19.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 75/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/420

av den 19 mars 2018

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (1), särskilt artikel 32.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

Mot bakgrund av den allvarliga situationen i Syrien, särskilt den syriska regimens användning av kemiska vapen och inblandning i spridning av kemiska vapen, bör fyra personer läggas till på förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2018.

På rådets vägnar

F. MOGHERINI

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

Följande personer ska läggas till i förteckningen i avsnitt A (Personer) i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”260.

Yusuf Ajeeb

(aliasImage, Yousef, Ajib)

Brigadgeneral, doktor, säkerhetschef för Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adress: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, PO Box 4470, Damaskus

Högre officer med brigadgenerals grad i den syriska försvarsmakten som varit i tjänst efter maj 2011. Sedan 2012 säkerhetschef för Scientific Studies and Research Centre (SSRC), som är involverat i spridningen av kemiska vapen. Genom sin höga ställning som säkerhetschef för SSRC har han samröre med enheten SSRC, som är uppförd på förteckningen.

19.3.2018

261.

Maher Sulaiman

(aliasImage, Mahir, Suleiman)

Doktor, direktör för Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST)

Adress: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damaskus

Direktör för Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), som tillhandahåller utbildning och stöd inom området för spridning av kemiska vapen i Syrien. Genom sin höga ställning vid HIAST, som är närstående och dotterbolag till Scientific Studies and Research Centre (SSRC), har han samröre med HIAST och SSRC, som båda är uppförda på förteckningen.

19.3.2018

262.

Salam Tohme

(aliasImage, Salim, Taame, Ta'mah, Toumah)

Doktor, biträdande generaldirektör för Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adress: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, PO Box 4470, Damaskus

Biträdande generaldirektör för Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som ansvarar för utveckling och produktion av icke-konventionella vapen, inklusive kemiska vapen, och missiler för att avfyra dem. Genom sin höga ställning har han samröre med enheten SSRC, som är uppförd på förteckningen.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(aliasImage, Zoher, Fadloun, Fadhloun)

Chef för Institute 3000 (alias Institute 5000), Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adress: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damaskus

Direktör för den avdelning vid Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som kallas Institute 3000 (alias Institute 5000). I denna kapacitet ansvarar han för projekt rörande kemiska vapen som omfattar produktion av kemiska stridsmedel och ammunition. Genom sin höga ställning har han samröre med enheten SSRC, som är uppförd på förteckningen.

19.3.2018”