9.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 36/15


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/192

av den 8 februari 2018

om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller EU:s referenslaboratorier för främmande ämnen i foder och livsmedel

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (1), särskilt artikel 32.5 och 32.6, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 882/2004 fastställs de allmänna uppgifterna för och kraven på Europeiska unionens referenslaboratorier (nedan kallade EU:s referenslaboratorier) för foder och livsmedel samt för djurhälsa. Enligt förordningen ansvarar EU-referenslaboratorierna särskilt för att förse de nationella referenslaboratorierna med uppgifter om analysmetoder och för samordning av tillämpningen av dessa metoder. EU:s referenslaboratorier för foder och livsmedel förtecknas i del I i bilaga VII till den förordningen. När det gäller främmande ämnen i foder och livsmedel har EU:s referenslaboratorium för tungmetaller i foder och livsmedel, EU:s referenslaboratorium för mykotoxiner, EU:s referenslaboratorium för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och EU:s referenslaboratorium för dioxiner och PCB i foder och livsmedel utsetts.

(2)

Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (GFC) har sedan 2006 hyst EU:s referenslaboratorium för tungmetaller i foder och livsmedel, EU:s referenslaboratorium för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och EU:s referenslaboratorium för mykotoxiner i foder och livsmedel, men har underrättat generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet att det från och med den 1 januari 2018 inte längre kommer att hysa dessa EU:s referenslaboratorier.

(3)

De offentliga kontrollernas och övrig kontrollverksamhets effektivitet på dessa områden är beroende av kvaliteten, enhetligheten och tillförlitligheten hos de analys- och analysresultat som utförs av de officiella laboratorierna, och det finns ett fortsatt behov att främja enhetlig praxis vid tillämpningen av analysmetoderna. Det är nödvändigt att det finns EU:s referenslaboratorier på dessa områden och därmed nödvändigt att utse nya EU:s referenslaboratorier. Sedan 2006 har dessutom nya prioriteringar fastställts i fråga om metaller, kvävehaltiga föreningar, främmande ämnen från bearbetning samt växtgifter, varför det är nödvändigt att utöka dessa nya EU:s referenslaboratoriers verksamhet och uppgifter.

(4)

Verksamheten och uppgifterna för EU:s referenslaboratorium för tungmetaller i foder och livsmedel bör därför utökas till att omfatta alla metaller och kvävehaltiga föreningar i foder och livsmedel, verksamheten och uppgifterna för EU:s referenslaboratorium för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) bör utökas till att omfatta alla främmande ämnen från bearbetningen och verksamheten och uppgifterna för EU:s referenslaboratorium för mykotoxiner i foder och livsmedel bör utökas till att omfatta mykotoxiner och växtgifter i foder och livsmedel.

(5)

Därför utlyste kommissionen den 23 januari 2017 en ansökningsomgång för att välja ut och utse EU:s referenslaboratorier för ovannämnda områden. Det utvalda laboratoriet Fødevareinstituttet vid Danmarks Tekniske Universitet (Danmark) bör utses till EU:s referenslaboratorium för metaller och kvävehaltiga föreningar i foder och livsmedel, laboratoriet Fødevareinstituttet vid Danmarks Tekniske Universitet (Danmark) bör utses till EU:s referenslaboratorium för främmande ämnen från bearbetning och laboratoriet RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Nederländerna) bör utses till EU:s referenslaboratorium för mykotoxiner och växtgifter i foder och livsmedel.

(6)

Med tanke på den ökande betydelsen av andra klorerade långlivade främmande ämnen än PCB och dioxiner, bromerade långlivande främmande ämnen och fluorerade långlivade främmande ämnen bör uppgifterna för EU:s referenslaboratorium för dioxiner och PCB i foder och livsmedel ändras till att omfatta alla halogenerade långlivande organiska föroreningar (POP) i foder och livsmedel. EU:s referenslaboratorium för dioxiner och PCB i foder och livsmedel bör därför byta namn till EU:s referenslaboratorium för halogenerade långlivade organiska föroreningar (POP) i foder och livsmedel med hänsyn till denna utökning av uppgifterna.

(7)

Del I i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Del I i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 165, 30.4.2004, s. 1.


BILAGA

I del I i bilaga VII till förordning (EG) nr 882/2004 ska punkterna 18–21 ersättas med följande:

”18.

EU:s referenslaboratorium för metaller och kvävehaltiga föreningar i foder och livsmedel

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

Köpenhamn

Danmark

19.

EU:s referenslaboratorium för mykotoxiner och växtgifter i foder och livsmedel

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Nederländerna

20.

EU:s referenslaboratorium för främmande ämnen från bearbetning

Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet

Köpenhamn

Danmark

21.

EU:s referenslaboratorium för halogenerade långlivade organiska föroreningar (POP) i foder och livsmedel

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Tyskland”