, schakt osv.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse,

IMO MSC.1/Circ. 1488.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ. 1276.

MED/3.27a

Genomföringar i klass ”B”-indelningar

genomföringar för elkablar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.27b

Genomföringar i klass ”B”-indelningar

genomföringar för rör, kanaler, schakt osv.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.28

Sprinklersystem (begr. till sprinklerhuvuden).

(Hit räknas även munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg [HSC]).

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

eller,

EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 och A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MED/3.28

Sprinklersystem (begr. till sprinklerhuvuden).

(Hit räknas även munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg [HSC]).

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 6182-1:2014.

eller,

EN 12259-1:1999 inkl. A1:2001, A2:2004 och A3:2006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.44(65),

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912,

MSC.1/Circ.1556.

MED/3.29

Brandslangar

a)

Flatrullade tryckslangar (innerdiameter 25–52 mm)

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN 14540:2014.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.30

Bärbar utrustning för syrgasanalys och gasupptäckt

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2001 inkl. IEC 60092-504 Corr.1:2011,

IEC 60533:1999,

Och, beroende på vad som är tillämpligt:

a)

Kategori 1: (säkert område):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

b)

Kategori 2: (explosionsfarlig gasatmosfär):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

 

1.6.2019

(II)

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

MED/3.30

Bärbar utrustning för syrgasanalys och gasupptäckt

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

Och, beroende på vad som är tillämpligt:

a)

Kategori 1: (säkert område):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Kategori 2: (explosionsfarlig gasatmosfär):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2007,

EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

16.3.2017

28.2.2020

(II)

MED/3.30

Bärbar utrustning för syrgasanalys och gasupptäckt

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

EN 60945:2002 inkl. IEC 60945 Corr. 1:2008, eller IEC 60945 (2002) inkl. IEC 60945 Corr. 1 (2008),

IEC 60092-504:2016,

IEC 60533:2015,

Och, beroende på vad som är tillämpligt:

a)

Kategori 1: (säkert område):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

b)

Kategori 2: (explosionsfarlig gasatmosfär):

EN 50104:2010,

EN 60079-29-1:2016,

EN 60079-0:2012 inkl. A11:2013,

EN 60079-1:2014,

EN 60079-10-1:2015,

EN 60079-11:2012,

EN 60079-15:2010,

EN 60079-26:2015.

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. VI/3,

SOLAS 74 Reg. XI-1/7.

IMO Res.MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC.1/Circ.1477.

Artikel MED/3.31, Munstycken för fasta sprinklersystem för höghastighetsfartyg ((HSC), utgår eftersom utrustningen omfattas av MED/3.9 och MED/3.28.

MED/3.32

Brandbegränsande material (utom möbler) för höghastighetsfartyg

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457 .

MED/3.33

Brandbegränsande material för möbler för höghastighetsfartyg

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.34

Eldhärdiga indelningar för höghastighetsfartyg

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1457.

MED/3.35

Branddörrar på höghastighetsfartyg

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.36

Brandspjäll på höghastighetsfartyg

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.37a

Genomföringar i brandsäkra indelningar på höghastighetsfartyg

genomföringar för elkablar.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

MED/3.37b

Genomföringar i brandsäkra indelningar på höghastighetsfartyg

genomföringar för rör, kanaler, schakt osv.

Krav för typgodkännande

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res.MSC.307(88)-(2010 FTP Code), i dess ändrade lydelse.

B+D

B+E

B+F

 

 

Krav på utrustning ombord och prestandakrav

IMO Res.MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res.MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.