4.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 114/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, Euratom) 2018/673

av den 3 maj 2018

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 224,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

med beaktande av revisionsrättens yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 (4) fastställs att europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser kan åtnjuta en särskild europeisk rättslig ställning och finansiering genom Europeiska unionens allmänna budget.

(2)

Det har konstaterats att förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 behöver ändras för att bättre uppnå målet att uppmuntra och hjälpa europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser i deras strävan att bygga broar mellan det europeiska civila samhället och unionsinstitutionerna, i synnerhet Europaparlamentet.

(3)

Till följd av ändringarna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (5) (nedan kallad budgetförordningen) bör definitionen av nationell kontaktpunkt ses över. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör särskilt utse en eller flera personer för att utbyta information i samband med tillämpningen av denna förordning. För detta ändamål skulle de kunna välja bland de personer eller organ som redan har utsetts för frågor som rör det system för tidig upptäckt och uteslutning som upprättats och drivs av kommissionen för att skydda unionens finansiella intressen.

(4)

Det är nödvändigt att på ett bättre sätt säkerställa att europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser har en genuint gränsöverskridande dimension för att få erhålla en särskild europeisk rättslig ställning genom registrering. För att stärka kopplingen mellan den nationella politiken och unionspolitiken och förhindra att ett och samma nationella parti på ett konstlat sätt skapar flera europeiska politiska partier med liknande eller identisk politisk inriktning bör medlemmar av ett och samma nationella politiska parti inte beaktas när det avgörs om olika politiska allianser uppfyller kraven på minimirepresentation för att få registreras som europeiska partier. Därför bör inte längre enskilda personer utan endast politiska partier räknas med avseende på dessa krav på minimirepresentation.

(5)

Europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser bör ges möjlighet att utnyttja en större del av anslagen från Europeiska unionens allmänna budget för sin finansiering. Därför bör den högsta andelen stöd eller bidrag från Europeiska unionens allmänna budget av ett europeiskt politiskt partis årliga ersättningsgilla kostnader i dess budget och av en europeisk politisk stiftelses bidragsberättigande kostnader höjas.

(6)

Av öppenhetsskäl, och för att skärpa kontrollen av europeiska politiska partier och stärka deras demokratiska ansvarighet och kopplingen mellan det europeiska civila samhället och unionsinstitutionerna, och i synnerhet Europaparlamentet, bör tillgången till finansiering från Europeiska unionens allmänna budget villkoras av att medlemspartierna i EU på ett klart synligt och användarvänligt sätt offentliggör det berörda europeiska politiska partiets politiska program och logotyp. Inkludering av upplysningar om könsfördelningen i förhållande till vart och ett av medlemspartierna i det europeiska politiska partiet bör uppmuntras.

(7)

För att få till stånd en mer proportionerlig fördelning av medel från Europeiska unionens allmänna budget som objektivt återspeglar ett europeiskt politiskt partis verkliga väljarstöd bör finansieringen av de europeiska politiska partierna, och i förlängningen deras respektive anknutna europeiska politiska stiftelser, ha en närmare koppling till ett påvisbart väljarstöd. Därför bör reglerna för fördelningen av medlen anpassas så att de i större utsträckning beaktar varje europeiskt politiskt partis andel invalda ledamöter i Europaparlamentet.

(8)

Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse som på grund av förändrade omständigheter inte längre uppfyller ett eller flera av villkoren för registrering bör strykas ur registret.

(9)

Av rättssäkerhets- och öppenhetsskäl bör det uttryckligen föreskrivas att ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse inom en rimlig period kan strykas ur registret, om partiet eller stiftelsen har gett felaktiga eller ofullständiga upplysningar som underlag för ett beslut att registrera partiet eller stiftelsen i fråga.

(10)

Skyddet av unionens finansiella intressen bör stärkas genom att det föreskrivs att medel från Europeiska unionens allmänna budget verkligen återbetalas vid överträdelser genom att felaktigt utbetalda belopp återkrävs från fysiska personer som bär ansvaret för överträdelserna, i tillämpliga fall med beaktande av exceptionella omständigheter beträffande dessa fysiska personer.

(11)

För att konsekvenserna av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen ska kunna utvärderas utifrån konkreta uppgifter om hur den fungerar i praktiken bör den övergripande översyn som föreslås skjutas upp till ett senare datum. I den omfattande översynen bör särskild uppmärksamhet ägnas åt konsekvenserna för ställningen för små europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 i dess ändrade lydelse enligt den här förordningen.

(12)

De nya kraven på att de europeiska politiska partiernas politiska program och logotyper bör offentliggöras bör i största möjliga utsträckning tillämpas redan för ansökningar om finansiering för 2019, som är det år då nästa val till Europaparlamentet äger rum. Det bör därför fastställas övergångsbestämmelser i denna förordning.

(13)

För att säkerställa att de ändringar av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 som införs genom den här förordningen tillämpas i tid bör den här förordningen träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(14)

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Skäl 12 ska ersättas med följande:

”(12)

Europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser som vill få erkännande som sådana på unionsnivå genom en europeisk rättslig ställning och ta emot offentliga medel från Europeiska unionens allmänna budget bör respektera vissa principer och uppfylla vissa villkor. I synnerhet är det nödvändigt att europeiska politiska partier och deras anknutna europeiska politiska stiftelser, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, respekterar unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, nämligen respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.”

2.

Följande skäl ska införas:

”(30a)

I enlighet med de bestämmelser och förfaranden som föreskrivs i rådets förordning (EU) 2017/1939 (*1) har Europeiska åklagarmyndigheten till uppgift att undersöka påstådda brott i samband med finansieringen av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som påverkar unionens finansiella intressen enligt vad som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 (*2). Skyldigheten enligt artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 är tillämplig på myndigheten.

(*1)  Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).”"

3.

I artikel 2 ska led 10 ersättas med följande:

”(10)    nationell kontaktpunkt : person eller personer som har utsetts särskilt av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för att utbyta information vid tillämpningen av denna förordning.”

4.

Artikel 3.1 ska ändras på följande sätt:

a)

I led b ska första stycket ersättas med följande:

”Dess medlemspartier företräds av, i minst en fjärdedel av medlemsstaterna, ledamöter av Europaparlamentet, nationella parlament, regionala parlament eller regionala församlingar, eller”

b)

Följande led ska införas:

”ba)

Dess medlemspartier är inte medlemmar i ett annat europeiskt politiskt parti.”

5.

Artikel 10.3 första stycket ska ersättas med följande:

”Europaparlamentet, som agerar på eget initiativ eller på en motiverad begäran från en grupp medborgare som ingetts i enlighet med de gällande bestämmelserna i parlamentets arbetsordning, eller rådet eller kommissionen får lämna in en begäran till myndigheten om en kontroll av att ett särskilt europeiskt politiskt parti eller en särskild europeisk politisk stiftelse uppfyller villkoren som föreskrivs i artikel 3.1 c och 3.2 c. I sådana fall och i de fall som avses i artikel 16.3 a ska myndigheten begära att den kommitté bestående av oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11 yttrar sig i ärendet. Kommittén ska avge ett yttrande inom två månader.”

6.

Artikel 17.4 ska ersättas med följande:

”4.   Stöd eller bidrag från Europeiska unionens allmänna budget får inte överstiga 90 % av de årliga ersättningsgilla kostnaderna i ett europeiskt politiskt partis budget och 95 % av en europeisk politisk stiftelses bidragsberättigande kostnader. Europeiska politiska partier får använda outnyttjade delar av tilldelade unionsmedel för att täcka ersättningsgilla kostnader under budgetåret efter det att medlen tilldelades. Belopp som inte utnyttjats efter det budgetåret ska återkrävas i enlighet med budgetförordningen.”

7.

I artikel 18 ska följande punkt införas:

”2a.   Ett europeiskt politiskt parti ska i sin ansökan inkludera belägg som visar att dess medlemspartier i EU regelmässigt under de tolv månader som föregår slutdatumet för inlämnande av ansökan på ett klart synligt och användarvänligt sätt har offentliggjort det europeiska politiska partiets politiska program och logotyp på sina webbplatser.”

8.

Artikel 19.1 ska ersättas med följande:

”1.   De anslag som är tillgängliga för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som tilldelats stöd eller bidrag i enlighet med artikel 18 ska fördelas årligen enligt följande modell:

10 % ska fördelas i lika delar mellan de mottagande europeiska politiska partierna.

90 % ska fördelas proportionellt mellan de mottagande europeiska politiska partierna i förhållande till deras andel valda ledamöter av Europaparlamentet.

Samma fördelningsmodell ska användas för tilldelningen till europeiska politiska stiftelser, utifrån deras anknytning till ett europeiskt politiskt parti.”

9.

Artikel 27.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

Det har fastställts, i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 10.2–10.5, att partiet eller stiftelsen inte längre uppfyller ett eller flera av de villkor som anges i artikel 3.1 eller 3.2.”

b)

Följande led ska införas:

”ba)

Beslutet att registrera partiet eller stiftelsen i fråga grundar sig på oriktiga eller vilseledande uppgifter för vilka sökanden är ansvarig, eller när ett sådant beslut har utverkats på ett bedrägligt sätt.”

10.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 27a

Fysiska personers ansvar

Om myndigheten påför ekonomiska sanktioner i de situationer som avses i artikel 27.2 a v eller a vi får den, med avseende på återkrav enligt artikel 30.2, fastställa att en fysisk person som är ledamot av det europeiska politiska partiets eller den europeiska politiska stiftelsens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller som har rätt att företräda, fatta beslut om eller utöva kontroll över det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen, också bär ansvaret för överträdelsen i följande fall:

a)

I den situation som avses i artikel 27.2 a v om den fysiska personen i den dom som avses i den bestämmelsen också har funnits bära ansvaret för den olagliga verksamheten i fråga.

b)

I den situation som anges i artikel 27.2 a vi om den fysiska personen också bär ansvaret för handlingarna eller felaktigheterna i fråga.”

11.

Artikel 30.2 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ersättas med följande:

”Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse som påförts sanktioner för någon av de överträdelser som förtecknas i artikel 27.1 och 27.2 a v och vi ska av det skälet inte längre anses uppfylla kraven i artikel 18.2. Därför ska Europaparlamentets utanordnare säga upp avtalet om stöd eller bidrag eller beslutet om finansiering från unionen enligt denna förordning samt återkräva belopp som utbetalats felaktigt på grundval av avtalet om stöd eller bidrag eller beslutet om finansiering, inklusive outnyttjade unionsmedel från tidigare år. Europaparlamentets utanordnare ska också återkräva belopp som utbetalats felaktigt på grundval av avtalet om stöd eller bidrag eller beslutet om finansiering från en fysisk person som är föremål för ett beslut enligt artikel 27a, i tillämpliga fall med beaktande av exceptionella omständigheter beträffande den fysiska personen.”

b)

Andra stycket ska ersättas med följande:

”I händelse av en sådan uppsägning ska utbetalningar från Europaparlamentets utanordnare begränsas till det europeiska politiska partiets ersättningsgilla kostnader eller den europeiska politiska stiftelsens bidragsberättigande kostnader fram till den dag då beslutet om uppsägning träder i kraft.”

12.

Artikel 32.1 ska ändras på följande sätt:

a)

Led i ska ersättas med följande:

”i)

En beskrivning av det tekniska stöd som ges till europeiska politiska partier.”

b)

Led j ska ersättas med följande:

”j)

Utvärderingsrapporten från Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning och den finansierade verksamhet som avses i artikel 38.”

c)

Följande led ska läggas till:

”k)

En uppdaterad förteckning över ledamöter av Europaparlamentet som är medlemmar i ett europeiskt politiskt parti.”

13.

Artikel 34 ska ersättas med följande:

”Artikel 34

Rätten att höras

Innan myndigheten eller Europaparlamentets utanordnare fattar ett beslut som negativt kan påverka rättigheterna för ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse, en sökande enligt vad som avses i artikel 8 eller en fysisk person enligt vad som avses i artikel 27a, ska företrädarna för det berörda europeiska politiska partiet, den berörda europeiska politiska stiftelsen eller den berörda sökanden, eller den berörda fysiska personen, höras. Myndigheten eller Europaparlamentet ska vederbörligen motivera sitt beslut.”

14.

Artikel 38 ska ersättas med följande:

”Artikel 38

Utvärdering

Europaparlamentet ska, efter samråd med myndigheten, senast den 31 december 2021 och därefter vart femte år offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verksamheterna. Rapporten ska, vid behov, innehålla förslag till eventuella ändringar av stadgarna och finansieringssystemen.

Senast sex månader efter det att Europaparlamentet offentliggjort rapporten ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av denna förordning i vilken särskild uppmärksamhet ska ägnas åt dess konsekvenser för små europeiska politiska partiers och europeiska politiska stiftelsers ställning. Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning.”

15.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 40a

Övergångsbestämmelse

1.   De bestämmelser i denna förordning som var tillämpliga före den 4 maj 2018 ska fortsätta att tillämpas med avseende på handlingar och åtaganden som rör finansieringen av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser på europeisk nivå för budgetåret 2018.

2.   Genom undantag från artikel 18.2a ska Europaparlamentets utanordnare, innan beslut om finansiering för budgetåret 2019 fattas, begära det underlag som avses i artikel 18.2a enbart för en period från och med den 5 juli 2018.

3.   Europeiska politiska partier som registrerades före den 4 maj 2018 ska senast den 5 juli 2018 lämna in handlingar som styrker att de uppfyller villkoren i artikel 3.1 b och ba.

4.   Myndigheten ska stryka ett europeiskt politiskt parti och dess anknutna europeiska politiska stiftelse ur registret om partiet i fråga inte, inom den tidsfrist som anges i punkt 3, styrker att det uppfyller villkoren i artikel 3.1 b och ba.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 maj 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

L. PAVLOVA

Ordförande


(1)  EUT C 129, 11.4.2018, s. 96.

(2)  EUT C 18, 18.1.2018, s. 1.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 17 april 2018 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 26 april 2018.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 av den 22 oktober 2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (EUT L 317, 4.11.2014, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).