27.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 55/30


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/291

av den 26 februari 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för godkännande av det verksamma ämnet bifentrin

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG (1), särskilt artikel 21.3 andra alternativet och artikel 78.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 582/2012 (2) godkändes bifentrin som verksamt ämne i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009. I denna genomförandeförordning krävdes att den sökande på vars begäran bifentrin godkändes inkommer med bland annat bekräftande uppgifter om kvarvarande toxicitet för leddjur som inte är målarter och deras möjlighet till återkolonisering samt ett övervakningsprogram för att bedöma potentiell bioackumulering och biomagnifiering i vatten- och landmiljön.

(2)

Sökanden lämnade in övervakningsprogrammet den 29 juli 2013 och dess resultat den 31 juli 2015. Den 29 juli 2014 lämnade sökanden in kompletterande information rörande de bekräftande uppgifterna. Dessa tre inlämningar inkom till den rapporterande medlemsstaten Frankrike inom den fastställda tidsfristen.

(3)

Frankrike bedömde den kompletterande informationen och det övervakningsprogram som sökanden hade lämnat in och lämnade sin bedömning i form av ett addendum till utkastet till bedömningsrapport till övriga medlemsstater, kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) vad gäller den kompletterande informationen rörande de bekräftande uppgifterna den 17 december 2014, och vad gäller övervakningsprogrammet den 3 november 2015.

(4)

De övriga medlemsstaterna, sökanden och myndigheten konsulterades och ombads lämna synpunkter på bedömningen från den rapporterande medlemsstaten. Myndigheten offentliggjorde de tekniska rapporterna som sammanfattar resultaten av detta samråd rörande bifentrin vad gäller den kompletterande informationen rörande de bekräftande uppgifterna den 26 mars 2015 (3), och vad gäller övervakningsprogrammet den 14 april 2016 (4).

(5)

Medlemsstaterna och kommissionen granskade utkastet till bedömningsrapport, addendumet och myndighetens tekniska rapporter i ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, och en rapport färdigställdes den 26 januari 2018 i form av kommissionens granskningsrapport om bifentrin. Kommissionen uppmanade sökanden att inkomma med synpunkter på granskningsrapporten om bifentrin. Sökanden lämnade synpunkter som har granskats omsorgsfullt.

(6)

Kommissionen har dragit slutsatsen att de uppgifter som lämnats in är otillräckliga och inte gör det möjligt att dra slutsatser om att tillräcklig återkolonisering av vissa arter av leddjur som inte är målarter på fältet sker medan andra möjligheter till begränsning av sådana risker inte kan genomföras på ett realistiskt sätt. Det är dessutom osäkert om resultaten från övervakningsprogrammet, baserat på överlagring av begränsningstekniker, är representativa för lantbrukspraxis och tillräckliga för att utvärdera potentiell bioackumulering och biomagnifiering i vatten- och landmiljön.

(7)

För att utesluta den fastställda höga risken för leddjur som inte är målarter och för att även ta hänsyn till potentiell bioackumulering och biomagnifiering i vatten- och landmiljön, är det därför lämpligt att ytterligare begränsa villkoren för användning av bifentrin och endast tillåta användning i fasta växthus.

(8)

Bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (5) bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

Medlemsstaterna bör få tillräckligt med tid för att ändra eller återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller bifentrin.

(10)

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 för växtskyddsmedel som innehåller bifentrin bör löpa ut senast den 19 juni 2019.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011

Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska i enlighet med förordning (EG) nr 1107/2009 vid behov ändra eller återkalla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller bifentrin som verksamt ämne senast den 19 juni 2018.

Artikel 3

Anståndsperiod

Eventuella anståndsperioder som medlemsstaterna beviljar i enlighet med artikel 46 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska vara så kortvariga som möjligt och löpa ut senast den 19 juni 2019.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 582/2012 av den 2 juli 2012 om godkännande av det verksamma ämnet bifentrin i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 173, 3.7.2012, s. 3).

(3)  Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), ”Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin.”EFSA supporting publication, EN-780, 2015, s. 23

(4)  Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), ”Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for bifenthrin.”EFSA supporting publication, EN-1019, 2016, s. 39

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad gäller förteckningen över godkända verksamma ämnen (EUT L 153, 11.6.2011, s. 1).


BILAGA

I del B i bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ska kolumnen ”Särskilda bestämmelser” på rad 23 om bifentrin ersättas med följande:

”DEL A

Får godkännas endast för användning som insekticid i fasta växthus.

DEL B

Vid tillämpningen av de enhetliga principer som avses i artikel 29.6 i förordning (EG) nr 1107/2009 ska hänsyn tas till slutsatserna i granskningsrapporten om bifentrin från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder, särskilt tilläggen I och II.

Vid den samlade bedömningen ska medlemsstaterna vara särskilt uppmärksamma på följande:

a)

Utsläpp från växthus, såsom kondensvatten, avloppsvatten, jord eller artificiellt substrat, för att utesluta riskerna för vattenlevande organismer och andra icke-målorganismer.

b)

Skyddet av pollinerande bikolonier som avsiktligt placerats i växthuset.

c)

Säkerheten för de personer som hanterar växtskyddsmedlet. Villkoren för användning ska vid behov innehålla föreskrifter om tillräcklig personlig skyddsutrustning.

Villkoren för godkännande ska omfatta riskreducerande åtgärder och lämplig märkning av växtskyddsmedel.”