16.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 96/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/574

av den 15 december 2017

om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (1), särskilt artikel 15.11, och

av följande skäl:

(1)

För att motverka problemet med olaglig handel med tobaksvaror föreskrivs i direktiv 2014/40/EU att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning för att registrera transporten av dessa varor. Detta gör det möjligt att spåra sådana varor i hela unionen. Det bör fastställas tekniska specifikationer för systemets inrättande och drift samt för dess kompatibilitet i hela unionen.

(2)

Det bör fastställas bestämmelser om märkning av förpackningar med en unik identitetsmärkning, om registrering och överföring av uppgifter, om behandling och lagring av och tillgång till uppgifter samt om komponenternas kompatibilitet i spårbarhetssystemet.

(3)

Lagstiftningsåtgärder på unionsnivå är också nödvändiga för att genomföra artikel 8 i protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (2) (nedan kallat WHO:s FCTC-protokoll), vilket har ratificerats av Europeiska unionen (3) och där det föreskrivs att parterna i WHO:s FCTC-protokoll ska inrätta ett globalt spårningssystem för tobaksvaror senast fem år efter protokollets ikraftträdande.

(4)

I syfte att bekämpa flera befintliga typer av bedrägerier som leder till att olagliga varor görs tillgängliga för konsumenter, däribland verksamhet som innebär falskdeklaration av exportvaror, bör det spårbarhetssystem som föreskrivs i denna förordning i enlighet med artikel 15 i direktiv 2014/40/EU gälla alla tobaksvaror som tillverkas inom unionen och de som tillverkas utanför unionen om de är avsedda för eller släpps ut på marknaden i unionen.

(5)

I syfte att föreskriva ett oberoende spårbarhetssystem och garantera att det står under medlemsstaternas kontroll, i enlighet med artikel 8 i WHO:s FCTC-protokoll, är det viktigt med en tydlig uppgiftsfördelning när det gäller märkning av förpackningar med en unik identitetsmärkning. Den viktiga uppgiften att generera unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå bör tilldelas en oberoende tredjepart som utnämns av varje medlemsstat (nedan kallad id-utfärdare). För att undanröja risken att två eller flera id-utfärdare oberoende av varandra genererar samma unika identitetsmärkning bör varje id-utfärdare identifieras genom en unik identifieringskod, som också bör ingå i de unika identitetsmärkningar de utfärdar.

(6)

I syfte att garantera att identitetsmärkningen är unik bör varje unik identitetsmärkning innehålla ett serienummer som genereras av id-utfärdaren och har en försumbar sannolikhet för att förfalskare ska kunna gissa sig till det.

(7)

När tillverkare och importörer ansöker om unika identitetsmärkningar för styckförpackningar från en id-utfärdare bör de vara skyldiga att tillhandahålla all information som krävs för att utfärdaren ska kunna generera identitetsmärkningen, i enlighet med artikel 15.2 a–h i direktiv 2014/40/EU, med undantag för datum och tid för tillverkningen, vilket kanske inte är möjligt att avgöra på förhand och därför bör läggas till av de ekonomiska aktörerna vid tidpunkten för tillverkningen.

(8)

Längden på en unik identitetsmärkning på stycknivå kan påverka hur snabbt tillverkare eller importörer av tobaksvaror kan anbringa den på styckförpackningarna. I syfte att undvika att denna process inte påverkas i alltför hög grad och samtidigt se till att det finns tillräckligt med utrymme för all information som krävs på styckförpackningsnivå bör det fastställas ett maximalt antal tillåtna alfanumeriska tecken för den unika identitetsmärkningen på stycknivå.

(9)

För att se till att unika identitetsmärkningar på stycknivå kan uppfylla de krav som gäller det maximala antalet tillåtna alfanumeriska tecken bör de uppgifter som krävs enligt artikel 15.2 a–h i direktiv 2014/40/EU översättas till kod.

(10)

För att medlemsstaternas behöriga myndigheter ska kunna avkoda de unika identitetsmärkningarna utan att ha tillgång till den information som lagrats i databassystemet bör id-utfärdarna skapa och underhålla flatfiler. Sådana flatfiler bör göra det möjligt att identifiera all information som kodats i de unika identifieringskoderna. Storleken på dessa flatfiler bör fastställas för att säkerställa att de kan laddas ner till de verktyg som medlemsstaterna använder när de läser av de unika identitetsmärkningarna offline (nedan kallade offline-flatfiler).

(11)

I direktiv 2014/40/EU föreskrivs att de registreringsskyldigheter som fastställs i enlighet med artikel 15 får fullgöras genom märkning och registrering av aggregerade förpackningar, t.ex. limpor, kartonger med limpor eller lastpallar, under förutsättning att alla styckförpackningar fortfarande kan spåras. När ekonomiska aktörer väljer att utnyttja den möjligheten bör de vara skyldiga att se till att dessa förpackningar förses med en identitetsmärkning på aggregerad nivå som också är unik och som gör det möjligt att entydigt identifiera alla lägre aggregerade nivåer och de styckförpackningarna den innehåller.

(12)

För att se till att alla transporter av styckförpackningarna kan registreras och överföras bör tillverkare och importörer kontrollera de unika identitetsmärkningarna för att säkerställa att de är korrekt anbringade och läsbara. För att kontrollera denna viktiga process för unika identitetsmärkningar på stycknivå bör antimanipulationsverktyg som tillhandahålls av en oberoende tredjepart installeras på de verktyg som används i kontrollsyfte. Vid fastställandet av regler för installation av sådana verktyg är det lämpligt att beakta skillnader mellan olika företag, särskilt deras storlek, tillverkningsvolym och typ av tillverkningsprocess, så att det säkerställs att det inte medför en alltför stor belastning att uppfylla dessa krav, i synnerhet för mindre aktörer, däribland små och medelstora företag. Eftersom antimanipulationsverktyg är särskilt relevanta vid automatiserad tillverkning av tobaksvaror, och för att se till att integriteten för de unika identitetsmärkningarna på stycknivå är tillräckligt skyddad, bör skyldigheten att installera sådana verktyg bara gälla andra aktörer än sådana som har helt manuella tillverkningsprocesser.

(13)

För att minimera spårbarhetssystemets inverkan på tillverknings- och distributionssystemen bör de ekonomiska aktörerna få beställa partier av unika identitetsmärkningar i förväg. För att undvika för stora lager av unika identitetsmärkningar hos ekonomiska aktörer och för att kontrollera de enskilda beställningarnas omfattning bör det sättas en tidsgräns för anbringande av unika identitetsmärkningar som utfärdats för såväl styckförpackningar som för aggregerade förpackningar. Dessa åtgärder bör också minska risken att id-utfärdarnas generering och utfärdande av identitetsmärkningar påverkas i alltför hög grad.

(14)

För att spårbarhetssystemet ska fungera väl bör de ekonomiska aktörerna och aktörerna vid de första återförsäljningsställena ansöka i förväg hos den relevanta id-utfärdaren om en identifieringskod för ekonomiska aktörer och om en identifieringskod för varje anläggning. Tilldelningen av identifieringskoder för ekonomiska aktörer och för anläggningar möjliggör en ändamålsenlig identifiering, i enlighet med artikel 15.2 i och j i direktiv 2014/40/EU, av alla köpare och av den faktiska leveransvägen från tillverkning till det första återförsäljningsstället.

(15)

Tillverkare eller importörer bör dessutom ansöka om en identifieringskod för maskiner som används för att tillverka tobaksvaror. Skyldigheten att ansöka om identifieringskoder för maskiner möjliggör en ändamålsenlig identifiering, i enlighet med artikel 15.2 c i direktiv 2014/40/EU, av den maskin som har använts för tillverkningen av tobaksvarorna.

(16)

För att se till att informationen i den unika identifieringsmärkningen kan registreras och överföras av alla relevanta ekonomiska aktörer samt garantera att den unika identifieringsmärkningen är kompatibel med externa komponenter som exempelvis skannrar, bör det anges vilka typer av databärare som är tillåtna.

(17)

För att syftet med spårbarhetssystemet ska uppnås måste systemet medge en enkel överföring av alla relevanta data samt möjliggöra en säker datalagring och garantera full tillgång till dessa data för kommissionen, medlemsstaternas behöriga myndigheter och den externa revisorn. Lagringsstrukturen bör dessutom medge att tillverkare och importörer, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 15.8 i direktiv 2014/40/EU, kan välja ut oberoende tredjepartsleverantörer med vilka avtal om datalagring ska slutas och vilka ska vara värdar för datalagring uteslutande för tillverkarnas och importörernas tobaksvaror (nedan kallade primära databaser), samtidigt som det säkerställs att myndigheter ges full tillgång till alla lagrade data i syfte att utföra sin övervakning och tillsyn. För att denna övervakning och tillsyn ska vara effektiv måste det finnas ett enda databassystem på sekundär nivå (nedan kallat sekundär databas), som innehåller en kopia av alla data som finns lagrade i de primära databaserna och som ger myndigheterna en allmän översikt över spårbarhetssystemets funktion. Det bör upprättas ett routingsystem som drivs av leverantören av den sekundära databasen för att ge andra ekonomiska aktörer än tillverkare och importörer en enda ingång för överföring av de data de har registrerat i spårbarhetssystemet och därmed underlätta dataöverföringen. Routerfunktionen bör samtidigt säkerställa att data överförs till rätt primär databas.

(18)

För att garantera full tillgång för berörda myndigheter och för att bidra till ett effektivt fungerande spårbarhetssystemet bör leverantören av den sekundära databasen utforma användargränssnitt som gör det möjligt att visa och göra sökningar i lagrade data. De relevanta myndigheterna bör vid åtkomst till databassystemet kunna förlita sig på de eIDAS (4)-baserade återanvändbara lösningar som tillhandahålls som byggstenar genom den del som rör telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa. För att underlätta en effektiv övervakning och tillsyn bör användargränssnittet också göra det möjligt att ställa in individuella automatiska aviseringar baserade på specifika rapporteringshändelser.

(19)

För att garantera driftskompatibilitet mellan komponenterna i databassystemet bör det fastställas tekniska specifikationer som bygger på icke upphovsrättsligt skyddade öppna standarder för datautbytet mellan de primära databaserna, den sekundära databasen och routersystemet.

(20)

För att se till att alla ekonomiska aktörer registrerar och överför den föreskrivna informationen i tid och på ett enhetligt sätt bör det fastställas en exakt förteckning över de händelser i leveranskedjan och transaktionshändelser som måste registreras enligt artikel 15.2 i, j och k i direktiv 2014/40/EU, samt över innehållet i de informationsmeddelanden som ska överföras.

(21)

Eftersom syftet med ett spårbarhetssystem är att ge medlemsstaterna och kommissionen ett effektivt verktyg för att bekämpa olaglig handel med tobaksvaror måste data om händelser i leveranskedjan och om transaktionshändelser vara tillgängliga i tid för undersöknings- och tillsynsändamål. Den maximala tid som får förflyta mellan den tidpunkt då en relevant händelse i leveranskedja eller en relevant transaktionshändelse inträffar och den tidpunkt då den information som hänger samman med händelsen överförs till det relevanta datalagringssystemet bör därför fastställas. Vid fastställandet av dessa tidsfrister är det lämpligt att beakta skillnader mellan olika företag, särskilt deras storlek och tillverkningsvolym, så att det säkerställs att det inte medför en alltför stor belastning att fullgöra rapporteringsskyldigheterna, i synnerhet för mindre aktörer, däribland små och medelstora företag.

(22)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen måste för undersöknings- och tillämpningsändamål ha tillgång till ett register över alla ekonomiska aktörer och aktörer vid de första återförsäljningsställen som är inblandade i handeln med tobaksvaror, samt över de anläggningar och maskiner som de använder för att tillverka, lagra och bearbeta sina varor. Varje id-utfärdare bör därför upprätta och förvalta ett register över de identifieringskoder för ekonomiska aktörer, aktörer vid första återförsäljningsställen, maskiner och anläggningar som avses ovan. En aktuell kopia av dessa register, tillsammans med informationen kopplad till dessa, bör överföras elektroniskt via routern till den sekundära databasen och sammanställas i ett EU-omfattande register.

(23)

Eftersom spårbarhetssystemet ska vara oberoende av tillverkare och importörer av tobaksvaror och stå under medlemsstaternas kontroll, i enlighet med artikel 8 i WHO:s FCTC-protokoll, bör det fastställas gemensamma kriterier för bedömning av oberoendet hos alla tredjeparter som medverkar i spårbarhetssystemet (id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och antimanipulationsverktyg). För att säkerställa det fortlöpande iakttagande av kravet på oberoende som är av största vikt för att garantera och upprätthålla spårbarhetssystemets integritet, bör de förfaranden för utnämning av id-utfärdare och andra oberoende leverantörer och övervakningen av huruvida de uppfyller kriterierna för oberoende i denna förordning bli föremål för en periodisk översyn av kommissionen. Slutsatserna av översynen bör offentliggöras av kommissionen och ingå i den rapport om tillämpningen av direktiv 2014/40/EU som föreskrivs i artikel 28 i det direktivet.

(24)

De personuppgifter som behandlas i samband med spårbarhetssystemet bör skyddas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (5).

(25)

Det bör vara möjligt att följa internationella standarder i syfte att visa att vissa tekniska krav som fastställs i denna förordning är uppfyllda. Om det inte går att påvisa överensstämmelse med internationella standarder bör de personer som har ålagts skyldigheterna ansvara för att på ett kontrollerbart sätt bevisa att de uppfyller dessa krav.

(26)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tekniska standarder för inrättande och drift av det spårbarhetssystem som föreskrivs i artikel 15 i direktiv 2014/40/EU.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2014/40/EU gäller i denna förordning följande definitioner:

(1)    unik identitetsmärkning : den alfanumeriska kod som möjliggör identifiering av en styckförpackning eller en aggregerad förpackning av tobaksvaror.

(2)    ekonomisk aktör : varje fysisk eller juridisk person som är inblandad i handel med tobaksvaror, även för export, från tillverkaren till den sista ekonomiska aktören före det första återförsäljningsstället.

(3)    första återförsäljningsställe : varje anläggning där tobaksvaror släpps ut på marknaden för första gången, även varuautomater för försäljning av tobaksvaror.

(4)    export : avsändande från unionen till ett tredjeland.

(5)    aggregerad förpackning : varje förpackning som innehåller mer än en styckförpackning av tobaksvaror.

(6)    anläggning : varje plats, byggnad eller varuautomat där tobaksvaror tillverkas, lagras eller släpps ut på marknaden.

(7)    antimanipulationsverktyg : ett system som gör det möjligt att efter att varje styckförpackning försetts med en unik identitetsmärkning, registrera kontrollprocessen genom en video eller loggfil som efter registreringen inte kan ändras av någon ekonomisk aktör.

(8)    offline-flatfiler : elektroniska filer som skapas och underhålls av varje id-utfärdare och som innehåller data i oformaterat textformat, vilket gör det möjligt att utan tillgång till databassystemet hämta den information som är registrerad i de unika identitetsmärkningar (utom tidsstämpeln) som använts för styckförpackningar eller aggregerade förpackningar.

(9)    register : det register som varje id-utfärdare upprättar och förvaltar och som innehåller alla identifieringskoder som genererats för ekonomiska aktörer, aktörer vid första återförsäljningsställen, anläggningar och maskiner samt den information som är kopplad till dessa.

(10)    databärare : en bärare där data lagras i en form som är läsbar med hjälp av en enhet.

(11)    maskin : den utrustning som använts för att tillverka tobaksvarorna och som är en integrerad del av tillverkningsprocessen.

(12)    tidsstämpel : angivande av datum och tid i UTC (koordinerad universell tid) för en viss händelse i ett föreskrivet format.

(13)    primär databas : en databas för lagring av spårbarhetsuppgifter som gäller uteslutande för produkterna från en viss tillverkare eller importör.

(14)    sekundär databas : en databas som innehåller en kopia av alla spårbarhetsuppgifter som lagrats i de primära databaserna.

(15)    router : en enhet i den sekundära databasen som förmedlar data mellan olika delar av databassystemet.

(16)    databassystem : det system som utgörs av de primära databaserna, den sekundära databasen och routern.

(17)    gemensam datakatalog : en samling information som beskriver innehåll, format och struktur i en databas och den inbördes relationen mellan databasens olika delar i syfte att styra tillgång till och manipulation av de databaser som är gemensamma för alla primära och sekundära databaser.

(18)    arbetsdag : varje arbetsdag i den medlemsstat som id-utfärdaren är behörig för.

(19)    omlastning : varje omlastning av tobaksvaror från ett fordon till ett annat utan att tobaksvarorna tas in på eller lämnar en anläggning.

(20)    varubil : ett fordon som används för leverans av tobaksvaror till flera återförsäljningsställen i kvantiteter som inte har fastställts före leveransen.

KAPITEL II

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR DEN UNIKA IDENTITETSMÄRKNINGEN

AVSNITT 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 3

Id-utfärdare

1.   Varje medlemsstat ska senast ett år efter ikraftträdandet av denna genomförandeförordning utnämna en enhet (nedan kallad id-utfärdare) med ansvar för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar i enlighet med artiklarna 8, 9, 11 och 13.

2.   Medlemsstaterna ska se till att en id-utfärdare som avser att anlita underleverantörer för att utföra sina uppgifter endast kan utnämnas om medlemsstaterna har informerats om de föreslagna underleverantörernas identitet.

3.   Id-utfärdaren ska vara oberoende och ska uppfylla de kriterier som anges i artikel 35.

4.   Varje id-utfärdare ska förses med en unik identifieringskod. Koden ska bestå av alfanumeriska tecken och ska uppfylla standard 15459–2:2015 enligt Internationella standardiseringsorganisationen/Internationella elektrotekniska kommissionen (nedan kallad ISO/IEC).

5.   Om samma id-utfärdare utnämns i flera medlemsstater ska id-utfärdaren kunna identifieras med samma kod.

6.   Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om utnämningen av id-utfärdaren och om dess identifieringskod senast en månad efter utnämningen.

7.   Medlemsstaterna ska se till att uppgifterna om den utnämnda id-utfärdarens identitet och dess identifieringskod offentliggörs och är tillgängliga online.

8.   Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att

a)

den id-utfärdare som medlemsstaten har utnämnt fortsätter att uppfylla kraven på oberoende i enlighet med artikel 35, och att

b)

tjänsterna tillhandahålls fortlöpande av efterföljande id-utfärdare när en ny id-utfärdare utnämns för att fortsätta att tillhandahålla tjänsterna efter den tidigare id-utfärdaren. I detta syfte ska medlemsstaterna kräva att id-utfärdaren utarbetar en avvecklingsplan som anger det förfarande som ska tillämpas för att garantera verksamhetens kontinuitet tills den nya id-utfärdaren har utnämnts.

9.   Id-utfärdaren får fastställa och ta ut avgifter av ekonomiska aktörer enbart för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar. Avgifterna ska vara icke-diskriminerande och proportionerliga mot antalet unika identitetsmärkningar som genereras och utfärdas för ekonomiska aktörer, med hänsyn tagen till leveranssättet.

Artikel 4

Behöriga id-utfärdare för generering och utfärdande av unika identitetsmärkningar

1.   För tobaksvaror som tillverkats i unionen ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna tillverkas.

Genom undantag från första stycket ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat på vars marknad varorna släpps ut, om den medlemsstaten ställer ett sådant krav.

2.   För tobaksvaror som importerats till unionen ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna släpps ut på marknaden.

3.   För tobaksvaror som aggregerats i unionen ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna aggregeras.

4.   För tobaksvaror avsedda för export ska den behöriga id-utfärdaren vara den enhet som har utnämnts för den medlemsstat där varorna tillverkas.

5.   Om en behörig id-utfärdare tillfälligt saknas får kommissionen ge ekonomiska aktörer tillstånd att använda någon annan id-utfärdare som har utnämnts i enlighet med artikel 3.

Artikel 5

Unika identitetsmärkningars giltighet och avaktivering

1.   Unika identitetsmärkningar som generats av id-utfärdare får användas för att märka styckförpackningar eller aggregerade förpackningar i enlighet med artiklarna 6 och 10 under högst sex månader från den dag då den ekonomiska aktören mottog de unika identitetsmärkningarna. Därefter blir de ogiltiga och de ekonomiska aktörerna ska se till att de inte används för att märka styckförpackningar eller aggregerade förpackningar.

2.   Databassystemet ska garantera att de unika identitetsmärkningarna avaktiveras automatiskt om de inte har använts inom den sexmånadersperiod som avses i punkt 1.

3.   Tillverkare och importörer får när som helst avaktivera unika identitetsmärkningar genom att sända en begäran om avaktivering till relevant primär databas. Andra ekonomiska aktörer får avaktivera unika identitetsmärkningar genom att sända en begäran om avaktivering via routern. Begäran om avaktivering ska lämnas in elektroniskt i enlighet med artikel 36 och ska innehålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 2.3 i bilaga II i det format som anges där. Avaktiveringen ska inte påverka integriteten hos de uppgifter rörande den unika identitetsmärkningen som redan finns lagrade.

AVSNITT 2

Unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

Artikel 6

Märkning med unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.   Tillverkare och importörer ska förse varje styckförpackning som tillverkats i eller importerats till unionen med en unik identitetsmärkning (nedan kallad unik identitetsmärkning på stycknivå) i enlighet med artikel 8.

2.   När det gäller tobaksvaror som har tillverkats utanför unionen ska den unika identitetsmärkningen på stycknivå anbringas på styckförpackningen innan tobaksvaran importeras till unionen.

Artikel 7

Kontroll av unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.   Tillverkare och importörer ska se till att unika identitetsmärkningar på stycknivå kontrolleras direkt efter det att de har anbringats så att de har anbringats korrekt och är läsbara.

2.   Den process som avses i punkt 1 ska skyddas med ett antimanipulationsverktyg som tillhandahållits och installerats av en oberoende tredjepart, som ska lämna ett intyg till de berörda medlemsstaterna och till kommissionen om att det installerade verktyget uppfyller kraven i denna förordning.

3.   Om den process som avses i punkt 1 inte kan bekräfta att den unika identitetsmärkningen på stycknivå har anbringats korrekt och är fullt läsbar ska tillverkarna och importörerna anbringa den unika identitetsmärkningen på nytt.

4.   Tillverkare och importörer ska se till att de uppgifter som registrerats med hjälp av antimanipulationsverktyget förblir tillgängliga under nio månader efter registreringen.

5.   Tillverkare och importörer ska på medlemstaternas begäran ge oinskränkt tillgång till de lagrade uppgifter om kontrollprocessen som registrerats med antimanipulationsverktyget.

6.   Genom undantag från punkterna 2, 4 och 5 ska skyldigheten att installera ett antimanipulationsverktyg inte gälla i följande fall:

a)

Fram till den 20 maj 2020 för tillverkningsprocesser som drivs av ekonomiska aktörer, eller i tillämpliga fall den företagsgrupp de tillhör, som under kalenderåret 2019 på unionsnivå hanterade färre än 120 miljoner unika identitetsmärkningar på stycknivå.

b)

Fram till den 20 maj 2021 för tillverkningsprocesser som drivs av ekonomiska aktörer som definieras som små och medelstora företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG (6).

c)

För helt manuella tillverkningsprocesser.

Artikel 8

Struktur för unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.   Varje styckförpackning med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning på stycknivå. Märkningen ska bestå av en så kort sekvens av alfanumeriska tecken som möjligt och får inte överskrida 50 tecken. Sekvensen ska vara unik för en viss styckförpackning och ska bestå av följande dataelement:

a)

På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)

En alfanumerisk sekvens för vilken sannolikheten att man kan gissa sig till den är försumbar och i varje fall lägre än en på tiotusen (nedan kallat serienummer).

c)

En kod (nedan kallad produktkod) som gör det möjligt att fastställa följande:

i.

Plats för tillverkningen.

ii.

Den tillverkningsanläggning som avses i artikel 16.

iii.

Den maskin som har använts för tillverkningen av tobaksvarorna och som avses i artikel 18.

iv.

Produktbeskrivningen.

v.

Den avsedda återförsäljningsmarknaden.

vi.

Den avsedda leveransvägen.

vii.

I tillämpliga fall importören till unionen.

d)

På sista position ska det finnas en tidsstämpel i form av en numerisk sekvens med åtta tecken i formatet ÅÅMMDDhh som anger dag och tid för tillverkningen.

2.   Id-utfärdarna ska ansvara för genereringen av en kod som består av de delar som anges i punkt 1 a, b och c.

3.   Tillverkare eller importörer ska lägga till den tidsstämpel som avses i punkt 1 d till den kod som genereras av id-utfärdaren i enlighet med punkt 2.

4.   Unika identitetsmärkningar på stycknivå får inte innehålla några andra dataelement än de som anges i punkt 1.

Om id-utfärdarna använder kryptering eller komprimering för att generera unika identitetsmärkningar på stycknivå ska de informera medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om vilka algoritmer som används för krypteringen och komprimeringen. Unika identitetsmärkningar på stycknivå får inte återanvändas.

Artikel 9

Ansökan om och utfärdande av unika identitetsmärkningar på stycknivå

1.   Tillverkare och importörer ska ansöka om sådana unika identitetsmärkningar på stycknivå som avses i artikel 8 hos den behöriga id-utfärdaren. Ansökningarna ska lämnas in elektroniskt i enlighet med artikel 36.

2.   Tillverkare och importörer som lämnar in en sådan ansökan ska tillhandahålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga II i det format som anges där.

3.   Id-utfärdaren ska senast två arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande i nedan angivna ordning:

a)

Generera de koder som avses i artikel 8.2.

b)

Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel via routern till den ansökande tillverkarens eller importörens primära databas som upprättat i enlighet med artikel 26.

c)

Översända koderna på elektronisk väg till den ansökande tillverkaren eller importören.

4.   En medlemsstat får dock kräva att id-utfärdare erbjuder fysisk leverans av unika identitetsmärkningar på stycknivå som ett alternativ till elektronisk leverans. Om fysisk leverans av unika identitetsmärkningar på stycknivå erbjuds ska tillverkarna och importörerna ange om de begär fysisk leverans eller ej. I så fall ska id-utfärdaren senast tio arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande i nedan angivna ordning:

a)

Generera de koder som avses i artikel 8.2.

b)

Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den ansökande tillverkarens eller importörens primära databas som upprättats i enlighet med artikel 26.

c)

Leverera koderna i form av optiskt läsbara streckkoder som uppfyller kraven i artikel 21 till den ansökande tillverkaren eller importören, på fysiska datamedier som exempelvis självhäftande etiketter.

5.   Tillverkare och importörer får inom en arbetsdag återkalla en ansökan som lämnats in i enlighet med punkt 1 genom ett meddelande om återkallande som beskrivs närmare i kapitel II avsnitt 5 punkt 5 i bilaga II.

AVSNITT 3

Unika identitetsmärkningar på aggregerad förpackningsnivå

Artikel 10

Märkning med unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

1.   De ekonomiska aktörer som väljer att fullgöra registreringsskyldigheterna enligt artikel 15.5 i direktiv 2014/40/EU genom registrering av aggregerade förpackningar ska förse de aggregerade förpackningarna med tobaksvaror med en unik identitetsmärkning (nedan kallad unik identitetsmärkning på aggregerad nivå).

2.   Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå ska genereras och utfärdas på grundval av en ansökan hos den behöriga id-utfärdaren eller direkt av den ekonomiska aktören.

3.   Om en unik identitetsmärkning på aggregerad nivå genereras på grundval av en ansökan hos den behöriga id-utfärdaren ska den överensstämma med strukturen i artikel 11.1.

4.   Om en unik identitetsmärkning på aggregerad nivå genereras direkt av den ekonomiska aktören ska den bestå av en individuell kod som har genererats i enlighet med ISO/IEC 15459–1:2014 eller ISO/IEC 15459–4:2014 eller deras senaste motsvarigheter.

Artikel 11

Struktur för unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som genereras av id-utfärdare

1.   Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som genereras på grundval av en ansökan hos den behöriga id-utfärdaren ska bestå av en sekvens på högst 100 alfanumeriska tecken som är unik för en viss aggregerad förpackning och ska innehålla följande dataelement:

a)

På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)

En alfanumerisk sekvens för vilken sannolikheten att man kan gissa sig till den är försumbar och i varje fall lägre än en på tiotusen (nedan kallat serienummer).

c)

Identifieringskoden för den anläggning (enligt artikel 16) där aggregeringen skedde.

d)

På sista position ska det finnas en tidsstämpel i form av en numerisk sekvens med åtta tecken i formatet ÅÅMMDDhh som anger dag och tid för aggregeringen.

2.   Id-utfärdarna ska ansvara för genereringen av en kod som består av de delar som anges i punkt 1 a, b och c.

3.   De ekonomiska aktörerna ska lägga till den tidsstämpel som avses i punkt 1 d till den kod som genereras av id-utfärdaren i enlighet med punkt 2.

4.   Den ekonomiska aktören får komplettera den unika identitetsmärkningen på aggregerad nivå med ytterligare uppgifter, under förutsättning att det maximala antalet tecken som anges i punkt 1 inte överskrids. Sådana uppgifter får endast förekomma efter de data som avses i punkt 1.

Artikel 12

Länk mellan unika identitetsmärkningar på olika nivåer

1.   En unik identitetsmärkning på aggregerad nivå ska kunna identifiera förteckningen över alla unika identitetsmärkningar som ingår i den aggregerade förpackningen via en elektroniskt tillgänglig länk till databassystemet.

2.   För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska tillverkare och importörer översända de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 3.2 i bilaga II i det format som anges där till sin primära databas.

3.   För att upprätta den länk som avses i punkt 1 ska ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller importörer översända de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 3.2 i bilaga II i det format som anges där via routern till den sekundära databasen.

Artikel 13

Ansökan om och utfärdande av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som genereras av id-utfärdare

1.   De ekonomiska aktörer som ansöker om unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå på grundval av en ansökan hos den behöriga id-utfärdaren ska lämna in ansökan elektroniskt i enlighet med artikel 36.

2.   Ekonomiska aktörer som lämnar in en sådan ansökan ska tillhandahålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 2.2 i bilaga II i det format som anges där.

3.   För tillverkare och importörer ska id-utfärdaren senast två arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande i nedan angivna ordning:

a)

Generera den kod som avses i artikel 11.2.

b)

Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den ansökande tillverkarens eller importörens primära databas som upprättats i enlighet med artikel 26.

c)

Översända koderna på elektronisk väg till den ansökande tillverkaren eller importören.

4.   För ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller importörer ska id-utfärdaren senast två arbetsdagar från mottagandet av ansökan göra följande i nedan angivna ordning:

a)

Generera den kod som avses i artikel 11.2.

b)

Översända koderna tillsammans med de uppgifter som avses i punkt 2 via routern till den sekundära databas som upprättats i enlighet med artikel 26.

c)

Översända koderna på elektronisk väg till de ekonomiska aktörer som har lämnat in ansökan.

5.   Ekonomiska aktörer får inom en arbetsdag återkalla en ansökan som lämnats in i enlighet med punkt 1 genom ett meddelande om återkallande som beskrivs närmare i kapitel II avsnitt 5 punkt 5 i bilaga II.

6.   Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som utfärdats av behöriga id-utfärdare får inte återanvändas.

KAPITEL III

IDENTIFIERINGSKODER FÖR EKONOMISKA AKTÖRER, ANLÄGGNINGAR OCH MASKINER

Artikel 14

Ansökan om identifieringskoder för ekonomiska aktörer

1.   Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska ansöka om en identifieringskod för ekonomiska aktörer hos den behöriga id-utfärdaren i varje medlemsstat där de driver minst en anläggning. Importörer ska ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren i varje medlemsstat där de släpper ut sina varor.

2.   Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen som lämnar in en ansökan i enlighet med punkt 1 ska tillhandahålla de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 1 punkt 1.1 i bilaga II i det format som anges där.

3.   För aktörer vid första återförsäljningsställen får skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för ekonomiska aktörer också fullgöras av andra registrerade ekonomiska aktörer. En sådan registrering via en tredjepart ska godkännas av aktören vid det första återförsäljningsstället. Tredjeparten ska till aktören vid det första återförsäljningsstället lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för ekonomiska aktörer.

4.   Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska informera id-utfärdaren om varje identifieringskod för ekonomiska aktörer som har tilldelats dem av andra id-utfärdare. Om uppgifterna inte finns tillgängliga vid tiden för registreringen ska de ekonomiska aktörerna tillhandahålla den informationen senast två arbetsdagar efter att de mottagit identifieringskoder för ekonomiska aktörer från en annan id-utfärdare.

5.   Varje ändring av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan och varje upphörande av en aktörs verksamhet ska utan dröjsmål anmälas av aktören i fråga till id-utfärdaren i de format som anges i kapitel II avsnitt 1 punkterna 1.2 och 1.3 i bilaga II.

Artikel 15

Utfärdande och registrering av identifieringskoder för ekonomiska aktörer

1.   När en ansökan i enlighet med artikel 14 har mottagits ska id-utfärdaren generera en identifieringskod för ekonomiska aktörer som består av följande dataelement i följande ordning:

a)

På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)

På andra position ska det finnas en alfanumerisk sekvens som är unik i id-utfärdarens kodsamling.

2.   Inom två arbetsdagar ska id-utfärdaren översända koden till den aktör som har lämnat in ansökan.

3.   All information som har lämnats till id-utfärdaren i enlighet med artikel 14.2, samt motsvarande identifieringskoder, ska ingå i ett register som ska upprättas, förvaltas och hållas uppdaterat av den behöriga id-utfärdaren.

4.   I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna, i enlighet med sina nationella lagar, kräva att id-utfärdaren avaktiverar en ekonomisk aktörs identifieringskod. I sådana fall ska medlemsstaten underrätta den ekonomiska aktören eller aktören vid ett första återförsäljningsställe om avaktiveringen och om skälen till avaktiveringen. Avaktiveringen av en ekonomisk aktörs identifieringskod ska leda till automatisk avaktivering av relaterade identifieringskoder för anläggningar och för maskiner.

5.   Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska utbyta information om sina respektive identifieringskoder för ekonomiska aktörer så att de kan registrera och överföra information om transaktioner enligt artikel 33.

Artikel 16

Ansökan om identifieringskoder för anläggningar

1.   Alla anläggningar, från tillverkningsstället till det första återförsäljningsstället, ska identifieras med en kod (nedan kallad identifieringskod för en anläggning) som genereras av den id-utfärdare som är behörig på det territorium där anläggningen är belägen.

2.   Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska ansöka om en identifieringskod för en anläggning genom att förse id-utfärdaren med de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 1 punkt 1.4 i bilaga II i det format som anges där.

3.   I fråga om första återförsäljningsställen ska skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för en anläggning ligga hos aktören vid det första återförsäljningsstället. Denna skyldighet får också fullgöras av andra registrerade ekonomiska aktörer som får agera på uppdrag av den aktör som driver det första återförsäljningsstället. En registrering via en tredjepart ska godkännas av den aktör som driver det första återförsäljningsstället. Tredjeparten ska till aktören vid det första återförsäljningsstället lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för anläggningen.

4.   Skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för en anläggning som rör tillverkningsanläggningar utanför unionen ska ligga hos den importör som är etablerad i unionen. Importören ska ansöka hos en behörig id-utfärdare som utnämnts av en medlemsstat på vars marknad de släpper ut sina varor. Registreringen via importören ska godkännas av den enhet som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet. Importören ska till den ekonomiska aktör som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för anläggningen.

5.   Varje ändring av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan och varje nedläggning av en anläggning ska utan dröjsmål anmälas av den ekonomiska aktören till id-utfärdaren i de format som anges i kapitel II avsnitt 1 punkterna 1.5 och 1.6 i bilaga II.

Artikel 17

Utfärdande och registrering av identifieringskoder för anläggningar

1.   När en ansökan i enlighet med artikel 16 har mottagits ska id-utfärdaren generera en identifieringskod för en anläggning som består av följande dataelement i följande ordning:

a)

På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)

På andra position ska det finnas en alfanumerisk sekvens som är unik i id-utfärdarens kodsamling.

2.   Inom två arbetsdagar från mottagandet av ansökan ska id-utfärdaren översända koden till den aktör som har lämnat in ansökan.

3.   All information som har lämnats till id-utfärdaren i enlighet med artikel 16.2, samt motsvarande identifieringskoder, ska ingå i ett register som ska upprättas, förvaltas och hållas uppdaterat av den behöriga id-utfärdaren.

4.   I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna kräva att id-utfärdaren avaktiverar en identifieringskod för en anläggning. I sådana fall ska medlemsstaten underrätta den ekonomiska aktören eller aktören vid ett första återförsäljningsställe om avaktiveringen och om skälen till avaktiveringen. Avaktiveringen av en identifieringskod för en anläggning ska leda till automatisk avaktivering av relaterade identifieringskoder för maskiner.

5.   Ekonomiska aktörer och aktörer vid första återförsäljningsställen ska utbyta information om sina respektive identifieringskoder för ekonomiska aktörer så att de kan registrera och överföra information om förflyttningar av varor enligt artikel 32.

Artikel 18

Ansökan om identifieringskoder för maskiner

1.   Varje maskin ska identifieras med en kod (nedan kallad identifieringskod för en maskin) som genereras av den id-utfärdare som är behörig på det territorium där maskinen finns.

2.   Tillverkare och importörer ska ansöka om en identifieringskod för en maskin genom att förse id-utfärdaren med de uppgifter som anges i kapitel II avsnitt 1 punkt 1.7 i bilaga II i det format som anges där.

3.   Skyldigheten att ansöka om en identifieringskod för en maskin som finns i en tillverkningsanläggning utanför unionen ska ligga hos den importör som är etablerad i unionen. Importören ska ansöka hos en behörig id-utfärdare som utnämnts av en medlemsstat på vars marknad de släpper ut sina varor. Registreringen via importören ska godkännas av den enhet som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet. Importören ska till den ekonomiska aktör som ansvarar för tillverkningsanläggningen i tredjelandet lämna fullständiga uppgifter om registreringen, inbegripet den tilldelade identifieringskoden för maskinen.

4.   Varje ändring av de uppgifter som lämnats i den ursprungliga ansökan och varje urbruktagande av en registrerad maskin ska utan dröjsmål anmälas av tillverkaren eller importören till id-utfärdaren i de format som anges i kapitel II avsnitt 1 punkterna 1.8 och 1.9 i bilaga II.

Artikel 19

Utfärdande och registrering av identifieringskoder för maskiner

1.   När en ansökan i enlighet med artikel 18 har mottagits ska id-utfärdaren generera en identifieringskod för en maskin som består av följande dataelement i följande ordning:

a)

På första position ska finnas de alfanumeriska tecken som utgör den identifieringskod som tilldelats id-utfärdaren i enlighet med artikel 3.4.

b)

På andra position ska det finnas en alfanumerisk sekvens som är unik i id-utfärdarens kodsamling.

2.   Inom två arbetsdagar ska id-utfärdaren översända koden till den aktör som har lämnat in ansökan.

3.   All information som har lämnats till id-utfärdaren i enlighet med artikel 18.2, samt motsvarande identifieringskoder, ska ingå i ett register som ska upprättas, förvaltas och hållas uppdaterat av den relevanta id-utfärdaren.

4.   I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna kräva att id-utfärdaren avaktiverar en identifieringskod för en maskin. I sådana fall ska medlemsstaten underrätta tillverkarna och importörerna om avaktiveringen och om skälen till avaktiveringen.

Artikel 20

Överföring av offline-flatfiler och register

1.   Id-utfärdare ska skapa offline-flatfiler och register för den information som avses i artiklarna 14.2, 16.2 och 18.2 tillsammans med en förklarande not om hur de är strukturerade.

2.   Offline-flatfiler ska inte vara större än två gigabyte per id-utfärdare. Varje rad av flatfilen ska innehålla en post med fälten separerade av kommatecken eller tabb-tecken.

3.   Id-utfärdare ska se till att en uppdaterad kopia av alla offline-flatfiler, register och tillhörande förklarande noter överförs elektroniskt via routern till den sekundära databasen.

4.   Medlemsstater får anpassa storleksgränsen för de offline-flatfiler som avses i punkt 2, med hänsyn till såväl den genomsnittliga storleken på tillgängligt minnesutrymme som installerats på de kontrollverktyg som används för offlinekontroller av unika identitetsmärkningar som det totala antalet id-utfärdare.

KAPITEL IV

DATABÄRARE

Artikel 21

Databärare för unika identitetsmärkningar

1.   Unika identitetsmärkningar på stycknivå ska registreras med hjälp av minst en av följande typer av databärare:

a)

En datamatris som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering och felkorrigering som är minst lika bra som för Data Matrix ECC200. Koder som följer ISO/IEC 16022:2006 ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

b)

En QR-kod som är läsbar med optiska läsare och har en korrigeringskapacitet på cirka 30 %. Koder som följer ISO/IEC 18004:2015 med felkorrigeringsnivå H ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

c)

En punktkod som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering och felkorrigering som är minst lika bra som Reed-Solomons felkorrigeringsalgoritmer där antalet kontrolltecken (NC) är lika med tre plus antalet datatecken (ND) dividerat med två (NC = 3 + ND / 2). Koder som följer ISS DotCode Symbology Specification och som offentliggjorts av Association for Automatic Identification and Mobility (AIM) (version 3.0, augusti 2014) ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

2.   Om unika identitetsmärkningar på stycknivå levereras elektroniskt är tillverkare och importörer ansvariga för att de kodas i enlighet med punkt 1.

3.   Om unika identitetsmärkningar på stycknivå levereras fysiskt är id-utfärdarna ansvariga för att de koder som har genererats enligt artikel 8.2 kodas i enlighet med punkt 1.

4.   Genom undantag från punkt 1 får tillverkare och importörer lägga till en tidsstämpel separerad från databäraren i formatet ÅÅMMDDhh som en kod som kan läsas av människor.

5.   Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå ska registreras av ekonomiska aktörer med hjälp av minst en av följande typer av databärare:

a)

En datamatris som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering och felkorrigering som är minst lika bra som för Data Matrix ECC200. Koder som följer ISO/IEC 16022:2006 ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

b)

En QR-kod som är läsbar med optiska läsare och har en korrigeringskapacitet på cirka 30 %. Koder som följer ISO/IEC 18004:2015 med felkorrigeringsnivå H ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

c)

En Code 128 som är läsbar med optiska läsare och har en feldetektering som är minst lika bra som algoritmen baserad på jämn/udda – streck/mellanrum-pariteten och kontrolltecknet. Koder som följer ISO/IEC 15417:2007 ska anses uppfylla kraven i denna punkt.

6.   För att skilja de databärare som avses i punkterna 1–5 från andra databärare på styckförpackningar eller aggregerade förpackningar får de ekonomiska aktörerna lägga till märkningen TTT bredvid sådana databärare.

Artikel 22

Kvalitetskrav på optiska databärare

1.   De ekonomiska aktörerna ska se till att de optiska databärarna har hög läsbarhet. Optiska databärare med en kvalitetsgrad på minst 3,5 i enlighet med ISO/IEC 15415:2011 för tvådimensionella databärare, eller i enlighet med ISO/IEC 15416:2016 för linjära symboler ska anses uppfylla kraven i denna artikel.

2.   De ekonomiska aktörerna ska se till att de optiska databärarna kan förbli läsbara i minst fem år efter att de skapades.

Artikel 23

Kod som kan läsas av människor

1.   De ekonomiska aktörerna ska se till att varje databärare innehåller en kod som kan läsas av människor och som ger elektronisk tillgång till den information om unika identitetsmärkningar som är lagrade i databassystemet.

2.   Om förpackningens dimensioner medger det ska den kod som kan läsas av människor finnas intill den optiska databäraren med den unika identitetsmärkningen.

KAPITEL V

DATABASSYSTEM

Artikel 24

Databassystemets delar

1.   Databassystemet ska bestå av följande undersystem:

a)

databaser som har upprätts för att lagra data som rör tobaksvaror från enskilda tillverkare och importörer (nedan kallade primära databaser),

b)

en databas som innehåller en kopia av alla data som lagrats i det primära databassystemet (nedan kallad sekundär databas), och

c)

en routerfunktion (nedan kallad router) som ska upprättas och förvaltas av leverantören av det sekundära databassystemet.

2.   De undersystem som avses i punkt 1 ska vara fullt driftskompatibla med varandra, oberoende av vilken leverantör som används.

Artikel 25

Databassystemets allmänna egenskaper

1.   Databassystemet ska uppfylla följande villkor:

a)

Det ska medge funktionell integrering av databassystemet i spårbarhetssystemet, samt ett oavbrutet elektroniskt datautbyte mellan databassystemet och andra relevanta delar i spårbarhetssystemet.

b)

Det ska medge elektronisk identifiering och äkthetskontroll av tobaksvaror, av såväl styckförpackningar som aggregerade förpackningar, i enlighet med kraven i denna förordning.

c)

Det ska medge automatisk avaktivering av unika identitetsmärkningar i enlighet med bestämmelserna i artikel 5.

d)

Det ska garantera att information som ekonomiska operatörer och id-utfärdare har registrerat och sänt till databassystemet kan tas emot elektroniskt och lagras i enlighet med kraven i denna förordning.

e)

Det ska garantera lagring av data i minst fem år från den tidpunkt då de laddades upp i databassystemet.

f)

Det ska medge automatiska statusmeddelanden till ekonomiska aktörer, och till medlemsstaterna och kommissionen på begäran, exempelvis vid uppföljning, fel eller ändringar rörande rapporteringen, i enlighet med kraven i denna förordning.

g)

Det ska medge automatisk validering av meddelanden från ekonomiska aktörer, inbegripet avvisande av felaktiga eller ofullständiga meddelanden, särskilt rapportering som rör icke-registrerade eller duplicerade unika identitetsmärkningar, varvid databassystemet ska lagra informationen rörande alla avvisade meddelanden.

h)

Det ska säkerställa omedelbar överföring av meddelanden mellan databassystemets alla komponenter i enlighet med kraven i denna förordning; den sammanlagda svarstiden för att sända bekräftelsemeddelanden från databassystemet får inte överstiga 60 sekunder, oavsett internetförbindelsens hastighet hos slutanvändaren.

i)

Det ska garantera kontinuerlig tillgång till alla komponenter och tjänster med en månatlig drifttid på minst 99,5 % och ha tillräckliga reservmekanismer.

j)

Det ska skyddas av säkerhetsförfaranden och säkerhetssystem som garanterar att tillgång till databaserna och nedladdning av data som lagrats där endast beviljas personer med sådana befogenheter enligt denna förordning.

k)

Det ska vara tillgängligt för medlemsstaternas behöriga myndigheter och för kommissionen. Nationella handläggare som utnämnts av medlemsstaterna och kommissionens avdelningar ska beviljas åtkomsträttigheter som gör det möjligt för dem att skapa, förvalta och återkalla åtkomsträttigheter för databaser och de därmed förbundna operationer som föreskrivs i detta kapitel, via ett grafiskt användargränssnitt. Det grafiska användargränssnittet ska vara förenligt med förordning (EU) nr 910/2014, i synnerhet de relevanta återanvändbara lösningarna som tillhandahålls som byggstenar genom den del som rör telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa. De nationella handläggare som utnämnts av medlemsstaterna ska i sin tur kunna bevilja åtkomsträttigheter för andra användare som de ansvarar för.

l)

Det ska göra det möjligt för medlemstater och för kommissionen att ladda ner hela eller delar av de datamängder som har lagrats i en databas.

m)

Det ska innehålla ett fullständigt register (nedan kallat verifieringskedja) över samtliga operationer som rör de lagrade uppgifterna för de användare som utför operationerna och över vilken typ av operationer det handlar om, däribland en åtkomsthistorik. Verifieringskedjan ska skapas när data laddas upp för första gången och, utan hinder av ytterligare nationella krav, sparas under minst fem år framåt.

2.   Data som lagras i databassystemet ska användas endast för de syften som avses i direktiv 2014/40/EU och denna förordning.

Artikel 26

Primära databaser

1.   Varje tillverkare och importör ska se till att en primär databas upprättas. I detta syfte ska varje tillverkare och importör sluta ett avtal med en oberoende tredjepartsleverantör i enlighet med de avtalskrav som anges i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573 (7). Valet av oberoende tredjepartsleverantör ska ske i enlighet med förfarandereglerna i del A i bilaga I.

2.   Varje primär databas ska bara innehålla uppgifter som rör tobaksvaror från den tillverkare eller importör som slutit avtalet om databasen.

3.   När data tas emot av den primära databasen på grundval av en rapporteringsaktivitet eller på något annat tillåtet sätt ska de omedelbart överföras till den sekundära databasen.

4.   Vid överföring till den sekundära databasen av alla data som mottagits ska de primära databaserna använda det dataformat och de former för datautbyte som definieras av den sekundära databasen.

5.   Primära databaser ska lagra data i enlighet med den gemensamma datakatalog som den sekundära databasen tillhandahåller.

6.   Medlemsstaterna, kommissionen och de externa revisorer som godkänts av kommissionen ska kunna göra grundläggande sökningar rörande alla data som är lagrade i den primära databasen.

Artikel 27

Sekundär databas

1.   Det ska upprättas en enda sekundär databas som innehåller en kopia av alla data som lagrats i de primära databaserna. Operatören för den sekundära databasen ska utnämnas bland leverantörerna av de primära databaserna i enlighet med förfarandet i del B i bilaga I.

2.   Den sekundära databasen ska tillhandahålla såväl grafiska som icke-grafiska användargränssnitt som gör det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att komma åt och göra sökningar i de data som lagrats i databassystemet och använda alla sökfunktioner som normalt är tillgängliga för databaser, särskilt genom att via fjärranslutning utföra följande operationer:

a)

Få tillgång till all information som rör en eller flera unika identitetsmärkningar, inklusive jämförelser och dubbelkontroll av flera unika identitetsmärkningar och den information som hör till, särskilt deras lokalisering i leveranskedjan.

b)

Skapa listor och statistik, exempelvis över varulager och inflöde/utflöde, som rör en eller flera delar av den informationsrapportering som räknas upp som datafält i bilaga II.

c)

Identifiera alla tobaksvaror som en ekonomisk aktör har rapporterat till systemet, inbegripet de varor som rapporterats som återkallade, tillbakadragna, stulna, saknade eller avsedda för destruktion.

3.   De användargränssnitt som avses i punkt 2 ska göra det möjligt för varje medlemsstat och för kommissionen att fastställa individuella bestämmelser för

a)

automatisk avisering grundad på undantag och specifika rapporteringshändelser, t.ex. vid plötsliga fluktuationer eller regelvidrig handel, försök att införa duplikat av unika identitetsmärkningar i systemet, avaktivering av de identitetsmärkningar som avses i artiklarna 15.4, 17.4 och 19.4, eller när en vara anges som stulen eller saknad av ekonomiska aktörer, och

b)

mottagande av periodiska rapporter grundade på en kombination av de delar av informationsrapporteringen som räknas upp som datafält i bilaga II.

4.   De automatiska aviseringar och periodiska rapporter som avses i punkt 3 ska vidarebefordras till de mottagaradresser som angetts av medlemsstaterna och kommissionen, exempelvis individuella e-postadresser och/eller IP-adresser som tillhör externa system som används och förvaltas av nationella myndigheter eller av kommissionen.

5.   De användargränssnitt som avses i punkt 2 ska göra det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att fjärransluta till de data som lagrats i databassystemet med analysmjukvara efter eget val.

6.   De användargränssnitt som avses i punkt 2 ska tillhandahållas på unionens officiella språk.

7.   Databasens sammanlagda svarstid på en given sökning eller händelse som utlöser en avisering får, oavsett internetförbindelsens hastighet hos slutanvändaren, inte vara längre än fem sekunder för data som har lagrats för mindre än två år sedan och inte längre än tio sekunder för data som har lagrats för två år sedan eller mer, för minst 99 % av de sökningar och automatiska aviseringar som föreskrivs i punkterna 2 och 3.

8.   Den sammanlagda tiden från den tidpunkt då rapporteringsdata inkommer tills dess att de blir tillgängliga via grafiska och icke-grafiska användargränssnitt i de primära och sekundära databaserna får inte överstiga 60 sekunder för minst 99 % av alla dataöverföringar.

9.   Databasen ska medge mottagande, lagring och tillhandahållande av offline-flatfiler i syfte att uppdatera de kontrollverktyg som medlemsstater använder för offlineavkodning av unika identitetsmärkningar.

10.   Leverantören av den sekundära databasen ska upprätta och förvalta ett register över den information som överförs till den databasen i enlighet med artikel 20.3. Ett arkiv över den information som är lagrad i registret ska hållas så länge spårbarhetssystemet är i bruk.

11.   Medlemsstaterna och kommissionen ska behålla rätten att sluta kompletterande avtal om tjänster med leverantören av den sekundära databasen i syfte att utföra ytterligare tjänster som inte omfattas av denna förordning. Leverantören av den sekundära databasen får ta ut proportionella avgifter för att tillhandahålla dessa ytterligare tjänster.

12.   De datalagringstjänster som tillhandahålls medlemstaterna och kommissionen enligt denna artikel ska vara förenliga med förordning (EU) nr 910/2014 och i synnerhet medge användning av de återanvändbara lösningar som tillhandahålls som byggstenar genom den del som rör telekommunikation i fonden för ett sammanlänkat Europa.

Artikel 28

Samordningsuppgifter för leverantören av den sekundära databasen

1.   Den leverantör som driver den sekundära databasen ska överlämna en förteckning över de specifikationer som krävs för datautbytet med den sekundära databasen och routern till de leverantörer som driver de primära databaserna, id-utfärdarna och de ekonomiska aktörerna. Alla specifikationer ska bygga på icke-företagsspecifika öppna standarder.

Den förteckning som avses i första stycket ska överlämnas senast två månader efter det datum då den leverantör som driver den sekundära databasen valdes ut.

2.   På grundval av den information som anges i bilaga II ska den leverantör som driver den sekundära databasen upprätta en gemensam datakatalog. Den gemensamma datakatalogen ska referera till datafältetiketter i ett format som kan läsas av människor. Den gemensamma datakatalogen ska överlämnas till de leverantörer som driver de primära databaserna senast två månader efter det datum då den leverantör som driver den sekundära databasen valdes ut.

3.   Varje gång det behövs för att garantera en effektiv drift av databassystemet i enlighet med kraven i denna förordning ska den leverantör som driver den sekundära databasen uppdatera den förteckning som avses i punkt 1 och den gemensamma datakatalog som avses i punkt 2. De leverantörer som driver de primära databaserna ska informeras om varje sådan uppdatering senast två månader före det datum då uppdateringen görs i systemet.

Artikel 29

Router

1.   Leverantören av den sekundära databasen ska upprätta och förvalta en router.

2.   Datautbytet mellan routern och de primära och sekundära databaserna ska ske i det dataformat och enligt de former för datautbyte som definieras av routern.

3.   Dataöverföring mellan routern och id-utfärdaren ska ske i det dataformat och enligt de former för datautbyte som definieras av routern.

4.   Ekonomiska aktörer som inte är tillverkare eller importörer ska sända de uppgifter som registrerats i enlighet med artikel 15 i direktiv 2014/40/EU och denna förordning till routern, varifrån uppgifterna ska överföras till den primära databas som används av den tillverkare eller importör vars tobaksvaror berörs. En kopia av dessa uppgifter ska omedelbart överföras till det sekundära databassystemet.

Artikel 30

Databassystemets kostnader

1.   Alla kostnader som rör det databassystem som avses i artikel 24.1, inbegripet de kostnader som uppstår vid systemets upprättande, drift och underhåll, ska bäras av tillverkare och importörer av tobaksvaror. Dessa kostnader ska vara skäliga, rimliga och proportionella för

a)

de tjänster som tillhandahålls, och

b)

det antal unika identitetsmärkningar på stycknivå som begärs under en viss tidsperiod.

2.   De kostnader som i förekommande fall uppstår för upprättande, drift och underhåll av den sekundära databasen och routern ska överföras till tillverkare och importörer av tobaksvaror genom de kostnader som leverantörerna av de primära databaserna tar ut av dem.

Artikel 31

Tidsfrist för upprättande av databassystemet

Databassystemet ska vara upprättat och funktionellt för teständamål senast den 20 mars 2019.

KAPITEL VI

REGISTRERING OCH ÖVERFÖRING

Artikel 32

Registrering och överföring av information om förflyttningar av varor

1.   För att göra det möjligt att fastställa den faktiska leveransvägen för styckförpackningar som tillverkats i eller importerats till unionen ska de ekonomiska aktörerna registrera följande händelser:

a)

Anbringande av unika identitetsmärkningar på stycknivå på styckförpackningar.

b)

Anbringande av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå på aggregerade förpackningar.

c)

Avsändande av tobaksvaror från en anläggning.

d)

Ankomst av tobaksvaror till en anläggning.

e)

Omlastning.

2.   Tillverkare och importörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkterna 3.1–3.5 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkterna 3.1–3.5 i bilaga II i det format som anges där via routern.

3.   När aggregerade förpackningar som märkts enligt artikel 10.4 delas upp och en ekonomisk aktör avser att återanvända en unik identitetsmärkning på aggregerad nivå för framtida bruk ska tillverkarna och importörerna överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.6 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.6 i bilaga II i det format som anges där via routern.

4.   Vid leverans till flera första återförsäljningsställen med en varubil ska tillverkare och importörer överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.7 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 3 punkt 3.7 i bilaga II i det format som anges där via routern.

5.   I fråga om avsändande och omlastning av styckförpackningar eller aggregerade förpackningar av tobaksvaror med en lägre sammanlagd vikt än 10 kg som är avsedda för marknader utanför unionen får de medlemsstaterna där avsändningsanläggningen är belägen tillåta att den registreringsskyldighet som avses i punkt 1 c–e fullgörs genom att tillgång ges till uppgifter i logistik- eller postoperatörens eget spårningssystem.

6.   Om tobaksvaror förstörs eller blir stulna efter att den unika identitetsmärkning har anbringats ska de ekonomiska aktörerna utan dröjsmål sända en begäran om avaktivering i enlighet med de specifikationer och det format som anges i kapitel II avsnitt 2 punkt 2.3 i bilaga II.

7.   Information som rör händelsen ska anses vara korrekt överförd så snart den primära databasen eller routern ger en positiv bekräftelse. Bekräftelsen ska innehålla en kod för återkallelse av meddelandet som den ekonomiska aktören ska använda om det ursprungliga meddelandet måste återkallas.

Artikel 33

Registrering och överföring av information om transaktioner

1.   För att göra det möjligt att fastställa den information om transaktioner som avses i artikel 15.2 j–k i direktiv 2014/40/EU ska de ekonomiska aktörerna registrera följande händelser:

a)

Utfärdande av beställningsnummer.

b)

Utfärdande av faktura.

c)

Mottagande av betalning.

2.   Tillverkare och importörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 4 i bilaga II i det format som anges där till den primära databas som de har slutit avtal om. Alla andra ekonomiska aktörer ska överföra den information som anges i kapitel II avsnitt 4 i bilaga II i det format som anges där via routern.

3.   Ansvaret för registrering och överföring av den information som avses i punkt 2 ska ligga hos försäljaren.

4.   Den information som avses i punkt 2 ska anses vara korrekt överförd så snart de primära databaserna eller routern ger en positiv bekräftelse. Bekräftelsen ska innehålla en kod för återkallelse av meddelandet som den ekonomiska aktören ska använda om det ursprungliga meddelandet måste återkallas.

Artikel 34

Tidsram för överföring av den information som krävs

1.   Ekonomiska aktörer ska överföra den information som avses i artikel 32.1 a, b och d, artikel 32.3 och 32.4 och artikel 33.1 inom tre timmar efter att händelsen inträffat. Den information som avses i artikel 32 ska överföras i den ordning som händelserna inträffar.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska de händelser som avses i artikel 33 anses inträffa vid den tidpunkt då de för första gången kan knytas till de relevanta styckförpackningarna.

3.   Ekonomiska aktörer ska överföra den information om avsändande av tobaksvaror från en anläggning och om omlastning som avses i artikel 32.1 c och e inom 24 timmar innan händelsen inträffar.

4.   Genom undantag från punkt 1 får ekonomiska aktörer överföra den information som avses i artikel 32.1 a, b och d, artikel 32.3 och 32.4 och artikel 33.1 inom 24 timmar efter att händelsen inträffat, om de uppfyller något av följande krav:

a)

De, eller i tillämpliga fall den företagsgrupp de tillhör, hanterade på unionsnivå färre än 120 miljoner unika identitetsmärkningar på stycknivå under det föregående kalenderåret.

b)

De är små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

5.   Punkt 1 ska gälla från och med den 20 maj 2028. Fram till den dagen får alla ekonomiska aktörer överföra den information som avses i punkt 1 inom 24 timmar efter att händelsen inträffat.

KAPITEL VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 35

Oberoende

1.   Id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och antimanipulationsverktyg och i tillämpliga fall deras underleverantörer ska vara oberoende och utföra sina uppgifter på ett opartiskt sätt.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska följande kriterier användas för att bedöma oberoendet:

a)

Oberoende i förhållande till tobaksindustrin när det gäller rättslig form, organisation och beslutsfattande. Framför allt ska det göras en bedömning av huruvida företaget eller företagsgruppen lyder under tobaksindustrins direkta eller indirekta kontroll, t.ex. som en minoritetsaktieägare.

b)

Oberoende i förhållande till tobaksindustrin när det gäller ekonomiska villkor; villkoret anses vara uppfyllt om företaget eller företagsgruppen innan de börjar leverera tjänsterna fick mindre än 10 % av sin årliga, globala omsättning, exklusive moms och övriga indirekta skatter, från varor och tjänster som tillhandahållits tobakssektorn under de föregående två kalenderåren, vilket kan avgöras på grundval av de senaste godkända räkenskaperna. För varje därpå följande kalenderår får den årliga, globala omsättningen, exklusive moms och övriga indirekta skatter, från varor och tjänster som tillhandahållits tobakssektorn inte överstiga 20 %.

c)

Avsaknad av intressekonflikter med tobaksindustrin när det gäller de personer som ansvarar för företagets eller företagsgruppens förvaltning, inklusive styrelseledamöter eller medlemmar av andra styrelseorgan. Framförallt

1.

får de inte ha deltagit i företagsstrukturer inom tobaksindustrin under de senaste fem åren,

2.

ska de agera oberoende av ekonomiska eller icke-ekonomiska intressen som hänger samman med tobaksindustrin, inklusive aktieägande, deltagande i privata pensionsprogram eller intressen som deras partner, äkta make/maka eller nära släktingar i rakt upp- eller nedstigande led har.

3.   När id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg anlitar underleverantörer är de fortfarande ansvariga för att se till att dessa underleverantörer uppfyller de kriterier för oberoende som anges i punkt 2.

4.   För att fullgöra sina skyldigheter enligt artikel 3.8 a får medlemsstaterna, och även kommissionen, kräva att id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg, och i tillämpliga fall deras underleverantörer, ska tillhandahålla de dokument som krävs för att bedöma om de uppfyller kriterierna i punkt 2. Bland dessa dokument kan det ingå årliga försäkringar om uppfyllande av de kriterier för oberoende som anges i punkt 2. Medlemsstaterna och kommissionen får kräva att den årlig försäkran innehåller en komplett förteckning över de tjänster som har levererats till tobaksindustrin under det senaste kalenderåret och en individuell försäkran från varje person i företagsledningen om ekonomiskt oberoende från tobaksindustrin.

5.   Varje förändad omständighet rörande kriterierna i punkt 2 som kan påverka oberoendet för id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg (inklusive deras underleverantörer i tillämpliga fall) och som består i två på varandra följande kalenderår ska utan dröjsmål meddelas den relevanta medlemsstaten och kommissionen.

6.   Om information som mottagits i enlighet med punkt 4 eller det meddelande som avses i punkt 5 visar att leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg (inklusive deras underleverantörer i tillämpliga fall) inte längre uppfyller kraven i punkt 2 ska medlemsstaterna och, när det gäller leverantören av den sekundära databasen, kommissionen inom en rimlig tidsrymd, dock senast vid utgången av det kalenderår som följer på det kalenderår då informationen eller meddelandet mottogs, vidta alla åtgärder som krävs för att se till att kriterierna i punkt 2 uppfylls.

7.   Id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg ska utan dröjsmål underrätta de relevanta medlemsstaterna och kommissionen om varje hot eller andra försök att utöva otillbörlig påverkan som faktiskt eller potentiellt kan undergräva deras oberoende.

8.   Offentliga myndigheter eller företag som lyder under offentlig rätt samt deras underleverantörer ska anses vara oberoende i förhållande till tobaksindustrin.

9.   Förfarandena för utnämning av id-utfärdare, leverantörer av datalagringstjänster och leverantörer av antimanipulationsverktyg samt övervakningen av huruvida de uppfyller kriterierna för oberoende i punkt 2 ska vara föremål för en periodisk översyn av kommissionen i syfte att bedöma deras förenlighet med kraven i artikel 15 i direktiv 2014/40/EU och i denna förordning. Slutsatserna av översynen ska offentliggöras och ingå i den rapport om tillämpningen av direktiv 2014/40/EU som föreskrivs i artikel 28 i det direktivet.

Artikel 36

Säkerhet och interoperabilitet för kommunikation och data

1.   All elektronisk kommunikation som föreskrivs i denna förordning ska ske med hjälp av säkra system. De tillämpliga säkerhetsprotokollen och reglerna för anslutbarhet ska bygga på icke-företagsspecifika öppna standarder. De ska fastställas av

a)

id-utfärdaren, när det gäller kommunikation mellan id-utfärdaren och de ekonomiska aktörer som registerar sig hos id-utfärdaren eller ansöker om unika identitetsmärkningar,

b)

leverantörerna av de primära databaserna, när det gäller kommunikation mellan de primära databaserna och tillverkarna eller importörerna,

c)

leverantören av den sekundära databasen, när det gäller kommunikation mellan den sekundära databasen och routern och

i.

id-utfärdarna,

ii.

de primära databaserna, och

iii.

de ekonomiska aktörer som använder routern, dvs. andra ekonomiska aktörer än tillverkare eller importörer.

2.   Leverantörerna av de primära och sekundära databaserna ska ansvara för de lagrade uppgifternas säkerhet och integritet. Dataportabiliteten ska säkras i enlighet med den gemensamma datakatalog som avses i artikel 28.

3.   I fråga om dataöverföring är det alltid den sändande parten som ansvarar för att överförda data är fullständiga. För att den sändande parten ska kunna fullgöra denna skyldighet ska den mottagande parten ge kvittens på att överförda data har mottagits, inklusive en kontrollsumma för hur mycket data som faktiskt har överförts eller någon alternativ mekanism som gör det möjligt att värdera överföringens integritet, i synnerhet hur komplett den är.

Artikel 37

Övergångsbestämmelse

1.   Cigaretter och rulltobak som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före den 20 maj 2019 och som inte är försedda med unika identitetsmärkningar på stycknivå i enlighet med artikel 6 får fortsätta att omsättas fritt fram till den 20 maj 2020. De skyldigheter som avses i kapitel VI gäller inte dessa tobaksvaror, som får fortsätta att omsättas fritt utan att vara försedda med en unik identitetsmärkning på stycknivå.

2.   Andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak som tillverkats i unionen eller importerats till unionen före den 20 maj 2024 och som inte är försedda med unika identitetsmärkningar på stycknivå i enlighet artikel 6 får fortsätta att omsättas fritt fram till den 20 maj 2026. De skyldigheter som avses i kapitel VI gäller inte dessa tobaksvaror, som får fortsätta att omsättas fritt utan att vara försedda med en unik identitetsmärkning på stycknivå.

Artikel 38

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (EUT L 268, 1.10.2016, s. 10).

(3)  Rådets beslut (EU) 2016/1749 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, med undantag av dess bestämmelser som omfattas av tredje delen avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUT L 268, 1.10.2016, s. 1). Rådets beslut (EU) 2016/1750 av den 17 juni 2016 om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit (EUT L 268, 1.10.2016, s. 6).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

(7)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/573 av den 15 december 2017 om centrala delar i de avtal om datalagring som ska ingås som en del i ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (se side 1 i denne EUT).


BILAGA I

URVALSFÖRFARANDE FÖR OBEROENDE TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV DATABASSYSTEM

DEL A

Följande förfaranden ska tillämpas vid valet av en oberoende tredjepartsleverantör som driver en primär databas:

1.

Varje tillverkare och importör av cigaretter och rulltobak ska senast två månader efter ikraftträdandet av delegerade förordning (EU) 2018/573 lämna in en anmälan till kommissionen som omfattar

a)

identiteten hos den tredje part som tillverkaren eller importören föreslår att utse för driften av en primär databas (nedan kallad den föreslagna leverantören), och

b)

ett utkast till avtal om datalagring som ska godkännas av kommissionen och som innehåller de centrala delar som fastställs i den delegerade förordningen.

2.

Anmälan ska åtföljas av

a)

den skriftliga försäkran om teknisk och operativ sakkunskap som avses i artikel 4 i delegerad förordning (EU) 2018/573,

b)

den skriftliga försäkran om rättsligt och ekonomiskt oberoende som avses i artikel 8 i delegerad förordning (EU) 2018/573, och

c)

en tabell som fastställer överensstämmelsen mellan avtalsklausulerna och de krav som föreskrivs i delegerad förordning(EU) 2018/573.

3.

Kommissionen ska, inom tre månader från det datum då anmälan togs emot och på grundval av en granskning av den föreslagna leverantörens lämplighet, särskilt dennes oberoende och tekniska kapacitet enligt artikel 15.8 i direktiv 2014/40/EU, godkänna eller förkasta den föreslagna leverantören och utkastet till avtal. Om kommissionen inte svarar inom den tidsfristen ska leverantören och utkastet till avtal anses vara godkända.

4.

Om kommissionen inte godkänner den föreslagna leverantören eller utkastet till avtal, eller om den anser att avtalet inte innehåller de centrala delar som föreskrivs i delegerad förordning (EU) 2018/573, ska den berörda tillverkaren eller importören, inom en månad efter underrättelsen från kommissionen, föreslå en alternativ leverantör och/eller göra nödvändiga ändringar av utkastet till avtal som kommissionen därefter ska ta ställning till.

5.

När den föreslagna leverantören och utkastet till avtal har godkänts ska tillverkarna och importörerna, inom två veckor efter godkännandet, i elektroniskt format tillhandahålla

a)

en kopia av avtalet som undertecknats av båda parter, och

b)

de försäkringar som måste tillhandahållas som en del av avtalet i enlighet med artiklarna 4 och 8 i delegerad förordning (EU) 2018/573.

6.

Tillverkare och importörer av andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak ska, senast den 31 december 2022, meddela kommissionen identiteten hos den föreslagna leverantören, ett utkast till avtal om datalagring som ska godkännas av kommissionen och som innehåller de centrala delar som fastställs i delegerad förordning (EU) 2018/573 samt de ytterligare handlingar som avses i punkt 2.

7.

Den leverantör som utsetts att driva den primära databasen ska inte integrera sin databas i spårbarhetssystemet förrän det godkända avtalet har ingåtts.

8.

En förteckning över anmälda och godkända tredje parter ska göras tillgänglig för allmänheten av kommissionen via en webbplats.

9.

Alla ändringar av de centrala delarna av avtalet, enligt definitionen i delegerad förordning (EU) 2018/573, måste godkännas av kommissionen. Alla andra ändringar av avtalet måste meddelas i förväg till kommissionen.

DEL B

Följande förfarande ska tillämpas vid valet av en oberoende tredjepartsleverantörer som driver det sekundära databassystemet:

1.

Kommissionen ska inom sex månader efter ikraftträdandet av delegerad förordning (EU) 2018/573 bland de leverantörer av primära databaser som har godkänts i enlighet med del A utse en leverantör som har i uppgift att driva den sekundära databasen (nedan kallad operatören av den sekundära databasen) i syfte att utföra de tjänster som specificeras i kapitel V i denna förordning.

2.

Utseendet av operatören av den sekundära databasen ska grunda sig på en granskning av objektiva kriterier och ske senast åtta månader efter ikraftträdandet av delegerad förordning (EU) 2018/573.

3.

Resultatet av utseendet av operatören av den sekundära databasen ska göras tillgängligt för allmänheten av kommissionen via en webbplats.

4.

Varje leverantör av en primär databas som utsetts i enlighet med del A ska ingå ett individuellt avtal med den leverantör som förordnats att driva den sekundära databasen i syfte att utföra de tjänster som anges i kapitel V i denna förordning.

5.

Avtalen ska undertecknas och lämnas in till kommissionen inom en månad från datumet för utseendet.

DEL C

Följande krav ska tillämpas utöver de urvalsförfaranden som beskrivs i delarna A och B:

1.

Om avtalsförhållandet mellan en tillverkare eller en importör och leverantören av en primär databas sägs upp, eller, av något skäl, förväntas att sägas upp av någon av parterna till avtalet, inbegripet om kriterierna för oberoende i artikel 35 inte är uppfyllda, ska tillverkaren eller importören omedelbart informera kommissionen om en sådan uppsägning, eller förväntad uppsägning, och så snart som möjligt meddela datumet för anmälan om uppsägning samt det datum då uppsägningen träder i kraft. Tillverkaren eller importören ska föreslå en leverantör som ersättare och meddela kommissionen om detta så snart det är praktiskt möjligt, men senast tre månader före uppsägningsdatumet för det gällande avtalet. Ersättaren ska utses i enlighet med punkterna 2 till 7 i del A.

2.

Om operatören av den sekundära databasen meddelar sin avsikt att avsluta sin verksamhet med att driva denna databas enligt de avtal som har ingåtts i enlighet med punkt 4 i del B ska operatören omedelbart informera kommissionen om detta och om det datum då verksamheten ska upphöra.

3.

Om det konstaterande som avses i punkt 1 gäller den leverantör som har utsetts som operatör av den sekundära databasen ska avtalen om driften av den sekundära databasen som slutits i enlighet med punkt 4 i del B i sin tur sägas upp av parterna.

4.

I de fall som avses i punkt 2 och 3 ska kommissionen utse en ersättande operatör så snart det är praktiskt möjligt, men senast tre månader före uppsägningsdatumet för det gällande avtalet.


BILAGA II

Viktiga meddelanden som ska skickas av de ekonomiska aktörerna

De meddelanden som krävs för regleringsändamål ska åtminstone innehålla de datafält som ingår i förteckningen i denna bilaga. Både ID-utfärdare och leverantörer av databaser (inbegripet routern) kan besluta sig för att utöka meddelandets innehåll av rent tekniska skäl för att säkerställa att spårbarhetssystemet för tobaksvaror fungerar smidigt.

De meddelanden som ingår i förteckningen i denna bilaga omfattar inte de meddelanden som ska skickas tillbaka av ID-utfärdare och leverantörer av databaser (inbegripet routern) till de ekonomiska aktörerna, som t.ex. mottagningsbevis.

Alla meddelanden som genereras inom spårbarhetssystemet för tobaksvaror ska innehålla identifieringsuppgifter för originatorn och en tidsstämpel med en noggrannhet på en sekund (se datatyp: Time(L)). ID-utfärdare och leverantörer av databaser (inbegripet routern) ska tidsstämpla varje mottaget meddelande med en noggrannhet på en sekund.

KAPITEL I

FÄLTBESKRIVNINGAR

AVSNITT 1

Datatyp

Datatyp

Beskrivning

Exempel

ARC

Administrativ referenskod (ARC) eller en efterföljande kod som antagits inom ramen för systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS)

”15GB0123456789ABCDEF0”

aUI

Unik identitetsmärkning på aggregerad nivå kodad med

 

antingen

uppsättningen av invarianter i ISO646:1991 och bestående av fyra block: a) ID-utfärdarens prefix i enlighet med ISO15459-2:2015, b) serialiseringselement i det format som fastställts av ID-utfärdaren, c) tobaksanläggningens identifieringskod enligt datatypen FID och d) tidsstämpel enligt datatypen Time(s)

 

eller

uppsättningen av invarianter i ISO646:1991 bildande en kod strukturerad i enlighet med ISO15459-1:2014 eller ISO15459-4:2014 (eller deras senaste motsvarigheter)

 

Boolean

Booleskt värde

”0” (falskt/inaktiverat)

”1” (sant/aktiverat)

Country

Landets namn kodat enligt ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller dess senaste motsvarighet)

”DE”

Currency

Valutans beteckning kodad enligt ISO 4217:2015 (eller dess senaste motsvarighet)

”EUR”

Date

Datum i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time) i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD

”2019-05-20”

Decimal

Numeriska värden, decimal tillåten

”1” eller ”2.2” eller ”3.33”

EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktören motsvarande det format som fastställts av ID-utfärdaren kodat med uppsättningen av invarianter i ISO646:1991

 

FID

Identifieringskod för tobaksanläggningen motsvarande det format som fastställts av ID-utfärdaren kodat med uppsättningen av invarianter i ISO646:1991

 

Integer

Avrundade numeriska värden, inga decimaltal

”1” eller ”22” eller ”333”

MID

Maskinidentifieringskod motsvarande det format som fastställts av ID-utfärdaren kodat med uppsättningen av invarianter i ISO646:1991

 

MRN

Transiteringsreferensnumret (MRN, Movement Reference Number) är ett unikt tullregistreringsnummer. Det innehåller 18 tecken och består av följande delar: a) de sista två siffrorna i det år då exportbefordran godtogs formellt (ÅÅ), b) landsnamn kodat enligt ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller dess senaste motsvarighet) för den medlemsstat till vilken deklarationen skickades, c) en unik identitetsmärkning för införsel/import per år och land och d) en kontrollsiffra.

”11IT9876AB88901235”

SEED

Punktskattenummer sammansatt av a) landets namn kodat enligt ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller dess senaste motsvarighet) (t.ex. ”LU”) och b) elva alfanumeriska tecken, vid behov kompletterade med nollor till vänster (t.ex. ”00000987ABC”).

”LU00000987ABC”

ITU

Individuell transportenhetskod (t.ex. SSCC) genererad i enlighet med ISO15459-1:2014 (eller dess senaste motsvarighet)

”001234560000000018”

Text

Alfanumeriska värden kodade enligt ISO8859-15:1999

”abcde12345”

Time(L)

Tidpunkt i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time) i följande format: ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ

”2019–07–16T19:20:30Z”

Time(s)

Tidpunkt i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time) i följande format: ÅÅMMDDhh

”19071619”

TPID

Identitetsmärkning för tobaksvaror (TP-ID) – numeriskt identifieringsnummer som används i EU-CEG-systemet i formatet NNNNN-NN-NNNNN

”02565-16-00230”

PN

Varunummer – numerisk identitetsmärkning som används i EU-CEG-systemet för att identifiera produktpresentationer (t.ex. produktens GTIN-nummer (Global Trade Identification Number)

”00012345600012”

upUI(L)

Unik identitetsmärkning för styckförpackning kodad med uppsättningen av invarianter i ISO646:1991 och bestående av följande tre block: a) ID-utfärdarens prefix i enlighet med ISO15459-2:2015, b) ett mittenblock i det format som fastställts av ID-utfärdaren, c) tidsstämpel enligt datatypen Time(s)

 

upUI(s)

Unik identitetsmärkning för styckförpackning kodad med uppsättningen av invarianter i ISO646:1991 och bestående av följande två block: a) ID-utfärdarens prefix i enlighet med ISO15459-2:2015 och b) serialiseringselement i det format som fastställts av ID-utfärdaren (dvs. en unik identitetsmärkning i mänskligt läsbart format på styckförpackningarna)

 

Year

År i samordnad universaltid (UTC, Coordinated Universal Time) i följande format: ÅÅÅÅ

”2024”

AVSNITT 2

Kardinalitetstyp

Typ

Beskrivning

Simple (S)

Enskilt värde

Multiple (M)

Flera värden

AVSNITT 3

Prioritetstyp

Typ

Beskrivning

Mandatory (M)

Obligatorisk, variabeln måste fyllas i för att meddelandet ska kunna skickas

Optional (O)

Frivillig, variabeln hänför sig till kompletterande fält som förblir frivilliga

KAPITEL II

MEDDELANDEN

AVSNITT 1

Identifieringskoder för ekonomiska aktörer, anläggningar och maskiner

1.1   Begäran om en identifieringskod för en ekonomisk aktör

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–1

 

EO_Name1

Den ekonomiska aktörens registrerade namn

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Den ekonomiska aktörens alternativa eller förkortade namn

Text

S

O

 

 

EO_Address

Den ekonomiska aktörens adress – gatunamn, husnummer, postnummer, ort

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Det land där den ekonomiska aktören är registrerad

Country

S

M

 

 

EO_Email

Den ekonomiska aktörens e-postadress som används för att informera om registreringsprocessen, inbegripet efterföljande ändringar och annan obligatorisk korrespondens

Text

S

M

 

 

VAT_R

Momsregistreringens status

Boolean

S

M

0 – Ingen momsregistrering

1 – Momsregistreringsnummer finns

 

VAT_N

Den ekonomiska aktörens momsregistreringsnummer

Text

S

M, om VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Den ekonomiska aktörens skatteregistreringsnummer

Text

S

M, om VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida den ekonomiska aktören har ett punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

Boolean

S

M

0 – Inget SEED-nummer

1 – SEED-nummer finns

 

EO_ExciseNumber2

Den ekonomiska aktörens punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

SEED

S

M, om EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Uppgift om huruvida den ekonomiska aktören har tilldelats en identifieringskod av en annan ID-utfärdare

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

OtherEOID_N

Identifieringskoder för ekonomiska aktörer som har tilldelats av andra ID-utfärdare

EOID

M

M, om OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registreringen görs på uppdrag av en återförsäljare som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktör som handlar på uppdrag av en återförsäljare som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

EOID

S

M, om Reg_3RD = 1

 

1.2   Korrigering av information avseende den ekonomiska aktörens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–2

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Den ekonomiska aktörens registrerade namn

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Den ekonomiska aktörens alternativa eller förkortade namn

Text

S

O

 

 

EO_Address

Den ekonomiska aktörens adress – gatunamn, postnummer och ort

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Det land där den ekonomiska aktören är registrerad

Country

S

M

 

 

EO_Email

Den ekonomiska aktörens e-postadress som används för att informera om registreringsprocessen, inbegripet efterföljande ändringar

Text

S

M

 

 

VAT_R

Momsregistreringens status

Boolean

S

M

0 – Ingen momsregistrering

1 – Momsregistreringsnummer finns

 

VAT_N

Den ekonomiska aktörens momsregistreringsnummer

Text

S

M, om VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Den ekonomiska aktörens skatteregistreringsnummer

Text

S

M, om VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida den ekonomiska aktören har ett punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

Boolean

S

M

0 – Inget SEED-nummer

1 – SEED-nummer finns

 

EO_ExciseNumber2

Den ekonomiska aktörens punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

SEED

S

M, om EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Uppgift om huruvida den ekonomiska aktören har tilldelats en identifieringskod av en annan ID-utfärdare

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

OtherEOID_N

Identifieringskoder för ekonomiska aktörer som har tilldelats av andra ID-utfärdare

EOID

M

M, om OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registreringen görs på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktör som handlar på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

EOID

S

M, om Reg_3RD = 1

 

1.3   Avregistrering av den ekonomiska aktörens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–3

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registreringen görs på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktör som handlar på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

EOID

S

M, om Reg_3RD = 1

 

1.4   Begäran om en identifieringskod för en anläggning

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–4

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

F_Address

Anläggningens adress – gatunamn, husnummer, postnummer och ort

Text

S

M

 

 

F_Country

Land där anläggningen är belägen

Country

S

M

 

 

F_Type

Typ av anläggning

Integer

S

M

1 – tillverkningsanläggning med lager

2 – fristående lager

3 – försäljningsställe

4 – annan

 

F_Type_Other

Beskrivning av annan anläggning

Text

S

M, om F_Type = 4

 

 

F_Status

Uppgift om huruvida en del av anläggningen har status som (punkt-)skatteupplag

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

F_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida anläggningen har ett punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

Boolean

S

M

0 – Inget SEED-nummer

1 – SEED-nummer finns

 

F_ExciseNumber2

Anläggningens punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

SEED

S

M, om F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Uppgift om huruvida anläggningen har tilldelats en identifieringskod av en annan ID-utfärdare

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja (endast möjligt för anläggningar utanför EU)

 

OtherFID_N

Identifieringskoder för anläggningar som har tilldelats av andra ID-utfärdare

FID

M

M, om OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registreringen görs på uppdrag av en återförsäljare som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja (endast möjligt om F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktör som handlar på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

EOID

S

M, om Reg_3RD = 1

 

1.5   Korrigering av information avseende anläggningens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–5

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

F_Address

Anläggningens adress – gatunamn, postnummer och ort

Text

S

M

 

 

F_Country

Land där anläggningen är belägen

Country

S

M

 

 

F_Type

Typ av anläggning

Integer

S

M

1 – tillverkningsanläggning med lager

2 – fristående lager

3 – försäljningsställe

4 – annan

 

F_Type_Other

Beskrivning av annan anläggning

Text

S

M, om F_Type = 4

 

 

F_Status

Uppgift om huruvida en del av anläggningen har status som (punkt-)skatteupplag

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

F_ExciseNumber1

Uppgift om huruvida anläggningen har ett punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

Boolean

S

M

0 – Inget SEED-nummer

1 – SEED-nummer finns

 

F_ExciseNumber2

Anläggningens punktskattenummer som utfärdats av den behöriga myndigheten för identifiering av personer/lokaler

SEED

S

M, om F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Uppgift om huruvida anläggningen har tilldelats en identifieringskod av en annan ID-utfärdare

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja (endast möjligt för anläggningar utanför EU)

 

OtherFID_N

Identifieringskoder för anläggningar som har tilldelats av andra ID-utfärdare

FID

M

M, om OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida registreringen görs på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja (endast möjligt om F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktör som handlar på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

EOID

S

M, om Reg_3RD = 1

 

1.6   Avregistrering av anläggningens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–6

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Uppgift om huruvida avregistreringen görs på uppdrag av en återförsäljare som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Reg_EOID

Identifieringskod för den ekonomiska aktör som handlar på uppdrag av återförsäljaren som i övrigt inte är inblandad i tobakshandeln

EOID

S

M, om Reg_3RD = 1

 

1.7   Begäran om en identifieringskod för en maskin

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–7

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

M_Producer

Maskinens tillverkare

Text

S

M

 

 

M_Model

Maskinens modell

Text

S

M

 

 

M_Number

Maskinens serienummer

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maximal kapacitet under en produktionscykel på 24 timmar uttryckt i styckförpackningar

Integer

S

M

 

1.8   Korrigering av information avseende maskinens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–8

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

M_ID

Maskinens identifieringskod

MID

S

M

 

 

M_Producer

Maskinens tillverkare

Text

S

M

 

 

M_Model

Maskinens modell

Text

S

M

 

 

M_Number

Maskinens serienummer

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maximal kapacitet under en produktionscykel på 24 timmar uttryckt i styckförpackningar

Integer

S

M

 

1.9   Avregistrering av maskinens identifieringskod

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

1–9

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den ekonomiska aktörens bekräftelsekod som tillhandahållits som svar på registreringen av den ekonomiska aktören

Text

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

M_ID

Maskinens identifieringskod

MID

S

M

 

AVSNITT 2

Unika identitetsmärkningar (UI)

2.1   Begäran om unika identitetsmärkningar på enhetsnivå

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

2–1

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten (antingen EU-tillverkare eller EU-importör)

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

Process_Type

Uppgift om huruvida tillverkningsprocessen omfattar maskiner

Boolean

S

M

0 – Nej (endast för helt handtillverkade produkter)

1 – Ja

 

M_ID

Maskinens identifieringskod

MID

S

M, om Process_Type = 1

 

 

P_Type

Typ av tobaksvara

Integer

S

M

1 – Cigarett

2 – Cigarr

3 – Cigarill

4 – Rulltobak

5 – Piptobak

6 – Tobak för vattenpipa

7 – Tobak för användning i munnen

8 – Tobak för användning i näsan

9 – Tuggtobak

10 – Ny tobaksvara

11 – Annan (tobaksvara som släpptes ut på marknaden före den 19 maj 2014 och som inte omfattas av kategorierna 1–9)

 

P_OtherType

Beskrivning av den andra typen av tobaksvara

Text

S

M, om P_Type = 11

 

 

P_CN

KN-nummer

Text

S

O

 

 

P_Brand

Tobaksvarans varumärke

Text

S

M

 

 

P_weight

Styckförpackningens genomsnittliga bruttovikt, inklusive förpackningsmaterial, i gram med en noggrannhet på 0,1 gram

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Tobaksvarans identitetsmärkning som används i EU-CEG-systemet

TPID

S

M, om Intended_Market är ett EU-land

 

 

TP_PN

Tobaksvarans varunummer som används i EU-CEG-systemet

PN

S

M, om Intended_Market är ett EU-land

 

 

Intended_Market

Land där försäljningen är avsedd att äga rum

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Uppgift om huruvida tobaksvaran är avsedd att flyttas över landsgränser med väg-/sjö-/lufttransport

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Intended_Route2

Det första land som väg-/sjö-/lufttransport anländer till efter det att tobaksvaran har lämnat den medlemsstat där varan tillverkades eller dit den importerades, fastställt på grundval av en kontrollplats vid landsgränsen, nästa hamn respektive nästa flygplats.

Country

S

M, om Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Uppgift om huruvida tobaksvaran importeras till EU

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Req_Quantity

Begärd kvantitet av unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

Integer

S

M

 

2.2   Begäran om unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

2–2

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Begärd kvantitet av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

Integer

S

M

 

2.3   Begäran om avaktivering av unika identitetsmärkningar

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

2–3

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Avaktivering av unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå eller aggregerad nivå

Integer

S

M

1 – Unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – Unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

 

Deact_Reason1

Identifiering av skälet till avaktiveringen

Integer

S

M

1 – Varan förstörd

2 – Varan stulen

3 – Unik identitetsmärkning förstörd

4 – Unik identitetsmärkning stulen

5 – Unik identitetsmärkning ej använd

6 – Annat

 

Deact_Reason2

Beskrivning av annat skäl

Text

S

M, om Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Ytterligare beskrivning av skälet

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som ska avaktiveras

upUI(s)

M

M, om Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som ska avaktiveras

aUI

M

M, om Deact_Type = 2

 

AVSNITT 3

Registrering och överföring av information om förflyttningar av varor

3.1   Tillämpning av unika identitetsmärkningar på enhetsnivå på styckförpackningar

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–1

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

upUI_1

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som ska registreras (full längd)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Förteckning över motsvarande unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som ska registreras (i mänskligt läsbart format), angivna i samma ordning som upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

3.2   Tillämpning av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå på aggregerad förpackning

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–2

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

aUI

Unik identitetsmärkning på aggregerad nivå

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Identifiering av typen av aggregation

Integer

S

M

1 – aggregation endast av unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – aggregation endast av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – aggregation av unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

Aggregated_UIs1

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som är föremål för aggregation

upUI(L)

M

M, om Aggregation_ Type = 1 eller 3

 

 

Aggregated_UIs2

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som är föremål för ytterligare aggregation

aUI

M

M, om Aggregation_ Type = 2 eller 3

 

 

aUI_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

3.3   Avsändande av tobaksvaror från en anläggning

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–3

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen är avsedd att inträffa

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Den avsändande anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Uppgift om typen av destination om destinationsanläggningen är belägen inom EU:s territorium och om det gäller en leverans till en varuautomat (VM) eller med hjälp av en varubil (VV) som levererar till flera försäljningsställen i kvantiteter som inte har bestämts före leveransen

Integer

S

M

1 – Destination utanför EU

2 – Destination inom EU bortsett från varuautomat – leverans av fast kvantitet

3 – Varuautomat(-er) inom EU

4 – Destination inom EU bortsett från varuautomat – leverans med varubil

 

Destination_ID2

Identifieringskod för destinationsanläggningen

FID

S

M, om Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Identifieringskod(-er) för destinationsanläggningen – i förekommande fall flera varuautomater

FID

M

M, om Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Identifieringskod(-er) för destinationsanläggningen

FID

M

M, om Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Fullständig adress till destinationsanläggningen: gata, husnummer, postnummer, ort

Text

S

M, om Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Det transportsätt med vilket varan lämnar anläggningen, se kommissionens förordning (EG) nr 684/2009, bilaga II, kodförteckning 7

Integer

S

M

0 – Annat

1 – Sjötransport

2 – Järnvägstransport

3 – Vägtransport

4 – Lufttransport

5 – Postförsändelse

6 – Transport genom fasta installationer

7 – Transport på inre vattenvägar

 

Transport_vehicle

Identifiering av fordonet (dvs. registreringsskylt, tågnummer, flygplans-/flightnummer, fartygsnamn eller annan identifikation)

Text

S

M

”n/a” (ej tillämpligt) är ett tillåtet värde om Transport_mode = 0 och om förflyttningen av varan sker mellan intilliggande anläggningar genom manuell leverans

 

Transport_cont1

Uppgift om huruvida transporten sker via containerfrakt med användning av en individuell transportenhetskod (t.ex. SSCC)

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Transport_cont2

Containerns individuella transportenhetskod

ITU

S

M, om Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Uppgift om huruvida avsändandet sker med en logistik-/postoperatör som driver ett eget spårningssystem som har godkänts av den medlemsstat där den avsändande anläggningen är belägen. Endast för små kvantiteter av tobaksvaror (med en nettovikt för de avsända varorna som understiger 10 kg) avsedda för export till tredjeland.

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Transport_s2

Logistikoperatörens spårningsnummer

Text

S

M, om Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Avsändande enligt systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS)

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

EMCS_ARC

Administrativ referenskod (ARC)

ARC

S

M, om EMCS = 1

 

 

SAAD

Avsändande med ett förenklat ledsagardokument, se kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

SAAD_number

Referensnummer till den deklaration och/eller det tillstånd som måste utfärdas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där destinationen är belägen innan förflyttningen påbörjas

Text

S

M, om SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Uppgift om huruvida transiteringsreferensnumret (Movement Reference Number, MRN) har utfärdats av tullkontoret

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Exp_ DeclarationNumber

Transiteringsreferensnummer (MRN)

MRN

S

M, om Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unika identitetsmärkningar som ingår i sändningen (registrerade på den högsta nivån av tillgänglig aggregation)

Integer

S

M

1 – endast unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – endast unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

upUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som är föremål för avsändandet

upUI(L)

M

M, om UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som är föremål för avsändandet

aUI

M

M, om UI_Type = 2 eller 3

 

 

Dispatch_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

3.4   Ankomst av tobaksvaror till en anläggning

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–4

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifieringskod för ankomstanläggningen

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Uppgift om huruvida de anländande tobaksvarorna är en returförsändelse efter utebliven leverans eller delleverans

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik identitetsmärkning som tagits emot (registrerade på den högsta nivån av tillgänglig aggregation)

Integer

S

M

1 – endast unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – endast unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

upUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som tagits emot

upUI(L)

M

M, om UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som tagits emot

aUI

M

M, om UI_Type = 2 eller 3

 

 

Arrival_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

3.5   Omlastning

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–5

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen är avsedd att inträffa

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Uppgift om huruvida destinationsanläggningen är belägen inom EU:s territorium

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Destination_ID2

Identifieringskod för destinationsanläggningen

FID

S

M, om Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Fullständig adress till destinationsanläggningen

Text

S

M, om Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Det transportsätt till vilket varan omlastas, se kommissionens förordning (EG) nr 684/2009, bilaga II, kodförteckning 7

Integer

S

M

0 – Annat

1 – Sjötransport

2 – Järnvägstransport

3 – Vägtransport

4 – Lufttransport

5 – Postförsändelse

6 – Transport genom fasta installationer

7 – Transport på inre vattenvägar

 

Transport_vehicle

Identifiering av fordonet (dvs. registreringsskylt, tågnummer, flygplans-/flightnummer, fartygsnamn eller annan identifikation)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Uppgift om huruvida transporten sker via containerfrakt med användning av en individuell transportenhetskod (t.ex. SSCC)

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Transport_cont2

Containerns individuella transportenhetskod

ITU

S

M, om Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Avsändande enligt systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor (EMCS)

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

EMCS_ARC

Administrativ referenskod (ARC)

ARC

S

M, om EMCS = 1

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik identitetsmärkning som omfattas av omlastningen (registrerade på den högsta nivån av tillgänglig aggregation)

Integer

S

M

1 – endast unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – endast unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

upUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som är föremål för omlastningen

upUI(L)

M

M, om UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som är föremål för omlastningen

aUI

M

M, om UI_Type = 2 eller 3

 

 

Transloading_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

3.6   Uppdelning av unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–6

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anläggningens identifieringskod

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

aUI

Unik identitetsmärkning på aggregerad nivå som är föremål för uppdelning

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

3.7   Rapport om leverans som utförts med en varubil till ett försäljningsställe (krävs om fältet Destination_ID1 = 3 i meddelandetyp 4–3)

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

3–7

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

F_ID

Försäljningsställets identifieringskod

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik identitetsmärkning som levererats (registrerade på den högsta nivån av tillgänglig aggregation)

Integer

S

M

1 – endast unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – endast unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

upUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som levererats

upUI(L)

M

M, om UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som levererats

aUI

M

M, om UI_Type = 2 eller 3

 

 

Delivery_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

AVSNITT 4

Transaktionshändelser

4.1   Utfärdande av fakturan

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

4–1

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Typ av faktura

Integer

S

M

1 – Original

2 – Korrigering

3 – Annan

 

Invoice_Type2

Beskrivning av den andra typen av faktura

Text

S

M, om Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Fakturanummer

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Fakturadatum

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Säljarens identifieringsuppgifter

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Identifiering om huruvida köparen har sin verksamhet inom EU

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Invoice_Buyer2

Köparens identitet

EOID

S

M, om Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Köparens registrerade juridiska namn

Text

S

M, om Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Köparens adress – gatunamn, husnummer, postnummer, ort

Text

S

M, om Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Det land där köparen är registrerad

Country

S

M, om Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Köparens skatteregistreringsnummer

Text

S

M, om Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Uppgift om huruvida fakturan har utfärdats av den första säljaren i EU, dvs. EU-tillverkaren eller EU-importören, och om tobaksvaran är avsedd för EU-marknaden

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Product_Items_1

Förteckning över identitetsmärkningar för tobaksvaror (TPID) som motsvarar de varuposter som finns förtecknade på fakturan

TPID

M

M, om First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Förteckning över varunummer som motsvarar de varuposter som finns förtecknade på fakturan (i samma ordning som Product_ Items_1)

PN

M

M, om First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Nettopris per styckförpackning för varje par av TPID och varunummer

(i samma ordning som Product_ Items_1)

Decimal

M

M, om First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

Fakturans totala nettobelopp

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Fakturans valuta

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik identitetsmärkning som omfattas av fakturan (registrerade på den högsta nivån av tillgänglig aggregation)

Integer

S

M

1 – endast unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – endast unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

upUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som omfattas av fakturan

upUI(L)

M

M, om UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som omfattas av fakturan

aUI

M

M, om UI_Type = 2 eller 3

 

 

Invoice_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

4.2   Utfärdande av beställningsnummer

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

4–2

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

Beställningsnummer

Text

S

M

 

 

Order_Date

Beställningsdatum

Date

S

M

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik identitetsmärkning som omfattas av beställningen (registrerade på den högsta nivån av tillgänglig aggregation)

Integer

S

M

1 – endast unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – endast unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

upUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som omfattas av beställningen

upUI(L)

M

M, om UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som omfattas av beställningen

aUI

M

M, om UI_Type = 2 eller 3

 

 

Order_comment

Beskrivning av orsaken till försenad registrering av beställningen

Text

S

O

 

4.3   Mottagning av betalningen

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

4–3

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidpunkt då händelsen inträffade

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Datum för mottagning av betalningen

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Typ av betalning

Integer

S

M

1 – banköverföring

2 – bankkort

3 – kontant

4 – annan

 

Payment_Amount

Betalningens belopp

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Betalningens valuta

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Identifiering om huruvida betalaren har sin verksamhet inom EU

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Payment_Payer2

Betalarens identitet

EOID

S

M, om Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Betalarens registrerade juridiska namn

Text

S

M, om Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Betalarens adress – gatunamn, husnummer, postnummer och ort

Text

S

M, om Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Det land där betalaren är registrerad

Country

S

M, om Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Betalarens skatteregistreringsnummer

Text

S

M, om Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Mottagarens identitet

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Uppgift om huruvida betalningen motsvarar den befintliga fakturan

Boolean

S

M

0 – Nej

1 – Ja

 

Invoice_Paid

Nummer på fakturan som betalats med betalningen

Text

S

M, om Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Identifiering av de typer av unik identitetsmärkning som omfattas av betalningen (registrerade på den högsta nivån av tillgänglig aggregation)

Integer

S

M, om Payment_Invoice = 0

1 – endast unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå

2 – endast unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå

3 – unika identitetsmärkningar både på styckförpackningsnivå och aggregerad nivå

 

upUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på styckförpackningsnivå som omfattas av betalningen

upUI(L)

M

M, om Payment_Invoice = 0 och UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Förteckning över unika identitetsmärkningar på aggregerad nivå som omfattas av betalningen

aUI

M

M, om Payment_Invoice = 0 och UI_Type = 2 eller 3

 

 

Payment_comment

Anmärkningar som lämnats av den rapporterande enheten

Text

S

O

 

AVSNITT 5

Återkallelser

5.   Återkallelser av begäranden, operativa meddelanden och transaktionsmeddelanden (möjligt för meddelandetyperna 2–1, 2–2, 3–1 till 3–7, 4–1, 4–2 och 4–3)

Post #

Fält

Anmärkningar

Datatyp

Kardinalitet

Prioritet

Värden

 

Message_Type

Identifiering av meddelandetyp

Text

S

M

5

 

EO_ID

Den ekonomiska aktörens identifieringskod hos den inlämnande enheten

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Kod för återkallelse av meddelandet som lämnats till avsändaren av meddelandet för att bekräfta det ursprungliga meddelande som ska återkallas

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Orsak till återkallelsen av det ursprungliga meddelandet

Integer

S

M

1 – den rapporterade händelsen inträffade inte (gäller endast meddelandetyp 3–3 och 3–5)

2 – meddelandet innehöll felaktig information

3 – annan

 

Recall_Reason2

Beskrivning av orsaken till återkallelsen av det ursprungliga meddelandet

Text

S

M, om Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Ytterligare förklaring av orsaken till återkallelsen av det ursprungliga meddelandet

Text

S

O

 

Anm.: En återkallelse med avseende på operativa och logistiska händelser medför att det återkallade meddelandet betecknas som annullerat men leder inte till att den befintliga registreringen i databasen raderas.