25.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 129/68


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/764

av den 2 maj 2018

om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 (1) av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004, särskilt artikel 80, och

av följande skäl:

(1)

Europeiska unionens järnvägsbyråns (nedan kallad byrån) intäkter utgörs av ett bidrag från unionen samt de avgifter som sökande betalar för behandlingen av ansökningar om intyg, godkännanden, typgodkännanden och beslut om godkännande, behandling av överklaganden och andra tjänster som utförs av byrån i enlighet med artikel 64 i förordning (EU) 2016/796.

(2)

De avgifter som ska betalas till byrån bör fastställas på ett öppet, rättvist och enhetligt sätt, särskilt i syfte att förenkla. De bör inte leda till onödig ekonomisk börda för företagen och får inte äventyra den europeiska järnvägssektorns konkurrenskraft.

(3)

Vid beräkningen av avgifter bör kostnader för personal och externa experter som arbetar med behandlingen av ansökningar beaktas om detta är relevant. Hänsyn bör också tas till kostnaderna för stödtjänster och verksamhet som rör behandlingen av ansökningar, liksom alla andra operativa kostnader för att tillhandahålla dessa tjänster. Dessa kostnader bör vara relevanta och stå i proportion till relevant verksamhet, och de bör vara icke-diskriminerande.

(4)

De avgifter som byrån tar ut bör täcka hela kostnaden för de tjänster som tillhandahålls av byrån.

(5)

Den tid som byrån har använt för att tillhandahålla dessa tjänster bör faktureras till en timtaxa till dess att systemet möjliggör ett system med fasta taxor. De avgifter som byrån tar ut bör fastställas på en sådan nivå att man undviker underskott eller en betydande ackumulering av överskott, i enlighet med förordning (EU) 2016/796.

(6)

De belopp som ska betalas bör inte vara beroende av var sökanden är etablerad eller det språk som används i ansökan. Därför bör resekostnader och översättningskostnader som uppstått i samband med den del av ansökan som ska behandlas av byrån summeras och fördelas mellan alla ansökningar.

(7)

Avgifter bör fastställas för att tillgodose små och medelstora företags särskilda behov. Företagen bör, vid behov, ha möjlighet att dela upp betalningen i flera delbetalningar.

(8)

Sökandena har tillförsäkrats rätten att överklaga inom ramen för förordning 2016/796 och bör ha möjlighet att söka upprättelse och utöva denna rätt mot byråns beslut. Betalningen av avgifter för ett överklagande av byråns beslut bör därför inte vara en förutsättning för att ta upp ett överklagande till prövning. Avgifter för behandling av överklaganden bör endast tas ut i fall där ett överklagande ogillas.

(9)

I enlighet med god projektledning bör sökanden ha möjlighet att begära en uppskattning. Sökanden bör, så långt möjligt, informeras om det belopp som sannolikt ska betalas och det sätt på vilket betalning ska ske. Tidsfrister för betalning av avgifter bör fastställas.

(10)

Information om de avgifter som fastställs i denna förordning bör vara tillgänglig för allmänheten. Eventuella framtida ändringar av de avgifter som tas ut av byrån bör grunda sig på en öppen utvärdering av byråns kostnader och relevanta kostnader för de uppgifter som utförs av de nationella säkerhetsmyndigheterna.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 81 i förordning (EU) 2016/796.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.   I denna förordning fastställs de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) för behandlingen av ansökningar i enlighet med artiklarna 14, 20, 21 och 22 i förordning (EU) 2016/796 samt för tillhandahållande av andra tjänster i enlighet med de mål för vilka byrån har inrättats. Dessutom anges den metod som ska tillämpas för att beräkna dessa avgifter, samt betalningsvillkoren.

2.   I denna förordning fastställs även förfaranden för att säkerställa transparens, icke-diskriminering och andra grundläggande principer inom EU-lagstiftningen i förhållande till de kostnader som de nationella säkerhetsmyndigheterna har för behandlingen av den nationella delen av de ansökningar för vilka byrån är ansvarig i enlighet med artiklarna 14, 20 och 21 i förordning (EU) 2016/796.

3.   Denna förordning ska inte tillämpas på avgifter som tas ut i samband med följande verksamheter som utförs av de nationella säkerhetsmyndigheterna:

a)

Behandling av ansökningar om gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med artikel 10.8 i direktiv (EU) 2016/798 (2) och motsvarande förhandshantering som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 (3).

b)

Behandling av ansökningar om godkännanden för utsläppande av fordon på marknaden eller typgodkännanden för fordon i enlighet med artiklarna 21.8 och 24.1 i direktiv (EU) 2016/797 (4) och motsvarande förhandshantering som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 (5).

c)

Utfärdande av ett yttrande om begäran om godkännande av markbaserad utrustning för ERTMS i enlighet med sista stycket i artikel 19.3 i direktiv (EU) 2016/797.

d)

Tillhandahållande av tillfälliga godkännanden för test på plats i enlighet med artikel 21.3 och 21.5 i direktiv (EU) 2016/797.

Artikel 2

Typer av avgifter

1.   Byrån ska ta ut avgifter för behandlingen av ansökningar, inbegripet för utfärdande av kostnadsuppskattningar och om en ansökan dras tillbaka av sökanden, eller om byrån ändrar ett beslut. Byrån får även ta ut avgifter när den återkallar ett tidigare beslut till följd av bristande efterlevnad från innehavaren av ett tillstånd eller intyg.

2.   De ansökningar som avses i punkt 1 ska omfatta

a)

godkännanden för utsläppande på marknaden av fordon och typgodkännanden för fordon i enlighet med artiklarna 20 och 21 i förordning (EU) 2016/796,

b)

gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med artikel 14 i direktiv (EU) 2016/796,

c)

beslut om godkännande av att en lösning med markbaserad ERTMS-utrustning är driftskompatibel med relevant TSD i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2016/796,

d)

överklaganden som avses i artikel 58 i förordning (EU) 2016/796, i enlighet med artikel 7 i den här förordningen.

3.   Byrån ska ta ut avgifter för tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i punkt 1, vilka begärs av en sökande eller någon annan person. Den ska särskilt ta ut avgifter för den förhandshantering som föreskrivs i förordning (EU) 2018/545 och genomförandeförordning (EU) 2018/763.

4.   Byrån ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över tjänster.

Artikel 3

Beräkning av avgifter

1.   Avgifterna och taxorna ska totalt bestå av

a)

antalet timmar som byråns personal och externa experter ägnat åt behandlingen av ansökan multiplicerat med byråns timtaxa, och

b)

de nationella tillsynsmyndigheternas relevanta kostnader för behandlingen av den nationella delen av ansökan.

2.   Byrån ska tillämpa en timtaxa på 130 euro vid tillämpningen av punkt 1 a.

Artikel 4

Uppskattning av kostnader för avgifter

1.   Byrån ska, på begäran av sökanden, göra en icke-bindande kostnadsuppskattning av storleken på avgifterna och taxorna med koppling till ansökan eller begäran om tjänster och tillhandahålla information om när fakturorna kommer att utställas.

De nationella säkerhetsmyndigheter som arbetar med behandlingen av en ansökan ska förse byrån med en beräkning av sina kostnader i den mening som avses i artikel 3.1 b, så att de kan tas upp i den kostnadsuppskattning som görs av byrån.

2.   Under behandlingen av en ansökan ska byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna övervaka sina kostnader. När kostnaderna riskerar att överskrida kostnadsuppskattningen med mer än 15 %, ska byrån på begäran av sökanden informera vederbörande om detta.

3.   Om behandlingen av en ansökan pågår längre än ett år, får sökanden begära en ny kostnadsuppskattning.

4.   När utfärdandet av kostnadsuppskattningar och en eventuell översyn av dessa begärs kan de tidsfrister som anges i artikel 19.4 och artikel 21.6 i direktiv (EU) 2016/797 och artikel 10.6 i direktiv (EU) 2016/798 skjutas upp i högst tio arbetsdagar.

Artikel 5

Betalningsvillkor

1.   Byrån ska utställa en faktura för de utestående avgifterna inom 30 kalenderdagar från dagen för

a)

byråns eller överklagandenämndens beslut, eller

b)

den tillhandahållna tjänstens upphörande, eller

c)

återkallandet av en ansökan, eller

d)

alla andra händelser som leder till att behandlingen av en ansökan upphör.

2.   Fakturan ska innehålla uppgifter om

a)

antalet timmar som gått åt till byråns arbete och,

b)

i förekommande fall, kostnader som debiterats per ansvarig nationell säkerhetsmyndighet. Dessa ska anges i förhållande till uppgift och tidsåtgång eller i form av fasta taxor som tillämpas på behandlingen av den nationella delen av ansökan.

3.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska förse byrån med en redovisning av kostnaderna för deras bidrag som ska ingå i den faktura som utfärdas av byrån, senast den dag då byrån så begär. Av kostnadsredovisningen ska framgå hur kostnaderna har beräknats.

4.   Alla avgifter ska anges och betalas i euro.

5.   Byrån ska delge sökanden sitt beslut och utställa fakturan genom den one-stop-shop som avses i artikel 12 i förordning (EU) 2016/796.

6.   Byrån får fakturera delbelopp var sjätte månad.

7.   Betalning av avgifterna och taxorna ska ske genom överföring till det av byråns bankkonton som uppgetts för det ändamålet.

8.   Sökande ska säkerställa att utestående belopp, inbegripet eventuella bankavgifter med koppling till betalningen, betalas till byrån inom 60 kalenderdagar från den dag då fakturan delgavs.

9.   Om sökanden är ett litet eller medelstort företag, ska byrån beakta begäran om en rimlig förlängning av tidsfristen för betalning och betalning genom delbetalningar.

Vid tillämpningen av denna förordning avses med litet eller medelstort företag ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.

10.   De nationella säkerhetsmyndigheterna ska erhålla ersättning för sina kostnader för behandlingen av den nationella delen av ansökningarna inom de tidsfrister som avses i punkterna 8 och 9.

Artikel 6

Utebliven betalning

1.   Om byrån inte har fått betalningen inom de tidsfrister som fastställs i artikel 5.8 och 5.9, får den ta ut ränta för varje extra kalenderdag tills betalningen erhållits, och den ska tillämpa de regler om inkassering som föreskrivs i artikel 80 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (6).

2.   Räntan ska beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien; den räntesats som ska tillämpas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus åtta procentenheter.

3.   Om byrån kan bevisa att det finns brister i sökandens ekonomiska kapacitet, får den avslå en ansökan om den sökande inte tillhandahåller en bankgaranti eller säker insättning.

4.   Byrån får avslå en ansökan, om den sökande inte har uppfyllt sina betalningsskyldigheter i samband med tidigare uppgifter eller tjänster som utförts av byrån i samband med godkännande och utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg, såvida inte sökanden betalar de utestående beloppen för dessa uppgifter eller tjänster som utförts i samband med godkännande och utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg.

5.   Byrån ska vidta alla lämpliga rättsliga åtgärder för att säkerställa full betalning av utställda fakturor. För detta ändamål ska nationella säkerhetsmyndigheter som lämnat in en redovisning av kostnader för vilka ersättning ska utgå stödja byrån i denna process.

Artikel 7

Överklagande och avgifter för överklagande

1.   Byrån ska ta ut en avgift för varje överklagande som ogillas eller dras tillbaka.

2.   Avgiften för överklagande ska vara 10 000 euro eller motsvara det belopp som debiteras för det beslut som överklagas.

3.   Överklagandenämndens registrator ska underrätta klaganden om betalningsvillkoren. Klaganden ska betala fakturan inom 30 kalenderdagar från dagen för delgivandet.

4.   En sökande får överklaga de fakturerade avgifterna till överklagandenämnden.

Artikel 8

Offentliggörande och översyn av taxorna

1.   Byrån ska på sin webbplats offentliggöra sin timtaxa, vilken är den som avses i artikel 3.

2.   Den nationella säkerhetsmyndigheten ska offentliggöra de taxor som är relevanta för att fastställa de kostnader som avses i artikel 3.1 b och som debiteras byrån. Om den nationella säkerhetsmyndigheten tillämpar en fast taxa, ska den ange på vilka fall av godkännande och utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg som den fasta taxan ska tillämpas.

3.   Byråns webbplats ska innehålla en länk till denna information.

4.   Byrån ska i den årsrapport som avses i artikel 51.1 a i förordning (EU) 2016/796 ta upp information om de element som ligger till grund för timtaxan, de ekonomiska resultaten och prognoserna.

Artikel 9

Byråns förfaranden

1.   För att avskilja de inkomster och utgifter som rör de verksamheter som omfattas av avgifter som avses i artikel 1.1, ska byrån

a)

ta emot och behålla de intäkter som genererats av avgifter på ett separat bankkonto,

b)

årligen rapportera om de sammanlagda inkomster och utgifter som kan hänföras till de verksamheter som omfattas av avgifter, såväl som om kostnadsstrukturen och utförandet av uppgifterna.

2.   Om de totala intäkterna från avgifter vid utgången av ett budgetår överstiger de sammanlagda kostnaderna för den verksamhet som omfattas av avgifter, ska överskottet förvaras i en budgetreserv och användas för att hantera överskott eller underskott i enlighet med byråns budgetförordning.

3.   Hållbarheten i intäkterna från verksamhet som omfattas av avgifter ska garanteras.

Artikel 10

Utvärdering och översyn

1.   En gång varje räkenskapsår ska systemet för avgifter vara föremål för en utvärdering. Utvärderingen ska grundas på byråns tidigare ekonomiska resultat samt på dess uppskattning av intäkter och utgifter. Den ska också sättas i relation till byråns samlade programdokument.

2.   Om nödvändigt ska kommissionen, på grundval av byråns ekonomiska resultat och prognoser, se över avgifter.

3.   Mot bakgrund av den information som byrån lagt fram i den årsrapport som avses i artikel 8 ska denna förordning ses över senast den 16 juni 2022 med avseende på det gradvisa införandet av fasta avgifter.

Artikel 11

Övergångsbestämmelser

I de fall som avses i artikel 55.4 i förordning (EU) 2018/545 och artikel 15.4 i genomförandeförordning (EU) 2018/763 ska det arbete som utförts innan ansökan lämnats in till byrån inte omfattas av avgifterna och taxorna i den här förordningen och vara föremål för nationell lagstiftning.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 februari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet (EUT L 138, 26.5.2016, s. 102).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 (se sidan 49 i detta nummer av EUT).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90, 6.4.2018, s. 66).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).