27.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 108/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/647

av den 26 april 2018

om ändring av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av beslut 2010/232/Gusp (1),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 26 februari 2018 antog rådet slutsatser där man fördömer de pågående omfattande systematiska och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts av Myanmar/Burmas militära styrkor och säkerhetsstyrkor och uppmanar Myanmar/Burmas regering och säkerhetsstyrkorna att säkerställa att det råder säkerhet, rättsstatlighet och ansvarsskyldighet i Rakhinestaten, Kachinstaten och Shanstaten.

(2)

I samband med detta antog rådet beslut (Gusp) 2018/655 (2) om ändring av beslut 2013/184/Gusp, genom vilket det införs ytterligare restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma i form av ett förbud mot export av varor med dubbla användningsområden för militära och gränspolisiära slutanvändare, restriktioner för export av utrustning för övervakning av kommunikation som kan användas för internt förtryck, och riktade restriktiva åtgärder mot vissa fysiska personer från Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) och gränsbevakningspolisen som bär ansvaret för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, som bär ansvaret för att hindra tillhandahållandet av humanitärt bistånd till behövande civila och som bär ansvaret för att hindra genomförandet av oberoende utredningar av påstådda allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, samt mot personer, enheter eller organ som har samröre med dem.

(3)

Rådets förordning (EU) nr 401/2013 (3) ger verkan åt de åtgärder som föreskrivs i beslut 2013/184/Gusp. Vissa åtgärder som föreskrivs i beslut (Gusp) 2018/655 omfattas av fördragets tillämpningsområde, och lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är därmed nödvändiga för att genomföra åtgärderna, särskilt för att säkerställa att ekonomiska aktörer i alla medlemsstater tillämpar dem på ett enhetligt sätt.

(4)

Transport av humanitärt bistånd till behövande civila, vilken är föremål för kontroll av parterna i konflikten och i enlighet med internationell humanitär rätt, bör inte hindras. Det är därför lämpligt att tillämpa restriktioner för fysiska personer från Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) som bär ansvaret för att hindra snabb och obehindrad transport av humanitärt bistånd till behövande civila. Sådana restriktioner bör inte på ett otillbörligt sätt påverka tillhandahållandet av humanitärt bistånd och bör tillämpas med fullständig hänsyn till människorättslagstiftningen och de tillämpliga reglerna i internationell humanitär rätt.

(5)

Förordning (EU) nr 401/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

Denna förordning är förenlig med de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(7)

Befogenheten att ändra förteckningen i bilaga IV till förordning (EU) nr 401/2013 bör utövas av rådet och i syfte att säkerställa överensstämmelse med förfarandet för ändring av bilagan till beslut (Gusp) 2018/655.

8)

För att denna förordning ska kunna genomföras och för att skapa största möjliga rättssäkerhet inom unionen bör namn och andra relevanta uppgifter avseende de fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas i enlighet med denna förordning offentliggöras. Personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (5).

(9)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 401/2013 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)    anspråk : alla anspråk, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej och oavsett om de har framställts före eller efter dagen för denna förordnings ikraftträdande, inom eller i samband med ett avtal eller en transaktion, särskilt

i)

ett anspråk på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår genom eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii)

ett anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, en finansiell garanti eller gottgörelse, oavsett form,

iii)

ett anspråk på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv)

en motfordran,

v)

ett anspråk på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett likvärdigt beslut, oavsett var de meddelats.

b)    avtal eller transaktion : alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet avtal varje garanti eller gottgörelse, särskilt en finansiell garanti eller finansiell gottgörelse och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)    behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d)    ekonomiska resurser : egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e)    frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte begränsat till försäljning, uthyrning eller inteckning.

f)    frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring eller användning av, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, placering, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet aktieförvaltning.

g)    penningmedel : finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i)

kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii)

inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii)

börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv)

räntor, utdelningar eller annan inkomst från, eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v)

krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi)

remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar, och

vii)

dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella resurser.

h)    tekniskt bistånd : allt tekniskt stöd som har samband med reparation, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inklusive muntliga former av bistånd.

i)    förmedlingstjänster :

i)

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii)

försäljning eller inköp av varor och teknik i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

j)    import : all införsel av varor till unionens tullområde eller andra territoriers tullområden för vilka fördraget ska gälla enligt de villkor som fastställs i artiklarna 349 och 355 i fördraget. Det innefattar, i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (*1) om fastställande av en tullkodex för unionen, uppläggning i en frizon, hänförande till ett särskilt förfarande och övergång till fri omsättning, men det utesluter transitering eller tillfällig lagring.

k)    export : all utförsel av varor från unionens tullområde eller andra territoriers tullområden för vilka fördraget ska gälla enligt de villkor som fastställs i artiklarna 349 och 355 i fördraget. Det innefattar, i den mening som avses i förordning (EU) nr 952/2013, avgång av varor som kräver tulldeklaration och avgång av varor efter lagring i en frizon eller efter hänförande till ett särskilt förfarande, men det utesluter transitering eller tillfällig lagring.

l)    exportör : fysisk eller juridisk person på vars vägnar en tulldeklaration avges, den person som vid tidpunkten för deklarationens godtagande har ett avtal med mottagaren i tredjelandet, och har befogenhet att besluta om att föra ut varan ur unionens tullområde eller andra territoriers tullområden där fördraget gäller.

m)    unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive deras luftrum.

(*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).”"

2.

I artikel 3 ska punkterna 3 och 4 utgå.

3.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

1.   Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera, direkt eller indirekt, varor och teknik med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 (*2), oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Myanmar/Burma, om produkterna är eller kan vara avsedda, helt eller delvis, för militär användning, militära slutanvändare eller gränsbevakningspolisen.

Om slutanvändaren är Myanmar/Burmas militär ska varje vara och teknik med dubbla användningsområden som upphandlas av den anses vara för militär användning.

2.   Vid beslut om ansökningar om tillstånd i enlighet med förordning (EG) nr 428/2009 får de behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Myanmar/Burma, om de har rimliga skäl att anta att slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, gränsbevakningspolisen eller att varorna kan ha en militär slutanvändning.

3.   Exportörer ska lämna all relevant information som behövs för deras ansökan om exporttillstånd till de behöriga myndigheterna.

4.   Det ska vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör varor och teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, till en militär slutanvändare, gränsbevakningspolisen eller för militär användning i Myanmar/Burma,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör varor och teknik som avses i punkt 1, inbegripet i synnerhet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av dessa varor och denna teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhängande tekniskt bistånd eller därmed sammanhängande förmedlingstjänster eller andra tjänster, till en militär slutanvändare, gränsbevakningspolisen eller för militär användning i Myanmar/Burma.

5.   Förbuden i punkterna 1 och 4 ska inte påverka fullgörandet av förpliktelser enligt avtal som ingåtts före den 27 april 2018, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

6.   Punkt 1 ska inte gälla skyddsdräkter, inbegripet skyddsvästar och militära hjälmar, som tillfälligt exporterats till Myanmar/Burma av FN-personal, EU:s eller dess medlemsstaters personal, företrädare för medierna samt personer som arbetar med humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd och till dessa kopplade personal, enbart för deras personliga bruk.

Artikel 3b

1.   Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga III, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Myanmar/Burma, om inte den behöriga myndighet i den berörda medlemsstaten som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II har gett ett förhandstillstånd.

2.   De behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II får inte ge något tillstånd enligt punkt 1 om de har rimliga skäl att anta att utrustningen, tekniken eller programvaran kommer att användas för internt förtryck av Myanmar/Burmas regering, myndigheter, offentliga organ, företag eller byråer eller av någon person eller enhet som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner.

3.   Bilaga III ska omfatta utrustning, teknik eller programvara avsedd främst för användning vid övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation.

4.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som ges enligt denna artikel inom fyra veckor efter det att tillståndet getts.

Artikel 3c

1.   Om inte den behöriga myndighet i den berörda medlemsstaten som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II har gett ett förhandstillstånd i enlighet med artikel 3b, ska det vara förbjudet att

a)

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör den utrustning, teknik och programvara som anges i bilaga III, eller som rör installation, tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådan utrustning och teknik som anges i bilaga III eller som rör tillhandahållande, installation, drift eller uppdatering av sådan programvara som anges i bilaga III, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Myanmar/Burma,

b)

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd som rör sådan utrustning, teknik och programvara som anges i bilaga III, till personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Myanmar/Burma,

c)

tillhandahålla alla typer av tjänster som har samband med övervakning eller avlyssning av telekommunikation eller internet till, eller direkt eller indirekt till förmån för, Myanmar/Burmas regering, offentliga organ, företag och byråer eller någon person eller enhet som agerar på deras vägnar eller enligt deras instruktioner.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 c avses med tjänster som har samband med övervakning eller avlyssning av telekommunikation eller internet sådana tjänster som, särskilt med hjälp av sådan utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga III, ger åtkomst till och överför ett övervaknings- eller avlyssningsobjekts inkommande och utgående telekommunikation och anropsassocierade data för extraktion, avkodning, registrering, bearbetning, analys eller lagring eller någon annan därmed sammanhängande verksamhet.

(*2)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).”"

4.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Med avvikelse från artiklarna 2.1, 3.2, 3a.1 och 3a.4 och om inte annat följer av artikel 5, får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor som de anser lämpliga, ge tillstånd för

a)

försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning enligt förteckningen i bilaga I som kan användas för inhemskt förtryck eller varor och teknik med dubbla användningsområden enligt förteckningen i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, men som ska användas endast för humanitära ändamål eller som skydd eller för Förenta nationernas och Europeiska unionens program för institutionsuppbyggnad eller för Europeiska unionens och Förenta nationernas krishanteringsinsatser,

b)

försäljning, leverans, överföring eller export av minröjningsutrustning och material som kan användas i minröjningsinsatser, och

c)

tillhandahållande av finansiering eller ekonomiskt stöd och tekniskt bistånd som har samband med sådan utrustning och materiel, sådana program och verksamheter som avses i leden a och b.”

5.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 4a

1.   Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV ska frysas.

2.   Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV.

3.   Bilaga IV ska omfatta

a)

fysiska personer från Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) och gränsbevakningspolisen som bär ansvaret för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Myanmar/Burma,

b)

fysiska personer från Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) och gränsbevakningspolisen som bär ansvaret för att hindra tillhandahållandet av humanitärt bistånd till behövande civila,

c)

fysiska personer från Myanmar/Burmas försvarsmakt (Tatmadaw) och gränsbevakningspolisen som bär ansvaret för att hindra genomförandet av oberoende utredningar av påstådda allvarliga kränkningar av eller brott mot de mänskliga rättigheterna, eller

d)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som har anknytning till sådana fysiska personer som avses i a, b och c.

4.   Bilaga IV ska innehålla skälen för att berörda personer, enheter och organ har uppförts på förteckningen.

5.   Bilaga IV ska också innehålla uppgifter som är nödvändiga för att identifiera berörda fysiska eller juridiska personer, enheter och organ, om sådana finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan dessa uppgifter omfatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter och organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4b

1.   Med avvikelse från artikel 4a får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på de villkor som de anser vara lämpliga, efter det att de har fastställt att dessa penningmedel eller ekonomiska resurser är

a)

nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska och juridiska personer som förtecknas i bilaga IV och deras underhållsberättigade familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b)

avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c)

avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser,

d)

nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e)

avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1 inom fyra veckor efter det att tillståndet getts.

Artikel 4c

1.   Med avvikelse från artikel 4a får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 4a upptogs i bilaga IV, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före, på eller efter den dagen.

b)

Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana anspråk.

c)

Beslutet gynnar inte någon av de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV.

d)

Erkännandet av beslutet står inte i strid med grunderna för rättsordningen i den berörda medlemsstaten.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1 inom fyra veckor efter det att tillståndet getts.

Artikel 4d

1.   Med avvikelse från artikel 4a, och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga IV ska ske enligt ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller enligt en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i bilaga IV, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a)

penningmedlen eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga IV,

b)

betalningen inte strider mot artikel 4a.2.

2.   Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1 inom fyra veckor efter det att tillståndet getts.

3.   Artikel 4a.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till ett konto som innehas av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som är upptagen i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

4.   Under förutsättning att sådan ränta, andra intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 4a, ska artikel 4a.2 inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a)

ränta eller andra intäkter på sådana konton,

b)

betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 4a upptogs i förteckningen i bilaga IV, eller

c)

betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten.

Artikel 4e

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a)

omedelbart tillhandahålla alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 4a, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt skicka dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaten, och

b)

samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av de uppgifter som avses i led a.

2.   Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.   Alla uppgifter som tillhandahålls eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas för de ändamål för vilka de tillhandahölls eller mottogs.

Artikel 4f

1.   Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller den enhet eller det organ som genomför den, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.   Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som anges i denna förordning.

Artikel 4g

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de åtgärder som anges i denna förordning.

Artikel 4h

1.   Inga anspråk i samband med ett avtal eller en transaktion vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet anspråk på kompensation eller andra anspråk av detta slag, såsom ett kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, garanti eller gottgörelse, särskilt en finansiell garanti eller finansiell gottgörelse, oavsett form, får tillgodoses om de ställs av

a)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV,

b)

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via någon av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

2.   I alla förfaranden som syftar till verkställighet av ett anspråk åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär att anspråket ska verkställas att visa att detta inte strider mot punkt 1.

3.   Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till domstolsprövning av lagligheten i att vissa avtalsförpliktelser inte uppfylls till följd av denna förordning.

Artikel 4i

1.   Om rådet beslutar att i fråga om fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ genomföra sådana åtgärder som avses i artikel 4a ska rådet ändra bilaga IV i enlighet med detta.

2.   Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett tillkännagivande offentliggörs, och ge den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet tillfälle att lämna synpunkter.

3.   Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.

4.   Förteckningen i bilaga IV ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.”

6.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

1.   Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta alla övriga relevanta uppgifter som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt uppgifter om

a)

penningmedel som frysts enligt artikel 4a och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 3a, 3b, 3c, 4b, 4c och 4d,

b)

problem med överträdelser och efterlevnad samt domar som meddelats av nationella domstolar.

2.   Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan ha en negativ inverkan på det verkningsfulla genomförandet av denna förordning.”

7.

Texten i bilaga I till denna förordning ska läggas till som bilaga III.

8.

Texten i bilaga II till denna förordning ska läggas till som bilaga IV.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2018.

På rådets vägnar

E. ZAHARIEVA

Ordförande


(1)  EUT L 111, 23.4.2013, s. 75.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2018/655 av den 26 april 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma (se sidan 29 i detta nummer av EUT).

(3)  Rådets förordning (EU) nr 401/2013 av den 2 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma och om upphävande av förordning (EG) nr 194/2008 (EUT L 121, 3.5.2013, s. 1).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).


BILAGA I

BILAGA III

Utrustning, teknik och programvara som avses i artiklarna 3b och 3c

Allmän anmärkning

Denna bilaga ska trots sitt innehåll inte tillämpas på

a)

utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 eller i den gemensamma militära förteckningen, eller

b)

programvara som är konstruerad så att användaren själv kan installera den utan väsentlig medverkan av försäljaren och som är allmänt tillgänglig för allmänheten genom att den säljs från lager via en detaljists försäljningsställe, utan restriktioner,

i)

över disk,

ii)

via postordertransaktioner,

iii)

på elektronisk väg, eller

iv)

via telefonförsäljning, eller

c)

programvara som är allmänt tillgänglig.

Sektionerna A, B, C, D och E hänvisar till de sektioner som avses i förordning (EG) nr 428/2009.

Utrustning, teknik och programvara som avses i artiklarna 3b och 3c är följande:

A.

Förteckning över utrustning

Utrustning för djup paketinspektion (Deep Packet Inspection)

Utrustning för nätavlyssning, inklusive Interception Management Equipment (IMS) och Data Retention Link Intelligence-utrustning

Utrustning för radiofrekvensövervakning

Nät- och satellitstörningsutrustning

Fjärrmanövrerad virusutrustning

Utrustning för röstigenkänning och röstbearbetning

IMSI (1), MSISDN (2), IMEI (3), TMSI (4) avlyssnings- och övervakningsutrustning

Taktisk SMS (5) /GSM (6) /GPS (7) /GPRS (8) /UMTS (9) /CDMA (10) /PSTN (11) avlyssnings- och övervakningsutrustning

DHCP (12) /SMTP (13), GTP (14) informationsavlyssnings- och övervakningsutrustning

Utrustning för igenkänning och profilering av mönster

Fjärrmanövrerad utrustning för kriminaltekniska ändamål

Semantisk processorutrustning

Utrustning för kodknäckande av WEP och WPA

Utrustning för avlyssning av egenutvecklade protokoll och standardprotokoll för IP-telefoni (VoIP)

B.

Används ej

C.

Används ej

D.

Programvara för utveckling, produktion eller användning av den utrustning som anges i A ovan

E.

Teknik för utveckling, produktion eller användning av den utrustning som anges i A ovan.

Utrustningen, tekniken och programvaran i dessa sektioner omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga endast i den mån dessa omfattas av den allmänna beskrivningen system för avlyssning och övervakning av internet samt tele- och satellitkommunikation.

I denna bilaga avses med övervakning insamling, extraktion, avkodning, registrering, bearbetning, analys och arkivering av anropsinnehåll eller nätdata.


(1)  IMSI står för International Mobile Subscriber Identity. Det är en unik identifikationskod för varje mobiltelefonanordning, integrerad i SIM-kortet, som gör det möjligt att identifiera sådana SIM-kort via GSM- och UMTS-näten.

(2)  MSISDN står för Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Det är ett nummer som unikt identifierar ett abonnemang i ett GSM- eller UMTS-mobilnät. Enkelt uttryckt är detta telefonnumret till SIM-kortet i en mobiltelefon som gör det möjligt att identifiera mobilabonnenten och IMSI, men i förbindelse med dirigering till abonnenten.

(3)  IMEI står för International Mobile Equipment Identity. Detta är ett nummer, oftast unikt för att identifiera GSM-, WCDMA- och IDEN-mobiltelefoner samt en del satellittelefoner. Det brukar vara tryckt inuti telefonens batterifack. Avlyssning kan specificeras genom dess IMEI, IMSI och MSISDN.

(4)  TMSI står för Temporary Mobile Subscriber Identity. Det är den identitet som oftast skickas mellan mobilen och nätverket.

(5)  SMS står för Short Message System.

(6)  GSM står för Global System for Mobile Communications.

(7)  GPS står för Global Positioning System.

(8)  GPRS står för General Package Radio Service.

(9)  UMTS står för Universal Mobile Telecommunication System.

(10)  CDMA står för Code Division Multiple Access.

(11)  PSTN står för Public Switch Telephone Networks.

(12)  DHCP står för Dynamic Host Configuration Protocol.

(13)  SMTP står för Simple Mail Transfer Protocol.

(14)  GTP står för GPRS Tunneling Protocol.


BILAGA II

BILAGA IV

Förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 4a