22.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 125/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/746

av den 18 maj 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 vad gäller ändring av samlade ansökningar och stödanspråk och kontroller

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artiklarna 62.2 första stycket a–b, och artikel 78 första stycket b–c, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 15.2a i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (2) fastställs en sista dag för när stödmottagare får ändra sina samlade ansökningar eller stödanspråk efter anmälan av resultaten av de preliminära kontrollerna. För att se till att stödmottagarna behandlas lika bör man se till att alla stödmottagare alltid har samma antal dagar efter sista dagen för anmälan av resultaten av de preliminära kontrollerna för att ändra sina samlade ansökningar eller stödanspråk.

(2)

Enligt artikel 24.4 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska fysiska kontroller på plats utföras i de fall då fototolkningen av satellit- eller flygbilder inte ger resultat som möjliggör slutgiltiga slutsatser av om kriterierna för stödberättigande är uppfyllda eller storleken på den areal som är föremål för administrativa kontroller eller kontroller på plats är korrekt. Nya tekniker såsom drönare, geotaggade foton, GNSS-mottagare kombinerade med Egnos och Galileo, satellitdata från Sentinelsatelliter och andra, ger relevanta data om aktivitet på jordbruksarealer. För att minska bördan av kontrollerna för de behöriga myndigheterna och stödmottagarna, särskilt antalet fysiska kontroller på plats, och främja användningen av ny teknik i det integrerade administrations- och kontrollsystemet, bör man tillåta att relevanta data samlas in med hjälp av sådan teknik samt att andra relevanta styrkande dokument används för kontroll av om villkoren är uppfyllda för stödberättigande, åtaganden eller andra skyldigheter vad gäller berörda direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd samt att de krav och normer som gäller för tvärvillkoren efterlevs. Fysiska kontroller på plats behövs fortfarande om beläggen inte ger entydiga resultat.

(3)

Data från Sentinelsatelliter kombinerade med data från Egnos/Galileo ger relevanta, fullständiga, fria och öppna data som gör det möjligt att övervaka alla jordbruksarealer i medlemsstaterna. Man bör tillåta att medlemsstaterna eller regionerna använder alternativa metoder för att utföra kontroller genom att systematiskt använda dessa eller liknande data och bearbeta dem automatiskt samt att följa upp de fall där den automatiska databearbetningen inte ger entydiga resultat, utan att ge avkall på att systemet säkerställer en godtagbar säkerhetsnivå vad gäller uppgifternas laglighet och korrekthet (nedan kallad övervakning). Det bör därför skapas en rättslig ram som fastställer villkoren för när kontroller genom övervakning i en medlemsstat eller en region kan ersätta de arealrelaterade kontrollerna på plats.

(4)

Om den behöriga myndigheten på grund av kontroller genom övervakning kommer fram till att den administrativa sanktionen enligt artikel 19a.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 (3) ska tillämpas, bör det föreskrivas att en uppföljande kontroll på plats enligt artikel 33a i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 inte behövs.

(5)

Med hänsyn till den startinvestering som de behöriga myndigheterna måste göra för att ersätta de nuvarande metoderna för kontroller på plats med kontroller genom övervakning bör man medge viss flexibilitet och tillåta att kontroller genom övervakning utförs endast för vissa direktstödsystem, landsbygdsutvecklingsåtgärder eller typer av insatser, och att föreskriva att kontroller genom övervakning av vissa system för direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd får infasas. Under infasningsperioden, som bör begränsas i tid för att säkerställa likabehandling av stödmottagarna, bör nya bestämmelser säkra att medlemsstater eller regioner gradvis utvidgar användningen av kontroller genom övervakning till hela den areal som omfattas av direktstödet eller landsbygdsutvecklingsstödet. På så sätt kan medlemstater eller regioner förbereda sig för ett fullständigt genomförande av övervakningen och finjustera de förfaranden för uppföljning och de it-verktyg som används för att analysera data. Om kontroller genom övervakning begränsas till områden som har valts ut på grundval av klart definierade, objektiva och icke-diskriminerande kriterier bör alla stödmottagare i dessa områden kontrolleras genom övervakning.

(6)

En lägsta kontrollnivå bör fastställas för att se till att kontrollen av stödvillkor, krav och andra skyldigheter är tillfredsställande i de fall där data från Sentinelsatelliter inte är relevanta. Fysiska kontroller på plats behövs endast om bevisning som samlas in med hjälp av ny teknik, såsom geotaggade foton och drönare eller relevanta styrkande dokument inte ger entydiga resultat eller om de behöriga myndigheterna förväntar sig att ingen av dessa typer av bevisning är effektiv för kontroll av huruvida stödvillkor, krav och andra skyldigheter som inte kan övervakas uppfylls.

(7)

Resultaten av den automatiska analysen av data från Sentinelsatelliter eller liknande data kan vara ett verktyg för att bistå stödmottagarna att uppfylla kraven. Varningar om eventuell bristande efterlevnad bör meddelas till stödmottagare, och nationella myndigheter bör åläggas att inrätta lämpliga verktyg för detta ändamål. Man bör föreskriva att meddelanden till stödmottagare om dessa resultat inte bör betraktas som en anmälan till stödmottagaren om att den behöriga myndigheten avser att utföra en kontroll på plats. Stödmottagarna bör också ges möjlighet att ändra sina stödansökningar eller stödanspråk så att de kan ändra sina deklarationer om användning av jordbruksarealer, under förutsättning att kraven i fråga har uppfyllts. Medlemsstaterna bör också få fastställa en tidsfrist inom vilken dessa ändringar kan godtas.

(8)

Det bör också klargöras att ansökningar eller sökande som inte kan behandlas respektive inte kan komma i fråga för stöd vid tidpunkten för kontroll på plats inte får tas med i kontrollpopulationen från vilken urval tas för att uppfylla den lägsta kontrollnivån. Det bör föreskrivas att dessa ansökningar eller data om dessa sökande bör användas för korskontroller så att man kan upptäcka dubbla anspråk i godtagbara ansökningar och information som är relevant för uppdatering av systemet för identifiering av jordbruksskiften.

(9)

För att klargöra omfattningen av kontroller på plats vad gäller skyldigheten att återställa mark om skyldigheten avseende miljömässigt känsliga områden som utgörs av permanent gräsmark inte fullgörs, bör man föreskriva att kontrollerna på plats bör utföras på de skiften som måste återställas för att kontrollera om skyldigheten att ställa om mark respekterats.

(10)

För att medlemsstaterna ska kunna optimera provurvalet bör man föreskriva större flexibilitet vid urvalet av kontrollprover enligt artiklarna 30–33 i genomförandeförordning (EU) nr 809/2014. Den obligatoriska urvalsmetoden bör ersättas med allmänna principer om hur prover får kombineras. För att få en representativ felnivå bör dessutom ett minsta slumpmässigt urval tas för varje system för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling. För att bibehålla ett riskbaserat tillvägagångssätt vid kontroll av förgröningsstöd bör man också definiera urvalsmetoden för de relevanta kontrollprovurvalen.

(11)

För att underlätta genomförandet av det integrerade systemet och minska den tid det tar att utföra kontroller bör möjligheten att begränsa kontroller av arealmätning till ett stickprov på 50 % av de deklarerade arealerna till att också gälla kontroll av stödberättigande.

(12)

För övervakning av genomförandet av kontroller genom övervakning bör medlemsstaterna vara skyldiga att göra en anmälan.

(13)

Genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(14)

För att medlemsstaterna ska kunna använda ny teknik för sina integrerade administrations- och kontrollsystem så snabbt som möjligt bör de nya bestämmelserna om samlade ansökningar och stödanspråk samt kontroller gälla från och med ansökningsåret 2018. Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för direktstöd och landsbygdsutvecklingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Följande punkt ska införas som punkt 1b:

”1b.   Om kontroller genom övervakning utförs i enlighet med artikel 40a får stödmottagare ändra den samlade ansökan eller stödanspråket vad gäller användningen av enskilda jordbruksskiften, under förutsättning att de villkor som gäller för direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsstödet iakttas.”

b)

Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a.   De ändringar som görs till följd av de preliminära kontrollerna enligt punkt 1a ska anmälas till den behöriga myndigheten inom nio kalenderdagar efter sista dagen för inlämning av resultaten av de preliminära kontroller som avses i artikel 11.4 till stödmottagaren.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.”

c)

Följande punkt ska införas som punkt 2b:

”2b.   Ändringar som görs i enlighet med punkt 1b ska anmälas till den behöriga myndigheten senast den dag som fastställs av den behöriga myndigheten. Dagen ska vara minst 15 dagar före den dag då den första delbetalningen eller förskottsbetalningen ska göras till stödmottagaren i enlighet med artikel 75 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.”

d)

I punkt 3 ska följande andra stycke läggas till:

”Vid tillämpningen av första stycket ska skyldigheten enligt led d i artikel 40a.1 inte betraktas som en anmälan till stödmottagaren om att den behöriga myndigheten avser att utföra en kontroll på plats.”

2.

Artikel 24.4 ska ersättas med följande:

”4.   Den behöriga myndigheten ska utföra fysiska kontroller på plats i de fall då tolkningen av ortofoton (satellit- eller flygbilder) eller andra relevanta bevis, inklusive bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran, inte ger resultat som möjliggör slutgiltiga slutsatser på ett sätt som tillfredsställer den behöriga myndigheten avseende stödberättigandet eller, i tillämpliga fall,inte ger korrekt storlek på den areal som är föremål för administrativa kontroller eller kontroller på plats.”

3.

I artikel 29.1 ska följande läggas till som tredje stycke:

”Data från ansökningar eller om sökande som inte kan behandlas respektive inte kan komma i fråga för stöd enligt artikel 34.1 ska användas för syftena i leden a, c och e i första stycket i denna punkt.”

4.

I artikel 31.1 ska led g ersättas med följande:

”g)

100 % av alla jordbruksskiften som omfattas av skyldigheten att återställa mark till permanent gräsmark i enlighet med artikel 42 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.”

5.

Artikel 33a.2 ska ersättas med följande:

”2.   Den uppföljande kontroll på plats som avses i punkt 1 är inte nödvändig om den för höga deklaration som konstaterats har lett till en uppdatering av de berörda referensskiftena i det identifieringssystem för jordbruksskiften som avses i artikel 5 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 under det år då felaktigheten konstaterades, eller om de kontroller genom övervakning som avses i artikel 40a i denna förordning utförs för de berörda direktstödsystemen eller de berörda landsbygdsutvecklingsstöden och ger den behöriga myndigheten möjlighet att avgöra om administrativa sanktioner enligt artikel 19a.3 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska tillämpas.”

6.

Artikel 34 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1, 2 och 3 ska ersättas med följande:

”1.   De ansökningar eller sökande som inte kan behandlas respektive inte kan komma i fråga för stöd vid tidpunkten för ansökan eller till följd av administrativa kontroller på plats får inte tas med i kontrollpopulationen.

2.   I enlighet med artiklarna 30 och 31 ska provurvalet göras enligt följande:

a)

Mellan 1 och 1,25 % av den kontrollpopulation som avses i leden a–f och h i artikel 30 och i leden a, c–d och e i artikel 31.1 ska väljas ut slumpvis.

b)

Mellan 0,6 och 0,75 % av den kontrollpopulation som avses i led b i artikel 31.1 ska väljas ut slumpvis.

c)

Mellan 4 och 5 % av den kontrollpopulation som avses i led h i artikel 31.1 ska väljas ut slumpvis.

d)

Återstående stödmottagare i det kontrollprovurval som avses i artikel 31.1 a–e och h ska väljas ut på grundval av en riskanalys.

För de syften som avses i artikel 31 ska medlemsstaterna se till att kontrollprovurvalet är representativt för de olika metoderna.

De kompletterande stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats enligt första stycket i artikel 31.3 ska väljas ut på grundval av en riskanalys.

3.   Vid tillämpning av artiklarna 32 och 33 ska ett slumpmässigt urval göras mellan 20 och 25 % av det lägsta antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats, och vid tillämpning av artikel 32.2a, 100 % av kollektiven och mellan 20 och 25 % av de åtaganden som ska bli föremål för kontroller på plats. Återstående stödmottagare och åtaganden som ska bli föremål för kontroller på plats ska väljas ut på grundval av en riskanalys.

Vid tillämpning av artiklarna 32 och 33 får det slumpmässiga urvalet också omfatta stödmottagare som redan valts ut slumpvis i enlighet med punkt 2 leden a–c eller de kompletterande stödmottagare som väljs ut slumpvis enligt artikel 26.4 andra stycket eller båda. Antalet sådana stödmottagare i kontrollprovurvalet får inte vara större än deras andel av kontrollpopulationen.

Vid tillämpning av artikel 32 får medlemsstaterna, i enlighet med riskanalysens resultat, välja ut särskilda landsbygdsutvecklingsåtgärder som stödmottagarna omfattas av.”

b)

Följande punkt ska införas som punkt 4a:

”4a.   Vid tillämpning av artiklarna 30–33 och led c i artikel 40a.1 får samma stödmottagare användas för flera av de berörda minsta kontrollnivåerna, under förutsättning att detta inte påverkar den krävda effektiviteten i det riskbaserade urvalet.

Kontrollerna på plats avseende stödmottagare som valts ut får begränsas till det stödsystem eller de landsbygdsutvecklingsåtgärder för vilka de valts ut om den lägsta kontrollnivån har uppfyllts för de övriga stödsystem inom vilka de har ansökt om stöd.”

c)

Punkt 5 b ska ersättas med följande:

”b)

Genom jämförelse mellan resultaten avseende skillnader mellan deklarerade arealer och de arealer som fastställts genom det riskanalysbaserade och det slumpvisa provurvalet eller genom jämförelse mellan resultaten avseende skillnader mellan deklarerade djur och de djur som fastställts genom det riskanalysbaserade och det slumpvisa provurvalet.”

7.

Artikel 38 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kontroll avseende efterlevnaden av stödvillkoren och den faktiska mätningen av jordbruksskiften som en del av kontrollen på plats får begränsas till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka det har lämnats in en ansökan om direktstöd och/eller ett stödanspråk inom ramen för arealrelaterat direktstöd eller landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om slumpurvalet visar på bristande efterlevnad ska samtliga jordbruksskiften mätas och kontrolleras avseende efterlevnaden av stödvillkoren; alternativt ska resultaten från provet extrapoleras.”

b)

I punkt 7 ska orden ”artikel 17.1 b i delegerad förordning (EU) nr 640/2014” ersättas med orden ”artikel 17 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014”.

c)

I punkt 8 ska orden ”två separata mätningar” ersättas med orden ”separata mätningar”.

8.

Artikel 39.1 ska ersättas med följande:

”1.   Jordbruksskiftenas stödberättigande ska kontrolleras med lämpliga hjälpmedel, inklusive bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran. I den kontrollen ska, i tillämpliga fall, även ingå kontroll av grödan. För detta ändamål ska vid behov kompletterande styrkande handlingar begäras in.”

9.

I artikel 40 ska led b ersättas med följande:

”b)

utföra fysiska kontroller på plats av alla jordbruksskiften för vilka bildanalysen eller andra relevanta bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran inte tillåter kontroll av arealdeklarationens riktighet på ett för den behöriga myndigheten godtagbart sätt,”

10.

Följande artikel ska införas som artikel 40a:

”Artikel 40a

Kontroll genom övervakning

1.   Behöriga myndigheter får utföra kontroller genom övervakning. Om de väljer att göra så ska de

a)

införa ett förfarande för regelbunden och systematisk observation, spårning och bedömning av samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som kan övervakas med data från Sentinelsatelliter eller annan data av minst samma värde under en tidsperiod som gör det möjligt att dra en slutsats om stödberättigandet till ett begärt stöd,

b)

vid behov, och för att kunna dra en slutsats om det begärda stödets stödberättigande, vidta lämpliga uppföljningsåtgärder,

c)

kontrollera 5 % av stödmottagare vars stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inte kan övervakas med data från Sentinelsatelliter eller annan data av minst samma värde som är av betydelse för att man ska kunna dra en slutsats om stödberättigandet till ett stöd. Mellan 1 % och 1,25 % av stödmottagarna ska väljas ut slumpvis. Återstående stödmottagare ska väljas ut på grundval av en riskanalys,

d)

informera stödmottagarna om beslutet att utföra kontroller genom övervakning och ta i bruk lämpliga verktyg med vilka man kan underrätta stödmottagarna åtminstone om varningar och bevis som begärs för genomförandet av leden b och c.

För genomförandet av leden b och c ska fysiska kontroller på plats utföras om relevanta bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran inte gör det möjligt att dra en slutsats om stödberättigandet till ett begärt stöd. Fysiska kontroller på plats får begränsas till kontroll av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som är av betydelse för att man ska kunna dra en slutsats om stödberättigandet till ett stöd.

2.   Om den behöriga myndigheten utför kontroller genom övervakning i enlighet med punkt 1, kan uppvisa effektiva operativa förfaranden som uppfyller kraven i artiklarna 7, 17 och 29 i denna förordning och uppfyller kraven på kvalitet på identifieringssystemet för jordbruksskiften enligt en bedömning i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014

a)

ska artiklarna 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, artikel 37.2, 37.3 och 37.4 och artiklarna 38 och 40 i denna förordning inte tillämpas,

b)

kontrollen av halten av tetrahydrokannabinol i odlad hampa som utförs i enlighet med artikel 9 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 ska göras för 30 eller 20 % av arealen om medlemsstaten har ett system med förhandsgodkännande.

3.   Den behöriga myndigheten kan välja att tillämpa kontroller genom övervakning när det gäller en enskild arealrelaterad stödordning eller stödåtgärd eller typ av insats eller en definierad grupp av stödmottagare som är föremål för kontroller på plats avseende förgröningsstöd enligt artikel 31.1 a–h.

Under de två första åren av tillämpning kan den behöriga myndigheten välja att tillämpa kontroller genom övervakning av stödmottagare inom en stödordning eller stödåtgärd på områden som har valts ut på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier. I sådana fall ska de arealer som kontrolleras genom övervakning under det andra tillämpningsåret vara större än under det första tillämpningsåret.

Om en medlemsstat väljer att utföra kontroller i enlighet med första eller andra stycket ska punkterna 1 och 2 gälla endast stödmottagare som är föremål för kontroller genom övervakning.”

11.

Följande artikel ska införas som artikel 40b:

”Artikel 40b

Anmälan

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla senast den 1 december det kalenderår som föregår det kalenderår då de börjar utföra kontroller genom övervakning om sitt beslut att inleda kontroller genom övervakning, och ange vilka ordningar eller åtgärder eller typer av insatser det gäller, och, i tillämpliga fall, de områden inom sådana ordningar eller åtgärder som kommer att kontrolleras genom övervakning samt kriterierna för urvalet.

Om den behöriga myndigheten emellertid har beslutat att utföra kontroller genom övervakning från och med ansökningsåret 2018 ska anmälan göras inom en månad efter det att denna förordning har trätt i kraft i Europeiska unionens officiella tidning.”

12.

Artikel 41 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande andra stycke läggas till:

”Om kontroller genom övervakning görs enligt artikel 40a ska leden b–e i första stycket inte tillämpas. I kontrollrapporten ska resultaten av kontrollerna genom övervakning anges på skiftesnivå.”

b)

I punkt 2 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om kontrollen på plats sker genom fjärranalys i enlighet med artikel 40 eller genom övervakning i enlighet med artikel 40a, får medlemsstaten besluta att inte ge stödmottagaren möjlighet att underteckna kontrollrapporten om ingen bristande efterlevnad uppdagas under kontrollen genom fjärranalys eller övervakning. Om bristande efterlevnad uppdagas vid en sådan kontroll eller övervakning ska stödmottagaren ges möjlighet att underteckna rapporten innan den behöriga myndigheten fattar beslut om eventuella minskningar, avslag, indragningar eller administrativa sanktioner till följd av den bristande efterlevnaden.”

13.

Artikel 70.3 ska ersättas med följande:

”3.   Där så är lämpligt kan kontroller på plats utföras med hjälp av teknik för fjärranalys eller med data från Copernicus Sentinelsatelliterna eller annan data av minst samma värde.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (EUT L 181, 20.6.2014, s. 48).