16.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 44/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/196

av den 7 februari 2018

om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

(kodifiering)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 673/2005 (2) har ändrats väsentligt flera gånger (3). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Den 27 januari 2003 antog Världshandelsorganisationens (WTO) tvistlösningsorgan överprövningsorganets rapport (4) och den panelrapport (5) som godkänts genom överprövningsorganets rapport, och konstaterade att the Continued Dumping and Subsidy Offset Act (nedan kallad lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner) var oförenlig med Förenta staternas skyldigheter enligt WTO-avtalen.

(3)

Eftersom Förenta staterna underlät att bringa sin lagstiftning i överensstämmelse med de berörda avtalen, ansökte Europeiska gemenskapen (nedan kallad gemenskapen) hos tvistlösningsorganet om tillstånd att upphäva tillämpningen av de tullmedgivanden och därmed sammanhängande skyldigheter som den tillämpar gentemot Förenta staterna enligt Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 (6). Förenta staterna gjorde invändningar mot omfattningen av de upphävda tullmedgivandena och de därmed sammanhängande skyldigheterna, och ärendet hänsköts till skiljeförfarande.

(4)

Den 31 augusti 2004 fastslog skiljedomaren att omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna för gemenskapen per år motsvarade 72 % av de utbetalningar enligt lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner som gjorts av intäkter från de antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut på import från gemenskapen under det senaste år för vilket uppgifter var tillgängliga vid den tidpunkten, och som offentliggjorts av de amerikanska myndigheterna. Skiljedomarens slutsats var att gemenskapens upphävande av medgivanden eller andra skyldigheter och införande av en tilläggsimporttull (utöver de bundna tullarna) på i en förteckning uppförda produkter med ursprung i Förenta staterna med ett sammanlagt årligt handelsvärde motsvarande högst de upphävda eller minskade förmånerna, skulle vara förenligt med WTO-reglerna. Den 26 november 2004 gav tvistlösningsorganet gemenskapen tillstånd att gentemot Förenta staterna upphäva tillämpningen av tullmedgivanden och därmed sammanhängande skyldigheter enligt Gatt 1994, i enlighet med skiljedomarens beslut.

(5)

Utbetalningarna inom ramen för lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner under det senaste år för vilket uppgifter var tillgängliga vid den tidpunkten avser tilldelning av intäkter från de antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut under budgetåret 2004 (1 oktober 2003–30 september 2004). På grundval av de uppgifter som offentliggjorts av United States' Customs and Border Protection (Förenta staternas tull- och gränsskyddsmyndighet) beräknades den skada som gemenskapen vållats genom upphävandet eller minskningen av förmåner uppgå till 27,81 miljoner US-dollar. Gemenskapen gavs därför rätt att tills vidare upphäva tillämpningen av sina tullmedgivanden gentemot Förenta staterna med motsvarande belopp. Verkningarna av en tilläggsimporttull, i form av en värdetull på 15 % på importen av produkter i förteckningen i bilaga I som har ursprung i Förenta staterna, motsvarade under ett år ett handelsvärde som inte översteg 27,81 miljoner US-dollar. När det gäller dessa produkter upphävde gemenskapen tills vidare tillämpningen av tullmedgivandena gentemot Förenta staterna från och med den 1 maj 2005.

(6)

Om Förenta staterna fortsätter att underlåta att följa tvistlösningsorganets utslag och rekommendation, bör kommissionen årligen anpassa de upphävda medgivandenas omfattning, så att de motsvarar omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna för Europeiska unionen vid den tidpunkten genom lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner. Kommissionen bör ändra tullsatsen för tilläggsimporttullen eller förteckningen i bilaga I, så att verkningarna av tilläggsimporttullen på import av de utvalda produkterna från Förenta staterna under ett år har ett handelsvärde som inte överstiger de upphävda eller minskade förmånerna.

(7)

Kommissionen bör iaktta följande kriterier:

a)

Kommissionen bör ändra tullsatsen för tilläggsimporttullen, om det genom ett tillägg till eller avlägsnande av produkter från förteckningen i bilaga I inte är möjligt att anpassa omfattningen av de upphävda medgivandena till omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna. I övrigt gäller att kommissionen bör lägga till produkter i förteckningen i bilaga I, om de upphävda medgivandenas omfattning höjs, eller ta bort produkter från den förteckningen om deras omfattning minskas.

b)

Om produkter läggs till, bör kommissionen automatiskt välja ut produkter från förteckningen i bilaga II i den ordning som produkterna är uppförda där. Följaktligen bör kommissionen även ändra förteckningen i bilaga II genom att ta bort de produkter som läggs till i förteckningen i bilaga I.

c)

Om produkter tas bort från förteckningen, bör kommissionen först ta bort de produkter som lagts till i förteckningen i bilaga I efter den 1 maj 2005. Därefter bör kommissionen ta bort de produkter som fanns uppförda i förteckningen i bilaga I den 1 maj 2005, i den ordning som de är uppförda där.

(8)

I syfte att göra nödvändiga anpassningar av de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på möjligheten att ändra tilläggsimporttullsatsen eller förteckningarna i bilagorna I och II enligt de villkor som anges i denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (7). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Unionens tullmedgivanden och därmed sammanhängande skyldigheter enligt Gatt 1994 för de produkter med ursprung i Förenta staterna som anges i bilaga I till denna förordning upphävs.

Artikel 2

Utöver den tull som är tillämplig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (8) ska en tilläggsimporttull i form av en värdetull på 4,3 % införas på de produkter med ursprung i Förenta staterna som anges i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 3

1.   Kommissionen ska årligen anpassa de upphävda medgivandenas omfattning, så att de motsvarar omfattningen av de upphävda eller minskade förmånerna för unionen vid den tidpunkten genom Förenta staternas Continued Dumping and Subsidy Offset Act (nedan kallad lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner). Kommissionen ska ändra tullsatsen för tilläggsimporttullen eller förteckningen i bilaga I enligt följande:

a)

Omfattningen av upphävda eller minskade förmåner ska motsvara 72 % av de utbetalningar enligt lagen om kompensation för fortsatt dumpning och bibehållna subventioner som gjorts av intäkter från de antidumpnings- och utjämningstullar som tagits ut på import från unionen under det senaste år för vilket uppgifter är tillgängliga vid den tidpunkten och som offentliggjorts av de amerikanska myndigheterna.

b)

Ändringen ska vara sådan att verkningarna av tilläggsimporttullen på de utvalda produkterna med ursprung i Förenta staterna under ett år har ett handelsvärde som inte överstiger de upphävda eller minskade förmånerna.

c)

Kommissionen ska, utom under de omständigheter som anges i led e, när de upphävda medgivandenas omfattning höjs, lägga till produkter i förteckningen i bilaga I. Dessa produkter ska väljas ut från förteckningen i bilaga II i den ordning som de är uppförda där.

d)

Kommissionen ska, utom under de omständigheter som anges i led e, när de upphävda medgivandenas omfattning minskas, ta bort produkter från förteckningen i bilaga I. Kommissionen ska först ta bort de produkter som den 1 maj 2005 var uppförda i förteckningen i bilaga II och som lagts till förteckningen i bilaga I i ett senare skede. Kommissionen ska därefter ta bort de produkter som den 1 maj 2005 var uppförda i förteckningen i bilaga I, i den ordning som de är uppförda där.

e)

Kommissionen ska ändra tullsatsen för tilläggsimporttullen när de upphävda medgivandenas omfattning inte kan anpassas till de upphävda eller minskade förmånerna genom att lägga till produkter i eller ta bort produkter från förteckningen i bilaga I.

2.   När kommissionen lägger till produkter i förteckningen i bilaga I ska den samtidigt ändra förteckningen i bilaga II genom att ta bort de produkterna från den förteckningen. Den ordning i vilken de återstående produkterna är uppförda i förteckningen i bilaga II får inte ändras.

3.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 4 för att göra de anpassningar och ändringar som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

När information om Förenta staternas utbetalningar görs tillgänglig först i slutet av året, på så sätt att det inte är möjligt att hålla WTO:s tidsfrister och lagstadgade tidsfrister genom att tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 4 och det vid anpassningar och ändringar av bilagorna därför är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 5 tillämpas på delegerade akter som antas enligt första stycket.

Artikel 4

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 20 februari 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artikel 3.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 5

1.   Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.   Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten utan dröjsmål efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 6

Ursprunget för en produkt som omfattas av den här förordningen ska fastställas i enlighet med förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 7

1.   Produkter som förtecknas i bilaga I, och för vilka en importlicens med tullbefrielse eller tullnedsättning utfärdats före den 30 april 2005, ska inte omfattas av tilläggsimporttullen.

2.   Produkter som förtecknas i bilaga I och som är befriade från importtullar enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (9) ska inte omfattas av tilläggsimporttullen.

Artikel 8

Förordning (EG) nr 673/2005 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga IV.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 7 februari 2018.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

M. PANAYOTOVA

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 december 2017 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 29 januari 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 673/2005 av den 25 april 2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (EUT L 110, 30.4.2005, s. 1).

(3)  Se bilaga III.

(4)  United States – Offset Act (Byrd Amendment), överprövningsorganets rapport (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 januari 2003).

(5)  United States – Offset Act (Byrd Amendment), panelens rapport (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16 september 2002).

(6)  United States – Offset Act (Byrd Amendment), Europeiska gemenskapernas hänvisning till artikel 22.2 i överenskommelsen om regler och förfaranden för tvistlösning (WT/DS217/22, 16 januari 2004).

(7)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).

(9)  Rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (EUT L 324, 10.12.2009, s. 23).


BILAGA I

De produkter som omfattas av tilläggsimporttullar identifieras genom sina åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av produkter som klassificeras enligt dessa nummer återfinns i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1).

0710 40 00

ex 9003 19 00”bågar och infattningar av oädel metall”

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA II

Produkterna i denna bilaga identifieras genom sina åttasiffriga KN-nummer. Beskrivningen av produkter som klassificeras enligt dessa nummer återfinns i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87.


BILAGA III

Upphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Rådets förordning (EG) nr 673/2005

(EUT L 110, 30.4.2005, s. 1)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006

(EUT L 111, 25.4.2006, s. 5)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007

(EUT L 100, 17.4.2007, s. 16)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008

(EUT L 86, 28.3.2008, s. 19)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 317/2009

(EUT L 100, 18.4.2009, s. 6)

 

Kommissionens förordning (EU) nr 305/2010

(EUT L 94, 15.4.2010, s. 15)

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 311/2011

(EUT L 86, 1.4.2011, s. 51)

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 349/2013

(EUT L 108, 18.4.2013, s. 6)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 37/2014

(EUT L 18, 21.1.2014, s. 1)

Endast punkt 11 i bilagan

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 38/2014

(EUT L 18, 21.1.2014, s. 52)

Endast punkt 4 i bilagan

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 303/2014

(EUT L 90, 26.3.2014, s. 6)

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/675

(EUT L 111, 30.4.2015, s. 16)

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/654

(EUT L 114, 28.4.2016, s. 1)

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/750

(EUT L 113, 29.4.2017, s. 12)

 


BILAGA IV

Jämförelsetabell

Förordning (EG) nr 673/2005

Denna förordning

Artiklarna 1–4

Artiklarna 1–4

Artikel 4a

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6.1

Artikel 7.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 7.2

Artikel 6.4

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga IV