6.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/48


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/175

av den 2 februari 2018

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (1), särskilt artikel 26, och

av följande skäl:

(1)

Enligt bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 ska försäljningsbeteckningen för spritdrycker i kategori 9 ”Fruktsprit” vara ”sprit”, föregånget av namnet på frukten, bäret eller grönsaken i fråga. På vissa officiella språk har dock dessa försäljningsbeteckningar traditionellt angivits genom att ett suffix läggs till namnet på frukten. En försäljningsbeteckning som består av namnet på frukten med tillhörande suffix bör därför tillåtas för fruktspriter som är märkta på dessa officiella språk.

(2)

I kraven för kategori 10 ”Cidersprit och päroncidersprit” i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 anges inte tydligt att det är möjligt att destillera äppel- och päroncider tillsammans för att producera denna spritdryckskategori. I vissa fall framställs dock den spritdrycken traditionellt genom att äppel- och päroncider destilleras tillsammans. Definitionen av denna spritdryckskategori bör därför ändras i syfte att uttryckligen tillåta att äppel- och päroncider destilleras tillsammans när traditionella framställningsmetoder medger detta. I dessa fall är det också nödvändigt att reglera den motsvarande försäljningsbeteckningen. För att undvika svårigheter för ekonomiska aktörer är det också lämpligt att fastställa en övergångsbestämmelse rörande försäljningsbeteckningen för spritdrycker som framställts före ikraftträdandet av denna förordning.

(3)

Bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för spritdrycker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I kategori 9 ska led f) ersättas med följande:

”f)

Försäljningsbeteckningen ska vara ”sprit”, föregånget av namnet på frukten, bäret eller grönsaken, t.ex. körsbärssprit, som även får betecknas kirsch, plommonsprit, som även får betecknas slivovits, mirabell-, persiko-, äppel-, päron-, aprikos-, fikon-, citrus-, druvsprit, eller annan fruktsprit. Denna försäljningsbeteckning får anges med namnet på frukten med ett suffix när beteckningen anges på tjeckiska, kroatiska, grekiska, polska, slovakiska, slovenska och rumänska.

Den får också kallas wasser, tillsammans med namnet på frukten.

Namnet på frukten får ersätta ”sprit” föregånget av namnet på frukten, dock endast i fråga om följande frukter:

Mirabell (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

plommon (Prunus domestica L.),

quetsch (Prunus domestica L.),

frukt av smultronträd (Arbutus unedo L.),

”Golden Delicious”-äpplen.

Om det finns risk för att slutkonsumenten kan ha svårt att förstå en av dessa försäljningsbeteckningar som inte innehåller ordet ”sprit”, ska märkningen och presentationen innehålla ordet ”sprit”, vilket får kompletteras med en förklaring.”

2.

Kategori 10 ska ersättas med följande:

”10.

Cidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit

a)

Cidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit är spritdrycker som uppfyller följande villkor:

i)

De framställs uteslutande genom att äppel- eller päroncider destillerats till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent så att destillatet fått en arom och smak som härrör från frukterna,

ii)

de har en halt av flyktiga ämnen på minst 200 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent),

iii)

de har en metanolhalt på högst 1 000 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).

Det villkor som anges i led i) ska inte utesluta spritdrycker som framställs genom traditionella produktionsmetoder som medger att äppel- och päroncider destilleras tillsammans. I sådana fall ska försäljningsbeteckningen vara ”äppel- och päroncidersprit”.

b)

Alkoholhalten för cidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit ska vara lägst 37,5 volymprocent.

c)

Alkohol får inte tillsättas enligt definitionen i bilaga I.5, oavsett om denna är utspädd eller ej.

d)

Cidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit får inte smaksättas.

e)

Cidersprit, päroncidersprit samt äppel- och päroncidersprit får endast innehålla tillsats av sockerkulör för att anpassa färgen.”

Artikel 2

Spritdrycker som tillhör kategori 10 i bilaga II till förordning (EG) nr 110/2008 och vars försäljningsbeteckningar uppfyller kraven i den förordningen när denna förordning träder i kraft får fortsätta att släppas ut på marknaden till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 februari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 39, 13.2.2008, s. 16.